Baptist TOP1000


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

VFI - Vil�got 
Form�l� Igeversek

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 f�nyk�p a chicagoi tal�lkoz�r�l a chicagoiak web oldal�n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2003. AUGUSZTUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

 
"MINDAZ, AKI AZ �RNAK NEV�T SEG�TS�G�L H�VJA,
 MEGTARTATIK!"
ApCsel 2:21
AZ �SZAK AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZ�VETS�G 96. K�ZGY�L�S�N
(RAMA, CANADA, 2003 J�LIUS 4-6) ELHANGZOTT ELN�KI JELENT�S
 
Kedves testv�reim az �r J�zus Krisztusban !
Az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g 96. K�zgy�l�se alkalm�b�l vagyunk egy�tt itt a szeretett Rama T�borban. Nagy igyekezettel �s szeretettel k�sz�lt�nk mindannyian, hogy egy�tt �r�lj�nk ezekben a napokban Isten sz�ne el�tt. Mindannyian im�ds�gos sz�vvel j�tt�nk, hogy Isten n�p�hez m�lt�an, szeretetben �s b�kess�gben �nnepelj�nk.
      Szeretn�m kifejezni �r�m�nket �s h�l�nkat az�rt, hogy itt tarthatjuk a 96 �ves Sz�vets�g�nk K�zgy�l�s�t. H�l�sak vagyunk a Toront�i Gy�lekezetnek �s lelkip�sztor�nak, Dan L�szl� testv�rnek ez�rt a kiv�lts�gos alkalom�rt. Tudjuk, hogy nem k�nny� feladat megszervezni �s biztos�tani egy K�zgy�l�s zavartalan munk�j�t. Nagyra �rt�kelj�k �s sz�vb�l k�sz�nj�k testv�reink �ldozatos szeretet�t. K�sz�nj�k a Chicag�i testv�ris�gnek is, hogy �r�mmel v�llalt�k ennek a k�z�ss�gi munk�nak terh�t, a helyi testv�rekkel egyet�rtve, melynek �ld�s�t mindannyian �lvezhetj�k. Sz�vets�g�nk vezet�s�ge teljes meg�rt�ssel, anyagi t�mogat�s�val biztos�tja a szervez�k munk�j�nak �ld�sos kimenetel�t. Azt k�v�njuk, hogy mindenki �rezze j�l mag�t, �s legyen r�sze Isten gazdag �ld�s�ban.
      Nagy szeretettel k�sz�nt�m id�s�d�, ugyanakkor nagy szorgalommal �s szeretettel munk�lkod� testv�reinket, akik m�g k�z�tt�nk vannak; Kiss Ern� testv�rt, Sz�vets�g�nk Tiszteletbeli Eln�k�t �s a P�nz�gyi Bizotts�g�nak eln�k�t �s kedves feles�g�t Ethelt, �s Drescher Lajos testv�rt, a Sz�vets�g�nk P�nzt�ros�t, �s m�g t�bb kedves testv�rt. Az �r �ldja �s tartsa meg tov�bbra is testv�reinket gondvisel� kegyelm�ben. Egyre ritkul� soraink mindannyiunkat arra em�keztetnek, hogy tisztelj�k, szeress�k �s nagyon �rt�kelj�k el�lj�r� testv�reinket. Mi mindannyian el�deink munk�j�ba �lltunk be, hogy az elkezdett munk�t szent felel�s�ggel folytassuk tov�bb, h�s�gesen. Szeretn�nk Isten kegyelm�b�l becs�letesen helyt�llni, minden k�r�lm�ny k�z�tt.
      Szeretettel k�sz�nt�m D�cz� B�lint testv�rt Szlov�ki�b�l, a Szentp�teri k�rzet lelkip�sztor�t, aki a szlov�kiai Magyar Baptist�kat k�pviseli a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g Tan�cs�ban. Isten hozott k�z�nk, �rezd j�l magad vel�nk. Az �r �ldja meg k�z�tt�nkl�tedet �s szolg�lataidat.
 
