Baptist TOP1000


VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

VFI - Világot 
Formáló Igeversek

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 fénykép a chicagoi találkozóról a chicagoiak web oldalán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2003. AUGUSZTUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA ..

 
"MINDAZ, AKI AZ ÚRNAK NEVÉT SEGÍTSÉGÜL HÍVJA,
 MEGTARTATIK!"
ApCsel 2:21
AZ ÉSZAK AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG 96. KÖZGYÜLÉSÉN
(RAMA, CANADA, 2003 JÚLIUS 4-6) ELHANGZOTT ELNÖKI JELENTÉS
 
Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban !
Az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetség 96. Közgyülése alkalmából vagyunk együtt itt a szeretett Rama Táborban. Nagy igyekezettel és szeretettel készültünk mindannyian, hogy együtt örüljünk ezekben a napokban Isten színe előtt. Mindannyian imádságos szívvel jöttünk, hogy Isten népéhez méltóan, szeretetben és békességben ünnepeljünk.
      Szeretném kifejezni örömünket és hálánkat azért, hogy itt tarthatjuk a 96 éves Szövetségünk Közgyűlését. Hálásak vagyunk a Torontói Gyülekezetnek és lelkipásztorának, Dan László testvérnek ezért a kiváltságos alkalomért. Tudjuk, hogy nem könnyű feladat megszervezni és biztosítani egy Közgyűlés zavartalan munkáját. Nagyra értékeljük és szívből köszönjük testvéreink áldozatos szeretetét. Köszönjük a Chicagói testvériségnek is, hogy örömmel vállalták ennek a közösségi munkának terhét, a helyi testvérekkel egyetértve, melynek áldását mindannyian élvezhetjük. Szövetségünk vezetősége teljes megértéssel, anyagi támogatásával biztosítja a szervezők munkájának áldásos kimenetelét. Azt kívánjuk, hogy mindenki érezze jól magát, és legyen része Isten gazdag áldásában.
      Nagy szeretettel köszöntöm idősödő, ugyanakkor nagy szorgalommal és szeretettel munkálkodó testvéreinket, akik még közöttünk vannak; Kiss Ernő testvért, Szövetségünk Tiszteletbeli Elnökét és a Pénzügyi Bizottságának elnökét és kedves feleségét Ethelt, és Drescher Lajos testvért, a Szövetségünk Pénztárosát, és még több kedves testvért. Az Úr áldja és tartsa meg továbbra is testvéreinket gondviselő kegyelmében. Egyre ritkuló soraink mindannyiunkat arra emékeztetnek, hogy tiszteljük, szeressük és nagyon értékeljük elöljáró testvéreinket. Mi mindannyian elődeink munkájába álltunk be, hogy az elkezdett munkát szent felelőséggel folytassuk tovább, hűségesen. Szeretnénk Isten kegyelméből becsületesen helytállni, minden körülmény között.
      Szeretettel köszöntöm Dóczé Bálint testvért Szlovákiából, a Szentpéteri körzet lelkipásztorát, aki a szlovákiai Magyar Baptistákat képviseli a Magyar Baptista Világszövetség Tanácsában. Isten hozott közénk, érezd jól magad velünk. Az Úr áldja meg közöttünklétedet és szolgálataidat.
 
      Detroitban a békesség és megbékülés áldott kegyelmével indultunk az előttünk levő feladatoknak. Az idei vezér gondolatunk: Taníts minket imádkozni! Megváltónk biztat és készen áll arra, hogy tanítson minket. A prófétai biztatás szintén megtartást ígér azoknak, akik az Urat segítségül hívják. Igen jó alkalomunk van ennek gyakorlására ezekben a napokban. Talán olyanok is vannak közöttünk, akiknek segítenünk kell, a Jézus nevét segítségül hívni, hogy megtartassanak! Hiszem, erre is készen vagyunk.
      Azt jelenthetem a Közgyűlésnek, hogy az elmúlt évben is általánosan testvéri szeretetben és békességben végeztük a reánk bízott, könnyűnek éppen nem mondható feladatainkat. Tennivalónk volt bőven, de az Úr adott erőt és kegyelmet azok elvégzéséhez. Meg volt a szükséges bizalom és jóindulat, ami nehezebb kérdéseinkben is megoldásra segített. Áldott legyen érte az Úrnak neve.
      Minden alkalmat megragadtunk, hogy áldozatos szeretettel egymást támogassuk és segítsük szent feladataink elvégzésében. Hiszem, hogy az Úr kegyelméből ez a jövőben is megmarad.
 
