Baptist TOP1000


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

Vil�got Form�l� Igeversek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2003. M�RCIUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

 

Hallgatunk az �r szav�ra!
Jeremi�s 42
 
AAk�r j�, ak�r rossz, hallgatni fogunk Isten�nknek, az �Rnak a szav�ra, akihez k�ld�nk t�ged. Bizony, hallgatunk Isten�nknek, az �Rnak a szav�ra, hogy j� dolgunk legyen.@ (Jer 42:6)
 
Isten soha nem hagyta mag�ra az embert. Mindig gondoskodott arr�l, hogy tan�cs�t, �tmutat�s�t meg�rthess�k, k�vethess�k. A d�nt�s szabads�g�t azonban mindig meghagyta nek�nk. D�nteni azonban, s f�leg engedelmeskedni soha se k�nny�. A fesz�lts�gek oka az emberi term�szetb�l fakad� kett�ss�g: akarja is k�vetni Isten tan�cs�t, hiszen tudja, hogy ann�l jobb nincsen sz�m�ra, ugyanakkor a saj�t elk�pzel�sei, megold�si tervei olyan er�vel t�rnek f�l bel�le, hogy a j�zan �szt �s az erk�lcsi elk�telezetts�g �rz�s�t is k�pesek h�tt�rbe szor�tani.
      Sz�mtalan olyan t�rt�netet �rz�tt meg sz�munkra Isten a Bibli�ban, amelyik nem csak az adott esem�ny dokument�l�s�ra szolg�l, hanem a mindenkori olvas� tanuls�g�ra is. J� ha tudjuk, hogy mi�rt t�rt�ntek �gy-�s-�gy a dolgok - p�ld�ul a babiloni fogs�g �vtizedeiben, Jeremi�s pr�f�ta idej�ben -, de m�g ann�l is jobb �s fontosabb, hogy f�lismerj�k az esem�nyeken, s az azokr�l besz�mol� ig�ken kereszt�l, hogy mik�nt szokott cselekedni n�p�vel az �r. A r�gi ig�ken kereszt�l tan�tani, vezetni tudja mai n�p�t, megv�ltott gyermekeit. Persze ig�i az �sz�vets�gi v�lasztott n�pre �s a vil�g minden n�p�re is vonatkoznak.
      Jeremi�s ig�it vizsg�lva saj�t �let-helyzeteinkre tal�lhatunk fel�lr�l j�v� tan�csot, megold�sokat. Aki nem �rz�keli, hogy a r�gi ig�ken kereszt�l ma is �zen az �r, annak a sz�m�ra a Biblia csak egy t�rt�nelem k�nyv (s nem csoda, ha �gy �rzi, hogy neh�zkes, unalmas �s f�raszt� is az).
 
A v�lasztott n�p �let�nek egyik legm�lyebb pontj�ra �rkezett. Nemcsak a k�ls� er�szak (a babiloniak fel�gett�k Jeruzs�lemet, fogs�gba vitt�k az utols� kir�lyt �s a n�pet), hanem ami enn�l is szomor�bb, bels� fesz�lts�gek, politikai gyilkoss�gok k�z�tt verg�dik. A Gedalj� helytart� meg�l�se ut�n keletkezett z�rzavarban azonban rem�nys�gre okot ad� dolog t�rt�nik: a megmaradt n�p �s vezet�i odamennek Jeremi�s pr�f�t�hoz, Isten �tmutat�s�t keresve.
 
Kevesen maradtunk!
Helyzet�nk t�nyleges f�lismer�se, feldolgoz�sa sohasem megy k�nnyen. Sokszor az�rt nem n�z�nk szembe a helyzet�nkkel, mert �rezz�k annak megoldhatatlans�g�t, rem�nytelens�g�t. Az er�, az er�szak, a hatalom �ltal domin�lt vil�gban f�lismerni �s bevallani, hogy kevesen vagyunk, kicsik vagyunk, er�tlenek vagyunk - hasonl�t az �ngyilkoss�ghoz. Kiv�ve egy esetet: amennyiben az er�tlens�g�vel az �r el� megy a h�v� ember, az � seg�ts�g�t k�rve �s rem�lve. A minden �l�nek Istene el�, aki pl. ezt mondta: AVan-e sz�momra lehetetlen?@ (Jer 32:27)
      Most �ppen ez a nagyszer� dolog t�rt�nik. Odamennek Jeremi�shoz, s ezt mondj�k: k�ny�r�gj �rett�nk az �rhoz, mert hiszen saj�t szemeddel l�thatod, milyen kevesen maradtunk meg, pedig sokan voltunk. Mondja meg nek�nk Istened az �R, hogy milyen �ton kell j�rnunk �s mit kell tenn�nk (42:2-3). Ez az, �gy kell, �gy kellene; gyenges�g�nket, nyomor�s�gunkat az �r el� vinni, s T�le k�rni seg�ts�get, tan�csot. Az �r v�laszolni fog, Jeremi�s �s az �r szolg�i k�szen vannak az im�ds�gra �s a v�laszad�sra.
 