      Detroitban a b�kess�g �s megb�k�l�s �ldott kegyelm�vel indultunk az el�tt�nk lev� feladatoknak. Az idei vez�r gondolatunk: Tan�ts minket im�dkozni! Megv�lt�nk biztat �s k�szen �ll arra, hogy tan�tson minket. A pr�f�tai biztat�s szint�n megtart�st �g�r azoknak, akik az Urat seg�ts�g�l h�vj�k. Igen j� alkalomunk van ennek gyakorl�s�ra ezekben a napokban. Tal�n olyanok is vannak k�z�tt�nk, akiknek seg�ten�nk kell, a J�zus nev�t seg�ts�g�l h�vni, hogy megtartassanak! Hiszem, erre is k�szen vagyunk.
      Azt jelenthetem a K�zgy�l�snek, hogy az elm�lt �vben is �ltal�nosan testv�ri szeretetben �s b�kess�gben v�gezt�k a re�nk b�zott, k�nny�nek �ppen nem mondhat� feladatainkat. Tennival�nk volt b�ven, de az �r adott er�t �s kegyelmet azok elv�gz�s�hez. Meg volt a sz�ks�ges bizalom �s j�indulat, ami nehezebb k�rd�seinkben is megold�sra seg�tett. �ldott legyen �rte az �rnak neve.
      Minden alkalmat megragadtunk, hogy �ldozatos szeretettel egym�st t�mogassuk �s seg�ts�k szent feladataink elv�gz�s�ben. Hiszem, hogy az �r kegyelm�b�l ez a j�v�ben is megmarad.
 
Az eln�k testv�r ezut�n besz�molt arr�l a munk�r�l, melyet sz�vets�g�nk k�pviselet�ben v�gzett a m�lt k�zgy�l�st�l mostanig. K�tszer j�rt Kulcs�r testv�r Eur�p�ban - a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge gy�l�sein �s az RMBGySz nagyv�radi k�zgy�l�s�n. Sz�vets�gi �gyben pedig Palm Baybe, Chicag�ba �s Los Angelesbe l�togatott el.  Kulcs�r testv�r ezut�n a k�z�nk �rkezett vend�geket, s k�zt�nk v�gzett szolg�latukat vette sz�mba. Ezek k�z�tt sz�l Luk�cs J�nos, Nemes L�szl�, Fazekas P�l �s Gergely Istv�n lelkip�sztorok l�togat�s�r�l.
Ezut�n �gy folytat�dik az eln�ki besz�mol�:
 
MISSZI�S H�REINK
 
Luk�cs J�nos lelkip�sztor j�vetel�re v�runk, egy�tt im�dkozva tov�bbra is a Chicag�i Gy�lekezettel. Hissz�k, hogy Mennyei Aty�nk, az Arat�s Ura hamarosan megadja, a ki- �s beutaz�sukhoz a z�ld l�mp�t. Ez fellend�l�st hozhat nem csak a Chicag�i Gy�lekezetben, de Sz�vets�g�nkben is. K�sz�lj�nk �s fogadjuk �t �s kedves csal�dj�t nagy szeretettel.
 
Fiatal lelkimunk�sok k�sz�lnek!
M�r r�g volt ilyen alkalom sz�munkra, hogy fiatalok k�sz�ljenek a lelkimunk�ra, itthon �s az � haz�ban, Budapesten. Ezek k�z�l megeml�tem a k�vetkez� 6 fiatal testv�r�nket, akiket sz�vets�g�nk anyagilag is igyekszik t�mogatni:
1. Kulcs�r Attila. - Louisville (K.Y �llam ) Baptista Teol�gi�j�n tanul.
2. Gerstner Korn�l - Chicagoban, a Moody Biblia Int�zetben tanul.
3. Pardi F�lix - Baptista Teol�g��t v�gez Amerik�ban.
4. B�kai Istv�n - Budapesten v�gzi a teol�gi�t.
5. Stejank� Erik - a Liberty Universityn k�sz�l a fiatalok k�z�tti lelki munk�ra.
6. Mik� Istv�n - Cedarville, Ohio-ban tanul teol�gi�t.
Nagy �r�m ez mindannyiunknak �s j� rem�nys�get �breszt a j�v�re. Im�dkozzunk ifj� testv�reink�rt �s t�mogassuk �ket a szent szolg�latban. Hissz�k, hogy az �r felk�sz�ti �ket a kijel�lt munk�ra. K�v�nunk r�sz�kre sok er�t, szorgalmat �s h�s�ges kitart�st.
 
