Baptist TOP1000


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

VFI - Vil�got 
Form�l� Igeversek

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

K�nyvaj�nlatunk:
Balk Margit: Sok  verebecsk�n�l dr�g�bbak;
Holy Spy;
Imanapt�r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 f�nyk�p a chicagoi tal�lkoz�r�l a chicagoiak web oldal�n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2003. NOVEMBER

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

 
C�LTUDATOS �LETVITEL
Nov�k J�zsef
 
Nagyon r�gen l�ttam utolj�ra. Magyarosz�gon �l� �desanyja adta meg most is a telefonsz�m�t. �zenetet hagytam, hogy szeretn�k besz�lni vele. N�h�ny perc m�lt�n m�r h�vott is. Alig ismertem a hangj�ra. Lend�letesen �s lelkesen besz�lt, mintha csak kicser�lt�k volna. M�r mondta is, hogy ez volt a legjobb nyara, mert egy r�gi �lma v�gre val�ra v�lt: Eur�pa cs�cs�n j�rt, a Mont Blancon. A j�v� ny�ron egy enn�l is izgalmasabb exped�ci�ra k�sz�lnek Most kem�nyen tanul, mert k�t �v m�lva szeretn� k�zbe venni a diplom�j�t.
        K�rdeznem se kellett, a friss, nagy �lm�ny kik�v�nkozott bel�le. H�rom �vig k�sz�ltek az Alpok legmagasabb cs�cs�t megm�szni. A csapat t�bbi tagja Angli�ban �l; a nyaral�saikat �gy tervezt�k, hogy egy�tt legyenek; �sszeszokjanak. A hegym�sz�s nem olcs� sport; eg�sz �ven �t az �tra �s a kell�kekre sp�roltak. Tulajdonk�ppen m�r tavaly k�szek voltak a m�sz�sra, de hi�ba v�rtak a hegy t�v�n�l az alkalmas id�re. Id�n is, m�r csak k�t napjuk volt, �s a t�ravezet�nek extr�t kellett fizetni�k, de v�gre az id�j�r�s j�ra fordult, �s nekiv�ghattak a cs�csnak. Most siker�lt.
 
       Nem sokan �lmodnak ilyen cs�csok megh�d�t�s�r�l, �s ez j�l van �gy; a nagy t�leked�sben letaposn�nk minden kincset. A siker �lm�nye azonban b�rkinek j�l j�n. Lend�letet vesz ezekt�l az ember, hogy m�g �rt�kesebb c�lok fel� vegyen ir�nyt. Az a k�rd�s, hogy vannak-e c�ljaink, ak�r kicsik, ak�r nagyok?
 
      Van olyan, akinek nincsenek c�ljai? Lehet c�ltalanul is �lni? Jakab apostol tal�lkozott m�g a vall�sos emberek k�z�tt is ilyenekkel. Hat�sokra reag�ltak, egyik-m�sik v�gyukat m�g Istennel is megosztott�k volna, de val�j�ban k�tlelk�ek �s �llhatatlanok voltak. C�ltalanul �ltek - �s �gy haszontalanul is.
      Anyuk�mnak van egy ilyen ty�kja. A t�bbiek esznek, verekesznek �s tojnak, annak rendje-m�dja szerint. Ez a mihaszna csak akkor szedeget, ha nem n�zik, �n mindig b�sulni l�tom, toj�st nem ad, �s olyan k�nny�, hogy levesbe is csak z�lds�gnek tenn� meg. Ha fejbe k�lintj�k a t�bbiek, att�l arr�bb l�p, de csak annyit �s olyan kelletlen�l... el is neveztem baromfinak anyuk�m ty�kjai k�z�tt.