Ha j�, ha rossz...
AAk�r j�, ak�r rossz, hallgatni fogunk Isten�nknek, az �Rnak a szav�ra, akihez k�ld�nk t�ged. Bizony, hallgatunk Isten�nknek, az �Rnak a szav�ra, hogy j� dolgunk legyen.@ (Jer 42:6) Mire ez a nagy �g�rget�s? Tal�n ismerik magukat, s szinte f�lelm�kben mondogatj�k, hogy megteszik, hiszen csak akkor lesz j� dolguk. J�l tudj�k, hogy az lenne igaz�n j� nekik. Ha j�, ha rossz, ak�r k�nny�, ak�r neh�z, csak az lesz javukra, amit az �r tan�csol. (�, azok a szent fogadkoz�sok! �rezz�k, hogy el kell mondanunk, b�r f�l�nk, hogy nem fogjuk betartani �g�ret�nket, - �s m�gis ki kell mondanunk: ha j�, ha rossz, hallgatni fogunk szavadra!)
 
T�z nap m�lva sz�lt az �R
Tal�n �ppen ez a baj. Mi�rt nem sz�l, mi�rt nem v�laszol az �r azonnal? Nek�nk most kell a v�lasz. Vagy tegnap kellett volna, hiszen a magunk �tletei m�ris k�szen vannak!
      Ha a 42-ik r�szt v�gig olvassuk, el�tt�nk �ll egy tragikus, k�l�nleges �s m�gis tipikus helyzet: csod�latos indul�s ut�n (mond meg, Jeremi�s, mit tan�csol most az �r?) szomor� befejez�s k�vetkezik - semmibe v�ve Jeremi�s szavait, elmenek�lnek Egyiptomba. Mi�rt szegt�k meg saj�t �g�ret�ket? A hatodik �s hetedik vers k�z�tt eltel� t�z napban tal�lhatunk n�mi magyar�zatot erre. Nem tudjuk ugyan, hogy mi t�rt�nt a k�rd�s elhangz�s�t k�vet� t�z nap alatt, de azt tudjuk, hogy az ember t�relmetlen �s hajlamos arra, hogy a saj�t, vagy m�sok �tleteit k�vesse a v�rakoz�s helyett. Kicsit meg is �rtem ezeket az embereket, hiszen n�ha nagyon is hossz� id� a t�z nap, vagy a h�rom; n�ha m�g az egy nap is. Az �rnak viszont bizony�ra meg van az oka arra, hogy akkor v�laszol, amikor v�laszol, - n�ha hosszabb v�rakoz�si id� ut�n. Olykor azt k�pzelj�k (balgatagul), hogy az �r szolg�ja majd kir�zza a kisujj�b�l a v�laszt - pedig tudjuk, hogy a v�lasz az �rn�l van, nem a pr�f�t�n�l.
 
Ne f�ljetek Babil�nia kir�ly�t�l
Az �r �zenete v�g�l is meg�rkezik. Vil�gosan, �rthet�en. Maradjatok itt, ne f�ljetek, megszabad�talak, megmentelek benneteket! (42:10-12) A csod�latos, b�tor�t� szavak ut�n az �r meg�zeni azt is, mi fog t�rt�nni akkor, ha nem engedelmeskednek az �tmutat�snak, ha elmenek�lnek Egyiptomba. Azt m�r mi is tudjuk az el�zm�nyekb�l (41:17-18), hogy f�lelm�kben ezt fontolgatt�k. Az �r pedig azt is tudja, hogy mit fognak cselekedni. Ez�rt figyelmezteti �ket: ha nem hallgattok az �r szav�ra, utol�r benneteket Egyiptomban a fegyver, amit�l f�ltek... �s nem l�tj�tok t�bb� ezt a helyet (42:13-18).
 
