Baptist TOP1000


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

VFI - Vil�got 
Form�l� Igeversek

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2003. M�JUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

Gy�lekezeti h�rek: Alhambra Detroit

Megh�v� �s inf� az 
ifj�s�gi tal�lkoz�ra, a k�zgy�l�sre �s a t�bornyit�ra

A Holt Tengeri Tekercsekr�l

ISTEN CSAL�DJA
Dr. Udvarnoki B�la
 
A t�rsadalmi tudom�nyok m�vel�i, vezet� egy�nek, pszichol�gusok, munk�sokkal foglalkoz�k j�l ismerik azt a szociol�giai jelens�get, hogy a legt�bb munk�s az�rt v�lik meg munkahely�t�l, vagy az�rt k�nytelen feladni j�l j�vedelmez� foglalkoz�s�t, mivel nem tud egy�tt dolgozni munkat�rsaival. Az �ll�s�t felad�, vagy a munk�b�l elbocs�tott alkalmazott �gyes, megb�zhat� munk�s - de �sszef�rhetetlen, nem b�r "kij�nni" t�rsaival.
      Pr�dik�torok megv�lnak a gy�lekezett�l, nem az�rt, mivel nem h�s�gesek, vagy rossz igehirdet�k, vagy nem szorgalmas lelki munk�sok, hanem az�rt mert megromlik a viszony k�zt�k �s a gy�lekezet, vagy a gy�lekezet egy r�sze k�z�tt. J� a pr�dik�tor, tehets�ges, meg�rt� �s szorgalmas a gy�lekezet is. De a r�gen haszn�latban lev� mond�s: "Ezekkel nem lehet egy�tt dolgozni", vil�got vet az igazi helyzetre. Az egyik lelki munk�s elt�vozik. J�n egy m�sik lelkip�sztor, nem jobb sz�nok, nem b�lcsebb vezet�, mint el�dje �s az ut�d �vekig dolgozik egy�tt a gy�lekezettel.
      Gy�lekezetek sz�tszakadnak, nem az�rt mivel az �r �gy�t �gy jobban szolg�lhatj�k, nem is az�rt, mert bibliai felfog�suk k�l�nb�zik, hanem az�rt, mivel a tagok k�l�nb�znek �s nem f�rnek �ssze. A szakad�sok ut�n a tagok pszichol�gusok lesznek �s "racionaliz�lnak" (�sszer�s�tenek), azaz ments�g�kre Isten �s hiv� emberek el�tt helyesnek elfogadhat� okokat keresnek �s hoznak fel.
      Ilyen �sszer�s�t�seket hallunk: "V�rosunkban sz�ks�g van k�t misszi�ra." "Az elhagyott csoport �gyis sz�tsz�led, mi megmentj�k a munk�t." "Jobb t�volr�l szeretn�nk egym�st, mint k�zelr�l ellenkezni!"
Nem k�ts�ges, hogy a fent eml�tett p�ld�kban a bajt az egym�shoz val� rossz viszony okozza. Ha a viszony j�, akkor az egy�ni felfog�sbeli k�l�nbs�geket �ssze lehet egyeztetni. Ha a viszony rossz, akkor a v�lem�nyk�l�nbs�geket felnagy�tj�k a szemben�ll� felek �s felhaszn�lj�k oknak az
�sszef�rhetetlens�g takar�s�ra.
      Eddig a szociol�gia �s pszichol�gia.
 
N�zz�nk a r�mai lev�l 8. r�sz�be. Ebben a r�szben benne van (bele van sz�ve, mint arany fon�l a sz�nes anyagba) Isten gyermekeinek a k�pe, term�szete, egym�shoz val� viszonya �s j�v�je. L�tjuk Isten csal�dj�nak a k�p�t.