GY�LEKEZETEINK HELYZETE
 
Urunk kegyelme folyt�n jelenthetem, hogy gy�lekezeteinkben �ltal�nosan sz�pen folyik a lelki munka. R�di� szolg�latok, s�t n�h�ny �ve Magyar TV szolg�latok (New York) is folynak , melyeket nagy �ldozatos munk�val ugyan, de h�s�gesen v�geznek gy�lekezeteink, a lelkip�sztoraink �ltal. Csak biztatni tudom ezt a munk�t, �s a testv�reket, mert ez nem hi�baval� az �rban! Hordozzuk ezt a misszi�t im�ds�gainkban az �r el�tt.
      Olykor neh�z pr�b�kon �t vezet az utunk, �s ez egyik�nket sem k�m�l. Mi is ilyen �vet hagytunk magunk m�g�tt, viszont Isten h�s�ges gondvisel�se sz�ntelen tapasztalhat�, m�g ilyen id�kben is. Isten frissen megt�rt lelkeket ad, kik �ltal minket is meg�j�t. Csak h�s�gesen v�gezz�k a magvet�s munk�j�t, ha olykor s�rva is, mert Isten arat�st is ad .
      Sz�pen m�k�d� zenekarok alakulnak (L�sd Alhambra), m�g m�sok pillanatnyilag tal�n sz�netelnek, de hissz�k, hogy ism�t fellend�lhetnek.
      Ifjaink buzg�n igyekeznek a tal�lkoz�ikra. Egy �j nemzed�k van kibontakoz�ban. �k a j�v� rem�nye. Biztassuk �s seg�ts�k �ket sz�l�k, gy�lekezetek �s a Sz�vets�g is. Ez j� lelki befektet�s mindannyiunknak!
Kritikus id�ket �l�nk! Lelkip�sztorok �s vezet�k teljes er�bedob�ssal, tiszta �s szent �lettel, �l� rem�nys�ggel v�gezz�k azt a szent szolg�latot, amit az �rt�l kaptunk �s egy �letre v�llaltunk.
      T�mogassuk egym�st im�ds�gban, b�jtben �s munkat�rsi szeretettel megosztva egym�s terheit, melyek olykor jobban re�nk nehezednek. M�s sz�val p�sztoroljuk egym�st. K�v�njuk ezt gyakorolni �s elfogadni. Eddig is gyakoroltuk, de most m�g nagyobb sz�ks�g�nk van erre.
      Rem�nys�g�nk �s terv�nk van arra, hogy a gy�lekezeteinket anyagilag is t�mogassuk. Err�l hallani fogunk m�g ezen a K�zgy�l�sen. Hiszem, hogy nem fogja senki f�lre�rteni a j� �s nemes sz�nd�kunkat, ami a misszi� munka el�halad�s�t c�lozza.
 
N�H�NY �TGONDOL�SRA SZ�NT J� TAN�CS
 
Isten kegyelm�b�l im�dkoz� emberek vagyunk. Eddig is az im�ds�g ereje tartott meg. Ezen a K�zgy�l�s�nk�n Nagy F�papunkat, J�zust k�rj�k arra, hogy tan�tson minket im�dkozni! Err�l m�g b�ven fogunk hallani szolg�l� testv�reink �ltal. Mint az Ige engedelmes hallgat�i �s cselekv�i, jussunk �jra egy�tt szent elhat�roz�sra, amit igyekezz�nk is megval�s�tani.
 
Isten sz�ne el�tt elcsendesedve a k�vetkez�ket bocs�tom a K�zgy�l�s testv�ris�ge el�, amivel jelent�sem k�v�nom befejezni:
1. �let�nket szentelj�k �jb�l Istennek! Legyen teljesen N�ki szentelve.
2. K�telezz�k el magunkat a szeretetre �s szent egys�gre!
3. Al�zattal v�gezz�k a szent szolg�latot!
4. �ll�tsuk helyre a k�z�ss�gi olt�rt!
5. H�s�gesen v�gezz�k a bel- �s k�l misszi� munk�t!
      Isten Lelk�nek seg�ts�g�vel, im�ds�gos sz�vvel merj�k mindezeket �tgondolni �s gyakorlatba �ltetni. Nincs vesz�teni val� id�nk! Semmi se legyen ezekn�l fontosabb sz�munkra.
 
      Hiszem, hogy kegyelmes Urunk mindannyiunk �let�ben diadalra viszi az � szent akarat�t. H�la N�ki, hogy tov�bbra is p�sztorolni fogja Sz�vets�g�nk n�p�t. K�rj�k ezt mindannyian egy sz�vvel-l�lekkel.
      Testv�ri szeretettel,  Kulcs�r S�ndor, eln�k

HAT�ROZATOK

1. A K�zgy�l�s 2003. j�lius 5-�n, d�lel�tt 11:55-kor elfogadta az �j Alapszab�lyzatot.

2. A p�nzt�rosi tiszts�g ell�t�s�ra megv�lasztottuk Drescher Lajos (Cleveland) testv�rt.

3. A K�zgy�l�s elfogadta a 2003-2004. �vi k�lts�gvet�st.

4. Az Evang�liumi H�rn�k 95. �vfordul�ja alkalm�b�l sz�nes, jubileumi sz�mot adunk ki.

5. Vad�sz J�nos lelkip�sztor (Santa Monica) felh�v�s�t magunk�v� tessz�k �s meg�g�rj�k, hogy a k�vetkez� k�zgy�l�sig 25 megt�r��rt k�ny�rg�nk.