Hallgatunk az �r szav�ra? Vagy terveinket igazoltatjuk vele?
�g�ret�ket nem teljes�tett�k. Megvetve Jeremi�s szavait (hazugs�gnak titul�lt�k azt, nem az �r �zenet�nek 43:2), elmenek�ltek Egyiptomba. Magukkal vitt�k akarata ellen�re az �r pr�f�t�j�t is. �gy t�nik, hogy nem csak az volt a baj, hogy hossz� volt a 10 nap, s id�k�zben megv�ltoztatt�k gondolatukat �s eluralkodott rajtuk a f�lelem. A 41-43 r�szek elolvas�sa alapj�n ink�bb arra gondolhatunk, hogy engedetlens�g�k tudatos gonoszs�g (vagy bolonds�g) volt. K�rd�s�k tal�n nem is az�rt hangzott el, hogy megtudj�k, mit tan�csol az �r, hanem az�rt, hogy valahogy megszerezz�k a m�r megl�v� terveikre Isten enged�ly�t. S egy�ltal�n nem tetszett nekik, hogy Jeremi�s nem volt hajland� r�tenni a terveikre az Isten pecs�tj�t. (Ha Han�ni�s �lt volna m�g (Jer 28), bizony�ra aranypecs�tes, keretezett dokumentumot hozott volna a f�vez�reknek - a kev�ly f�rfiaknak (43:2) - Isten garant�lt seg�ts�g-�g�ret�r�l, aminek a l�nyege tal�n ez lett volna: menjetek csak nyugodtan Egyiptomba, veletek megyek.)
 
Sz�lj, sz�lj hozz�nk Urunk!
Ha ilyenek is vagyunk, sz�lj �jra Urunk! �s seg�ts, hogy hallgatni tudjunk szavadra - ak�r k�nny�, ak�r neh�z az! Adj Lelkedb�l er�t, hogy �rts�k, szeress�k �s k�vess�k �tmutat�saidat, ig�idet! Seg�ts, hogy ne maradjon csak sz�p im�ds�g, vagy �g�ret, hogy hallgatunk az �r szav�ra!
       Herjeczki G�za
Pierre Corneille:
SZ�LJ, SZ�LJ HOZZ�M, URAM...
 
"Sz�lj, sz�lj hozz�m, Uram,
mert szolg�d hallja sz�dat!"
�gy mondom, mert magam
r�g annak �rezem.
Hadd j�rjak utadon,
hadd v�rjam �gi j�dat!
H� sz�vvel sz�ntelen,
h� sz�vvel sz�ntelen.
 
Adj Lelkedb�l er�t,
hogy �rtsem �s szeressem
elrendelt utamat
s minden parancsodat.
Egy v�gyat hagyj nekem:
hogy halljam �s k�vessem
szent igazs�godat,
szent igazs�godat.
 
Nincs oly tud�s sehol,
ki megtan�t utadra,
a b�lcs nem fejti meg
t�rv�nyedet sohsem;
Te fejted meg nek�nk,
te, h� sz�veknek Atyja,
Kinek szav�t lesem,
Kinek szav�t lesem.
 
 
Te nagy csod�idr�l
b�r fennsz�val besz�lnek
�s fennen hirdetik
fels�ges rendedet;
Ha nem te sz�lsz, Uram,
a sz� f�lig ha �rhet,
de sz�vig nem mehet,
de sz�vig nem mehet.
 
Sz�lj, sz�lj �n Istenem! --
sz�l hangodb�l a j�s�g,
a lelkem megfesz�l
s a hall�sban seg�t,
�s sz�dban meglelem
az �r�kk�val�s�g
j� �dess�geit,
j� �dess�geit.
 
Sz�lj �s csit�tsd a b�t,
mert b� �s k�n gy�t�rnek,
sz�lj, hogy legyen szavad
�r s gy�gy�t� er�;
Sz�lj, dics�s�ged �gy
m�g szebben t�nd�k�lhet,
�s mind�r�kre n�,
�s mind�r�kre n�.
     Ford: �prili Lajos

Tov�bbi versek itt.