 

A LELKI CSAL�D
R�ma 8:1-13
A hangs�ly a lelki sz�n van. A lelki sokkal t�gabb keret�, mint a testi, vagy szervezeti csal�d. Egyh�zi �rtelemben t�bbet jelent ez mint a baptista, metodista vagy p�nk�sdi k�z�ss�g. Minden felekezetben megtal�ljuk a lelki embereket s ezek a felekezeti hat�rokon fel�l testv�rek. A lelki emberek felismerik egym�st.
      A krisztusiak sokat �rtanak az �r �gy�nek azzal, hogy egym�s "kereszty�ns�g�t" felekezeti tags�guk szerint n�zik. El kellene m�r jutnunk arra a magaslatra, hogy egym�s kereszty�ns�g�r�l aszerint alkossunk v�lem�nyt, hogy lelkiek vagyunk-e, vagy pedig egyh�ztagok. Ezen a magaslaton �rhetn�nk el az igazi �kum�nikus krisztusi k�z�ss�get. A lelki emberek felfedez�s�n �s megbecs�l�s�n kereszt�l �rt�kelni kezden�nk a k�l�nb�z� felekezetekben rejl� j�t �s megl�thatn�nk, hogy Isten nem s�r�tett bele minden igazs�got egy felekezetbe. Megvil�gosodna el�tt�nk az is, hogy a felekezeti k�l�nbs�gek nem jelentenek okvetlen�l ellent�tet.
      Isten csal�dja lelki csal�d. Ez term�szetesnek hangzik. De ha k�rd�seket tesz�nk fel p�ld�ul, hogy mi a l�lek, akkor r�j�v�nk, hogy a l�lekr�l nincs el�g ismeret�nk. Ismeret fogyat�koss�gunkban helyettes�t�nk. "Szellemet" mondunk l�lek helyett, ezzel �ttett�k a probl�m�t egy m�sik helyre - de a k�rd�st nem oldottuk meg.
      Ismerethi�nyban sokszor fordulunk ehhez a m�dszerhez. �gy vagyunk az elektromoss�g "magyar�zat�n�l". Az elektromoss�g energia - halljuk a le�r�st. "Mi az energia?" -k�rdezz�k. "Er�, mint az elektromoss�g" - j�n a v�lasz.
      A testet jobban ismerj�k, mint a lelket. A biol�gia s �jabban a biok�miai tudom�ny sok titokzatos fizikai jelens�gre vetett f�nyt. Sokat tudunk a hormonok szerep�r�l. A tud�sok ismerik a "g�nek" jelent�s�g�t �s m�k�d�s�t. A g�nek azok a szub-mikroszk�pikus par�nyi r�szecsk�k, amelyek a sejtekben lev� kromosz�m�kban foglalnak helyet. A g�nek az �r�kl�s eszk�zei. Ezek viszik �t a sz�l�k tulajdons�gait a gyermekekre. D�bbenetes csod�lkoz�ssal vessz�k tudom�sul a tud�soknak a testi �letfunkci�k vil�g�ba val� behatol�s�t. Ez a test mechanizmus�nak az ismerete.
 
De mi a l�lek?
      Ezt a sz�t a hiv� emberek sokszor haszn�lj�k. J� lenne a l�lekr�l annyit tudnunk, mint az anat�musok a test r�szeir�l �s a biol�gusok a test m�k�d�s�r�l.
      Az apostol a r�mai lev�l 8. r�sz�ben 13 versen kereszt�l �r a L�lekr�l, a Szentl�lekr�l �s a benn�nk lakoz� l�lekr�l. (folytatjuk)
MEG�RKEZT�L
Any�k napja meg�rkezt�l!
Csakhogy itt vagy v�gre!
K�sz�n�m az anyuk�mat,
h�l�s vagyok �rte!
               Alm�si Mih�lyn�

Tov�bbi versek itt. (any�knapi �s mennybemeneteli)

