Baptist TOP1000


VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

Könyvajánlatunk:
Oláh Lajoné: Jövevény vagyok, versek;
A Cserepka misszionárius házaspárról: Felhők fölött, zöld pokolban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2003. DECEMBER

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA ..

 
Krisztusi program
Lukács 4:14-19
 
Az Úr Jézus a Szentlélek erejével tért vissza az emberek közé a pusztából, és híre elterjedt az egész környéken. Addig Jézus egy ismeretlen személy volt. Az emberek úgy néztek rá, mint József és Mária fiára. De miután bemerítkezett, leszállt rá a Szentlélek, majd a pusztában megkísértetett. A Szentlélek erejének az a minősége jött létre Jézusban, amely meg tudja törni a sötétség birodalmát. Ésaiás 9:2. szerint az emberek sötétségben voltak, a halál árnyékában ültek. De azért jelent meg a világosság, hogy a halál árnyékából kihozza az embereket. És amikor megérkezett a názáreti Jézus Szentlélekkel telve, abban a pillanatban az emberek észrevették, hogy itt valami több van és nagyobb van, mint a többi tanítóban. És azonnal híre ment az egész környéken.
      Bement Názáretbe és a zsinagógában felkérték szolgálatra. A 18-ik versben Jézus küldetését, szolgálati programját olvashatjuk. Ez a vers tartalmazza a Szentlélek dolgait, azokat a paraklétikus tevékenységeket, amelyekért az Úr Jézus elhagyta a mennyországot egy időre. Mert Ő azért jött, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessen, a töredelmes szívűeket meggyógyítsa, a foglyoknak szabadulást hirdessen, a vakok szemeit megnyissa, a lesulytottakat szabadon bocsássa, és hogy meghirdesse az Úr kedves esztendejét. Ezek olyan tevékenységek, amelyek mellett minden fontos és értékes tett másodlagossá, lényegtelenné válik. Ha egy gyűjtőfogalomba szeretnénk ezeket tömöríteni, nem találhatnánk megfelelőbb szót, mint a lélekmentés. Amikor egy alkalommal jövetelének céljáról beszélt, azt mondta: Az ember Fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Lukács 19:10. Sőt, a karácsonyi evangélium is arról szól, hogy az ő neve Jézus, mert ő szabadítja meg a népet annak bűneiből. (Mt 1:21)
      Ha az Apostolok Cselekedeteit olvasom, világossá válik, hogy az első gyülekezet fő szolgálata szintén a lélekmentés volt. Ezért kövezték meg Pál apostolt Lisztrában. Ezért halt mártírhalált István. Ezért nem volt megalkuvó Péter és János, amikor megkorbácsolták őket és megparancsolták nekik, hogy ne hirdessék a Krisztus evangéliumát.
      Ezek az emberek fel voltak vértezve lélekmentő szeretettel és ezért szembe néztek, ha kellett, a kőzáporral is, vállalták a nyilvános megszégyenítést, verést és börtönt. De ezt cselekedve, közelről láthatták, hogy az evangélium által hogyan menekülnek meg emberek a kárhozattól.
      Ha a Mester ezért jött, ha az apostolok és az első keresztyének ezért éltek és haltak, akkor nekünk huszonegyedik században élő krisztuskövetőknek, mi más lenne a feladatunk?
      A gyülekezet küldetése a világban az, hogy Krisztust bemutassa, és lelkeket mentsen. Mégis azt tapasztalhatjuk, hogy a küldetés háttérbe szorult és másodlagos, járulékos feladatok pedig igen fontosak lettek. Úgy jártunk, mint az a diák, aki minden fontos tantárgyból megbukott de magatartásból és illemtanból színötös lett. Magatartásában kifogástalan és illemtudó de küldetésében csődöt mondott keresztyének lettünk. A legfontosabb tantárgyból nem teljesítettünk.
      A Mester úgy szolgált, hogy nem kímélte magát. Gyakran naponta 20-30 kilométert tett meg gyalog Júdea, Samária, Galílea poros útjain, hogy hirdethesse Isten országát falvakban és városokban. Az Ő teste nem csak a kereszten tört meg, hanem a szolgálatban is. Mert Ő azért jött, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessen, a foglyoknak szabadulást, a lesújtottaknak szabadságot. A legjobban akkor szeretjük Jézust, amikor azt csináljuk, amit Ő csinált és azt tartjuk fontosnak, amit Ő fontosnak tartott.
      A lélekmentés felvállalása nélkül hazugság azt állítani, hogy mi szeretjük az embereket. Akkor szeretünk igazán valakit, aki egy égő házban tartózkodik, ha figyelmeztetjük, és mindent elkövetünk a megmentéséért. Sok embernek ég a lelki háza. Nem szeretjük őket, ha az igazmondás helyett kedélyeskedünk, ha a bizonyságtétel helyett hallgatunk, mellébeszélünk vagy éppen gyülekezeti tevékenységekbe menekülünk.
      A küldetés elől menekülő keresztyének inkább szeretnek gyülekezetesdit játszani. Igen jellemző rájuk az, amit Bailey Smith amerikai evangélista ír az "Igazi Evangélizáció" című könyvében: "Yők már nem emberhalászok, hanem akvárium fenntartók." A jelszó: "Fenntartani a rendszert!" A gyülekezeti tagokat felhasználni a tradíciók megőrzésére. Sok és színes program szervezésével bebizonyítani, hogy élő gyülekezet vagyunk. A gyülekezeti életet túlszervezni különösebb cél nélkül, csakhogy senki se unatkozzon. És hogy mi lesz a megtéretlen rokonnal, szomszéddal, munkatárssal, osztálytárssal? Hát kinek van arra ideje és ereje, amikor ennyi feladat vár ránk?
      Emberhalászat helyett, akváriumgondozás? Nem csoda, ha az ilyen szemlélettel rendelkezők között kellemetlenül hatnak Pál apostol szavai: "Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak tartozom szolgálni, azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni néktek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát; Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére..." (Róma 1:14-16)
      A lélekmentés feladata sürgős. Az aratnivaló sok, a munkás kevés, az idő rövid. Minden 24 órában több százezer ember hal meg a Föld kerekségén. Ezeknek a többsége üdvösség nélkül lép át az örökkévalóságba. Máris elkéstünk sok lélek megmentésével. Pál azt írja Timóteusnak: - Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időbenYszenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. (2Tim. 4:2,5)
      Ébredjünk fel a gondtalan hívő élet álmából, bánjuk meg a lelkek iránti felelősségérzet hiányát és teljesítsünk végre maximumot a legfontosabb tantárgyból. Mert Yaz aratnivaló sok és a munkás kevés...
                Lukács János  (A lelkipásztor-beiktatáson elhangzott igehirdetés rövid, az EH számára készült változata.)
 
