Baptist TOP1000


VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

Világot Formáló Igeversek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2003. MÁRCIUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA ..

 

Hallgatunk az Úr szavára!
Jeremiás 42
 
AAkár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek, az ÚRnak a szavára, akihez küldünk téged. Bizony, hallgatunk Istenünknek, az ÚRnak a szavára, hogy jó dolgunk legyen.@ (Jer 42:6)
 
Isten soha nem hagyta magára az embert. Mindig gondoskodott arról, hogy tanácsát, útmutatását megérthessük, követhessük. A döntés szabadságát azonban mindig meghagyta nekünk. Dönteni azonban, s főleg engedelmeskedni soha se könnyű. A feszültségek oka az emberi természetből fakadó kettősség: akarja is követni Isten tanácsát, hiszen tudja, hogy annál jobb nincsen számára, ugyanakkor a saját elképzelései, megoldási tervei olyan erővel törnek föl belőle, hogy a józan észt és az erkölcsi elkötelezettség érzését is képesek háttérbe szorítani.
      Számtalan olyan történetet őrzött meg számunkra Isten a Bibliában, amelyik nem csak az adott esemény dokumentálására szolgál, hanem a mindenkori olvasó tanulságára is. Jó ha tudjuk, hogy miért történtek így-és-úgy a dolgok - például a babiloni fogság évtizedeiben, Jeremiás próféta idejében -, de még annál is jobb és fontosabb, hogy fölismerjük az eseményeken, s az azokról beszámoló igéken keresztül, hogy miként szokott cselekedni népével az Úr. A régi igéken keresztül tanítani, vezetni tudja mai népét, megváltott gyermekeit. Persze igéi az ószövetségi választott népre és a világ minden népére is vonatkoznak.
      Jeremiás igéit vizsgálva saját élet-helyzeteinkre találhatunk felülről jövő tanácsot, megoldásokat. Aki nem érzékeli, hogy a régi igéken keresztül ma is üzen az Úr, annak a számára a Biblia csak egy történelem könyv (s nem csoda, ha úgy érzi, hogy nehézkes, unalmas és fárasztó is az).
 
A választott nép életének egyik legmélyebb pontjára érkezett. Nemcsak a külső erőszak (a babiloniak felégették Jeruzsálemet, fogságba vitték az utolsó királyt és a népet), hanem ami ennél is szomorúbb, belső feszültségek, politikai gyilkosságok között vergődik. A Gedaljá helytartó megölése után keletkezett zűrzavarban azonban reménységre okot adó dolog történik: a megmaradt nép és vezetői odamennek Jeremiás prófétához, Isten útmutatását keresve.
 
Kevesen maradtunk!
Helyzetünk tényleges fölismerése, feldolgozása sohasem megy könnyen. Sokszor azért nem nézünk szembe a helyzetünkkel, mert érezzük annak megoldhatatlanságát, reménytelenségét. Az erő, az erőszak, a hatalom által dominált világban fölismerni és bevallani, hogy kevesen vagyunk, kicsik vagyunk, erőtlenek vagyunk - hasonlít az öngyilkossághoz. Kivéve egy esetet: amennyiben az erőtlenségével az Úr elé megy a hívő ember, az Ő segítségét kérve és remélve. A minden élőnek Istene elé, aki pl. ezt mondta: AVan-e számomra lehetetlen?@ (Jer 32:27)
      Most éppen ez a nagyszerű dolog történik. Odamennek Jeremiáshoz, s ezt mondják: könyörögj érettünk az Úrhoz, mert hiszen saját szemeddel láthatod, milyen kevesen maradtunk meg, pedig sokan voltunk. Mondja meg nekünk Istened az ÚR, hogy milyen úton kell járnunk és mit kell tennünk (42:2-3). Ez az, így kell, így kellene; gyengeségünket, nyomorúságunkat az Úr elé vinni, s Tőle kérni segítséget, tanácsot. Az Úr válaszolni fog, Jeremiás és az Úr szolgái készen vannak az imádságra és a válaszadásra.
 