6. Megk�sz�nj�k Kish Ern�, Kish Ethel �s Drescher Lajos testv�reknek a szaktud�sukat �s sz�vets�g�nk ir�nti szeretet�ket t�kr�z� munk�t, amit az Otthon t�bb �vtizedes �zemeltet�se �s v�g�l az elad�sa sor�n tan�s�tottak.

7. K�sz�nj�k a toront�i �s chicag�i gy�lekezetek tags�g�nak a 96. K�zgy�l�s el�k�sz�t�s�t �s lebonyol�t�s�t.

 
SZERKESZT� ROVATA
Lapunkban ez�ttal a k�zgy�l�s �s az azt megel�z� gyermek �s ifj�s�gi t�boroz�s alkalmair�l sz�l� k�pes besz�mol�k domin�lnak. Rem�lem, hogy sz�p eml�keket �bresztenek azokban, akik ott voltak, �s sz�nes, kedves olvasm�ny lesz azoknak, akik nem j�ttek el k�z�nk, vagy messze vannak. B�zom benne, hogy mindenki felfedez egy-egy ismer�st a k�peken.
      Udvarnoki testv�r R�ma 8 magyar�zat�t - ha ez�ttal csak egy r�vid r�szlettel is, de folytatjuk.
      Az angol nyelv� oldalakat is figyelm�kbe aj�nlom. K�t fiatal besz�mol�ja mellett egy tudom�nyos ig�ny� cikket olvashatunk egy alhambrai testv�rn� toll�b�l.
      A misszi�s k�rk�p sorozatunk ez�ttal a felvid�ki besz�mol�val b�v�l, D�cz� testv�r �r�s�val.
      Az egyik lekedveltebb rovatunk, a Lapozgassuk a Bibli�t a 99-ik sz�m�hoz �rkezett.
      Kevesebb gy�lekezeti besz�mol�t olvastunk mostan�ban? Vagy nem t�rt�nt sokminden a gy�lekezetekben, vagy a lelkip�sztorok �s a gy�lekezeti kr�nik�sok m�ssal voltak elfoglalva mostan�ban. (szerk)

K�ZGY�L�SI BESZ�MOL�
 
A 96-ik, r�mai-chicag�i k�zgy�l�s�nk az �r kegyelm�b�l sz�pen �s �ld�sosan telt. Form�lisan, sablonosan hangzik, m�gis �gy t�rt�nt. Hosszabb besz�mol�t most nem k�zl�nk, mert nem kapta meg a szerkeszt� azt a besz�mol�t. De e sorokon valamennyit m�gis �rok e jeles esem�nyr�l. A k�pek p�tolj�k az �r�s hi�nyoss�gait.


kattintson a k�pre s m�g m�s pillanatk�peket is l�that, melyeket a szerkeszt� k�sz�tett a k�zgy�l�sen

      P�nteken idej�ben meg�rkeztek a bizotts�gok tagjai �s megtarthattuk az ilyenkor szok�sos gy�l�seket. N�h�ny dolgot pontos�tottunk, hogy a k�zgy�l�s min�l egyszer�bben �s sz�p testv�ri rendben mehessen. Nem volt hi�ba val� az igyekezet�nk. Szombaton reggelt�l eb�dig minden hivatalos �gy�nket megbesz�lt�k, t�rgyal�sainkat lebonyol�tottuk. Az el�re kinyomtatott �s e lap has�bjain is k�z�lt program szerint haladtunk -, �s h�la az �rnak haladhattunk, minden k�l�n�sebb fennakad�s n�lk�l. A szolg�latokra kijel�lt testv�rek mind jelen voltak. Nem voltunk t�l sokan - negyven egyn�h�nyan kezdt�k a szombati t�rgyal�sokat. A hagyom�nyos �t besz�mol�n (eln�ki, titk�ri, misszi�-, valamint p�nz�gyi bizotts�gi �s Evang�liumi H�rn�k) k�v�l el�terjesztett�k a Szervezeti Szab�lyzatunk m�dos�t�s�ra vonatkoz� (kor�bban a gy�lekezeteknek kik�ld�tt) javaslatunkat. A V�grehajt� Bizotts�g �ltal elfogadott m�dos�tott szab�lyzatot Nov�k J�zsef testv�r ismertette, a k�zgy�l�s pedig egyhang�lag j�v�hagyta azt.
      Szab�lyzatunk egy �j bizotts�got hozott l�tre - Misszi� �s J�t�konys�gi Bizotts�g n�ven - mely a kor�bbi k�t nagyobb bizotts�g helyett fog m�k�dni. Ebbe a gy�lekezetek deleg�lj�k a tagokat. Eln�ke a mindenkori sz�vets�gi aleln�k.
      Abban a tudatban ment�nk szombaton az eb�dl� asztalokhoz, hogy elv�gezt�k, amit az �r r�nk b�zott �s hogy j�, misszi�munk�nkat el�seg�t� d�nt�seket hoztunk t�rgyal�saink sor�n.
 