Az elnök testvér ezután beszámolt arról a munkáról, melyet szövetségünk képviseletében végzett a múlt közgyűléstől mostanig. Kétszer járt Kulcsár testvér Európában - a Magyar Baptisták Világszövetsége gyűlésein és az RMBGySz nagyváradi közgyűlésén. Szövetségi ügyben pedig Palm Baybe, Chicagóba és Los Angelesbe látogatott el.  Kulcsár testvér ezután a közénk érkezett vendégeket, s köztünk végzett szolgálatukat vette számba. Ezek között szól Lukács János, Nemes László, Fazekas Pál és Gergely István lelkipásztorok látogatásáról.
Ezután így folytatódik az elnöki beszámoló:
 
MISSZIÓS HÍREINK
 
Lukács János lelkipásztor jövetelére várunk, együtt imádkozva továbbra is a Chicagói Gyülekezettel. Hisszük, hogy Mennyei Atyánk, az Aratás Ura hamarosan megadja, a ki- és beutazásukhoz a zöld lámpát. Ez fellendülést hozhat nem csak a Chicagói Gyülekezetben, de Szövetségünkben is. Készüljünk és fogadjuk őt és kedves családját nagy szeretettel.
 
Fiatal lelkimunkások készülnek!
Már rég volt ilyen alkalom számunkra, hogy fiatalok készüljenek a lelkimunkára, itthon és az ó hazában, Budapesten. Ezek közül megemlítem a következő 6 fiatal testvérünket, akiket szövetségünk anyagilag is igyekszik támogatni:
1. Kulcsár Attila. - Louisville (K.Y állam ) Baptista Teológiáján tanul.
2. Gerstner Kornél - Chicagoban, a Moody Biblia Intézetben tanul.
3. Pardi Félix - Baptista Teológíát végez Amerikában.
4. Bákai István - Budapesten végzi a teológiát.
5. Stejankó Erik - a Liberty Universityn készül a fiatalok közötti lelki munkára.
6. Mikó István - Cedarville, Ohio-ban tanul teológiát.
Nagy öröm ez mindannyiunknak és jó reménységet ébreszt a jövőre. Imádkozzunk ifjú testvéreinkért és támogassuk őket a szent szolgálatban. Hisszük, hogy az Úr felkészíti őket a kijelölt munkára. Kívánunk részükre sok erőt, szorgalmat és hűséges kitartást.
 
GYÜLEKEZETEINK HELYZETE
 
Urunk kegyelme folytán jelenthetem, hogy gyülekezeteinkben általánosan szépen folyik a lelki munka. Rádió szolgálatok, sőt néhány éve Magyar TV szolgálatok (New York) is folynak , melyeket nagy áldozatos munkával ugyan, de hűségesen végeznek gyülekezeteink, a lelkipásztoraink által. Csak biztatni tudom ezt a munkát, és a testvéreket, mert ez nem hiábavaló az Úrban! Hordozzuk ezt a missziót imádságainkban az Úr előtt.
      Olykor nehéz próbákon át vezet az utunk, és ez egyikünket sem kímél. Mi is ilyen évet hagytunk magunk mögött, viszont Isten hűséges gondviselése szüntelen tapasztalható, még ilyen időkben is. Isten frissen megtért lelkeket ad, kik által minket is megújít. Csak hűségesen végezzük a magvetés munkáját, ha olykor sírva is, mert Isten aratást is ad .
      Szépen működő zenekarok alakulnak (Lásd Alhambra), míg mások pillanatnyilag talán szünetelnek, de hisszük, hogy ismét fellendülhetnek.
      Ifjaink buzgón igyekeznek a találkozóikra. Egy új nemzedék van kibontakozóban. Ők a jövő reménye. Biztassuk és segítsük őket szülök, gyülekezetek és a Szövetség is. Ez jó lelki befektetés mindannyiunknak!
Kritikus időket élünk! Lelkipásztorok és vezetők teljes erőbedobással, tiszta és szent élettel, élő reménységgel végezzük azt a szent szolgálatot, amit az Úrtól kaptunk és egy életre vállaltunk.
      Támogassuk egymást imádságban, böjtben és munkatársi szeretettel megosztva egymás terheit, melyek olykor jobban reánk nehezednek. Más szóval pásztoroljuk egymást. Kívánjuk ezt gyakorolni és elfogadni. Eddig is gyakoroltuk, de most még nagyobb szükségünk van erre.
      Reménységünk és tervünk van arra, hogy a gyülekezeteinket anyagilag is támogassuk. Erről hallani fogunk még ezen a Közgyűlésen. Hiszem, hogy nem fogja senki félreérteni a jó és nemes szándékunkat, ami a misszió munka előhaladását célozza.
 