      C�ltalanul egziszt�lni, "el�ldeg�lni", csak azt �s annyit v�gyni, amire az ilyen "�lethez" sz�ks�g�nk van, Gazd�nkat �s embert�rsainkat lusta tehetetlens�ggel ingerelni, nem emberhez m�lt� magatart�s. K�l�n�sen is nem m�lt� ez a h�v� emberhez. Nem lehet �rtelmes �s hasznos �letet c�ltalanul �lni.
      B�r konkr�t �s ma is id�szer� c�lokat b�s�gesen tal�lunk a Bibli�ban, azok k�z�tt a legels�t, hogy Isten dics�s�g�re �lj�nk, ezeket "c�lba venni" nem kis feladat. Az a c�lunk ugyanis, amire a t�rekv�seink ir�nyulnak. Legal�bb annyira meghat�rozza azt, hogy ki vagyok, mint a m�r meg�lt �lm�nyeim, a m�ltam. S�t, az evang�lium vil�goss�g�ban kider�l, hogy a c�ljaim, az �letem ir�nya tesz azz�, aki vagyok, �s nem a m�ltam. A c�l a ti�d, �s azt jelzi, hogy milyen ember vagy, �s merre tart az �leted.
      Ebb�l k�vetkezik az is, hogy a c�ljait sz�vesen v�llalja az ember m�sok el�tt is. Nem szoktunk �s nem sz�ks�ges azokkal hivalkodni, bizonyos esetekben jobb is, ha kevesekkel osztjuk meg, de a titkolt c�lok k�r�l valami mindig hib�dzik. A gy�lekezeti k�z�ss�g, azon bel�l a bizalmasabb, testv�ri kapcsolatok arra is adattak, hogy a c�ljainkat megosszuk egym�ssal, tan�csot �s b�tor�t�st nyerj�nk.
      Megfigyelhett�k m�r azt is, hogy a c�ltudatos ember akt�v, energikus, �s mindezek mellett m�g "kisz�m�that�bb" is, mint a c�ltalan. Olyan hat�st kelt, amit k�nny� tisztelni ("ne haragudj, de most csak �t percem van arra, hogy besz�lgess�nk"). Az�rt van ez �gy, mert a "c�lba vett" c�ljai�rt �r�mmel �s v�gy�dva harcol� ember m�g m�sokat is lend�letbe hoz.
      Hasznos elgondolkoznunk azon is, hogy a c�l-v�laszt�sn�l mi zajlik le benn�nk? Megt�rt�nhet (b�r t�l gyakran az ilyesmivel csak k�pzelg�nk), hogy a Biblia lapjair�l, vagy sz�lei sz�j�r�l fogad mag��v� egy c�lt valaki, ami ir�nyt �s �rtelmet ad az �let�nek, �s amit k�pes lesz megosztani m�sokkal is, de a legt�bb�nkben komoly harc, kem�ny munka �s nagy kegyelem eredm�nye az, mire megfogalmaz�dik egy konkr�t, m�rhet�, el�rhet� �s id�szer� c�l.
      Szem�lyis�g�nkt�l �s �retts�g�nkt�l f�gg�en, m�s sorrendben �s ar�nyban, de a c�l-v�laszt�st meghat�rozz�k a v�gyaink, az el�rel�that� neh�zs�gek (a sz�ks�ges �ldozat, �r), a rizik�, a "batyunkban" cipelt sikerek �s csal�d�sok, testi �s lelki adotts�gaink, �s a bizalmunk Istenben. A h�v� ezekkel "sz�mol", amikor a c�lj�t pontos�tja. Mivel nem mindig tudatosan tessz�k ezt, nagyon hasznos az Isten el�tti csendet keresni, �s besz�moltatni �nmagunkat ezekr�l az �let�nk fordul�pontjain�l felejtett csat�kr�l.
      P�l apostol c�ltudatos �let�nek gy�ny�r� bizony�t�k�ul szolg�lnak b�rt�nben �rt sorai: "Egyet teszek: ami m�g�ttem van, azt elfelejtve, ami pedig el�ttem van, annak nekifesz�lve futok egyenest a c�l fel�, Isten mennyei elh�v�s�nak a Krisztus J�zusban adott jutalm��rt". A megv�ltottak c�l-v�laszt�sai csakolyan kritikusan fontosak �s kem�ny munk�t ig�nyl�k, mint ak�rki�i. �sszehasonl�thatatlanul t�bb seg�ts�get k�rhet�nk ehhez az �rt�l. K�rhetj�k, hogy adjon szabads�got a m�lt olyan eml�keit�l, amelyek zavarj�k a l�t�sunkat. Seg�ts�get ad ahhoz is, hogy �nmagunkr�l, a rendelkez�s�nkre bocs�tott id�r�l �s eszk�z�kr�l re�lisan gondolkozzunk. Ig�j�vel �s Szentlelk�vel biztos�tja, hogy "egyenesen futhassunk": kitartsunk a c�l mellett, �s legyen er�nk megtenni azt, ami sz�ks�ges. Amikor a h�v� ember el�ri az �r el�tt is kedves c�lokat, a megtett �t tapasztalatai �s a siker feletti �r�m mellett a legnagyobb jutalom az, hogy ott is Istennel tal�lkozik. Vall�st�tel�nknek is ez�rt olyan fontos m�dja a c�ltudatos �let: a h�v� c�lbajut�s�n�l, kisebb �s nagyobb sikerein�l - akik l�tnak - Istennek tapsolnak.