      Szombat d�lut�n ker�lt sor a sz�vets�g�nk keretein bel�l, de m�gis �n�ll�an m�k�d� szervezeteink gy�l�s�re: a F�rfisz�vets�g, a N�sz�vets�g �s az Ifj�s�gi Sz�vets�g �vi alkalmaira. A kiv�l� id� ilyenkor t�l nagy k�s�rt�st jelent a t�borban. Kevesen voltak a n�i �s a f�rfi testv�rek alkalm�n, a fiatalok�t pedig tal�n meg sem lehetett tartani.
      A k�zgy�l�s lebonyol�t�sa mind a toront�i, mint a chicag�i testv�rek szorgalm�t, szervez�k�szs�g�t �s k�tkezi munk�j�t dics�ri.    HG

GYERMEK �S IFJ�S�GI T�BOROZ�S - R�M�BAN

F�NYK�PES BESZ�MOL�

Isten csal�dja - Egy�ttm�k�d�s
Dr. Udvarnoki B�la: Hiszek Uram c�m� k�nyv�b�l a R�ma 8 magyar�zata
Isten csal�dja (66kk.o.) Egy�ttm�k�d�s
(4. r�sz)

MISSZI�S K�RK�P - MAGYAR BAPTISTA MISSZI� A FELVID�KEN

D�cz� B�lint lelkip�sztor testv�r, a Szentp�teri (Szlov�kia) k�rzet lelkip�sztora Detroitba is ell�togatott �szak-amerikai �tja sor�n. Sokat besz�lgett�nk a felvid�ki misszi�r�l. Arra k�rtem, hogy adjon egy r�vid, �tfog� k�pet a felvid�ki magyar baptista misszi�r�l. D�cz� testv�r egy�bk�nt a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge Szlov�kiai k�pvisel�je is.
 
A t�rt�nelmi Magyarorsz�g felvid�k�n m�g a 19-ik sz�zad v�g�n indult el a baptista misszi�, amely nagyon �g�retesnek mutatkozott. El�bb Negyeden, majd Marcelh�z�n, v�g�l Szentp�teren 1908-ban alakultak a gy�lekezetek, amelyek b�lcs�i voltak a misszi� tov�bbterjed�s�nek. Olyan sz�pen fejl�dtek ezek a gy�lekezetek, hogy az akkori Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z vezet�s�ge j�nak l�tta, hogy egy lelkip�sztort k�ldj�n erre a vid�kre. 1911-ben Alexovics Gy�rgy �tk�lt�z�tt Negyedre (Udvarnoki Andr�s javaslat�ra). Alexovics testv�r buzg�n munk�lkodott eg�sz �let�n �t, Pozsonyt�l Kass�ig, s�t Munk�csig - az eg�sz Felvid�ken. Sok akad�lyba �tk�z�tt, de m�gis terjedt a misszi�. A magyar misszi� els� nagy traum�ja Trianon volt, amikor is a felvid�ki magyarok k�v�l ker�ltek Magyarorsz�g hat�rain; a m�sodik pedig a Benesi dekr�tum hat�rozata �rtelm�ben megval�s�tott er�szakos lakoss�gcsere - 1947-48-ban. Ekkor mintegy sz�z gy�lekezeti tagot �ttelep�tettek Csehszlov�ki�b�l Magyarosz�gra. Helyett�k Szlov�k testv�rek j�ttek Magyarorsz�gr�l. �gy j�ttek l�tre a mostani d�l Szlov�ki�ban jelenleg is m�k�d�, j�llehet magyarul is �rt�, de identit�sukban szlov�k �rzelm� testv�rekb�l �ll� gy�lekezetek. Ezek nagyobb r�sz�ben ma m�r csak szlov�k nyelven folyik az istentisztelet (pl. Naszvad, Nagysall�, Bagota, Panyidar�c, L�va). Itt kell megjegyeznem, hogy n�h�ny olyan nagyobb m�lttal rendelkez� gy�lekezet, mint Pozsony, Kassa, vagy Losonc az elm�lt k�t �vtized sor�n fokozatosan elszlov�kosodott.
      Az elm�lt �vtizedben a Kom�romi Gy�lekezetben az evang�liz�ci�s munka ter�n kiv�l� Bark�czi S�ndor lelkip�sztor szolg�latai nyom�n jelent�s �bred�s indult a magyar lakoss�g k�z�tt is. A gy�lekezeti munka azonban a gy�lekezeti tagok t�bbs�g�hez igazodva a szlov�k nyelven folyik Kom�romban.
      A testv�rek abban a n�h�ny kis gy�lekezetben, ahol csak magyar nyelven folytak az istentiszteleteket fontosnak l�tt�k, hogy l�trehozz�k a Szlov�kiai Magyar Baptist�k szervezett k�z�ss�g�t, ami Isten kegyelm�b�l l�tre is j�tt 2000. augusztus elsej�vel. E misszi� k�zpontja Szentp�teren van.
 