A SZERKESZT� ROVATA

Ebben a h�napban lapunkban t�bb �r�s, vers foglalkozik azzal a f�lbecs�lhetetlen �rt�k� f�lismer�ssel, hogy Isten sz�lt �s tov�bbra is sz�l hozz�nk. B�rcsak meghallan�nk, meg�rten�nk �zeneteit. Misszi�nk, szolg�latunk bet�lt�s�nek is el�felt�tele ez. S ha a vil�gban l�tez� fesz�lts�gek arra intenek benn�nket, hogy a kegyelmi id� egyre kevesebb, ann�l ink�bb sz�ks�ges hallani �s hallatni az �r �zenet�t. Nem azt, amit hallani akar az ember, hanem amit az �r �zen. Nem igazolnunk kell magunkat az ig�vel, hanem igazodnunk kell ahhoz.
      "Misszi�s k�rk�p" c�mmel �j sorozatot ind�tunk. Ebben a h�napban a magyarorsz�gi baptista misszi�t mutatja be az egyh�z �ltalunk is j�l ismert eln�ke.
      Fiataljaink - j�llehet nagy t�bbs�gben kiv�l�an besz�lnek magyarul, egy-egy el�ad�s megtart�sa k�nnyebb nekik angolul. �gy volt ez az �szi ifj�s�gi tal�lkoz� vas�rnap reggeli alkalm�n is. �r�l�k annak, hogy Mik� Istv�nt�l megkaptam a szolg�lat�nak a sz�veg�t, amelyet eg�sz�ben lek�z�lt�nk, k�t r�szletben. J� lenne, ha ifjaink gyakrabban jelentkezn�nek �r�saikkal, - sz�vesen olvasn�nk azokat is.
      A m�lt h�napban a vas�rnapi iskol�val kapcsolatban k�rtem olvas�ink v�lem�ny�t. Tov�bbra is v�rom �szrev�teleiket ezzel kapcsolatban.
      POSTA. �jra meg �jra el�j�n ez a t�ma. Nem csak lass�, nem csak dr�ga, hanem n�ha gondatlan is a k�zbes�t�s. T�bbsz�r a 10-12-es csomagb�l csak a fels�, megc�mzett p�ld�ny �rkezik meg a c�mzetthez. Arra k�rem olvas�inkat, hogy amennyiben nem kapn�k meg a lapot, telefonon, e-mailen, vagy lev�lben �rtes�ts�k a lap kezel�t, vagy a szerkeszt�t. Legt�bbsz�r meg tudjuk oldani, hogy ut�lag �jabb p�ld�nyt k�ld�nk oda, ahova nem �rkezett meg az Evang�liumi H�rn�k. Ak�r visszamen�leg is - ameddig a rendelkez�s�nkre �ll� extra p�ld�nyok ezt lehet�v� teszik - k�rhetnek elveszett, vagy elkall�dott sz�mokat.
      R�DI�. T�bb gy�lekezet�nk v�gez r�di�s szolg�latot. Ez egy olyan misszi�s ter�let, ahol nem csup�n a mi er�fesz�t�seinken m�lik minden, hanem azon is, hogy van-e olyan magyar r�di�ad�s, amelyikhez csatlakozni lehet - term�szetesen az ad�s �r�t is megfizetve. Vad�sz J�nos testv�r mindannyiunkn�l hamarabb kezdte a r�di�s szolg�latokat (1971). Nov�k testv�r h�vta fel a figyelmemet az itt k�vetkez� cikkre, melyb�l a figyelmes olvas� nem csak Vad�sz testv�r er�fesz�t�seinek eredm�nyess�g�t, hanem - t�bbek k�z�tt - ennek a szolg�latnak a t�r�kenys�g�t �s sz�ks�gess�g�t is megl�thatja. �ldja meg az �r az amerikai ad�kon olykor-olykor felhangz� magyar hangot, evang�liumot. (Szerk)
 