SZERKESZT� ROVATA
 
Egy �jabb h�sv�t van m�g�tt�nk. Mi maradt meg a sok igei �zenetb�l? Benn�nk van-e m�g a felt�mad�s feletti �r�m? Tapasztaljuk-e naponk�nt a Felt�madott �r jelenl�t�t? Ha nem, akkor csak a tavaszi f�radts�g jeleit fogjuk magunkkal vinni a gy�lekezetbe, meg az emberek, bar�taink k�z�. Pedig e vil�g (m�gha ennek az ellenkez�je l�tszik is sokszor:) s�v�rogva v�rja az Isten fiainak megjelen�s�t. (Rm 8:19)
      Az �r J�zus - mennybemenetele el�tt - megb�zta tan�tv�nyait azzal, hogy az �ltala hozott �r�mh�rt k�pviselj�k, terjessz�k szerte e vil�gon. Az Evang�liumi H�rn�k a mennybemenetel h�napj�ban �s m�skor is ezt szeretn� tenni. J� �r�sokkal, besz�mol�kkal, versekkel, n�h�ny f�nyk�ppel.
      Ezzel kapcsolatban arra szeretn�m biztatni az olvas�kat - lelkip�sztorokat, k�ls� munkat�rsainkat, valamint mindazokat, ahova a lap eljut -, hogy nehez�ts�k meg a szerkeszt� dolg�t azzal, hogy el�rasztj�k �r�saikkal. Hadd legyen sokkal nagyobb az anyag, (a v�laszt�k) mint a k�zl�sre adott hely.
      Mit olvashatunk ebben a sz�mban? Az Evang�liumi H�rn�k egykori szerkeszt�j�nek, dr. Udvarnoki B�la testv�rnek az egyik �r�s�ra akadtam, amikor egy elmaradt cikk helyett kerestem vez�rcikknek val�t. Ezt a kiv�l� �r�st - hossz�s�ga miatt - folytat�sokban fogjuk k�z�lni, b�zva abban, hogy sokan f�lismerik benne a biblikus �s id�szer� �zeneteket.
      Eln�k testv�r�nk besz�mol�j�b�l t�j�koz�dhatunk az �hazai testv�reink �s a vil�gsz�vets�g�nk misszi� munk�j�r�l.
      Az alhambrai �vk�zi-gy�l�sr�l ez�ttal egy angol besz�mol�t kaptam, amihez a sok j� k�p k�z�l v�lasztottam n�h�ny az alkalomra eml�keztet� pillanatk�pet.
      Alhambr�val kapcsolatos az a j� h�r, hogy Nov�k testv�r m�ris megtal�lta a m�dj�t annak, hogy a gy�lekezete istentiszteleteit az Interneten is el�rhet�v� tegye. Az Evang�liumi H�rn�k is tett l�p�seket ezen a t�ren, lehet�s�g�t is megteremtette, de mindezid�ig (tal�n csak az id� hi�nya miatt) nem val�sultak meg terveink. Szeretettel aj�nljuk mindenkinek az alhambrai gy�lekezet Ahangos �zeneteit@, melyek k�z�l p�ld�ul a legut�bbit a k�vetkez� c�men lehet meghallgatni:
www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?sermonID=5503153618 
      Egy, a detroiti gy�lekezet kir�ndul�s�hoz illeszked� cikkben a Holt Tengeri Tekercsekr�l olvashatunk egy �ltal�nos t�j�koztat�st.
      Postai gondok. Amennyiben valaki nem kapn� meg az �js�got, telefonon, vagy e-mailen jelezze azt a szerkeszt�nek, vagy a lapkezel�nek. Sajnos pl. a m�rciusi sz�mmal kapcsolatban sok rendelleness�g t�rt�nt a posta r�sz�r�l. Ut�lag is tudunk elmaradt sz�mot k�ldeni - de csak oda, ahonnan erre k�r�st kapunk.
IFJ�S�GI CHICAG�BAN
M�JUS 23-25
�j parancsolat (J�nos 13:35)
 
Jelentkez�s Gerstner Korn�ln�l, interneten kereszt�l a chicag�i gy�lekezet Web oldal�n:
vagy telefonon Kulcs�r Tiham�rn�l 
a (847)392-5653 �s Cseh Istv�nn�l
 a (773)973-2939 sz�mon.
Sz�vets�gi k�zgy�l�s / Yearly Convention
 
Sz�vets�gi k�zgy�l�s�nket az id�n a R�mai T�borban tartjuk meg. Id�pont: J�lius 4-6.
 
Mott�: Tan�ts minket im�dkozni!
 
96th CONVENTION - Rama, Ontario, Canada, July 4-6.
T�bornyit� Konferencia
j�nius 28-29.
 