Ha jó, ha rossz...
AAkár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek, az ÚRnak a szavára, akihez küldünk téged. Bizony, hallgatunk Istenünknek, az ÚRnak a szavára, hogy jó dolgunk legyen.@ (Jer 42:6) Mire ez a nagy ígérgetés? Talán ismerik magukat, s szinte félelmükben mondogatják, hogy megteszik, hiszen csak akkor lesz jó dolguk. Jól tudják, hogy az lenne igazán jó nekik. Ha jó, ha rossz, akár könnyű, akár nehéz, csak az lesz javukra, amit az Úr tanácsol. (Ó, azok a szent fogadkozások! Érezzük, hogy el kell mondanunk, bár félünk, hogy nem fogjuk betartani ígéretünket, - és mégis ki kell mondanunk: ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk szavadra!)
 
Tíz nap múlva szólt az ÚR
Talán éppen ez a baj. Miért nem szól, miért nem válaszol az Úr azonnal? Nekünk most kell a válasz. Vagy tegnap kellett volna, hiszen a magunk ötletei máris készen vannak!
      Ha a 42-ik részt végig olvassuk, előttünk áll egy tragikus, különleges és mégis tipikus helyzet: csodálatos indulás után (mond meg, Jeremiás, mit tanácsol most az Úr?) szomorú befejezés következik - semmibe véve Jeremiás szavait, elmenekülnek Egyiptomba. Miért szegték meg saját ígéretüket? A hatodik és hetedik vers között eltelő tíz napban találhatunk némi magyarázatot erre. Nem tudjuk ugyan, hogy mi történt a kérdés elhangzását követő tíz nap alatt, de azt tudjuk, hogy az ember türelmetlen és hajlamos arra, hogy a saját, vagy mások ötleteit kövesse a várakozás helyett. Kicsit meg is értem ezeket az embereket, hiszen néha nagyon is hosszú idő a tíz nap, vagy a három; néha még az egy nap is. Az Úrnak viszont bizonyára meg van az oka arra, hogy akkor válaszol, amikor válaszol, - néha hosszabb várakozási idő után. Olykor azt képzeljük (balgatagul), hogy az Úr szolgája majd kirázza a kisujjából a választ - pedig tudjuk, hogy a válasz az Úrnál van, nem a prófétánál.
 
Ne féljetek Babilónia királyától
Az Úr üzenete végül is megérkezik. Világosan, érthetően. Maradjatok itt, ne féljetek, megszabadítalak, megmentelek benneteket! (42:10-12) A csodálatos, bátorító szavak után az Úr megüzeni azt is, mi fog történni akkor, ha nem engedelmeskednek az útmutatásnak, ha elmenekülnek Egyiptomba. Azt már mi is tudjuk az előzményekből (41:17-18), hogy félelmükben ezt fontolgatták. Az Úr pedig azt is tudja, hogy mit fognak cselekedni. Ezért figyelmezteti őket: ha nem hallgattok az Úr szavára, utolér benneteket Egyiptomban a fegyver, amitől féltek... és nem látjátok többé ezt a helyet (42:13-18).
 
Hallgatunk az Úr szavára? Vagy terveinket igazoltatjuk vele?
Ígéretüket nem teljesítették. Megvetve Jeremiás szavait (hazugságnak titulálták azt, nem az Úr üzenetének 43:2), elmenekültek Egyiptomba. Magukkal vitték akarata ellenére az Úr prófétáját is. Úgy tűnik, hogy nem csak az volt a baj, hogy hosszú volt a 10 nap, s időközben megváltoztatták gondolatukat és eluralkodott rajtuk a félelem. A 41-43 részek elolvasása alapján inkább arra gondolhatunk, hogy engedetlenségük tudatos gonoszság (vagy bolondság) volt. Kérdésük talán nem is azért hangzott el, hogy megtudják, mit tanácsol az Úr, hanem azért, hogy valahogy megszerezzék a már meglévő terveikre Isten engedélyét. S egyáltalán nem tetszett nekik, hogy Jeremiás nem volt hajlandó rátenni a terveikre az Isten pecsétjét. (Ha Hanániás élt volna még (Jer 28), bizonyára aranypecsétes, keretezett dokumentumot hozott volna a fővezéreknek - a kevély férfiaknak (43:2) - Isten garantált segítség-ígéretéről, aminek a lényege talán ez lett volna: menjetek csak nyugodtan Egyiptomba, veletek megyek.)
 
