Baptist TOP1000


VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

VFI - Világot 
Formáló Igeversek

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2003. MÁJUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA ..

Gyülekezeti hírek: Alhambra Detroit

Meghívó és infó az 
ifjúsági találkozóra, a közgyűlésre és a tábornyitóra

A Holt Tengeri Tekercsekről

ISTEN CSALÁDJA
Dr. Udvarnoki Béla
 
A társadalmi tudományok művelői, vezető egyének, pszichológusok, munkásokkal foglalkozók jól ismerik azt a szociológiai jelenséget, hogy a legtöbb munkás azért válik meg munkahelyétől, vagy azért kénytelen feladni jól jövedelmező foglalkozását, mivel nem tud együtt dolgozni munkatársaival. Az állását feladó, vagy a munkából elbocsátott alkalmazott ügyes, megbízható munkás - de összeférhetetlen, nem bír "kijönni" társaival.
      Prédikátorok megválnak a gyülekezettől, nem azért, mivel nem hűségesek, vagy rossz igehirdetők, vagy nem szorgalmas lelki munkások, hanem azért mert megromlik a viszony köztük és a gyülekezet, vagy a gyülekezet egy része között. Jó a prédikátor, tehetséges, megértő és szorgalmas a gyülekezet is. De a régen használatban levő mondás: "Ezekkel nem lehet együtt dolgozni", világot vet az igazi helyzetre. Az egyik lelki munkás eltávozik. Jön egy másik lelkipásztor, nem jobb szónok, nem bölcsebb vezető, mint elődje és az utód évekig dolgozik együtt a gyülekezettel.
      Gyülekezetek szétszakadnak, nem azért mivel az Úr ügyét úgy jobban szolgálhatják, nem is azért, mert bibliai felfogásuk különbözik, hanem azért, mivel a tagok különböznek és nem férnek össze. A szakadások után a tagok pszichológusok lesznek és "racionalizálnak" (ésszerűsítenek), azaz mentségükre Isten és hivő emberek előtt helyesnek elfogadható okokat keresnek és hoznak fel.
      Ilyen ésszerűsítéseket hallunk: "Városunkban szükség van két misszióra." "Az elhagyott csoport úgyis szétszéled, mi megmentjük a munkát." "Jobb távolról szeretnünk egymást, mint közelről ellenkezni!"
Nem kétséges, hogy a fent említett példákban a bajt az egymáshoz való rossz viszony okozza. Ha a viszony jó, akkor az egyéni felfogásbeli különbségeket össze lehet egyeztetni. Ha a viszony rossz, akkor a véleménykülönbségeket felnagyítják a szembenálló felek és felhasználják oknak az
összeférhetetlenség takarására.
      Eddig a szociológia és pszichológia.
 
Nézzünk a római levél 8. részébe. Ebben a részben benne van (bele van szőve, mint arany fonál a színes anyagba) Isten gyermekeinek a képe, természete, egymáshoz való viszonya és jövője. Látjuk Isten családjának a képét.

 