Miel�tt a misszi� munk�tokr�l r�szletesebben is sz�ln�l, l�gysz�ves t�j�koztass benn�nket Szlov�kia lakoss�g�r�l, k�l�n�s tekintettel az ott �l� magyarokra.
 
Szlov�kia lakoss�ga �tmilli� h�romsz�zezer. A legut�bbi statisztikai felm�r�sek szerint a lakoss�g 10 sz�zal�ka vallotta mag�t magyarnak. Ezek a magyarok szlov�kia d�li r�sz�n t�m�r�lnek, ahol a k�zs�gek j�r�sze majdnem teljesen magyar ajk�, t�bbs�g�ben r�mai katolikus, illetve reform�tus felekezet�ek. A baptist�k l�tsz�ma ugyan eleny�sz�, de misszi�s lelkesed�s�nk nagy. Sz�ks�g�nk lenne t�bb munkat�rsra, lelkip�sztorra, misszi�munk�sra.
      �r�l�nk annak, hogy egy �ves amerikai tanulm�nyi �tj�r�l visszat�rt Fazekas P�l testv�r; rem�lj�k, hogy megtal�lja hely�t ebben az orsz�gos m�ret� misszi� munk�ban.
      Annak is nagyon �r�l�k, hogy B�nszky Tibor testv�r visszak�lt�zik Szlov�ki�ba, miut�n az Operation Mobilization misszi�s szervezet k�pz�s�ben r�szes�lt az elm�lt �vben.
      K�zvetlen munkat�rsam Breszty�k Attila, k�rzet�nk misszi�munk�sa, aki a Budapesti Baptista Teol�gia levelez� hallgat�ja.
 
Teh�t Szlov�ki�ban, t�bb mint f�lmilli� magyar k�z�tt a Szentp�teri Gy�lekezet �s k�rzete k�pviseli a magyar baptista misszi�t. Mutasd be olvas�inknak ottani szolg�latotokat.
 