NÉHÁNY ÁTGONDOLÁSRA SZÁNT JÓ TANÁCS
 
Isten kegyelméből imádkozó emberek vagyunk. Eddig is az imádság ereje tartott meg. Ezen a Közgyűlésünkön Nagy Főpapunkat, Jézust kérjük arra, hogy tanítson minket imádkozni! Erről még bőven fogunk hallani szolgáló testvéreink által. Mint az Ige engedelmes hallgatói és cselekvői, jussunk újra együtt szent elhatározásra, amit igyekezzünk is megvalósítani.
 
Isten színe előtt elcsendesedve a következőket bocsátom a Közgyűlés testvérisége elé, amivel jelentésem kívánom befejezni:
1. Életünket szenteljük újból Istennek! Legyen teljesen Néki szentelve.
2. Kötelezzük el magunkat a szeretetre és szent egységre!
3. Alázattal végezzük a szent szolgálatot!
4. Állítsuk helyre a közösségi oltárt!
5. Hűségesen végezzük a bel- és kül misszió munkát!
      Isten Lelkének segítségével, imádságos szívvel merjük mindezeket átgondolni és gyakorlatba ültetni. Nincs veszíteni való időnk! Semmi se legyen ezeknél fontosabb számunkra.
 
      Hiszem, hogy kegyelmes Urunk mindannyiunk életében diadalra viszi az Ő szent akaratát. Hála Néki, hogy továbbra is pásztorolni fogja Szövetségünk népét. Kérjük ezt mindannyian egy szívvel-lélekkel.
      Testvéri szeretettel,  Kulcsár Sándor, elnök

HATÁROZATOK

1. A Közgyűlés 2003. július 5-én, délelőtt 11:55-kor elfogadta az új Alapszabályzatot.

2. A pénztárosi tisztség ellátására megválasztottuk Drescher Lajos (Cleveland) testvért.

3. A Közgyűlés elfogadta a 2003-2004. évi költségvetést.

4. Az Evangéliumi Hírnök 95. évfordulója alkalmából színes, jubileumi számot adunk ki.

5. Vadász János lelkipásztor (Santa Monica) felhívását magunkévá tesszük és megígérjük, hogy a következő közgyűlésig 25 megtérőért könyörgünk.

6. Megköszönjük Kish Ernő, Kish Ethel és Drescher Lajos testvéreknek a szaktudásukat és szövetségünk iránti szeretetüket tükröző munkát, amit az Otthon több évtizedes üzemeltetése és végül az eladása során tanúsítottak.