Magyar hang a r�di�ban
      ... "�vakodj att�l, aki pontos id�rendet hoz J�zus visszaj�vetel�r�l" - valahogy �gy sz�lt a kellemes, m�ly f�rfihang. "�lj �gy, hogy b�rmikor k�sz legy�l, ha sz�l�tanak odafentr�l..."
      Gyorsan el�kaptam a H�rlapot - v�letlen�l volt n�lam egy p�ld�ny, �s megn�ztem, mikor is van az a magyar ad�s, amelyet a Santa Monica-i Magyar Bibliai Gy�lekezet lelkip�sztora, Hunter Vad�sz J�nos tart minden h�ten. H�t persze, vas�rnap d�lut�n n�gy �s f�l �t k�z�tt. M�r r�g�tra k�sz�ltem, hogy egyszer meghallgatom, de valahogy mindig vagy t�l kor�n, vagy t�l k�s�n volt, �s mire �szrevettem, m�r elm�lt az ad�s. Most pedig a v�letlen v�ratlanul megaj�nd�kozott vele.
      Otthon Budapesten mindennapos �lm�ny volt...
      Itt Kaliforni�ban a r�di�b�l ritk�n csend�l fel magyar sz�. Magyar zen�t m�g csak lehet n�ha hallani...
      Mindenesetre a Bibliai Gy�lekezet ad�s�t v�gighallgattam vas�rnap d�lut�n a kocsiban �lve, az ige szavai ut�n a sz�p egyh�zi �nekeket is, �s ez egy kis �j er�t adott a munk�m folytat�s�hoz. Az is eszembe jutott, hogy nemr�g besz�lgettem Vad�sz J�nossal, amikor egy p�r sz�p k�nyvvel �s Bibli�val lepett meg minket. Akkor elmondta, hogy er�sen gondolkodik, folytassa-e a r�di�ad�st, mert azt sem tudja, hallgatj�k-e az emberek, van-e �rtelme. Felvettem h�t a telefont, �s biztos�tottam r�la, hogy van. Hadd tudja meg, hogy nem falra h�nyt bors� a szava.
      Jelenleg - tudtommal - ezen a k�rny�ken a Santa Monica-i Magyar Bibliai Gy�lekezet m�sora az egyetlen helyi magyar nyelv� r�di�ad�s. Hallgassuk h�t vas�rnap d�lut�nonk�nt, �s n�ha sz�laljon meg az a Avisszhang@ is, nehogy egy napon hi�ba keress�k majd a magyar ad�st a KTYM AM 1460 hull�mhosszon, d�lut�n 4 �s 4:30 k�z�tt.

 

      R�szletek Jancs� Zsuzsa szerkeszt�i rovat�b�l, Amerikai Magyar H�rlap, 2003. dec. 18.

�P�TKEZ� GY�LEKEZETEK

NY�RB�TOR

"Ny�rb�tor Kelet-Magyarorsz�g egyik legszebb, t�rt�nelmi eml�kekben igen gazdag, 14 ezer f� lakos� kisv�rosa - �rja a gy�lekezet lelkip�sztora, Beke L�szl�. Ez �vben lesz, hogy 90 �ve kezd�d�tt itt baptista misszi�. El�deink r�videsen imah�zat is v�s�roltak, egy �llamos�tott, az el�tt boltk�nt �zemel� �p�letet. Ennek kora meghaladja a 100 �vet is. Mind a mai napig mindenf�le komfortot n�lk�l�z, �llaga igen megromlott, teh�t a fel�j�t�sa tov�bb nem hanyagolhat�. Sajnos, k�zben a gy�lekezet l�tsz�ma is lecs�kkent, jelenleg 15 f� bemer�tett tag, gyermekek, n�h�ny fiatal �s l�togat�k alkotj�k. Azonban nem vagyunk sem lemond�ak, sem k�z�mb�sek, keress�k �s kihaszn�ljuk azokat a lehet�s�geket, amelyeket Isten�nk ad a misszi�ban. V�rjuk az � �ld�s�t, amit hiszem, hogy meg is fog adni! A misszi�nak viszont alapja �s b�zisa egy, a jelen kor ig�nyeinek megfelel� gy�lekezeti terem is."
      Testv�reink fel�j�tj�k ezt a 100 �ves h�zat, az imah�zukat. Ki tud seg�teni?

SARMAS�G

 