A LELKI CSALÁD
Róma 8:1-13
A hangsúly a lelki szón van. A lelki sokkal tágabb keretű, mint a testi, vagy szervezeti család. Egyházi értelemben többet jelent ez mint a baptista, metodista vagy pünkösdi közösség. Minden felekezetben megtaláljuk a lelki embereket s ezek a felekezeti határokon felül testvérek. A lelki emberek felismerik egymást.
      A krisztusiak sokat ártanak az Úr ügyének azzal, hogy egymás "keresztyénségét" felekezeti tagságuk szerint nézik. El kellene már jutnunk arra a magaslatra, hogy egymás keresztyénségéről aszerint alkossunk véleményt, hogy lelkiek vagyunk-e, vagy pedig egyháztagok. Ezen a magaslaton érhetnénk el az igazi ökuménikus krisztusi közösséget. A lelki emberek felfedezésén és megbecsülésén keresztül értékelni kezdenénk a különböző felekezetekben rejlő jót és megláthatnánk, hogy Isten nem sűrített bele minden igazságot egy felekezetbe. Megvilágosodna előttünk az is, hogy a felekezeti különbségek nem jelentenek okvetlenül ellentétet.
      Isten családja lelki család. Ez természetesnek hangzik. De ha kérdéseket teszünk fel például, hogy mi a lélek, akkor rájövünk, hogy a lélekről nincs elég ismeretünk. Ismeret fogyatékosságunkban helyettesítünk. "Szellemet" mondunk lélek helyett, ezzel áttettük a problémát egy másik helyre - de a kérdést nem oldottuk meg.
      Ismerethiányban sokszor fordulunk ehhez a módszerhez. Így vagyunk az elektromosság "magyarázatánál". Az elektromosság energia - halljuk a leírást. "Mi az energia?" -kérdezzük. "Erő, mint az elektromosság" - jön a válasz.
      A testet jobban ismerjük, mint a lelket. A biológia s újabban a biokémiai tudomány sok titokzatos fizikai jelenségre vetett fényt. Sokat tudunk a hormonok szerepéről. A tudósok ismerik a "gének" jelentőségét és működését. A gének azok a szub-mikroszkópikus parányi részecskék, amelyek a sejtekben levő kromoszómákban foglalnak helyet. A gének az öröklés eszközei. Ezek viszik át a szülők tulajdonságait a gyermekekre. Döbbenetes csodálkozással vesszük tudomásul a tudósoknak a testi életfunkciók világába való behatolását. Ez a test mechanizmusának az ismerete.
 
De mi a lélek?
      Ezt a szót a hivő emberek sokszor használják. Jó lenne a lélekről annyit tudnunk, mint az anatómusok a test részeiről és a biológusok a test működéséről.
      Az apostol a római levél 8. részében 13 versen keresztül ír a Lélekről, a Szentlélekről és a bennünk lakozó lélekről. (folytatjuk)
MEGÉRKEZTÉL
Anyák napja megérkeztél!
Csakhogy itt vagy végre!
Köszönöm az anyukámat,
hálás vagyok érte!
               Almási Mihályné

További versek itt. (anyáknapi és mennybemeneteli)