7. Köszönjük a torontói és chicagói gyülekezetek tagságának a 96. Közgyűlés előkészítését és lebonyolítását.

 
SZERKESZTŐ ROVATA
Lapunkban ezúttal a közgyűlés és az azt megelőző gyermek és ifjúsági táborozás alkalmairól szóló képes beszámolók dominálnak. Remélem, hogy szép emlékeket ébresztenek azokban, akik ott voltak, és színes, kedves olvasmány lesz azoknak, akik nem jöttek el közénk, vagy messze vannak. Bízom benne, hogy mindenki felfedez egy-egy ismerőst a képeken.
      Udvarnoki testvér Róma 8 magyarázatát - ha ezúttal csak egy rövid részlettel is, de folytatjuk.
      Az angol nyelvű oldalakat is figyelmükbe ajánlom. Két fiatal beszámolója mellett egy tudományos igényű cikket olvashatunk egy alhambrai testvérnő tollából.
      A missziós körkép sorozatunk ezúttal a felvidéki beszámolóval bővül, Dóczé testvér írásával.
      Az egyik lekedveltebb rovatunk, a Lapozgassuk a Bibliát a 99-ik számához érkezett.
      Kevesebb gyülekezeti beszámolót olvastunk mostanában? Vagy nem történt sokminden a gyülekezetekben, vagy a lelkipásztorok és a gyülekezeti krónikások mással voltak elfoglalva mostanában. (szerk)

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ
 
A 96-ik, rámai-chicagói közgyűlésünk az Úr kegyelméből szépen és áldásosan telt. Formálisan, sablonosan hangzik, mégis így történt. Hosszabb beszámolót most nem közlünk, mert nem kapta meg a szerkesztő azt a beszámolót. De e sorokon valamennyit mégis írok e jeles eseményről. A képek pótolják az írás hiányosságait.


kattintson a képre s még más pillanatképeket is láthat, melyeket a szerkesztő készített a közgyűlésen

      Pénteken idejében megérkeztek a bizottságok tagjai és megtarthattuk az ilyenkor szokásos gyűléseket. Néhány dolgot pontosítottunk, hogy a közgyűlés minél egyszerűbben és szép testvéri rendben mehessen. Nem volt hiába való az igyekezetünk. Szombaton reggeltől ebédig minden hivatalos ügyünket megbeszéltük, tárgyalásainkat lebonyolítottuk. Az előre kinyomtatott és e lap hasábjain is közölt program szerint haladtunk -, és hála az Úrnak haladhattunk, minden különösebb fennakadás nélkül. A szolgálatokra kijelölt testvérek mind jelen voltak. Nem voltunk túl sokan - negyven egynéhányan kezdtük a szombati tárgyalásokat. A hagyományos öt beszámolón (elnöki, titkári, misszió-, valamint pénzügyi bizottsági és Evangéliumi Hírnök) kívül előterjesztettük a Szervezeti Szabályzatunk módosítására vonatkozó (korábban a gyülekezeteknek kiküldött) javaslatunkat. A Végrehajtó Bizottság által elfogadott módosított szabályzatot Novák József testvér ismertette, a közgyűlés pedig egyhangúlag jóváhagyta azt.
      Szabályzatunk egy új bizottságot hozott létre - Misszió és Jótékonysági Bizottság néven - mely a korábbi két nagyobb bizottság helyett fog működni. Ebbe a gyülekezetek delegálják a tagokat. Elnöke a mindenkori szövetségi alelnök.
      Abban a tudatban mentünk szombaton az ebédlő asztalokhoz, hogy elvégeztük, amit az Úr ránk bízott és hogy jó, missziómunkánkat elősegítő döntéseket hoztunk tárgyalásaink során.
 
      Szombat délután került sor a szövetségünk keretein belül, de mégis önállóan működő szervezeteink gyűlésére: a Férfiszövetség, a Nőszövetség és az Ifjúsági Szövetség évi alkalmaira. A kiváló idő ilyenkor túl nagy kísértést jelent a táborban. Kevesen voltak a női és a férfi testvérek alkalmán, a fiatalokét pedig talán meg sem lehetett tartani.
      A közgyűlés lebonyolítása mind a torontói, mint a chicagói testvérek szorgalmát, szervezőkészségét és kétkezi munkáját dicséri.    HG

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI TÁBOROZÁS - RÁMÁBAN

FÉNYKÉPES BESZÁMOLÓ

Isten családja - Együttműködés
Dr. Udvarnoki Béla: Hiszek Uram című könyvéből a Róma 8 magyarázata
Isten családja (66kk.o.) Együttműködés
(4. rész)

MISSZIÓS KÖRKÉP - MAGYAR BAPTISTA MISSZIÓ A FELVIDÉKEN

Dóczé Bálint lelkipásztor testvér, a Szentpéteri (Szlovákia) körzet lelkipásztora Detroitba is ellátogatott észak-amerikai útja során. Sokat beszélgettünk a felvidéki misszióról. Arra kértem, hogy adjon egy rövid, átfogó képet a felvidéki magyar baptista misszióról. Dóczé testvér egyébként a Magyar Baptisták Világszövetsége Szlovákiai képviselője is.
 
