Baptist TOP1000


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

K�nyvaj�nlatunk:
Ol�h Lajon�: J�vev�ny vagyok, versek;
A Cserepka misszion�rius h�zasp�rr�l: Felh�k f�l�tt, z�ld pokolban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2003. DECEMBER

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

 
Krisztusi program
Luk�cs 4:14-19
 
Az �r J�zus a Szentl�lek erej�vel t�rt vissza az emberek k�z� a puszt�b�l, �s h�re elterjedt az eg�sz k�rny�ken. Addig J�zus egy ismeretlen szem�ly volt. Az emberek �gy n�ztek r�, mint J�zsef �s M�ria fi�ra. De miut�n bemer�tkezett, lesz�llt r� a Szentl�lek, majd a puszt�ban megk�s�rtetett. A Szentl�lek erej�nek az a min�s�ge j�tt l�tre J�zusban, amely meg tudja t�rni a s�t�ts�g birodalm�t. �sai�s 9:2. szerint az emberek s�t�ts�gben voltak, a hal�l �rny�k�ban �ltek. De az�rt jelent meg a vil�goss�g, hogy a hal�l �rny�k�b�l kihozza az embereket. �s amikor meg�rkezett a n�z�reti J�zus Szentl�lekkel telve, abban a pillanatban az emberek �szrevett�k, hogy itt valami t�bb van �s nagyobb van, mint a t�bbi tan�t�ban. �s azonnal h�re ment az eg�sz k�rny�ken.
      Bement N�z�retbe �s a zsinag�g�ban felk�rt�k szolg�latra. A 18-ik versben J�zus k�ldet�s�t, szolg�lati programj�t olvashatjuk. Ez a vers tartalmazza a Szentl�lek dolgait, azokat a parakl�tikus tev�kenys�geket, amelyek�rt az �r J�zus elhagyta a mennyorsz�got egy id�re. Mert � az�rt j�tt, hogy a szeg�nyeknek evang�liumot hirdessen, a t�redelmes sz�v�eket meggy�gy�tsa, a foglyoknak szabadul�st hirdessen, a vakok szemeit megnyissa, a lesulytottakat szabadon bocs�ssa, �s hogy meghirdesse az �r kedves esztendej�t. Ezek olyan tev�kenys�gek, amelyek mellett minden fontos �s �rt�kes tett m�sodlagoss�, l�nyegtelenn� v�lik. Ha egy gy�jt�fogalomba szeretn�nk ezeket t�m�r�teni, nem tal�lhatn�nk megfelel�bb sz�t, mint a l�lekment�s. Amikor egy alkalommal j�vetel�nek c�lj�r�l besz�lt, azt mondta: Az ember Fia az�rt j�tt, hogy megkeresse �s megtartsa, ami elveszett. Luk�cs 19:10. S�t, a kar�csonyi evang�lium is arr�l sz�l, hogy az � neve J�zus, mert � szabad�tja meg a n�pet annak b�neib�l. (Mt 1:21)
      Ha az Apostolok Cselekedeteit olvasom, vil�goss� v�lik, hogy az els� gy�lekezet f� szolg�lata szint�n a l�lekment�s volt. Ez�rt k�vezt�k meg P�l apostolt Lisztr�ban. Ez�rt halt m�rt�rhal�lt Istv�n. Ez�rt nem volt megalkuv� P�ter �s J�nos, amikor megkorb�csolt�k �ket �s megparancsolt�k nekik, hogy ne hirdess�k a Krisztus evang�lium�t.
      Ezek az emberek fel voltak v�rtezve l�lekment� szeretettel �s ez�rt szembe n�ztek, ha kellett, a k�z�porral is, v�llalt�k a nyilv�nos megsz�gyen�t�st, ver�st �s b�rt�nt. De ezt cselekedve, k�zelr�l l�thatt�k, hogy az evang�lium �ltal hogyan menek�lnek meg emberek a k�rhozatt�l.
      Ha a Mester ez�rt j�tt, ha az apostolok �s az els� kereszty�nek ez�rt �ltek �s haltak, akkor nek�nk huszonegyedik sz�zadban �l� krisztusk�vet�knek, mi m�s lenne a feladatunk?