ITT ÁLLOK JÁSZOLOD FELETT
 
Itt állok jászolod felett, Ó Jézusom, Királyom.
Elhoztam minden kincsemet ajándékul, Megváltóm.
Vedd elmém, lelkem és szívem,
Hadd adjam néked mindenem, Hogy kedves légyek néked!
 
Nem éltem még e föld színén: Te értem megszülettél;
Még rólad mit sem tudtam én: Tulajdonoddá tettél;
Még meg sem formált szent kezed:
Már elválasztál engemet, Hogy társam légy e földön.
 
Mély síri éjben vártam én: Fölkelt a nap rám véled.
Terólad ömlik rám a fény, A béke, boldog élet.
A lélek ékességei;
Belőlük hitnek mennyei Szép tisztasága árad.
 
Csak nézlek boldog szívvel én, S nem győzlek nézni téged.
Szóm és erőm mind oly szegény, Hogy elmondhassa néked:
Bár felfoghatna tégedet
Az emberszív és ismeret, Hogy megfejthesse titkod!
 
Megváltóm egy kérésemet nem vetheted meg nékem:
Hogy szívem mélyén tégedet Hordozzalak hűségben;
Hogy bölcsőd, szállásod legyek,
Jöjj, Jézus, tölts el engemet Magaddal, nagy örömmel!
 
         Paul Gerhardt (1607-1676)

Karácsonyi oldal - versek; egy régi karácsonyi történet

További versek itt.

Áldott karácsonyi ünnepeket és békességgel telő, boldog újesztendőt kíván minden olvasónknak a szerkesztő: Herjeczki Géza

 
SZERKESZTŐ ROVATA
Betörtek az Evangéliumi Hírnök komputerébe november 11-én. A szokásos módon, az Interneten keresztül. Túl nagy kárt nem okoztak, de néhány napos munkába került a komputer rendbehozatala és az Internetes oldalaink eredeti állapotba való visszaállítása. Újra szükségem lett Dávid fiam segítségére.

Egy török, hazafias érzelmű muzulmán megsokallta, hogy Krisztust, az evangéliumot hirdetjük az EH Web oldalain. Némi ügyességgel titkos információinkat ellopta és lecserélte az index.html file-unkat a sajátjára. Hogy ő pontosan mit hirdet, nem tudom, talán nem is érdekes. De mi Isten élő igéjét hirdetjük, azt pedig már sokan megpróbálták elpusztítani, másra cserélni. Ideig oráig akadályoskodhattak - de nem tovább. Az EH oldalai is működtek újra, 2-3 nap után. S ezután is az evangéliumot fogják hirdetni - ismerősnek és ismeretlennek, az Interneten navigáló unatkozó, vagy kereső embereknek. (Szerk)

Irodalmi napunkhoz kapcsolódva a következő oldalon a magyar baptista újságok információit közöljük. Olyan sok jó olvasmánnyal lepnek meg bennünket testvéreink szerte e világban. Milyen könyv lesz a karácsonyfa alatt? Esetleg egy újságra is előfizethetünk - egy évig tartó lelki táplálékot vásárolhatunk meg egy ing, vagy egy kisebb ruhadarab árán. Ruhával tele van a szekrényünk. Könyvre, Bibliára, újságra meg nem futja? Mi fogjuk látni a kárát, meg gyermekeink. (szerk)