A történelmi Magyarország felvidékén még a 19-ik század végén indult el a baptista misszió, amely nagyon ígéretesnek mutatkozott. Előbb Negyeden, majd Marcelházán, végül Szentpéteren 1908-ban alakultak a gyülekezetek, amelyek bölcsői voltak a misszió továbbterjedésének. Olyan szépen fejlődtek ezek a gyülekezetek, hogy az akkori Magyarországi Baptista Egyház vezetősége jónak látta, hogy egy lelkipásztort küldjön erre a vidékre. 1911-ben Alexovics György átköltözött Negyedre (Udvarnoki András javaslatára). Alexovics testvér buzgón munkálkodott egész életén át, Pozsonytól Kassáig, sőt Munkácsig - az egész Felvidéken. Sok akadályba ütközött, de mégis terjedt a misszió. A magyar misszió első nagy traumája Trianon volt, amikor is a felvidéki magyarok kívül kerültek Magyarország határain; a második pedig a Benesi dekrétum határozata értelmében megvalósított erőszakos lakosságcsere - 1947-48-ban. Ekkor mintegy száz gyülekezeti tagot áttelepítettek Csehszlovákiából Magyaroszágra. Helyettük Szlovák testvérek jöttek Magyarországról. Így jöttek létre a mostani dél Szlovákiában jelenleg is működő, jóllehet magyarul is értő, de identitásukban szlovák érzelmű testvérekből álló gyülekezetek. Ezek nagyobb részében ma már csak szlovák nyelven folyik az istentisztelet (pl. Naszvad, Nagysalló, Bagota, Panyidaróc, Léva). Itt kell megjegyeznem, hogy néhány olyan nagyobb múlttal rendelkező gyülekezet, mint Pozsony, Kassa, vagy Losonc az elmúlt két évtized során fokozatosan elszlovákosodott.
      Az elmúlt évtizedben a Komáromi Gyülekezetben az evangélizációs munka terén kiváló Barkóczi Sándor lelkipásztor szolgálatai nyomán jelentős ébredés indult a magyar lakosság között is. A gyülekezeti munka azonban a gyülekezeti tagok többségéhez igazodva a szlovák nyelven folyik Komáromban.
      A testvérek abban a néhány kis gyülekezetben, ahol csak magyar nyelven folytak az istentiszteleteket fontosnak látták, hogy létrehozzák a Szlovákiai Magyar Baptisták szervezett közösségét, ami Isten kegyelméből létre is jött 2000. augusztus elsejével. E misszió központja Szentpéteren van.
 
Mielőtt a misszió munkátokról részletesebben is szólnál, légyszíves tájékoztass bennünket Szlovákia lakosságáról, különös tekintettel az ott élő magyarokra.
 
Szlovákia lakossága ötmillió háromszázezer. A legutóbbi statisztikai felmérések szerint a lakosság 10 százaléka vallotta magát magyarnak. Ezek a magyarok szlovákia déli részén tömörülnek, ahol a községek jórésze majdnem teljesen magyar ajkú, többségében római katolikus, illetve református felekezetűek. A baptisták létszáma ugyan elenyésző, de missziós lelkesedésünk nagy. Szükségünk lenne több munkatársra, lelkipásztorra, missziómunkásra.
      Örülünk annak, hogy egy éves amerikai tanulmányi útjáról visszatért Fazekas Pál testvér; reméljük, hogy megtalálja helyét ebben az országos méretű misszió munkában.
      Annak is nagyon örülök, hogy Bánszky Tibor testvér visszaköltözik Szlovákiába, miután az Operation Mobilization missziós szervezet képzésében részesült az elmúlt évben.
      Közvetlen munkatársam Bresztyák Attila, körzetünk missziómunkása, aki a Budapesti Baptista Teológia levelező hallgatója.
 