      A gy�lekezet k�ldet�se a vil�gban az, hogy Krisztust bemutassa, �s lelkeket mentsen. M�gis azt tapasztalhatjuk, hogy a k�ldet�s h�tt�rbe szorult �s m�sodlagos, j�rul�kos feladatok pedig igen fontosak lettek. �gy j�rtunk, mint az a di�k, aki minden fontos tant�rgyb�l megbukott de magatart�sb�l �s illemtanb�l sz�n�t�s lett. Magatart�s�ban kifog�stalan �s illemtud� de k�ldet�s�ben cs�d�t mondott kereszty�nek lett�nk. A legfontosabb tant�rgyb�l nem teljes�tett�nk.
      A Mester �gy szolg�lt, hogy nem k�m�lte mag�t. Gyakran naponta 20-30 kilom�tert tett meg gyalog J�dea, Sam�ria, Gal�lea poros �tjain, hogy hirdethesse Isten orsz�g�t falvakban �s v�rosokban. Az � teste nem csak a kereszten t�rt meg, hanem a szolg�latban is. Mert � az�rt j�tt, hogy a szeg�nyeknek evang�liumot hirdessen, a foglyoknak szabadul�st, a les�jtottaknak szabads�got. A legjobban akkor szeretj�k J�zust, amikor azt csin�ljuk, amit � csin�lt �s azt tartjuk fontosnak, amit � fontosnak tartott.
      A l�lekment�s felv�llal�sa n�lk�l hazugs�g azt �ll�tani, hogy mi szeretj�k az embereket. Akkor szeret�nk igaz�n valakit, aki egy �g� h�zban tart�zkodik, ha figyelmeztetj�k, �s mindent elk�vet�nk a megment�s��rt. Sok embernek �g a lelki h�za. Nem szeretj�k �ket, ha az igazmond�s helyett ked�lyesked�nk, ha a bizonys�gt�tel helyett hallgatunk, mell�besz�l�nk vagy �ppen gy�lekezeti tev�kenys�gekbe menek�l�nk.
      A k�ldet�s el�l menek�l� kereszty�nek ink�bb szeretnek gy�lekezetesdit j�tszani. Igen jellemz� r�juk az, amit Bailey Smith amerikai evang�lista �r az "Igazi Evang�liz�ci�" c�m� k�nyv�ben: "Y�k m�r nem emberhal�szok, hanem akv�rium fenntart�k." A jelsz�: "Fenntartani a rendszert!" A gy�lekezeti tagokat felhaszn�lni a trad�ci�k meg�rz�s�re. Sok �s sz�nes program szervez�s�vel bebizony�tani, hogy �l� gy�lekezet vagyunk. A gy�lekezeti �letet t�lszervezni k�l�n�sebb c�l n�lk�l, csakhogy senki se unatkozzon. �s hogy mi lesz a megt�retlen rokonnal, szomsz�ddal, munkat�rssal, oszt�lyt�rssal? H�t kinek van arra ideje �s ereje, amikor ennyi feladat v�r r�nk?
      Emberhal�szat helyett, akv�riumgondoz�s? Nem csoda, ha az ilyen szeml�lettel rendelkez�k k�z�tt kellemetlen�l hatnak P�l apostol szavai: "Mind a g�r�g�knek, mind a barb�roknak, mind a b�lcseknek, mind a tudatlanoknak tartozom szolg�lni, az�rt sz�vem szerint k�sz vagyok az evang�liumot hirdetni n�ktek is, akik R�m�ban vagytok. Mert nem sz�gyellem a Krisztus evang�lium�t; Istennek hatalma az minden h�v�nek �dv�ss�g�re..." (R�ma 1:14-16)
      A l�lekment�s feladata s�rg�s. Az aratnival� sok, a munk�s kev�s, az id� r�vid. Minden 24 �r�ban t�bb sz�zezer ember hal meg a F�ld kereks�g�n. Ezeknek a t�bbs�ge �dv�ss�g n�lk�l l�p �t az �r�kk�val�s�gba. M�ris elk�st�nk sok l�lek megment�s�vel. P�l azt �rja Tim�teusnak: - Hirdesd az Ig�t, �llj el� vele alkalmas �s alkalmatlan id�benYszenvedj, az evang�lista munk�j�t cselekedd, szolg�latodat teljesen bet�ltsd. (2Tim. 4:2,5)
      �bredj�nk fel a gondtalan h�v� �let �lm�b�l, b�njuk meg a lelkek ir�nti felel�ss�g�rzet hi�ny�t �s teljes�ts�nk v�gre maximumot a legfontosabb tant�rgyb�l. Mert Yaz aratnival� sok �s a munk�s kev�s...
                Luk�cs J�nos  (A lelkip�sztor-beiktat�son elhangzott igehirdet�s r�vid, az EH sz�m�ra k�sz�lt v�ltozata.)
 