Luk�cs J�nos: C�ltudatos kereszty�n �let (New Yorki IFI oldalon)

F�nyk�pes besz�mol� az ifj�s�gi tal�lkoz�r�l itt.

Fazekas Mih�ly

�H M�LY NAGY AZ OLY EMBER BOLDOGS�GA
 
�h m�ly nagy az oly ember boldogs�ga,
Kinek igaz�n gy�lt minden j�sz�ga;
Ki h�ven j�r a mag�� k�r�l,
�s a hamisan j�ttnek nem �r�l.
Boldog, aki az �lnok nyeres�gre
�tkot mer k�rni, feln�zv�n az �gre.
�s kinek j� lelkiismerete
�tj�n m�gyen sz�ntelen �lete.
De jaj! akinek az Isten t�rv�nye
Nyilv�n mondja, hogy hamis keresm�nye:
Ront�st okoz felebar�tj�nak,
K�rhozatot gy�jt �nn�nmag�nak.
Jaj annak! kinek szerzett gazdags�ga
Csal�rd lelk�nek tan�bizonys�ga.
Kit elhagyott lelkiismerete:
Nyomorult annak eg�sz �lete.
�h, Isten, �ldd meg foglalatoss�gom,
Melyben szent tetsz�sed �ltal nem h�gom;
Vez�reld hozz�d v�gy� lelkemet,
Hogy t�led v�rjam nyeres�gemet;
Azt tartsam hasznos vev�snek, ad�snak,
Melyben nem csaltam s k�rt nem tettem m�snak:
Mely�rt szent orc�dnak �t�lete
El�tt nem b�nt lelkem ismerete.

Tov�bbi versek itt.

H�laad�nap- Toront�ban

SZERKESZT� ROVATA
Novemberi sz�munkban gerinc�t a New Yorkban rendezett ifj�s�gi tal�lkoz�r�l sz�l� besz�mol�k, valamint az ott elhangzott igei szolg�latok k�z�l kett�nek a r�vid�tett v�ltozata k�pezi. Ha valaki ezt t�lz�snak tal�ln�, olvassa el a Val�ban? c�m� rovatunk e havi �r�s�t, s meg�rtheti bel�le, hogy mi az oka �r�m�nknek, h�l�nknak. A j�v� havi sz�mba is jut m�g ugyanebb�l. Sok sz�p k�p k�z�l v�logattam, de k�pb�l soha nincs el�g, �s el�g j�. A saj�t felv�teleimen k�v�l f�lhaszn�ltam m�g Kulcs�r Ferenc, Pap Enik�, J�ger P�l �s Balla S�ndor k�peit.
      A vend�gek nev�ben is k�sz�n�m a New York-i testv�ris�gnek �s Kulcs�r S�ndor lelkip�sztornak a sz�ves vend�gl�t�st �s a j� programot. Hogyan tudtak ell�tni ilyen sok t�voli vend�get? P�ld�ul �gy, hogy megnyitott�k h�zaikat a testv�rek sz�m�ra. Nem igen volt olyan csal�d, ahol maradt volna egy �res �gy, vagy kihaszn�latlanul maradt volna egy h�l�zs�k leter�t�s�re alkalmas hely. Feles�gemmel �s k�t tov�bbi csal�ddal egy�tt Kulcs�r J�zsef�k vend�gei voltunk. Ez a k�p hadd jelk�pezze a testv�ri szeretet megnyilv�nul�s�t, melyet b�s�gesen tapasztaltunk e napokban.
      Egy�bk�nt hamarosan �jra tal�lkoznak az ifjak, legal�bbis azok, akik elj�nnek Chicag�ba november 15-16-�n, a lelkip�sztor beiktat�si �nnep�lyre. A szombati napot �gy l�tom, nekik sz�nj�k a chicag�i testv�rek.
      A k�zelg� H�laad�s Napj�ra k�sz�tsen f�l benn�nket a toront�i testv�rek hasonl�, de okt�berben megtartott �nnep�r�l sz�l� besz�mol�.
      Kelownai testv�reink ut�n a Californi�ban �l�k miatt agg�dtunk az elm�lt hetekben. Tehetetlen�l, de az �rban b�zva, az ig�t lapozgatva figyelt�k a puszt�t� t�zeket. Viczi�n testv�r �r�sa seg�t f�ldolgozni az esem�nyeket.
      Utaz� misszion�riusunk, Vad�sz J�nos testv�r vissza�rkezett erd�lyi szolg�lati �tj�r�l - Sarmas�gban t�lt�tte az elm�lt k�t h�napot, s m�ris elutazott Melbourne-be, ahol 3 h�napig szolg�l majd a gy�lekezetben. Hordozzuk im�ds�gainkban �t!
 