Gyermek �s ifj�s�gi h�t
j�nius 30 - j�lius 5.
A gyermekekkel �s fiatalokkal korcsoportonk�nt t�rt�nik a foglalkoz�s. Mindenkit�l el�zetes, �r�sban bek�ld�tt jelentkez�st k�r�nk erre a h�tre. Jelentkez�si lapot a gy�lekezetek lelkip�sztorait�l k�rhet�nk, vagy k�zvetlen�l a toront�i lelkip�sztort�l (Dan L�szl�, 1-416-752-1687)

A T�BORNYIT�RA �s a K�ZGY�L�SRE 
sz�llodai szob�k foglalhat�k a k�vetkez� cimen:

COUCHICHING INN
440 Couchiching  Point Rd., Orillia, ON L3V 6P8
tel: 705-325-6505, fax: 705-325-7062
Group Name: Hungarian Baptist Camp
 
Group No: 046338
Rooms Booked: 3
Rate: $99.00
Period: June 27-29
 
Group No: 0462339
Rooms Booked: 8
Rate:$99.00
Period: July 03-06
 
Contact: Sandor Balla, 416-991-6636 (mobil-phone)
 
NAGYV�RAD - BUDAPEST - 2003. �prilis 8-15.
Eln�k testv�r�nk besz�mol�ja k�t fontos misszi�s esem�nyr�l.
 
�r�mmel vettem a RMBGYSZ eln�ks�g�nek megh�v�s�t, az 5. V�laszt� Kongresszusra, melyet testv�reink �prilis 10-12 k�z�tt tartottak Nagyv�radon. Sz�vets�g�nk eln�ks�ge megb�z�s�b�l �prilis 8-�n indultam �s 9-�n este szerencs�sen meg�rkeztem Nagyv�radra.
     M�snap int�ztem t�bbf�le megb�z�saimat, egyes terheimt�l mentes�tve magamat. Az el�k�sz�letek l�zas idej�n is alkalmam volt besz�lgetni az eln�ks�ggel k�z�s sz�vets�gi k�rd�seinkr�l. Tudom�st szereztem a re�m v�r� feladatokr�l, amelyeknek igyekeztem eleget tenni. Testv�reink is komoly tan�cskoz�sokkal, im�dkozva k�sz�ltek a nagy jelent�s�g� k�zgy�l�sre.
      A Kongresszus programja j�l meg volt szervezve. Minden este �nnepi istentisztelet volt mindazok r�sz�re, akik csak k�v�nkoztak �ld�sban r�szesedni. Ebb�l pedig b�ven adott az �r minden alkalommal. Mindannyiunknak igazi felt�lt�d�s �ldott alkalmai voltak ezek. Az imah�z minden alkalommal zs�fol�sig megtelt igehallgat�kkal.
      T�bb vend�g volt jelen, akiknek igei szolg�lata �ltal meg�rvendeztetett az �r. Ezek k�z�tt volt: Dr. M�sz�ros K�lm�n tv. a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke, Dr.Paul Negrut tv. a Rom�n Baptista Sz�vets�g eln�ke, Richard Mauney az Amerikai D�li Baptista Sz�vets�gt�l, Larry Walker, a Dallas Texas 1. sz. Baptista Gy�lekezet evang�list�ja, D�cz� B�lint felvid�ki lelkip�sztor, �s t�bb m�s kedves testv�r.
P�ntek este a nagyv�radi sz�sz�ken dr. Simon J�zsef, dr. Georgov Adrian, Kulcs�r S�ndor (ig�t olvas) �s Veress Ern� lelkip�sztorok. (Az ig�t ezen az est�n a k�t ut�bbi testv�r hirdette.)
Kattinton k�t nagyobb k�p�rt
 