SZERKESZTŐ ROVATA
 
Egy újabb húsvét van mögöttünk. Mi maradt meg a sok igei üzenetből? Bennünk van-e még a feltámadás feletti öröm? Tapasztaljuk-e naponként a Feltámadott Úr jelenlétét? Ha nem, akkor csak a tavaszi fáradtság jeleit fogjuk magunkkal vinni a gyülekezetbe, meg az emberek, barátaink közé. Pedig e világ (mégha ennek az ellenkezője látszik is sokszor:) sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. (Rm 8:19)
      Az Úr Jézus - mennybemenetele előtt - megbízta tanítványait azzal, hogy az általa hozott örömhírt képviseljék, terjesszék szerte e világon. Az Evangéliumi Hírnök a mennybemenetel hónapjában és máskor is ezt szeretné tenni. Jó írásokkal, beszámolókkal, versekkel, néhány fényképpel.
      Ezzel kapcsolatban arra szeretném biztatni az olvasókat - lelkipásztorokat, külső munkatársainkat, valamint mindazokat, ahova a lap eljut -, hogy nehezítsék meg a szerkesztő dolgát azzal, hogy elárasztják írásaikkal. Hadd legyen sokkal nagyobb az anyag, (a választék) mint a közlésre adott hely.
      Mit olvashatunk ebben a számban? Az Evangéliumi Hírnök egykori szerkesztőjének, dr. Udvarnoki Béla testvérnek az egyik írására akadtam, amikor egy elmaradt cikk helyett kerestem vezércikknek valót. Ezt a kiváló írást - hosszúsága miatt - folytatásokban fogjuk közölni, bízva abban, hogy sokan fölismerik benne a biblikus és időszerű üzeneteket.
      Elnök testvérünk beszámolójából tájékozódhatunk az óhazai testvéreink és a világszövetségünk misszió munkájáról.
      Az alhambrai évközi-gyűlésről ezúttal egy angol beszámolót kaptam, amihez a sok jó kép közül választottam néhány az alkalomra emlékeztető pillanatképet.
      Alhambrával kapcsolatos az a jó hír, hogy Novák testvér máris megtalálta a módját annak, hogy a gyülekezete istentiszteleteit az Interneten is elérhetővé tegye. Az Evangéliumi Hírnök is tett lépéseket ezen a téren, lehetőségét is megteremtette, de mindezidáig (talán csak az idő hiánya miatt) nem valósultak meg terveink. Szeretettel ajánljuk mindenkinek az alhambrai gyülekezet Ahangos üzeneteit@, melyek közül például a legutóbbit a következő címen lehet meghallgatni:
www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?sermonID=5503153618 
      Egy, a detroiti gyülekezet kirándulásához illeszkedő cikkben a Holt Tengeri Tekercsekről olvashatunk egy általános tájékoztatást.
      Postai gondok. Amennyiben valaki nem kapná meg az újságot, telefonon, vagy e-mailen jelezze azt a szerkesztőnek, vagy a lapkezelőnek. Sajnos pl. a márciusi számmal kapcsolatban sok rendellenesség történt a posta részéről. Utólag is tudunk elmaradt számot küldeni - de csak oda, ahonnan erre kérést kapunk.
IFJÚSÁGI CHICAGÓBAN
MÁJUS 23-25
Új parancsolat (János 13:35)
 
Jelentkezés Gerstner Kornélnál, interneten keresztül a chicagói gyülekezet Web oldalán:
vagy telefonon Kulcsár Tihamérnál 
a (847)392-5653 és Cseh Istvánnál
 a (773)973-2939 számon.
Szövetségi közgyűlés / Yearly Convention
 
Szövetségi közgyűlésünket az idén a Rámai Táborban tartjuk meg. Időpont: Július 4-6.
 
Mottó: Taníts minket imádkozni!
 
96th CONVENTION - Rama, Ontario, Canada, July 4-6.
Tábornyitó Konferencia
június 28-29.
 
Gyermek és ifjúsági hét
június 30 - július 5.
A gyermekekkel és fiatalokkal korcsoportonként történik a foglalkozás. Mindenkitől előzetes, írásban beküldött jelentkezést kérünk erre a hétre. Jelentkezési lapot a gyülekezetek lelkipásztoraitól kérhetünk, vagy közvetlenül a torontói lelkipásztortól (Dan László, 1-416-752-1687)

A TÁBORNYITÓRA és a KÖZGYŰLÉSRE 
szállodai szobák foglalhatók a következő cimen:

COUCHICHING INN
440 Couchiching  Point Rd., Orillia, ON L3V 6P8
tel: 705-325-6505, fax: 705-325-7062
Group Name: Hungarian Baptist Camp
 
Group No: 046338
Rooms Booked: 3
Rate: $99.00
Period: June 27-29
 
Group No: 0462339
Rooms Booked: 8
Rate:$99.00
Period: July 03-06
 
Contact: Sandor Balla, 416-991-6636 (mobil-phone)
 
NAGYVÁRAD - BUDAPEST - 2003. április 8-15.
Elnök testvérünk beszámolója két fontos missziós eseményről.
 