      N�h�ny gondolatban az IRODALMI NAPUNKKAL kapcsolatban.
      A hagyom�nyos t�m�nk ilyenkor az Evang�liumi H�rn�k. Mi, Detroitban azonban �ltal�ban �sszek�tj�k ezt a napot az ugyancsak novemberben esed�kes Biblianappal, melyet a nagy bibliat�rsas�gok hirdetnek meg. A kett� ugyanis el�g j�l kapcsol�dik egym�shoz.
      Lapunk, az 1908. j�nius 15-�n indult Evang�liumi H�rn�k ugyanis csak egy szer�ny f�ruma az eg�sz vil�gunkat �tfog�, csod�latos �s meg�ll�thatatlan evang�liumi mozgalomnak: az �r�mh�rt terjeszt�, J�zus Krisztust�l kapott megb�z�snak. Megfogalmazni, �jra fogalmazni a J�h�rt, besz�molni annak terjed�s�r�l, esetleges akadoz�s�nak ok�r�l; J�zus Krisztushoz h�vni az olvas�t, k�zbe adni - esetleg egy lappal egy�tt, vagy an�lk�l Isten Ig�j�t, a Bibli�t - minden evang�liumi lap feladata. El�deink sz�vesen felv�llalt�k, igyekezet�k szerint el is v�gezt�k ezt a feladatot. A mai szerkeszt� is erre t�rekszik, minden idej�vel �s igyekezet�vel. Hogy mennyire siker�l, azt tal�n az olvas�t�l kellene megk�rdezni. De m�r leszoktam a k�rdez�sk�d�sr�l - k�t okb�l is: igen kevesen veszik a f�rads�got arra, hogy v�laszoljanak, m�sr�szt megtanultam, hogy az �r munk�j�ban egy�ltal�n nem a legfontosabb m�rce a siker. Persze, szeretn�m, ha �jszak�kba ny�l� er�fesz�t�sem tetszene is n�melyeknek, de nem engedem, hogy ez v�lj�k munk�m mozgat�j�v�.
      Havilapunk 950 p�ld�nyban jelent meg az elm�lt �v minden h�napj�ban. El�fizet�sb�l - �vi h�sz doll�r, tengeren t�lra huszon�t - �s a Bar�ti K�r t�mogat�s�b�l �ll�tjuk el� a lapot. Amennyiben ez a k�t �sszeg nem el�g, �gy a Sz�vets�g�nk kieg�sz�ti azt. Sajnos sem r�gen, sem napjainkban nem fedezi kiad�sainkat a nevezett k�t forr�s. Mit tehet�nk? Nem sokat. Szeretettel buzd�tjuk olvas�inkat arra, hogy �j�ts�k meg el�fizet�s�ket, s�t szerezzenek �j el�fizet�ket! Esetleg fizess�k el� lapunkat az itt, vagy az �haz�ban �l� ismer�seiknek, rokonaiknak. K�sz�nj�k a Bar�ti K�r tagjainak �s a Sz�vets�g�nknek is, hogy folyamatosan t�mogatj�k ezt a munk�t.
      �r�ln�k annak, ha gy�lekezetink akt�vabban t�mogatn�k a lapot, cikkeikkel is, megrendel�seikkel is, terjeszt�s�vel is. Lelkip�sztor t�rsaim seg�ts�g�t k�l�n is k�rem ezen a ter�leten.
      A helyem elfogyott. N�h�ny k�nyvet aj�nlunk a k�vetkez� oldalon �s majd a j�v� havi sz�mban. V�rom, sz�vesen veszem �szrev�teleiket. (Szerk)

Sarmas�g ut�n Melbourne
(Utaz� misszion�riusunk jelent�se)
 