      Meg kell mondanom, hogy vegyes �rz�st v�ltott ki bennem -lehet m�sokban is- az a t�ny, hogy az eln�ks�g egyes tagjai nem v�llalt�k a tov�bbi megb�zat�st. Egyr�szt ez j�, mert val�ban nem kell t�rtetni a tiszts�gekre, m�sr�szt azonban azt, amivel az �r testv�reink �ltal megb�z, v�llalnunk kell, kiv�ve, ha azt igen komoly eset megakad�lyozn�. Ez am�gy mindig is jellemz� volt az �hazai testv�reinkre.
      �gy t�rt�nt az, hogy Dr. Simon J�zsef eln�k tv, Borz�si Gyula f�titk�r tv. �s V�k�s Zolt�n, egyik aleln�k tv. nem v�llalt�k a tov�bbi megb�z�st. Sz�ks�gess� v�lt, hogy az el�bbi jel�l�st egy �jabb jel�l�s k�vesse.
      A sz�pen, f�zetbe egybegy�jt�tt besz�mol�k, az elm�lt n�gy �v eredm�nyei azt a sokr�t� munk�t t�kr�zik, melyet testv�reink Isten kegyelm�b�l elv�geztek. Munk�jukat testv�ri egyet�rt�s, �sszhang jellemezi, �s sz�p eredm�ny, tev�kenys�g�k valamennyi ter�let�n. Minden j�nak egy�tt �r�l�nk testv�reinkkel �s az�rt Istennek adunk h�l�t.
      Szombaton d�lel�tt, �prilis 12-�n, a k�vetkez� testv�rek lettek megv�lasztva:
      Eln�ks�g tagjai: Borz�si Istv�n tv. eln�k, Gergely Istv�n tv. f�titk�r, Kov�cs Gyula tv. gazdas�gi aleln�k, Kir�ly Tibor tv. misszi�s aleln�k, B�lint P�l tv. oktat�si aleln�k, Dr. Vass Gergely tv. kommunik�ci�s aleln�k, ifj� Budai Lajos tv. f�titk�r helyettes.
      Tan�cstagok: Dr.Simon J�zsef, Borz�si Gyula, B�ndi S�ndor, Kiss Zolt�n, Veress Efraim, Mike S�muel, Borz�si P�l.
      A megv�lasztott testv�rek�rt id�s Veress Ern� �s Megyesi J�zsef testv�r im�dkozott.
      Finom eb�d �s vacsora volt felszolg�lva az imah�z eb�dl�j�ben. Az esti istentiszteleteken a Nagyv�rad l.sz. Gy�lekezet �nekkara,valamint az Arad belv�rosi Gy�lekezet �nekkara szolg�lt. A Kongresszus munk�latai k�zben az �nekBzene vezet�s�t, igen �ld�sosan Mike J�zsef, Kiss J�h�sz Vilmos �s Mike S�muel lelkip�sztor testv�rek v�gezt�k.
 
      Vir�gvas�rnap d�lel�tt Perecsenben hirdettem Isten Ig�j�t. Majd megtekintettem a befejez�s el�tt �ll�, t�gas, �j imah�zat. D�lut�n Kraszn�n szolg�ltam Isten Ig�j�t hirdetve a n�pes, �j imah�zban. Mindk�t gy�lekezetben sz�psz�m� �nek �s f�v�s zenekar szolg�lt. Isten kegyelm�b�l �ld�sos, testv�ri tal�lkoz�sban volt r�sz�nk. Dics� Megv�lt� Urunkat �s �r�kk�val� Kir�lyunkat illeti minden�rt a h�la!
 