Örömmel vettem a RMBGYSZ elnökségének meghívását, az 5. Választó Kongresszusra, melyet testvéreink április 10-12 között tartottak Nagyváradon. Szövetségünk elnöksége megbízásából április 8-án indultam és 9-én este szerencsésen megérkeztem Nagyváradra.
     Másnap intéztem többféle megbízásaimat, egyes terheimtől mentesítve magamat. Az előkészületek lázas idején is alkalmam volt beszélgetni az elnökséggel közös szövetségi kérdéseinkről. Tudomást szereztem a reám váró feladatokról, amelyeknek igyekeztem eleget tenni. Testvéreink is komoly tanácskozásokkal, imádkozva készültek a nagy jelentőségű közgyűlésre.
      A Kongresszus programja jól meg volt szervezve. Minden este ünnepi istentisztelet volt mindazok részére, akik csak kívánkoztak áldásban részesedni. Ebből pedig bőven adott az Úr minden alkalommal. Mindannyiunknak igazi feltöltődés áldott alkalmai voltak ezek. Az imaház minden alkalommal zsúfolásig megtelt igehallgatókkal.
      Több vendég volt jelen, akiknek igei szolgálata által megörvendeztetett az Úr. Ezek között volt: Dr. Mészáros Kálmán tv. a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Dr.Paul Negrut tv. a Román Baptista Szövetség elnöke, Richard Mauney az Amerikai Déli Baptista Szövetségtől, Larry Walker, a Dallas Texas 1. sz. Baptista Gyülekezet evangélistája, Dóczé Bálint felvidéki lelkipásztor, és több más kedves testvér.
Péntek este a nagyváradi szószéken dr. Simon József, dr. Georgov Adrian, Kulcsár Sándor (igét olvas) és Veress Ernő lelkipásztorok. (Az igét ezen az estén a két utóbbi testvér hirdette.)
Kattinton két nagyobb képért
 
      Meg kell mondanom, hogy vegyes érzést váltott ki bennem -lehet másokban is- az a tény, hogy az elnökség egyes tagjai nem vállalták a további megbízatást. Egyrészt ez jó, mert valóban nem kell törtetni a tisztségekre, másrészt azonban azt, amivel az Úr testvéreink által megbíz, vállalnunk kell, kivéve, ha azt igen komoly eset megakadályozná. Ez amúgy mindig is jellemző volt az óhazai testvéreinkre.
      Így történt az, hogy Dr. Simon József elnök tv, Borzási Gyula főtitkár tv. és Vékás Zoltán, egyik alelnök tv. nem vállalták a további megbízást. Szükségessé vált, hogy az előbbi jelölést egy újabb jelölés kövesse.
      A szépen, füzetbe egybegyűjtött beszámolók, az elmúlt négy év eredményei azt a sokrétű munkát tükrözik, melyet testvéreink Isten kegyelméből elvégeztek. Munkájukat testvéri egyetértés, összhang jellemezi, és szép eredmény, tevékenységük valamennyi területén. Minden jónak együtt örülünk testvéreinkkel és azért Istennek adunk hálát.
      Szombaton délelőtt, április 12-én, a következő testvérek lettek megválasztva:
      Elnökség tagjai: Borzási István tv. elnök, Gergely István tv. fötitkár, Kovács Gyula tv. gazdasági alelnök, Király Tibor tv. missziós alelnök, Bálint Pál tv. oktatási alelnök, Dr. Vass Gergely tv. kommunikációs alelnök, ifjú Budai Lajos tv. főtitkár helyettes.
      Tanácstagok: Dr.Simon József, Borzási Gyula, Bándi Sándor, Kiss Zoltán, Veress Efraim, Mike Sámuel, Borzási Pál.
      A megválasztott testvérekért idös Veress Ernő és Megyesi József testvér imádkozott.
      Finom ebéd és vacsora volt felszolgálva az imaház ebédlőjében. Az esti istentiszteleteken a Nagyvárad l.sz. Gyülekezet énekkara,valamint az Arad belvárosi Gyülekezet énekkara szolgált. A Kongresszus munkálatai közben az énekBzene vezetését, igen áldásosan Mike József, Kiss Júhász Vilmos és Mike Sámuel lelkipásztor testvérek végezték.
 