Mikor e n�h�ny sort �rom, el�sz�r is h�la t�lti el sz�vemet az �r kegyelm��rt, hogy vel�nk volt �tjainkban, szolg�latainkban - �gy Magyarorsz�gon mint Erd�lyben augusztus 14-t�l okt�ber 15-ig.
      Itt szeretn�m �jra �s �jra megk�sz�nni kedves testv�reim im�it, amelyekben az �r el� vittek benn�nket. Sokszor elf�radtam de az �r kegyelme az er�t megsokas�totta. 
      Most n�h�ny nap m�lva �jra -a j� Atya kegyelm�b�l, okt�ber 29-�n- �tra kelek �s �letem  leghosszabb rep�l� �tj�val Ausztr�li�ba indulok, h�rom h�napra. Feles�gem most nem j�n velem.  A  Melbourne-i Gy�lekezetben szolg�lok majd.
      Tov�bbra is k�rem a Testv�rek imat�mogat�s�t, mert most is �gy �rzem, a tenger nagy, a cs�nakom kicsi; de meg vagyok  gy�z�dve arr�l, hogy az �n Uram hatalma a legnagyobb.
      R�szletes besz�mol�t -ha az �r �ltet- mindk�t misszi�s utamr�l Ausztr�li�b�l val� visszat�r�sem ut�n, 2004. febru�r vagy m�rcius�ban  �rok. Addig is k�rem az Evang�lium H�rn�k olvas�it,  hogy  im�dkozzanak �rtem!
        Hunter  Vad�sz  J�nos, utaz� misszion�rius

 