BUDAPESTEN TAN�CSKOZOTT A MBVSZ TAN�CSA
 
�prilis 15-�n, kedden 10 �r�t�l, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z sz�kh�z�ban tan�cskozott a MBVSZ tan�csa. Jelen voltak: Magyar Baptista Egyh�z k�pviselet�ben Dr. M�sz�ros K�lm�n eln�k, M�sz�ros Korn�l f�titk�r, Pap J�nos misszi�s titk�r; a RMBGYSZ r�sz�r�l Borz�si Istv�n eln�k, Gergely Istv�n f�titk�r, Kov�cs Gyula gazdas�gi aleln�k; Szlov�ki�b�l D�cz� B�lint; az �AMBSZ k�pviselet�ben Kulcs�r S�ndor eln�k. Ny�l Zolt�n testv�r nem lehetett vel�nk, ez�rt csak telefonon sz�molhatott be a Vajdas�gi - Jugoszl�via - helyzetr�l. Ugyanakkor megk�sz�nte a testv�ri t�mogat�sunkat is.
      Ig�t olvasott Dr. M�sz�ros K�lm�n tv., melyet egyenk�nti im�dkoz�s k�vetett. Helyi testv�reink k�sz�nt�tt�k a megjelenteket, miut�n egyenk�nt besz�moltunk sz�vets�geink helyzet�r�l, esem�nyeir�l. J� volt tudom�sul venni, hogy Isten kegyelmesen oltalmazza �s meg�ldja baptista n�p�nket vil�gszerte. Az � Szentlelk�nek vezet�se nyilv�nval� a neh�z id�kben is, melyeken �t vezet minket gondosan, nagy szeretettel.
      Erd�lyi testv�reink besz�moltak a Nagyv�radon megtartott 5. V�laszt� Kongresszus esem�nyeir�l. Ennek eredm�nyek�nt Dr. Simon J�zsef eln�k testv�r �tadta hely�t ut�dj�nak, Borz�si Istv�n testv�rnek, �s Borz�si Gyula testv�r pedig az �t tiszts�g�ben k�vet� Gergely Istv�n testv�rnek. Ezt egyhang�lag meger�s�tett�k, mely szerint Dr. Simon J�zsef eln�k testv�r h�tra lev� egy �v�t Borz�si Istv�n testv�rre ruh�ztuk �t. Szeretettel k�sz�nt�tt�k az �j eln�k testv�rt Vil�gsz�vets�g�nk �l�n, valamint az �j tan�cstagokat is. Egym�s�rt val� im�ra k�telezt�k el magunkat az �r el�tt.
 
      Besz�lt�nk k�z�s k�rd�seinkr�l, misszi�s terveinkr�l. A Magyar Baptist�k III. Vil�gtal�lkoz�ja megrendez�s�nek k�rd�se is felmer�lt. Erre a 2006-ik esztend�t tartjuk legmegfelel�bbnek. Ezt m�g pontos�tani fogjuk a k�s�bbiekben. Isten kegyelme folyt�n sz�ks�gesnek tartjuk tov�bbra is a szoros egy�ttm�k�d�st minden ter�leten.
      Budapesti testv�reink finom eb�ddel kedveskedtek n�k�nk. Tan�cskoz�sunkat szeretetben folytattuk �s fejezt�k be. Tudat�ban vagyunk Magyar Baptista testv�reink szeret� t�mogat�s�nak, de azon ig�ny�nek is, hogy mindent meg kell tenn�nk, er�nk szerint n�p�nk lelki �p�l�s�re, �dv�re, hogy Isten nev�nek dics�s�get �s felmagasztal�st szerezz�nk. Ezzel a szent v�ggyal �s elhat�roz�ssal Istenhez foh�szkodva, im�ra csendesedt�nk el, tan�cskoz�sunkat �gy z�rva be.
      �prilis 15-�n este b�kess�gben haza�rkeztem New Yorkba, hozva magyar baptista vezet� testv�reink �szinte testv�ri �dv�zlet�t �s j�k�v�ns�gait.
                   Kulcs�r S�ndor eln�k, a MBVSZ aleln�ke