      Virágvasárnap délelőtt Perecsenben hirdettem Isten Igéjét. Majd megtekintettem a befejezés előtt álló, tágas, új imaházat. Délután Krasznán szolgáltam Isten Igéjét hirdetve a népes, új imaházban. Mindkét gyülekezetben szépszámú ének és fúvós zenekar szolgált. Isten kegyelméből áldásos, testvéri találkozásban volt részünk. Dicső Megváltó Urunkat és Örökkévaló Királyunkat illeti mindenért a hála!
 
BUDAPESTEN TANÁCSKOZOTT A MBVSZ TANÁCSA
 
Április 15-én, kedden 10 órától, a Magyarországi Baptista Egyház székházában tanácskozott a MBVSZ tanácsa. Jelen voltak: Magyar Baptista Egyház képviseletében Dr. Mészáros Kálmán elnök, Mészáros Kornél főtitkár, Pap János missziós titkár; a RMBGYSZ részéről Borzási István elnök, Gergely István főtitkár, Kovács Gyula gazdasági alelnök; Szlovákiából Dóczé Bálint; az ÉAMBSZ képviseletében Kulcsár Sándor elnök. Nyúl Zoltán testvér nem lehetett velünk, ezért csak telefonon számolhatott be a Vajdasági - Jugoszlávia - helyzetről. Ugyanakkor megköszönte a testvéri támogatásunkat is.
      Igét olvasott Dr. Mészáros Kálmán tv., melyet egyenkénti imádkozás követett. Helyi testvéreink köszöntötték a megjelenteket, miután egyenként beszámoltunk szövetségeink helyzetéről, eseményeiről. Jó volt tudomásul venni, hogy Isten kegyelmesen oltalmazza és megáldja baptista népünket világszerte. Az Ő Szentlelkének vezetése nyilvánvaló a nehéz időkben is, melyeken át vezet minket gondosan, nagy szeretettel.
      Erdélyi testvéreink beszámoltak a Nagyváradon megtartott 5. Választó Kongresszus eseményeiről. Ennek eredményeként Dr. Simon József elnök testvér átadta helyét utódjának, Borzási István testvérnek, és Borzási Gyula testvér pedig az őt tisztségében követő Gergely István testvérnek. Ezt egyhangúlag megerősítettük, mely szerint Dr. Simon József elnök testvér hátra levő egy évét Borzási István testvérre ruháztuk át. Szeretettel köszöntöttük az új elnök testvért Világszövetségünk élén, valamint az új tanácstagokat is. Egymásért való imára köteleztük el magunkat az Úr előtt.
 
      Beszéltünk közös kérdéseinkről, missziós terveinkről. A Magyar Baptisták III. Világtalálkozója megrendezésének kérdése is felmerült. Erre a 2006-ik esztendőt tartjuk legmegfelelőbbnek. Ezt még pontosítani fogjuk a későbbiekben. Isten kegyelme folytán szükségesnek tartjuk továbbra is a szoros együttműködést minden területen.
      Budapesti testvéreink finom ebéddel kedveskedtek nékünk. Tanácskozásunkat szeretetben folytattuk és fejeztük be. Tudatában vagyunk Magyar Baptista testvéreink szerető támogatásának, de azon igényének is, hogy mindent meg kell tennünk, erőnk szerint népünk lelki épülésére, üdvére, hogy Isten nevének dicsőséget és felmagasztalást szerezzünk. Ezzel a szent vággyal és elhatározással Istenhez fohászkodva, imára csendesedtünk el, tanácskozásunkat így zárva be.
      Április 15-én este békességben hazaérkeztem New Yorkba, hozva magyar baptista vezető testvéreink őszinte testvéri üdvözletét és jókívánságait.
                   Kulcsár Sándor elnök, a MBVSZ alelnöke