ITT �LLOK J�SZOLOD FELETT
 
Itt �llok j�szolod felett, � J�zusom, Kir�lyom.
Elhoztam minden kincsemet aj�nd�kul, Megv�lt�m.
Vedd elm�m, lelkem �s sz�vem,
Hadd adjam n�ked mindenem, Hogy kedves l�gyek n�ked!
 
Nem �ltem m�g e f�ld sz�n�n: Te �rtem megsz�lett�l;
M�g r�lad mit sem tudtam �n: Tulajdonodd� tett�l;
M�g meg sem form�lt szent kezed:
M�r elv�laszt�l engemet, Hogy t�rsam l�gy e f�ld�n.
 
M�ly s�ri �jben v�rtam �n: F�lkelt a nap r�m v�led.
Ter�lad �mlik r�m a f�ny, A b�ke, boldog �let.
A l�lek �kess�gei;
Bel�l�k hitnek mennyei Sz�p tisztas�ga �rad.
 
Csak n�zlek boldog sz�vvel �n, S nem gy�zlek n�zni t�ged.
Sz�m �s er�m mind oly szeg�ny, Hogy elmondhassa n�ked:
B�r felfoghatna t�gedet
Az embersz�v �s ismeret, Hogy megfejthesse titkod!
 
Megv�lt�m egy k�r�semet nem vetheted meg n�kem:
Hogy sz�vem m�ly�n t�gedet Hordozzalak h�s�gben;
Hogy b�lcs�d, sz�ll�sod legyek,
J�jj, J�zus, t�lts el engemet Magaddal, nagy �r�mmel!
 
         Paul Gerhardt (1607-1676)

Kar�csonyi oldal - versek; egy r�gi kar�csonyi t�rt�net

Tov�bbi versek itt.

�ldott kar�csonyi �nnepeket �s b�kess�ggel tel�, boldog �jesztend�t k�v�n minden olvas�nknak a szerkeszt�: Herjeczki G�za

 
SZERKESZT� ROVATA
Bet�rtek az Evang�liumi H�rn�k komputer�be november 11-�n. A szok�sos m�don, az Interneten kereszt�l. T�l nagy k�rt nem okoztak, de n�h�ny napos munk�ba ker�lt a komputer rendbehozatala �s az Internetes oldalaink eredeti �llapotba val� vissza�ll�t�sa. �jra sz�ks�gem lett D�vid fiam seg�ts�g�re.

Egy t�r�k, hazafias �rzelm� muzulm�n megsokallta, hogy Krisztust, az evang�liumot hirdetj�k az EH Web oldalain. N�mi �gyess�ggel titkos inform�ci�inkat ellopta �s lecser�lte az index.html file-unkat a saj�tj�ra. Hogy � pontosan mit hirdet, nem tudom, tal�n nem is �rdekes. De mi Isten �l� ig�j�t hirdetj�k, azt pedig m�r sokan megpr�b�lt�k elpuszt�tani, m�sra cser�lni. Ideig or�ig akad�lyoskodhattak - de nem tov�bb. Az EH oldalai is m�k�dtek �jra, 2-3 nap ut�n. S ezut�n is az evang�liumot fogj�k hirdetni - ismer�snek �s ismeretlennek, az Interneten navig�l� unatkoz�, vagy keres� embereknek. (Szerk)

Irodalmi napunkhoz kapcsol�dva a k�vetkez� oldalon a magyar baptista �js�gok inform�ci�it k�z�lj�k. Olyan sok j� olvasm�nnyal lepnek meg benn�nket testv�reink szerte e vil�gban. Milyen k�nyv lesz a kar�csonyfa alatt? Esetleg egy �js�gra is el�fizethet�nk - egy �vig tart� lelki t�pl�l�kot v�s�rolhatunk meg egy ing, vagy egy kisebb ruhadarab �r�n. Ruh�val tele van a szekr�ny�nk. K�nyvre, Bibli�ra, �js�gra meg nem futja? Mi fogjuk l�tni a k�r�t, meg gyermekeink. (szerk)

IMAH�T 2004 - A KRISZTUSH�V�K EGYS�G��RT
"Az �n b�kess�gemet adom n�ktek" (Jn 14:23-31)
 