Felb�torodni �s cselekedni
A vil�gsz�vets�g �j eln�k�nek bemutatkoz� �r�sa
 
Nagy megb�zat�st kaptam az �rt�l �s testv�reimt�l, amely sz�ks�gess� teszi a visszatekint�st eddigi �letemre �s az el�retekint�s a feladatokra.
      1960. december 25-�n sz�lettem Ippon, �t fi� k�z�l m�sodiknak. A k�z�piskola befejez�se ut�n a zilahi �s szil�gysomly�i b�torgy�rban dolgoztam, mint asztalos, �s ezalatt a zilahi, ippi �s t�bb m�s szil�gys�gi gy�lekezetben szolg�ltam, �nekkart �s penget�s zenekart tan�tva, az ig�t hirdetve. A katonai szolg�lat ut�n az ippi sz�nb�ny�ban is dolgoztam k�t �vet. Teol�giai tanulm�nyaimat Bukarestben v�geztem (1984-1988 �s 1992-1994 k�z�tt), majd a Central Baptist Theological Seminary (1993-1994), �s a BEE fels� tagozata (ATS, 1994-1996) adott diplom�t. Most a pr�gai Nemzetk�zi Baptista Teol�giai Szemin�rium seg�t m�lyebbre jutni az ismeretben. M�rt�val k�z�tt h�zass�gunkat h�rom gyermekkel aj�nd�kozta meg az �r, Johann�val (15), T�bit�val (11) �s M�rj�mmal (10).
      1988. okt�ber 23-�n avattak lelkip�sztorr� Kolozsv�rott, ahol 11 �vet szolg�ltam. Az elej�n egy kicsit belek�stolhattam abba, hogy mit jelentett kommunista �vek alatt lelkip�sztornak lenni. Majd a Sz�vets�g �jraalap�t�sa ut�n f�titk�rr� v�lasztottak (1990-1993), �s egy �vet a "Must�rmag" ifj�s�gi lapot szerkesztettem. A mand�tum letelt�vel az indul� Magyar Baptista Teol�giai Fakult�s d�k�ni teend�it v�llaltam el (1994-1999). 1990-t�l a Kolozsv�ri R�di� baptista r�di�istentiszteleteit szerkesztettem, k�s�bb az Evang�lium Hangja R�di� �s a Marosv�s�rhelyi R�di� m�sorait is. 1999-ben Marosv�s�rhelyre k�lt�zt�nk, amikor a lelkip�sztori szolg�latba val� teljes visszat�r�st l�ttam feladatomnak. Kolozsv�r k�rny�k�n is lehet�s�g volt a misszi� v�gz�s�re (�gy sz�letett a tordai, b�gyoni �s szamos�jv�ri k�rzet), de Maros megy�ben m�g nagyobb kaput nyitott erre az �r. Az elm�lt n�gy �vben t�bb mint sz�zan t�rtek meg, �s t�bb mint t�z �j gy�lekezet sz�letett. Ennek a misszi�munk�nak folytat�s�t�l tettem f�gg�v� az eln�ki megb�zat�s elfogad�s�t. Az a rem�nyem, hogy nem lesz sz�ks�g lemondanom ez elv�llalt eln�ki tiszts�gr�l, amellyel a testv�rek megb�ztak, �s az �r megseg�t, hogy �j embereket tal�ljunk az itteni megkezdett misszi�munka sz�m�ra, hogy az folytat�dj�k.
      Ez teh�t az els� �s nagy feladat: felv�llalni �s folytatni a gy�lekezetpl�nt�l� misszi�munk�t, �j embereket h�vni �s k�ldeni a misszi�mez�re. Az arat�s az �r�, a munk�sok is az �v�i: ez�rt T�le kell k�rj�k azt, hogy k�ldj�n munk�sokat az � arat�s�ba. Valami elkezd�s�hez (Misszi�, Sz�vets�g, Ifj�s�gi lap, Teol�gia) t�bbsz�r haszn�lni tudott az �r, �s most is az a v�gyam, hogy szolg�latommal ne akad�lyoz�ja vagy meg�ll�t�ja legyek Isten munk�j�nak, hanem el�seg�t�je, �s ha lehet, valami �jnak elkezd�je. T�mogatom az �j misszi��llom�sok alap�t�s�t, �j imah�zak �p�t�s�t. A Teol�gia fejl�d�s��rt fogok munk�lkodni, �s az�rt, hogy kolozsv�ri sz�khely�nek meg�p�t�s�t elkezdhess�k. A vil�gon �l� baptista testv�reinkkel szeretn�m megtartani a L�lek egys�g�t a b�kess�g k�tel�k�ben. Feladatomnak tekintem az �j gy�lekezeti �nekesk�nyv sajt� al� rendez�s�t, valamint az �h�tat k�z�s kiad�s�t, egy�ttm�k�dve magyarorsz�gi �s amerikai testv�reinkkel. Felvid�ken, K�rp�talj�n �s Vajdas�gban �l� sz�rv�nyok t�mogat�s�ra is gondolnunk kell. Ennek �rdek�ben �sszetartoz�sunkat fejezn� ki a harmadik vil�gtal�lkoz�, amelyre a mand�tum v�g�n ker�lne sor Magyarorsz�gon. Az ige szerint "az Isten�t ismer� n�p felb�torodik �s cselekszik" (D�n 11,32/b), teh�t b�tors�gra, kezdem�nyez�sre, cselekv�sre buzd�tom testv�reimet. Ami engem illet, ebben a kezdem�nyez�sben �s cselekv�sben k�v�nok el�l j�rni, utat mutatni. Azt k�v�nom baptista testv�reimnek Erd�lyben �s szerte a vil�gon, hogy "legy�nk b�trak a mi nemzets�g�nk�rt �s a mi v�rosaink�rt, �s az �r cselekedj�k �gy, amint n�ki tetszik" (2S�m 10,12).
Borz�si Istv�n
a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek eln�ke
a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g eln�ke
 