EUR�PAI BESZ�MOL�
Drescher Lajos
 
Hal�leset miatt szeptember 2-i rep�l�jegyemet augusztus 25-re v�ltoztattam, hogy r�szt vehessek egyik s�gorn�m temet�s�n. N�metorsz�gb�l Erd�lybe, Sarmas�gra utaztam. Be�rve a faluba megk�rdeztem egy rend�rt, hogy hol van a baptista imah�z? Csak fej�t cs�v�lta. Tov�bbmenve k�t fiatalembert sz�l�tottam meg. Az egyik gy�lekezeti tagk�nt mutatkozott be �s k�rdezte, hogy a Vad�sz testv�rt keresem-e? Igen v�laszomra folytatta, hogy �ppen ott j�n egy gy�lekezeti el�lj�r�. �dv�zl�s ut�n be�lt az aut�ba �s elkalauzolt Kaszta testv�r�khez, mert Vad�sz testv�r ott van. Bel�pve a h�zba, egy �tellel megrakott asztal el�tt �l Vad�sz testv�r �s �lvezi a r�ntott csirk�t. Term�szetesen, j� �s kedves baptista szok�s szerint, oda�ltettek az asztalhoz �s seg�tettem Vad�sz testv�rnek. Eb�d ut�n megn�ztem az �j lelkip�sztor lak�st. Sz�vets�g�nk �s a Palm Bay-i gy�lekezet anyagilag hozz�j�rult az �p�t�shez. A sz�p �s nagy csal�di h�z befejez�shez k�zeledik. Az imah�zban szint�n folynak a bels� �talak�t�sok. T�voz�som el�tt Kaszta testv�r m�g j�l ell�tott saj�t term�s� sz�l�vel.
      Sarmas�gr�l ell�togattunk Szil�gyball�ra. Kir�ly Tibor testv�r �ton volt �s vele nem tudtam tal�lkozni. A szil�gyballai imah�z tataroz�s�t Kir�ly testv�r testv�re vezeti, aki megismertette a terjedelmes munka sz�ks�g�t. A sarmas�gi �s a szil�gyballai testv�rek k�sz�nt�s�ket k�ldik.
      Visszafel� meg�lltunk Hegyk�zkov�cson, ahol egy szobormegment� csoport gy�l�sezett. Bar�taim, P�terfy szaval�m�v�szek, nagy k�lt�nkr�l, Arany J�nosr�l tartottak egy nagyon megtapsolt k�lt�szeti el�ad�st. A P�terfy h�zasp�r a chicag�i gy�lekezetben is ismer�s. Term�szetesen az erd�lyiek megint megmutatt�k vend�gszeretet�ket �s nagyszab�s� vacsor�val k�n�ltak meg. A vacsor�n megismerkedtem T�k�s L�szl� p�sp�kkel, aki j�k�v�ns�gait k�ldi.
      Nagyv�radon megl�togattam a K�zpontot. Sajnos csak B�nyain� testv�rrel tudtam tal�lkozni, mindenki szabads�gon volt. �tadtam sz�vets�g�nk az erd�lyi lelkip�sztoroknak sz�nt seg�ly�t. B�nyain� testv�r a seg�lyt k�sz�nettel �s �dv�zlettel nyugt�zta.
      Mikes Andr�s bar�tommal a J�zsef utcai gy�lekezetbe vezetett utam. Egy telt imah�zba l�pt�nk �s csak k�t �l�helyet fedezt�nk fel. Amint le�l�nk �s n�zek jobbra, egy h�lgy �l mellettem �s csod�k csod�ja, a h�lgy Ol�h Gabriella testv�rn� Kanad�b�l. Ol�h G�bor �desanyj�t aznap b�cs�ztatta Hegyi lelkip�sztor. A J�zsef utcai gy�lekezet sz�v�lyes �dv�zlet�t k�ldi.
      L�togat�somkor avatt�k fel a Wessel�nyi utcai Koll�giumot. A Koll�gium a szemin�riumi di�koknak ad majd otthont. Dr. Gerzsenyi L�szl� lelkip�sztor k�t �vre elfogadta a gy�lekezet �s a Koll�gium vezet�s�t. Szint�n k�ldik �dv�zlet�ket.