ELS� NAP - Isten szeretete a b�ke alapja
"Ha valaki szeret engem, megtartja az �n Ig�met: azt Aty�m is szeretni fogja" (Jn 14,23)
5M�z 7,7-11; Zsolt 25,2-10; 1Jn 4,7-12; Lk 15,1-2,11-32
M�SODIK NAP - Bels� b�kess�g, nyugalom �s der�
Hozz� megy�nk �s benne vesz�nk lakoz�st (Jn 14,23)
�n.�n 3,3-5; Zsolt 3,3-7; Ef 4,1-6; Mk 6,45-51
HARMADIK NAP - Krisztus, az Atya Ig�je
Az Ige, amit hallotok (Jn 14,24)
5M�z 30,11-14; Zsolt 85(84),2-14; 2Kor 1,18-22; Lk 10,38-42
NEGYEDIK NAP - Krisztus, A b�kess�g a L�lek gy�m�lcse
A Szentl�lek megtan�t benneteket mindenre, �s eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek (Jn 14,26)
Jer 31,31-34; Zsolt 51(50),10-17 34; Gal 5,22-25; Jn 20,19-23
�T�DIK NAP - B�ke �s er�szak: Isten b�k�je �s a vil�g b�k�je
B�k�met adom nektek. Nem �gy adom nektek, ahogy a vil�g adja (Jn 14,27)
�zs 11,1-17; Zsolt 119,161-165; Rom 12,18-21; Jn 12,12-19
HATODIK NAP - Ne f�ljetek
Ne nyugtalankodj�k a ti sz�vetek, ne is cs�ggedjen (Jn 14,27)
�zs 43,1-7; Zsolt 23,1-6; 1Jn 4,16-21; Mt 8,23-27
HETEDIK NAP - A megdics��lt Krisztust v�rva
Elmegyek �s visszaj�v�k hozz�tok (Jn 14,28)
Hab 2,1-4; Zsolt 103,1-6; Rm 8,18-27; Mt 25,1-12
NYOLCADIK NAP - El�re Krisztus b�kess�g�ben
Keljetek fel, menj�nk el innen (Jn 14,31)
�m 5,10-15; Zsolt 16,8-9; Ef 5,8-21

MAGYAR BAPTISTA KIADV�NYOK

B�keh�rn�k - a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z hetilapja 
Szeretet - a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek havilapja
Must�rmag - baptista ifj�s�gi lap
Kapcsolat - a Szerbiai Magyar Baptista K�z�ss�g lapja
M�lt, jelen, j�v� - Baptista Napt�r - 2004

R�szletesebben itt.

LELKIP�SZTOR BEIKTAT�S CHICAG�BAN

Luk�cs J�nos volt beretty��jfalui lelkip�sztor �s csal�dja szeptember 26-�n, p�nteken meg�rkezett Chicag�ba. Nagy izgalommal �s �r�mmel v�rt�k �s k�sz�nt�tt�k �ket a gy�lekezet tagjai a rep�l�t�ren, majd a lelkip�sztor csal�d sz�m�ra elk�sz�tett otthonban. A k�sz�nt�seket vas�rnap az imah�zban folytatt�k, melyr�l a chicag�i testv�rek bulletinja �gy sz�molt be:

"Nagy esem�nyek tan�i vagyunk! Pontosan egy �ve (2002. szeptember 29-�n), testv�ri �rtekezlet�nk�n - Herjeczki G�za detroiti lp., sz�vets�g�nk aleln�ke jelenl�t�ben - d�nt�tt�nk arr�l, hogy Luk�cs J�nos lp. testv�rt megh�vjuk gy�lekezet�nk lelkip�sztor�nak. ... "

A Luk�cs csal�d: Em�ke, J�nos, Anita, Erzs�bet �s P�ter

Az 1987 �prilis�ban alakult Chicag�i Magyar Baptista Gy�lekezet beiktatta els� teljes idej� lelkip�sztor�t, Luk�cs J�nos kor�bbi beretty��jfalui (Magyarorsz�g) lelkip�sztort. A lelkip�sztor beiktat�si �nnep�lyre november 16-�n ker�lt sor.

A besz�mol� eg�sz�ben, k�pekkel egy�tt a chicag�i oldalon tal�lhat�. Kattint�sra odavissz�k.

95 �VES A DETROITI GY�LEKEZET

  A detroiti imah�z

A magyar baptista misszi� Detroitban 95 �vvel ezel�tt kezd�d�tt. Az �v sor�n t�bbsz�r is emlegett�k ezt a hossz�, kegyelmi id�t. H�laad�napunk d�lel�tti istentisztelet�n Herjeczki testv�r vet�tett k�pek seg�ts�g�vel tekintett vissza a megtett �tra. Bemutatta a gy�lekezet imah�zait - a jelenlegi a negyedik, majd az eddig itt szolg�lt 14 lelkip�sztor f�nyk�p�t (a legut�bbi kiv�tel�vel, akit �l�ben l�tunk eleget). H�l�t adtunk az �r h�s�g��rt, mellyel �vtizedeken �t hordozta ezt a gy�lekezetet. Az igehirdet�s v�g�n az �r a mi h�s�g�nkre k�rdezett r�. Voltak t�bben is, akik - ha csak magukban is, de - meg�g�rt�k az �rnak, hogy h�s�gesek lesznek Hozz� is �s az � itt �l� �s szolg�l� gy�lekezet�hez is.

Folytat�s �s k�pek a detroiti oldalon

K�nyvaj�nl�
Ol�h Lajosn�: J�VEV�NY VAGYOK, versek.
Felh�k f�l�tt, z�ld pokolban - A Cserepka misszion�rius h�zasp�r szolg�lata Bolivi�ban

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]