Felbátorodni és cselekedni
A világszövetség új elnökének bemutatkozó írása
 
Nagy megbízatást kaptam az Úrtól és testvéreimtől, amely szükségessé teszi a visszatekintést eddigi életemre és az előretekintés a feladatokra.
      1960. december 25-én születtem Ippon, öt fiú közül másodiknak. A középiskola befejezése után a zilahi és szilágysomlyói bútorgyárban dolgoztam, mint asztalos, és ezalatt a zilahi, ippi és több más szilágysági gyülekezetben szolgáltam, énekkart és pengetős zenekart tanítva, az igét hirdetve. A katonai szolgálat után az ippi szénbányában is dolgoztam két évet. Teológiai tanulmányaimat Bukarestben végeztem (1984-1988 és 1992-1994 között), majd a Central Baptist Theological Seminary (1993-1994), és a BEE felső tagozata (ATS, 1994-1996) adott diplomát. Most a prágai Nemzetközi Baptista Teológiai Szeminárium segít mélyebbre jutni az ismeretben. Mártával között házasságunkat három gyermekkel ajándékozta meg az Úr, Johannával (15), Tábitával (11) és Mírjámmal (10).
      1988. október 23-án avattak lelkipásztorrá Kolozsvárott, ahol 11 évet szolgáltam. Az elején egy kicsit belekóstolhattam abba, hogy mit jelentett kommunista évek alatt lelkipásztornak lenni. Majd a Szövetség újraalapítása után főtitkárrá választottak (1990-1993), és egy évet a "Mustármag" ifjúsági lapot szerkesztettem. A mandátum leteltével az induló Magyar Baptista Teológiai Fakultás dékáni teendőit vállaltam el (1994-1999). 1990-től a Kolozsvári Rádió baptista rádióistentiszteleteit szerkesztettem, később az Evangélium Hangja Rádió és a Marosvásárhelyi Rádió műsorait is. 1999-ben Marosvásárhelyre költöztünk, amikor a lelkipásztori szolgálatba való teljes visszatérést láttam feladatomnak. Kolozsvár környékén is lehetőség volt a misszió végzésére (így született a tordai, bágyoni és szamosújvári körzet), de Maros megyében még nagyobb kaput nyitott erre az Úr. Az elmúlt négy évben több mint százan tértek meg, és több mint tíz új gyülekezet született. Ennek a missziómunkának folytatásától tettem függővé az elnöki megbízatás elfogadását. Az a reményem, hogy nem lesz szükség lemondanom ez elvállalt elnöki tisztségről, amellyel a testvérek megbíztak, és az Úr megsegít, hogy új embereket találjunk az itteni megkezdett missziómunka számára, hogy az folytatódjék.
      Ez tehát az első és nagy feladat: felvállalni és folytatni a gyülekezetplántáló missziómunkát, új embereket hívni és küldeni a missziómezőre. Az aratás az Úré, a munkások is az övéi: ezért Tőle kell kérjük azt, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába. Valami elkezdéséhez (Misszió, Szövetség, Ifjúsági lap, Teológia) többször használni tudott az Úr, és most is az a vágyam, hogy szolgálatommal ne akadályozója vagy megállítója legyek Isten munkájának, hanem elősegítője, és ha lehet, valami újnak elkezdője. Támogatom az új misszióállomások alapítását, új imaházak építését. A Teológia fejlődéséért fogok munkálkodni, és azért, hogy kolozsvári székhelyének megépítését elkezdhessük. A világon élő baptista testvéreinkkel szeretném megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében. Feladatomnak tekintem az új gyülekezeti énekeskönyv sajtó alá rendezését, valamint az Áhítat közös kiadását, együttműködve magyarországi és amerikai testvéreinkkel. Felvidéken, Kárpátalján és Vajdaságban élő szórványok támogatására is gondolnunk kell. Ennek érdekében összetartozásunkat fejezné ki a harmadik világtalálkozó, amelyre a mandátum végén kerülne sor Magyarországon. Az ige szerint "az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik" (Dán 11,32/b), tehát bátorságra, kezdeményezésre, cselekvésre buzdítom testvéreimet. Ami engem illet, ebben a kezdeményezésben és cselekvésben kívánok elöl járni, utat mutatni. Azt kívánom baptista testvéreimnek Erdélyben és szerte a világon, hogy "legyünk bátrak a mi nemzetségünkért és a mi városainkért, és az Úr cselekedjék úgy, amint néki tetszik" (2Sám 10,12).
Borzási István
a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke
a Magyar Baptista Világszövetség elnöke
 