      Dr. Mel�th Ott� �s Attila (Mel�th Attila lelkip�sztor �ppen akkor volt sz�lein�l) V�cra vittek, hogy megn�zzem a befejez�shez k�zel�ll� �j imah�zat. A sz�p �s nagy imah�z �p�t�s�t anyagilag sz�vets�g�nk t�mogatta. V�c v�rosa az �p�l� imah�z el�tti telket a gy�lekezetnek aj�nd�kozta, parkol�helynek. A v�ci gy�lekezet m�r tervezi az imah�z megnyit�j�t.
      Egyik szombat d�lut�n Albertirs�n a Vox Nova el�ad�s�t hallhattam. A vend�g sz�nok H�l� Gyula testv�r volt (H�l� Barnab�s testv�r�nk unoka�ccse). A szok�sos vacsora itt sem maradt el. H�l� testv�r �s az Albertirsai gy�lekezet Isten gazdag �ld�s�t k�v�nj�k. A Vox Nova egy�ttest nem kell k�l�n dics�rnem. H�r�k m�r orsz�got j�rt. Ez �vben Sk�ci�ban vend�gszerepeltek. Rem�lem, hogy amerikai testv�reink is hallhatj�k majd az �nekegy�ttes remek el�ad�s�t.
      Heiligenkreutzban (Ausztria) egy vall�sos test�letnek van egy teol�gi�ja, ahol a di�kok a mesteri fokozatot �rhetik el. Dr. Gerzsenyi testv�r az egyik tan�ra az int�zetnek �s seg�ti a magyarorsz�gi di�kok felv�tel�t. Jelenleg kb. h�sz baptista di�kja van az int�zetnek. Szeptember 12-�n, szabad nap l�v�n egy kir�ndul�st tett�nk az int�zet k�t di�kj�val egy�tt a Schneebergre. Este �sszegy�ltek magyar testv�reink �s el�nekelt�k a sz�p, r�gi gy�lekezeti �nekeket.
      P�csett tal�lkoztam a Mel�th csal�ddal. (Dr. J�zsef, dr. Ferenc, dr. Ott�, M�ria �s Dia. N�hai Mel�th testv�r Sopronban lelkip�sztorunk volt.) �lvezt�k a vill�nyi �s sikl�si k�rutat. �rdekes �s tanulm�nyos napunk volt. K�rt�k, hogy adjam �t �dv�zlet�ket.
      Szeptember 29-�n a K�zpontban �tadtam Pap J�nos Nap utcai lelkip�sztornak �s a gy�lekezet k�t megb�zottj�nak a New York-i B�r� testv�r�k nagyszab�s� seg�ts�g�t, amit a gy�lekezet orgon�j�nak megjav�t�s�ra k�ldtek. Megk�sz�nt�k az Evang�liumi H�rn�k seg�t� k�zbenj�r�s�t, k�ldik �dv�zlet�ket. Ugyanitt tal�lkoztam F�ris Istv�nnal, a gy�li gy�lekezet lelkip�sztor�val. �k is k�sz�nik sz�vets�g�nk seg�ly�t �s k�ldik �dv�zlet�ket.
      A Tahi t�borral kapcsolatban besz�lgettem Dr. M�sz�ros K�lm�n eln�kkel. Megeml�tette, hogy a doll�r �rt�k�nek cs�kken�se folyt�n, sajnos, sz�vets�g�nk Tahi adom�nya nem tudta teljes eg�sz�ben fedezni az arra sz�nt munka k�lts�g�t. A Magyarorsz�gi Baptista Sz�vets�g a B�ke H�rn�kben ism�t megk�sz�nte a nagy seg�ts�get.
      Dr. M�sz�ros �s Dr. Alm�si Tibor k�sz�ntik a sz�vets�g�nket �s a clevelandi gy�lekezetet.
      Hab�r ez nem tartozik besz�mol�mhoz, utam temet�ssel kezd�d�tt �s haza�rkez�sem ut�n kaptam h�rt m�sik s�gorn�m hal�l�r�l. P�nteken kaptam az �rtes�t�st, m�g aznap megrendeltem a rep�l�jegyet. Este csomagoltam, hogy szombaton d�lut�n indulhassak. P�nteken m�g megoper�lt�k az arcomat (b�r r�k), de k�sz voltam bek�t�z�tt arccal menni, mikor szombat reggel Friderika nagy f�jdalomr�l panaszkodott. Elvittem k�rh�zba �s csak k�s� d�lut�n tudtam hazahozni. L�bf�jdalma miatt nem tud j�rni. Term�szetesen az utam elmaradt. Egy k�zmond�sunk azt mondja, hogy ember tervez Isten v�gez. K�sznek kell lenn�nk elfogadni azt, amit Isten sz�munkra kirendelt.