Szólj, szólj hozzánk Urunk!
Ha ilyenek is vagyunk, szólj újra Urunk! És segíts, hogy hallgatni tudjunk szavadra - akár könnyű, akár nehéz az! Adj Lelkedből erőt, hogy értsük, szeressük és kövessük útmutatásaidat, igéidet! Segíts, hogy ne maradjon csak szép imádság, vagy ígéret, hogy hallgatunk az Úr szavára!
       Herjeczki Géza
Pierre Corneille:
SZÓLJ, SZÓLJ HOZZÁM, URAM...
 
"Szólj, szólj hozzám, Uram,
mert szolgád hallja szódat!"
Így mondom, mert magam
rég annak érezem.
Hadd járjak utadon,
hadd várjam égi jódat!
Hű szívvel szüntelen,
hű szívvel szüntelen.
 
Adj Lelkedből erőt,
hogy értsem és szeressem
elrendelt utamat
s minden parancsodat.
Egy vágyat hagyj nekem:
hogy halljam és kövessem
szent igazságodat,
szent igazságodat.
 
Nincs oly tudós sehol,
ki megtanít utadra,
a bölcs nem fejti meg
törvényedet sohsem;
Te fejted meg nekünk,
te, hű szíveknek Atyja,
Kinek szavát lesem,
Kinek szavát lesem.
 
 
Te nagy csodáidról
bár fennszóval beszélnek
és fennen hirdetik
felséges rendedet;
Ha nem te szólsz, Uram,
a szó fülig ha érhet,
de szívig nem mehet,
de szívig nem mehet.
 
Szólj, szólj én Istenem! --
szól hangodból a jóság,
a lelkem megfeszül
s a hallásban segít,
és szódban meglelem
az örökkévalóság
jó édességeit,
jó édességeit.
 
Szólj és csitítsd a bút,
mert bú és kín gyötörnek,
szólj, hogy legyen szavad
ír s gyógyító erő;
Szólj, dicsőséged úgy
még szebben tündökölhet,
és mindörökre nő,
és mindörökre nő.
     Ford: Áprili Lajos

További versek itt.

A SZERKESZTŐ ROVATA

Ebben a hónapban lapunkban több írás, vers foglalkozik azzal a fölbecsülhetetlen értékű fölismeréssel, hogy Isten szólt és továbbra is szól hozzánk. Bárcsak meghallanánk, megértenénk üzeneteit. Missziónk, szolgálatunk betöltésének is előfeltétele ez. S ha a világban létező feszültségek arra intenek bennünket, hogy a kegyelmi idő egyre kevesebb, annál inkább szükséges hallani és hallatni az Úr üzenetét. Nem azt, amit hallani akar az ember, hanem amit az Úr üzen. Nem igazolnunk kell magunkat az igével, hanem igazodnunk kell ahhoz.
      "Missziós körkép" címmel új sorozatot indítunk. Ebben a hónapban a magyarországi baptista missziót mutatja be az egyház általunk is jól ismert elnöke.
      Fiataljaink - jóllehet nagy többségben kiválóan beszélnek magyarul, egy-egy előadás megtartása könnyebb nekik angolul. Így volt ez az őszi ifjúsági találkozó vasárnap reggeli alkalmán is. Örülök annak, hogy Mikó Istvántól megkaptam a szolgálatának a szövegét, amelyet egészében leközöltünk, két részletben. Jó lenne, ha ifjaink gyakrabban jelentkeznének írásaikkal, - szívesen olvasnánk azokat is.
      A múlt hónapban a vasárnapi iskolával kapcsolatban kértem olvasóink véleményét. Továbbra is várom észrevételeiket ezzel kapcsolatban.
      POSTA. Újra meg újra előjön ez a téma. Nem csak lassú, nem csak drága, hanem néha gondatlan is a kézbesítés. Többször a 10-12-es csomagból csak a felső, megcímzett példány érkezik meg a címzetthez. Arra kérem olvasóinkat, hogy amennyiben nem kapnák meg a lapot, telefonon, e-mailen, vagy levélben értesítsék a lap kezelőt, vagy a szerkesztőt. Legtöbbször meg tudjuk oldani, hogy utólag újabb példányt küldünk oda, ahova nem érkezett meg az Evangéliumi Hírnök. Akár visszamenőleg is - ameddig a rendelkezésünkre álló extra példányok ezt lehetővé teszik - kérhetnek elveszett, vagy elkallódott számokat.
      RÁDIÓ. Több gyülekezetünk végez rádiós szolgálatot. Ez egy olyan missziós terület, ahol nem csupán a mi erőfeszítéseinken múlik minden, hanem azon is, hogy van-e olyan magyar rádióadás, amelyikhez csatlakozni lehet - természetesen az adás árát is megfizetve. Vadász János testvér mindannyiunknál hamarabb kezdte a rádiós szolgálatokat (1971). Novák testvér hívta fel a figyelmemet az itt következő cikkre, melyből a figyelmes olvasó nem csak Vadász testvér erőfeszítéseinek eredményességét, hanem - többek között - ennek a szolgálatnak a törékenységét és szükségességét is megláthatja. Áldja meg az Úr az amerikai adókon olykor-olykor felhangzó magyar hangot, evangéliumot. (Szerk)
 