Az elnöki tisztségre való megválasztása alkalmából szeretettel köszöntjük Borzási István testvért, Urunk áldását kívánva életére és sokoldalú szolgálatára. (Szerk)

Világot Formáló Igeversek - Ézsaiás 45:22 - Charles Haddon SPURGEON

A Holt Tengeri Tekercsekről

ÉPÍTKEZŐ GYÜLEKEZETEK

VÁC
 
"A Váci Baptista Gyülekezet egyszerre két módon is építkezik. Az új imaház építése mellett a lelki ház építését is végezzük. Így nehezebb, de tapasztalataink szerint egészségesebb. Istenünk hatalmas keze mellett elsősorban a saját munkánkra, áldozatunkra számíthatunk. Az építkezés számai is ezt mutatják. Az eddigi költségek (96 millió forint) 90 %-át gyülekezetünk állta, de mások anyagi, vagy kétkezi segítsége is nagyon sokat jelent, jelentett számunkra - írja Lakati Péter gyülekezetvezető testvér. Néhány további részlet a levélből:
      Jelenleg a fűtésszerelés folyik... A teljes befejezéshez még 28 millió forint hiányzik, de tudjuk, hogy Istenünktől ezt is megkapjuk majd, valamilyen úton.
      Egyre többen kérdezik, hogy mikor leszünk készen. A válasz az, hogy időben. Az Úrral kezdtük és Vele is szeretnénk befejezni. A jelenlegi imaházunk egyre szűkebb, de nem vagyunk türelmetlenek. Gyülekezetünk rövid élettörténete (1958-ban jött létre) arról szól, hogy "mindig időben."
      A lelki építkezést sem szeretnénk elhanyagolni, ezért is készülünk ebben az évben már a negyedik evangélizációra. ... A nagy munkában olykor elfáradva, de nem megfáradva próbálunk só és világosság lenni itt Európa közepén és Isten tenyerén."
 
Ki tud segíteni?
További információ és cím a szerkesztőnél.
A Váci Gyülekezet az interneten is elérhető a következő címen: www.vbma.hu 

Merre vannak, hol élnek
szövetségünk régi munkásai és közvetlen hozzátartozói?
 
Nyugalomba vonult lelkipásztorok:
Dr. Bíró László - Palm Bay, Florida
Bógár József - Riverview, Michigan
Smith Henrik - Wilsonville, OR 
Lőrincz István - Skokie, IL
 
Lelkipásztorok özvegyei:
Dr. Cserepka Jánosné - Kelowna, Can.
Faulkner Károlyné - Ardsley, PA
Gerő Sándorné - Budapest, Magyaro.
Dr. Haraszti Sándorné - Jonesboro, GA
Ilonka Istvánné - Eden Prairie, MN
Kun Gyuláné - Tampa, Florida
Lehman Jánosné - Los Angeles, CA
Molnár Balázsné - Cary, North Carolina
Oláh Lajosné - Torontó, Kanada
Orosz Attiláné - Lyndhurst, Ohio
Pintér Istvánné - Berazategui, Argentina
 
Szeretettel gondolunk rájuk, jó egészséget és az Úr áldását kérve életükre.
Szeretnénk a listát kiegészíteni. Ki tud segíteni? 

DEMETER ANDRÁS és DEMETER IRÉN

EIFERT JÁNOS

GYÜLEKEZETI HÍREK
Alhambra

Detroit

A Holt Tengeri Tekercsekről

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Világot Formáló Igeversek

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]