IGEI TANULS�GOK - T�ZV�SZ UT�N
Dr. Viczi�n J�nos
 
(El�zetesen olvassuk el az Evang�liumi Hirn�kben megjelent besz�mol�t B a 2003. szeptemberi sz�m�b�l).
 
H�l�val j�rultunk Isten el� a megment� kegyelem�rt, egyben kerest�k az igei mondanival�t is. Hiszen az esem�nyek nem t�rt�nnek v�letlen�l, mert Isten �s a v�letlen nem f�rnek meg egym�s mellett.
      J�el k�nyv�ben tal�ltuk meg a tanuls�got, mert a pr�f�ta korszak�ban nagy katasztr�fa zuhant az orsz�gra, nem a babil�nok ig�zt�k le a n�pet, hanem a s�skaj�r�s volt, amely elk�peszt� puszt�t�st id�zett el� (1:4). J�el azt mondja, hogy ebben valami m�don az Isten keze is benne van. Jelt akart adni a n�pnek, olyan jelt, amelyre v�laszolni kell. Lehet rossz v�laszt adni, amely a felh�borod�s, elfordul�s Istent�l, vagy Isten-tagad�s. Mert ilyenkor hangzik el a v�d: h�t ilyen Isten�nk van, aki nem t�r�dik n�p�vel, �s megengedi ezt a rettenetes puszt�t�st? Ez a rossz felelet!
      Ezzel szemben a pr�f�ta, mint Isten k�ld�tte, szeretn� el�rni, hogy n�pe meg�rtse, hogy mindaz, ami t�rt�nik, Isten r�sz�r�l jelz�s. A s�sk�k mindent leettek - az ilyen csap�st a TV-b�l ismerhetj�k, �ppen a m�lt �vb�l is. Nagy volt a term�szeti katasztr�fa.
      Majdnem hasonl� trag�dia volt Kelown�ban. J�llehet nem esett ember�letben k�r, de t�bb, mint 25,000 hekt�r erd� le�gett, 250 h�zb�l csak a hamu maradt meg, �s az 1910-es �vekben �p�lt 18 h�db�l -amelyek a Gallager Canyon-t hidalt�k �t; kis erdei vas�t haladt rajta-, mindebb�l 4 maradt meg. T�rt�nelmi �rt�kek voltak, amely az eg�sz orsz�g k�ra lett.
      Ekkor j�tt r� az ember, hogy mennyire tehetetlen a t�zzel szemben. Egyetlen �t maradt a v�dekez�sre, es��rt im�dkozni, mert minden Istent�l f�gg. A s�sk�k ellen sem akkor, sem ma, nem tudnak v�dekezni, ak�r Afrik�ban, vagy �zsi�ban, de K�zel-Keleten sem. Ahova s�skaj�r�s z�dul ott m�snapra nem marad vir�g, gy�m�lcs, de a f�kr�l a k�reg is elt�nik. Iszonyatos siv�rs�g marad ut�nuk.
      H�nyszor vagyunk mi magunk is �ly helyzetben, mert valaki szeretne hinni, de j�n az okoskod�s: mi�rt van ez �gy, �s mi�rt enged meg annyi mindent Isten. Marad tov�bbra is a k�telked�s, a rem�nytelens�g, kil�t�stalans�g, �s sokak sz�m�ra a hitetlens�g.
      J�el pr�f�ta nem akar �t�letet mondani az esem�nyek f�l�tt. Mi oly hamar ki tudjuk mondani, hogyha valami baj �rt, szenved valaki: utol�rte Isten b�ntet�se. Kelowna egyik gy�lekezet�nek hirdet�t�bl�j�n meg is jelent egy mondat: Isten nem szereti Kelown�t? Ez azt jelenti, hogy Isten b�ntet�se utol�rte a v�rost? Igaz, e mondatot k�t napig olvastuk, de harmadnapra elt�nt.
      Az eg�sz nem ilyen egyszer�, hogy �t�letet mondhatn�nk. A pr�f�ta �gy l�tja, hogy mindaz, ami megt�rt�nik a kegyelem el�j�t�ka. Ugyanis "azon a napon a hegyek musttal csepegnek, �s a halmok tejjel folynak" (3:18). A s�sk�k puszt�t�sa ut�n ez emberileg elk�pzelhetetlen, de nem az �rn�l. A kegyelemhez eljutni, Istent elfogadni csak �gy lehet, ha az ember el�sz�r lejut a m�lys�gbe, ahol �gy �rzi, most m�r v�ge mindennek.
      Minden a m�lys�gben d�l el, hogy azut�n megtal�ljuk a helyes ir�nyt. Itt a m�lys�gben gondolkodik �gy az ember, hogy nincs �rtelme semminek. Elveszett, el�gett minden! Viszont a m�lys�gben tudja seg�ts�g�l h�vni az �r nev�t, �s aki ezt meg tudja tenni, az megmenek�l (2:32).
      Mit is jelent igaz�n seg�ts�g�l h�vni az �r nev�t? M�s az, hogy dics��tem az �r nev�t. M�s az, hogy h�l�t adok n�ki. �s eg�szen m�s az, ha seg�ts�g�l h�vom az �r nev�t. Ez azt jelenti, hogy a m�lys�gben teljesen kil�t�stalan a helyzet, senki sincs aki seg�thetne. Ekkor tal�l r� az ember Istenre. "El�l �s h�tul k�r�lz�rt�l engem, �s f�l�ttem tartod kezedet" (Zsolt 139:5).
      Ilyen helyzetben hangzik a pr�f�cia l�nyege, �s erre szeretn� r�venni a n�pet: "T�rjetek meg, �s sz�veteket szaggass�tok meg" (2:12-13). Ne a ruh�dat, mert az csak annyit jelent, hogy majd t�bbet fogok adakozni, gyakrabban j�rok a templomba. Isten a sz�v megszaggat�s�t v�rja, hogy eg�sz val�nk v�ltozz�k meg. Ezut�n vir�gzik majd ism�t a pusztas�g, ezut�n lesz a f�lperzselt ter�leten ism�t �j �let. Isten nem vall�sos cselekedeteket v�r t�l�nk, �s m�gink�bb nem azt, hogy m�st v�doljunk, ami�rt ide jutottunk. A nagy m�lys�gb�l Istenhez ki�lts seg�ts�g�rt! Ne emberi pr�b�lkoz�sokkal akarjunk kijutni a m�lys�gb�l, �s magyar�zatba fogni, mi mi�rt t�rt�nt. A m�lys�gben Istent keress�k, �s akkor fogjuk megtal�lni a kimeneked�st, a szabadul�st!
      A l�tsz�lagos �t�letben teh�t arr�l sz�l Isten, de kegyelmesen: sz�veteket szaggass�tok meg. � ezt ig�nyli, �s csak ezut�n t�rt�nik meg a nagy fordulat: kivir�gzik ism�t a le�gett erd�s�g, lesz �let a f�kon �s a f�k alatt, az �zik�k, a medv�k ism�t j�tszadozni fognak a hegyoldalakon. De a csal�dok is megtal�lj�k ism�t hely�ket, mert Isten j�t k�sz�tett mindenkinek.
      Most nagyon m�lyre zuhantunk, de innen, aki Istenhez tud ki�ltani, aki k�sz sz�v�t megszaggatni, hogy eg�sz val�ja megv�ltozz�k, az megl�tja, hogy mily kev�s �rtelme volt az emberi er�fesz�t�seknek. Mert v�g�lis, t�bb mint h�rom hetes retteg�s ut�n, szeptember 1-�n, hajnalban es�t kaptunk. Ez m�r mindent megv�ltoztatott. L�thattuk, hogy percek alatt el lehet vesz�teni mindent, �s percek alatt minden megv�ltozhat Isten keze nyom�n.
      A m�lys�gb�l ki�lts Istenhez, h�vd seg�ts�g�l az �r nev�t, �s kegyelmet, kimeneked�st, �dv�ss�get fogsz tal�lni!

HAL�SZ JULIETT (1922 - 2003)

Ifj�s�gi tal�lkoz� - NEW YORKban (okt 12 - 13)

Gy�lekezeti h�rek: 
New YorkToronto

�j k�nyvekr�l
Balk Margit / Harmat

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Vil�got Form�l� Igeversek

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]