Magyar hang a rádióban
      ... "Óvakodj attól, aki pontos időrendet hoz Jézus visszajöveteléről" - valahogy így szólt a kellemes, mély férfihang. "Élj úgy, hogy bármikor kész legyél, ha szólítanak odafentről..."
      Gyorsan előkaptam a Hírlapot - véletlenül volt nálam egy példány, és megnéztem, mikor is van az a magyar adás, amelyet a Santa Monica-i Magyar Bibliai Gyülekezet lelkipásztora, Hunter Vadász János tart minden héten. Hát persze, vasárnap délután négy és fél öt között. Már régótra készültem, hogy egyszer meghallgatom, de valahogy mindig vagy túl korán, vagy túl későn volt, és mire észrevettem, már elmúlt az adás. Most pedig a véletlen váratlanul megajándékozott vele.
      Otthon Budapesten mindennapos élmény volt...
      Itt Kaliforniában a rádióból ritkán csendül fel magyar szó. Magyar zenét még csak lehet néha hallani...
      Mindenesetre a Bibliai Gyülekezet adását végighallgattam vasárnap délután a kocsiban ülve, az ige szavai után a szép egyházi énekeket is, és ez egy kis új erőt adott a munkám folytatásához. Az is eszembe jutott, hogy nemrég beszélgettem Vadász Jánossal, amikor egy pár szép könyvvel és Bibliával lepett meg minket. Akkor elmondta, hogy erősen gondolkodik, folytassa-e a rádióadást, mert azt sem tudja, hallgatják-e az emberek, van-e értelme. Felvettem hát a telefont, és biztosítottam róla, hogy van. Hadd tudja meg, hogy nem falra hányt borsó a szava.
      Jelenleg - tudtommal - ezen a környéken a Santa Monica-i Magyar Bibliai Gyülekezet műsora az egyetlen helyi magyar nyelvű rádióadás. Hallgassuk hát vasárnap délutánonként, és néha szólaljon meg az a Avisszhang@ is, nehogy egy napon hiába keressük majd a magyar adást a KTYM AM 1460 hullámhosszon, délután 4 és 4:30 között.

 

      Részletek Jancsó Zsuzsa szerkesztői rovatából, Amerikai Magyar Hírlap, 2003. dec. 18.

ÉPÍTKEZŐ GYÜLEKEZETEK

NYÍRBÁTOR

"Nyírbátor Kelet-Magyarország egyik legszebb, történelmi emlékekben igen gazdag, 14 ezer fő lakosú kisvárosa - írja a gyülekezet lelkipásztora, Beke László. Ez évben lesz, hogy 90 éve kezdődött itt baptista misszió. Elődeink rövidesen imaházat is vásároltak, egy államosított, az előtt boltként üzemelő épületet. Ennek kora meghaladja a 100 évet is. Mind a mai napig mindenféle komfortot nélkülöz, állaga igen megromlott, tehát a felújítása tovább nem hanyagolható. Sajnos, közben a gyülekezet létszáma is lecsökkent, jelenleg 15 fő bemerített tag, gyermekek, néhány fiatal és látogatók alkotják. Azonban nem vagyunk sem lemondóak, sem közömbösek, keressük és kihasználjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket Istenünk ad a misszióban. Várjuk az Ő áldását, amit hiszem, hogy meg is fog adni! A missziónak viszont alapja és bázisa egy, a jelen kor igényeinek megfelelő gyülekezeti terem is."
      Testvéreink felújítják ezt a 100 éves házat, az imaházukat. Ki tud segíteni?