B�r szolg�lati ter�let�nk nagy, a P�rk�nyt�l Negyedig terjed� r�gi�, testv�reink egys�ge, �ldozatk�szs�ge, lelkesed�se �r�mteljess� �s k�nny�v� teszi szolg�latunkat. K�rzet�nk testv�ris�ge csup�n 50 f�, t�bbs�g�ben id�s, nyugd�jas testv�rek, akik h�s�gesen kitartottak az �r J�zus k�vet�s�ben �s szolg�lat�ban.
      Gy�lekezet�nkre, Isten kegyelm�b�l, az elm�lt �vben a mozg�s volt jellemz�, a c�lzott, szervezett, koncepci�s tev�kenys�g. Megel�zte tev�kenys�geinket a szenved�lyes im�dkoz�s, hogy megismerj�k Isten�nk vel�nk kapcsolatos akarat�t, sz�nd�kait �s utait. Teljesen Istent�l f�ggve, az � munk�lkod�s�ra �s er�forr�saira akartunk alapozni. K�rt�k Istent, l�ttassa meg vel�nk, hol munk�lkodik, hogy csatlakozhassunk Hozz�. �s az elm�lt �vben nagyon sok olyan t�rt�n�snek voltunk szemtan�i, amit csak Isten munk�j�val lehet magyar�zni. �gy ismert�k meg Isten�nket, ahogyan soha azel�tt. Nagyon h�l�sak vagyunk Isten�nknek, hogy bevont minket az � tev�kenys�g�be.
      Az elm�lt �v elej�n egy reform�tus testv�rn�, szoci�lis munk�sk�nt megismerte �s figyelm�nkbe aj�nlotta a k�zs�g�nkben �l� sok h�tr�nyos helyzet�, sz�rny� �letk�r�lm�nyekben �l� gyermeket. Felekezetk�zileg �lltunk az �r el� ezek�rt a csal�dok�rt �s gyermekek�rt. Isten�nk vezet�s�vel �s seg�ts�g�vel, felekezetk�zi �sszefog�ssal siker�lt megszervezni �s megval�s�tani az ingyenes ny�ri t�boroz�st a k�zs�g�nkben �s k�rny�k�n �l� 40 h�tr�nyos helyzet� gyermek sz�m�ra. Az itthon maradt testv�reink biztos�tott�k az imah�tteret, az ott lev�k pedig tapasztaltuk Isten�nk jelenl�t�t, munk�j�t.
      A t�boroz�s �ta a Szentp�teri Gyermekmisszi�n bel�l van rendszeres foglalkoz�s ezen gyermekek sz�m�ra. Baptista imah�zunk fel�j�tott kisterm�ben tartjuk h�tr�l h�tre a foglakoz�st. K�t csoportra osztva, feladatunk az �letkoruknak megfelel� tan�t�s, a szoros kapcsolat �s a lelki k�z�ss�g kialak�t�sa, valamint a Krisztus melletti d�nt�s�k el�seg�t�se. Nagy �r�m sz�munkra, hogy ezek a gyermekek egyre k�zvetlenebbek, az eddig szinte soha sem hallott bibliai �zenetekre nyitottak, fog�konyak. Nagyon sz�ks�gesnek l�tjuk a csal�djukat is �tfog� misszi�t �s hissz�k, hogy e szer�ny, b�r jelent�s kezdet kibontakozik majd Isten�nk vezet�se �s t�k�letes id�z�t�se szerint. Erre n�zve im�dkozunk szakk�pzett, odasz�nt munk�sok�rt.
Az 1926-ban �p�lt szentp�teri imah�z m�g�tt k�sz�l a gy�lekezeti h�z, misszi�s k�zpont
 
Az elm�lt �v janu�rj�t�l m�jusig �s okt�bert�l ez �v �prilis�ig f�l�ll�s� munkat�rsa voltam a Szlov�kiai Tim�teus T�rsas�gnak, a "J�zus �lete" c�m� filmet vet�tettem v�rosokban �s falvakban. Misszi�munk�sunk �s fiataljaink �nk�ntes seg�ts�g�vel mintegy 5500 embernek vet�tett�k le a Luk�cs evang�liuma szerinti J�zus �let�t. J� volt l�tni �s tapasztalni milyen szomjasan, nyitottan fogadj�k a k�rny�k�nk�n �l� emberek az evang�liumot, a sz�netekben elhangz� szem�lyes bizonys�gt�teleket. K�nnyes, s�v�rg� tekintet�k �ltal �zent nek�nk Isten, hogy az aratnival� sok ezen a t�jon is. �r�mmel fogadt�k szinte kiv�tel n�lk�l az aj�nd�kba adott Szent�r�st. Mintegy 6000 Bibli�t osztottunk sz�t �s 3 milli� sz�r�lapot (A n�gy lelki t�rv�ny). Gy�lekezet�nk szint�n nagy �r�mmel ismerte fel ebben a kifel� val� szolg�lat lehet�s�g�t �s egy emberk�nt t�mogattak im�ban �s b�jtben.
 
Egy m�sik misszi� a Bar�ti Misszi� levelez�se, amelyet �szt�l feles�gem v�llalt fel. �mulva csod�ljuk Isten rejtett, de t�k�letes munk�j�t a levelez�k sz�v�ben, ahogyan egy sz�r�lap �ltal megsz�l�totta �s a Bibliatanulm�ny sor�n hitre juttatta Isten �ket. Nem v�letlen egybees�s az sem, hogy P�rk�nyi �llom�sunk k�r�l lakik t�bb levelez� is, k�z�l�k imm�r kett� is rendszeres, akt�v r�sztvev�je P�rk�nyi k�z�ss�g�nknek. N�veked�s�k szemmel l�that�, sz�v�nk forr� v�gya, hogy gy�lekezet�nk bemer�tett tagjai legyenek r�videsen. Isten�nk id�z�t�s�re figyelve szeretn�nk a t�bbi P�rk�nyi levelez�nek is figyelm�be aj�nlani k�z�ss�gi alkalmainkat.
 