Tehát Szlovákiában, több mint félmillió magyar között a Szentpéteri Gyülekezet és körzete képviseli a magyar baptista missziót. Mutasd be olvasóinknak ottani szolgálatotokat.
 
Bár szolgálati területünk nagy, a Párkánytól Negyedig terjedő régió, testvéreink egysége, áldozatkészsége, lelkesedése örömteljessé és könnyűvé teszi szolgálatunkat. Körzetünk testvérisége csupán 50 fő, többségében idős, nyugdíjas testvérek, akik hűségesen kitartottak az Úr Jézus követésében és szolgálatában.
      Gyülekezetünkre, Isten kegyelméből, az elmúlt évben a mozgás volt jellemző, a célzott, szervezett, koncepciós tevékenység. Megelőzte tevékenységeinket a szenvedélyes imádkozás, hogy megismerjük Istenünk velünk kapcsolatos akaratát, szándékait és utait. Teljesen Istentől függve, az Ő munkálkodására és erőforrásaira akartunk alapozni. Kértük Istent, láttassa meg velünk, hol munkálkodik, hogy csatlakozhassunk Hozzá. És az elmúlt évben nagyon sok olyan történésnek voltunk szemtanúi, amit csak Isten munkájával lehet magyarázni. Úgy ismertük meg Istenünket, ahogyan soha azelőtt. Nagyon hálásak vagyunk Istenünknek, hogy bevont minket az Ő tevékenységébe.
      Az elmúlt év elején egy református testvérnő, szociális munkásként megismerte és figyelmünkbe ajánlotta a községünkben élő sok hátrányos helyzetű, szörnyű életkörülményekben élő gyermeket. Felekezetközileg álltunk az Úr elé ezekért a családokért és gyermekekért. Istenünk vezetésével és segítségével, felekezetközi összefogással sikerült megszervezni és megvalósítani az ingyenes nyári táborozást a községünkben és környékén élő 40 hátrányos helyzetű gyermek számára. Az itthon maradt testvéreink biztosították az imahátteret, az ott levők pedig tapasztaltuk Istenünk jelenlétét, munkáját.
      A táborozás óta a Szentpéteri Gyermekmisszión belül van rendszeres foglalkozás ezen gyermekek számára. Baptista imaházunk felújított kistermében tartjuk hétről hétre a foglakozást. Két csoportra osztva, feladatunk az életkoruknak megfelelő tanítás, a szoros kapcsolat és a lelki közösség kialakítása, valamint a Krisztus melletti döntésük elősegítése. Nagy öröm számunkra, hogy ezek a gyermekek egyre közvetlenebbek, az eddig szinte soha sem hallott bibliai üzenetekre nyitottak, fogékonyak. Nagyon szükségesnek látjuk a családjukat is átfogó missziót és hisszük, hogy e szerény, bár jelentős kezdet kibontakozik majd Istenünk vezetése és tökéletes időzítése szerint. Erre nézve imádkozunk szakképzett, odaszánt munkásokért.
Az 1926-ban épült szentpéteri imaház mögött készül a gyülekezeti ház, missziós központ
 
Az elmúlt év januárjától májusig és októbertől ez év áprilisáig félállású munkatársa voltam a Szlovákiai Timóteus Társaságnak, a "Jézus élete" című filmet vetítettem városokban és falvakban. Missziómunkásunk és fiataljaink önkéntes segítségével mintegy 5500 embernek vetítettük le a Lukács evangéliuma szerinti Jézus életét. Jó volt látni és tapasztalni milyen szomjasan, nyitottan fogadják a környékünkön élő emberek az evangéliumot, a szünetekben elhangzó személyes bizonyságtételeket. Könnyes, sóvárgó tekintetük által üzent nekünk Isten, hogy az aratnivaló sok ezen a tájon is. Örömmel fogadták szinte kivétel nélkül az ajándékba adott Szentírást. Mintegy 6000 Bibliát osztottunk szét és 3 millió szórólapot (A négy lelki törvény). Gyülekezetünk szintén nagy örömmel ismerte fel ebben a kifelé való szolgálat lehetőségét és egy emberként támogattak imában és böjtben.
 