SARMASÁG

 

A szilágysági magyar baptista misszió egyik kisebb állomása a Sarmasági Gyülekezet. Zilahtól mintegy 30 kilóméterre van ez a kisváros - mondja Vadász János testvér, aki két évvel ezelőtt ott szolgált közöttük vagy két hónapig. Szép új imaházat építettek amikor még a közelben lévő bányába munka volt. Jelenleg a gyülekezetnek nincs lelkipásztora. Szeretnék, ha lenne, ezért lelkipásztor lakás építésbe kezdtek, mert a régi lakás szinte lakhatatlanná vált. A helyi gyülekezet legtöbb tagja munkanélküli, a megélhetés is nehéz. A gyülekezet tagjai vállalták, hogy önkéntes munkával felépítik a lelkipásztor lakást. Az anyag megvásárlásához azonban segítségre szorulnak. Az épület már tető alá került.
      A gyülekezet missziós területe nagy; a gyermek és cigány missziót igen nagy lelkesedéssel végzik.
A gyülekezetből jelenleg ketten a teológián tanulnak és készülnek az Úr szolgálatára.
      Ki tud segíteni?
      További információ - mindkét építkezéssel kapcsolatban és cím a szerkesztőnél.

Világot Formáló Igeversek - Billy Graham - Róma 5:8

LÖSCHER MÁRIA (1912 - 2003)

NÉMETI ERZSÉBET

Senki sem hallgatott az Úr beszédére
Jeremiás 37:1-21
Bekövetkezett az, amiről Jeremiáson keresztül szólt az ÚR. Júda Babilónia hűbérese lett, már az ország királyát is Babilónia királya állítja a helyére. Még nincs senki az egész országban, aki legalább most hallgatna a prófétára, komolyan venné az Úr beszédét.
      Jeruzsálem ostromának időszakos enyhülésében sokan azoknak a jövendöléseknek a beteljesedését látták, amelyeket Hananjá és prófétatársai Babilónia gyors bukásáról mondtak (Jer 28:1-4). Már-már arra lehetne gondolni, hogy legalább Cidkijja király közeledni akar Istenhez, amikor követeken keresztül megkéri Jeremiást, hogy imádkozzon Júdáért az Úrhoz. Isten elutasító válasza azonban világosan mutatja nekünk, hogy a megtérésnek még a gondolata sem foglalkoztatta a királyt és a népet.
      Istent nem lehet becsapni látszólagos közeledéssel. Ő őszinte és valódi közeledést vár az emberektől. Igaz az ige, hogy "Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja" (Jak 4:6)
      "Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni! Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testnek vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet." (Gal 6:7-8) Hallgassunk Isten beszédére, közeledjünk igazán hozzá, és ítélet helyett Isten áldását és jelenlétét nyerjük életünkbe!
      Hajnal Zoltán (Áhítat)

Levelet kaptunk
VADÁSZ JÁNOS tv-től
... Mint a Szövetség utazó misszionáriusa ez évben egy nagy útra készültem. Ausztráliába, Melbourne-be. Előtte azonban még Chicagóban volt szolgálatom az imahéten.
      Már Chicagóba utazásom előtt fájdalmat éreztem a hátgerincemben, de az Úr segítségével még a chichágói szolgálataimat elvégezhettem. Hazafelé jövet a repülőtérről a kórházba mentem, ahol két hét után, február harmadikán hátgerinc sérvvel megműtöttek. A műtét az Úr kegyelméből eredményes volt és a fájdalmak megszűntek. Jelenleg itthon várom a teljes felgyógyulást.
      Itt szeretném megköszöni az üdvözlő lapokat és a közbenjáró imákat, minden kedves testvéremnek. Újra élővé vált számomra ez az ige "Elég néked az én kegyelmem" (2 Korintus 12:9)
       Hunter Vadász János

 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]