A B�rt�nmisszi�ban is, melyet m�r 12 �ve v�gzek - gy�lekezet�nk imat�mogat�s�val, l�tom Isten�nk csod�latos szabad�t� munk�j�t. Van a b�rt�nben egy kis �jj�sz�letettekb�l �ll� csoport is. �k rendszeresen r�szt vesznek a k�z�ss�gi alkalmakon, elmondj�k �lm�nyeiket, bizonys�gukat �s k�rd�seiket az �rdekl�d�knek, akik elj�nnek ezekre az alkalmakra.
(Egy�bk�nt az �szak-amerikai utam �ppen ennek a b�rt�nmisszi�s szolg�latnak a gy�m�lcse.)
 
Az elm�lt �v kezdet�n, Isten�nk megl�ttatta vel�nk egy Misszi�s K�zpont sz�ks�gess�g�t. R�d�bbent�nk, hogy n�lk�l�zhetetlen imm�r egy olyan misszi�s b�zis, amely lehet�v� teszi, hogy vezet�k �s k�vet�k k�pz�sben vegyenek r�szt, imak�z�ss�get tartsanak, ahol Isten friss kijelent�seit veszik, �rtelmezik, hogy ahhoz szabj�k a misszi� k�vetkez� l�p�seit. 
      Neki is fogtunk egy hozz�nk viszony�tva nagy �p�tkez�snek, hogy imah�zunkhoz hozz��p�ts�k ezt a kis misszi�s centrumot. �prilis 8-�n (2002) ki�stuk az alapot, j�nius 17-re m�r a falaz�s ment, augusztus 6-�n feltett�k az als� szintre a f�d�met. Szeptemberben a L�vai szlov�k testv�reink egy h�tig szorgoskodtak az �r nev�ben az �cs munk�val, �s szeptember 8-ra az �szak-amerikai testv�rek adom�nya �ltal felker�lt a tet�re a cser�p is. 
      Novemberben elk�sz�lt �s �jra rendelkez�s�nkre �llt a kisterem, be�ll�tottuk az ablakokat, ajt�kat �s �gy bez�rtuk az �p�letet. A tavasz �rkezt�vel ism�t folytattuk a munk�latokat. Gy�lekezet�nk kis tagl�tsz�ma �s a t�bbs�g�ben nyugd�jas �llapota ellen�re, ereje felett t�mogatta az �p�tkez�st. El�re nem rem�lt adakoz�sok is bizony�tott�k Isten�nk vezet�s�t, h�s�g�t �s gondvisel�s�t.
      A mostani utam sor�n, a k�z�ttetek tapasztalt szeretet �s anyagi t�mogat�s is rendk�v�li seg�ts�get jelent nek�nk. Ha az �r megseg�t benn�nket, a k�vetkez� h�napokban olyan �llapotba hozzuk az �p�letet, hogy m�r az id�n haszn�latba is tudjuk venni azt.
      Ha kev�s is az er�nk, �r�mmel �s kitart�ssal szeretn�nk teljes�teni tov�bbra is k�ldet�s�nket.
      Ehhez k�rj�k az amerikai testv�rek, az Evang�liumi H�rn�k olvas�inak imat�mogat�s�t is. K�rj�k egy�tt is az arat�snak Ur�t, hogy az � t�k�letes id�z�t�se szerint, k�ldj�n munk�sokat az � arat�s�ba, k�rzet�nkben �s eg�sz Szlov�ki�ban.
 
K�sz�n�m a besz�lget�st. Tov�bbi utadra - a toront�ban megrendezend� Prison Fellowship (b�rt�nmisszi�s) konferenci�ra k�sz�l a k�vetkez� napokban D�cz� testv�r -, valamint otthoni szolg�lataidra �s a felvid�ki magyar baptista misszi�ra Urunk �ld�s�t k�v�njuk!  (szerk)

Gyermek �s ifj�s�gi t�bor - R�m�ba (j�nius 30 - 
j�lius 4)

A 96-ik k�zgy�l�s, k�pekben

Besz�mol� a chicag�i ifj�s�gi tal�lkoz�r�l

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Vil�got Form�l� Igeversek

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]

  