Egy másik misszió a Baráti Misszió levelezése, amelyet ősztől feleségem vállalt fel. Ámulva csodáljuk Isten rejtett, de tökéletes munkáját a levelezők szívében, ahogyan egy szórólap által megszólította és a Bibliatanulmány során hitre juttatta Isten őket. Nem véletlen egybeesés az sem, hogy Párkányi állomásunk körül lakik több levelező is, közülük immár kettő is rendszeres, aktív résztvevője Párkányi közösségünknek. Növekedésük szemmel látható, szívünk forró vágya, hogy gyülekezetünk bemerített tagjai legyenek rövidesen. Istenünk időzítésére figyelve szeretnénk a többi Párkányi levelezőnek is figyelmébe ajánlani közösségi alkalmainkat.
 
A Börtönmisszióban is, melyet már 12 éve végzek - gyülekezetünk imatámogatásával, látom Istenünk csodálatos szabadító munkáját. Van a börtönben egy kis újjászületettekből álló csoport is. Ők rendszeresen részt vesznek a közösségi alkalmakon, elmondják élményeiket, bizonyságukat és kérdéseiket az érdeklődőknek, akik eljönnek ezekre az alkalmakra.
(Egyébként az észak-amerikai utam éppen ennek a börtönmissziós szolgálatnak a gyümölcse.)
 
Az elmúlt év kezdetén, Istenünk megláttatta velünk egy Missziós Központ szükségességét. Rádöbbentünk, hogy nélkülözhetetlen immár egy olyan missziós bázis, amely lehetővé teszi, hogy vezetők és követők képzésben vegyenek részt, imaközösséget tartsanak, ahol Isten friss kijelentéseit veszik, értelmezik, hogy ahhoz szabják a misszió következő lépéseit. 
      Neki is fogtunk egy hozzánk viszonyítva nagy építkezésnek, hogy imaházunkhoz hozzáépítsük ezt a kis missziós centrumot. Április 8-án (2002) kiástuk az alapot, június 17-re már a falazás ment, augusztus 6-án feltettük az alsó szintre a födémet. Szeptemberben a Lévai szlovák testvéreink egy hétig szorgoskodtak az Úr nevében az ács munkával, és szeptember 8-ra az észak-amerikai testvérek adománya által felkerült a tetőre a cserép is. 
      Novemberben elkészült és újra rendelkezésünkre állt a kisterem, beállítottuk az ablakokat, ajtókat és így bezártuk az épületet. A tavasz érkeztével ismét folytattuk a munkálatokat. Gyülekezetünk kis taglétszáma és a többségében nyugdíjas állapota ellenére, ereje felett támogatta az építkezést. Előre nem remélt adakozások is bizonyították Istenünk vezetését, hűségét és gondviselését.
      A mostani utam során, a közöttetek tapasztalt szeretet és anyagi támogatás is rendkívüli segítséget jelent nekünk. Ha az Úr megsegít bennünket, a következő hónapokban olyan állapotba hozzuk az épületet, hogy már az idén használatba is tudjuk venni azt.
      Ha kevés is az erőnk, örömmel és kitartással szeretnénk teljesíteni továbbra is küldetésünket.
      Ehhez kérjük az amerikai testvérek, az Evangéliumi Hírnök olvasóinak imatámogatását is. Kérjük együtt is az aratásnak Urát, hogy az Ő tökéletes időzítése szerint, küldjön munkásokat az Ő aratásába, körzetünkben és egész Szlovákiában.
 
Köszönöm a beszélgetést. További utadra - a torontóban megrendezendő Prison Fellowship (börtönmissziós) konferenciára készül a következő napokban Dóczé testvér -, valamint otthoni szolgálataidra és a felvidéki magyar baptista misszióra Urunk áldását kívánjuk!  (szerk)

Gyermek és ifjúsági tábor - Rámába (június 30 - 
július 4)

A 96-ik közgyűlés, képekben

Beszámoló a chicagói ifjúsági találkozóról

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Világot Formáló Igeversek

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]

  í