A szil�gys�gi magyar baptista misszi� egyik kisebb �llom�sa a Sarmas�gi Gy�lekezet. Zilaht�l mintegy 30 kil�m�terre van ez a kisv�ros - mondja Vad�sz J�nos testv�r, aki k�t �vvel ezel�tt ott szolg�lt k�z�tt�k vagy k�t h�napig. Sz�p �j imah�zat �p�tettek amikor m�g a k�zelben l�v� b�ny�ba munka volt. Jelenleg a gy�lekezetnek nincs lelkip�sztora. Szeretn�k, ha lenne, ez�rt lelkip�sztor lak�s �p�t�sbe kezdtek, mert a r�gi lak�s szinte lakhatatlann� v�lt. A helyi gy�lekezet legt�bb tagja munkan�lk�li, a meg�lhet�s is neh�z. A gy�lekezet tagjai v�llalt�k, hogy �nk�ntes munk�val fel�p�tik a lelkip�sztor lak�st. Az anyag megv�s�rl�s�hoz azonban seg�ts�gre szorulnak. Az �p�let m�r tet� al� ker�lt.
      A gy�lekezet misszi�s ter�lete nagy; a gyermek �s cig�ny misszi�t igen nagy lelkesed�ssel v�gzik.
A gy�lekezetb�l jelenleg ketten a teol�gi�n tanulnak �s k�sz�lnek az �r szolg�lat�ra.
      Ki tud seg�teni?
      Tov�bbi inform�ci� - mindk�t �p�tkez�ssel kapcsolatban �s c�m a szerkeszt�n�l.

Vil�got Form�l� Igeversek - Billy Graham - R�ma 5:8

L�SCHER M�RIA (1912 - 2003)

N�METI ERZS�BET

Senki sem hallgatott az �r besz�d�re
Jeremi�s 37:1-21
Bek�vetkezett az, amir�l Jeremi�son kereszt�l sz�lt az �R. J�da Babil�nia h�b�rese lett, m�r az orsz�g kir�ly�t is Babil�nia kir�lya �ll�tja a hely�re. M�g nincs senki az eg�sz orsz�gban, aki legal�bb most hallgatna a pr�f�t�ra, komolyan venn� az �r besz�d�t.
      Jeruzs�lem ostrom�nak id�szakos enyh�l�s�ben sokan azoknak a j�vend�l�seknek a beteljesed�s�t l�tt�k, amelyeket Hananj� �s pr�f�tat�rsai Babil�nia gyors buk�s�r�l mondtak (Jer 28:1-4). M�r-m�r arra lehetne gondolni, hogy legal�bb Cidkijja kir�ly k�zeledni akar Istenhez, amikor k�veteken kereszt�l megk�ri Jeremi�st, hogy im�dkozzon J�d��rt az �rhoz. Isten elutas�t� v�lasza azonban vil�gosan mutatja nek�nk, hogy a megt�r�snek m�g a gondolata sem foglalkoztatta a kir�lyt �s a n�pet.
      Istent nem lehet becsapni l�tsz�lagos k�zeled�ssel. � �szinte �s val�di k�zeled�st v�r az emberekt�l. Igaz az ige, hogy "Isten a kev�lyeknek ellen�ll, az al�zatosoknak pedig kegyelm�t adja" (Jak 4:6)
      "Ne t�velyegjetek: Istent nem lehet megcs�folni! Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testnek vet, az a testb�l arat majd pusztul�st; aki pedig a L�leknek vet, a L�lekb�l fog aratni �r�k �letet." (Gal 6:7-8) Hallgassunk Isten besz�d�re, k�zeledj�nk igaz�n hozz�, �s �t�let helyett Isten �ld�s�t �s jelenl�t�t nyerj�k �let�nkbe!
      Hajnal Zolt�n (�h�tat)

Levelet kaptunk
VAD�SZ J�NOS tv-t�l
... Mint a Sz�vets�g utaz� misszion�riusa ez �vben egy nagy �tra k�sz�ltem. Ausztr�li�ba, Melbourne-be. El�tte azonban m�g Chicag�ban volt szolg�latom az imah�ten.
      M�r Chicag�ba utaz�som el�tt f�jdalmat �reztem a h�tgerincemben, de az �r seg�ts�g�vel m�g a chich�g�i szolg�lataimat elv�gezhettem. Hazafel� j�vet a rep�l�t�rr�l a k�rh�zba mentem, ahol k�t h�t ut�n, febru�r harmadik�n h�tgerinc s�rvvel megm�t�ttek. A m�t�t az �r kegyelm�b�l eredm�nyes volt �s a f�jdalmak megsz�ntek. Jelenleg itthon v�rom a teljes felgy�gyul�st.
      Itt szeretn�m megk�sz�ni az �dv�zl� lapokat �s a k�zbenj�r� im�kat, minden kedves testv�remnek. �jra �l�v� v�lt sz�momra ez az ige "El�g n�ked az �n kegyelmem" (2 Korintus 12:9)
       Hunter Vad�sz J�nos

 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]