IMAHÉT 2004 - A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
"Az én békességemet adom néktek" (Jn 14:23-31)
 
ELSŐ NAP - Isten szeretete a béke alapja
"Ha valaki szeret engem, megtartja az én Igémet: azt Atyám is szeretni fogja" (Jn 14,23)
5Móz 7,7-11; Zsolt 25,2-10; 1Jn 4,7-12; Lk 15,1-2,11-32
MÁSODIK NAP - Belső békesség, nyugalom és derű
Hozzá megyünk és benne veszünk lakozást (Jn 14,23)
Én.Én 3,3-5; Zsolt 3,3-7; Ef 4,1-6; Mk 6,45-51
HARMADIK NAP - Krisztus, az Atya Igéje
Az Ige, amit hallotok (Jn 14,24)
5Móz 30,11-14; Zsolt 85(84),2-14; 2Kor 1,18-22; Lk 10,38-42
NEGYEDIK NAP - Krisztus, A békesség a Lélek gyümölcse
A Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek (Jn 14,26)
Jer 31,31-34; Zsolt 51(50),10-17 34; Gal 5,22-25; Jn 20,19-23
ÖTÖDIK NAP - Béke és erőszak: Isten békéje és a világ békéje
Békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja (Jn 14,27)
Ézs 11,1-17; Zsolt 119,161-165; Rom 12,18-21; Jn 12,12-19
HATODIK NAP - Ne féljetek
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen (Jn 14,27)
Ézs 43,1-7; Zsolt 23,1-6; 1Jn 4,16-21; Mt 8,23-27
HETEDIK NAP - A megdicsőült Krisztust várva
Elmegyek és visszajövök hozzátok (Jn 14,28)
Hab 2,1-4; Zsolt 103,1-6; Rm 8,18-27; Mt 25,1-12
NYOLCADIK NAP - Előre Krisztus békességében
Keljetek fel, menjünk el innen (Jn 14,31)
Ám 5,10-15; Zsolt 16,8-9; Ef 5,8-21

MAGYAR BAPTISTA KIADVÁNYOK

Békehírnök - a Magyarországi Baptista Egyház hetilapja 
Szeretet - a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének havilapja
Mustármag - baptista ifjúsági lap
Kapcsolat - a Szerbiai Magyar Baptista Közösség lapja
Múlt, jelen, jövő - Baptista Naptár - 2004

Részletesebben itt.

LELKIPÁSZTOR BEIKTATÁS CHICAGÓBAN

Lukács János volt berettyóújfalui lelkipásztor és családja szeptember 26-án, pénteken megérkezett Chicagóba. Nagy izgalommal és örömmel várták és köszöntötték őket a gyülekezet tagjai a repülőtéren, majd a lelkipásztor család számára elkészített otthonban. A köszöntéseket vasárnap az imaházban folytatták, melyről a chicagói testvérek bulletinja így számolt be:

"Nagy események tanúi vagyunk! Pontosan egy éve (2002. szeptember 29-én), testvéri értekezletünkön - Herjeczki Géza detroiti lp., szövetségünk alelnöke jelenlétében - döntöttünk arról, hogy Lukács János lp. testvért meghívjuk gyülekezetünk lelkipásztorának. ... "

A Lukács család: Emőke, János, Anita, Erzsébet és Péter

Az 1987 áprilisában alakult Chicagói Magyar Baptista Gyülekezet beiktatta első teljes idejű lelkipásztorát, Lukács János korábbi berettyóújfalui (Magyarország) lelkipásztort. A lelkipásztor beiktatási ünnepélyre november 16-án került sor.

A beszámoló egészében, képekkel együtt a chicagói oldalon található. Kattintásra odavisszük.

95 ÉVES A DETROITI GYÜLEKEZET

  A detroiti imaház

A magyar baptista misszió Detroitban 95 évvel ezelőtt kezdődött. Az év során többször is emlegettük ezt a hosszú, kegyelmi időt. Hálaadónapunk délelőtti istentiszteletén Herjeczki testvér vetített képek segítségével tekintett vissza a megtett útra. Bemutatta a gyülekezet imaházait - a jelenlegi a negyedik, majd az eddig itt szolgált 14 lelkipásztor fényképét (a legutóbbi kivételével, akit élőben látunk eleget). Hálát adtunk az Úr hűségéért, mellyel évtizedeken át hordozta ezt a gyülekezetet. Az igehirdetés végén az Úr a mi hűségünkre kérdezett rá. Voltak többen is, akik - ha csak magukban is, de - megígérték az Úrnak, hogy hűségesek lesznek Hozzá is és az Ő itt élő és szolgáló gyülekezetéhez is.

Folytatás és képek a detroiti oldalon

Könyvajánló
Oláh Lajosné: JÖVEVÉNY VAGYOK, versek.
Felhők fölött, zöld pokolban - A Cserepka misszionárius házaspár szolgálata Boliviában

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]