Az eln�ki tiszts�gre val� megv�laszt�sa alkalm�b�l szeretettel k�sz�ntj�k Borz�si Istv�n testv�rt, Urunk �ld�s�t k�v�nva �let�re �s sokoldal� szolg�lat�ra. (Szerk)

Vil�got Form�l� Igeversek - �zsai�s 45:22 - Charles Haddon SPURGEON

A Holt Tengeri Tekercsekr�l

�P�TKEZ� GY�LEKEZETEK

V�C
 
"A V�ci Baptista Gy�lekezet egyszerre k�t m�don is �p�tkezik. Az �j imah�z �p�t�se mellett a lelki h�z �p�t�s�t is v�gezz�k. �gy nehezebb, de tapasztalataink szerint eg�szs�gesebb. Isten�nk hatalmas keze mellett els�sorban a saj�t munk�nkra, �ldozatunkra sz�m�thatunk. Az �p�tkez�s sz�mai is ezt mutatj�k. Az eddigi k�lts�gek (96 milli� forint) 90 %-�t gy�lekezet�nk �llta, de m�sok anyagi, vagy k�tkezi seg�ts�ge is nagyon sokat jelent, jelentett sz�munkra - �rja Lakati P�ter gy�lekezetvezet� testv�r. N�h�ny tov�bbi r�szlet a lev�lb�l:
      Jelenleg a f�t�sszerel�s folyik... A teljes befejez�shez m�g 28 milli� forint hi�nyzik, de tudjuk, hogy Isten�nkt�l ezt is megkapjuk majd, valamilyen �ton.
      Egyre t�bben k�rdezik, hogy mikor lesz�nk k�szen. A v�lasz az, hogy id�ben. Az �rral kezdt�k �s Vele is szeretn�nk befejezni. A jelenlegi imah�zunk egyre sz�kebb, de nem vagyunk t�relmetlenek. Gy�lekezet�nk r�vid �lett�rt�nete (1958-ban j�tt l�tre) arr�l sz�l, hogy "mindig id�ben."
      A lelki �p�tkez�st sem szeretn�nk elhanyagolni, ez�rt is k�sz�l�nk ebben az �vben m�r a negyedik evang�liz�ci�ra. ... A nagy munk�ban olykor elf�radva, de nem megf�radva pr�b�lunk s� �s vil�goss�g lenni itt Eur�pa k�zep�n �s Isten tenyer�n."
 
Ki tud seg�teni?
Tov�bbi inform�ci� �s c�m a szerkeszt�n�l.
A V�ci Gy�lekezet az interneten is el�rhet� a k�vetkez� c�men: www.vbma.hu 

Merre vannak, hol �lnek
sz�vets�g�nk r�gi munk�sai �s k�zvetlen hozz�tartoz�i?
 
Nyugalomba vonult lelkip�sztorok:
Dr. B�r� L�szl� - Palm Bay, Florida
B�g�r J�zsef - Riverview, Michigan
Smith Henrik - Wilsonville, OR 
L�rincz Istv�n - Skokie, IL
 
Lelkip�sztorok �zvegyei:
Dr. Cserepka J�nosn� - Kelowna, Can.
Faulkner K�rolyn� - Ardsley, PA
Ger� S�ndorn� - Budapest, Magyaro.
Dr. Haraszti S�ndorn� - Jonesboro, GA
Ilonka Istv�nn� - Eden Prairie, MN
Kun Gyul�n� - Tampa, Florida
Lehman J�nosn� - Los Angeles, CA
Moln�r Bal�zsn� - Cary, North Carolina
Ol�h Lajosn� - Toront�, Kanada
Orosz Attil�n� - Lyndhurst, Ohio
Pint�r Istv�nn� - Berazategui, Argentina
 
Szeretettel gondolunk r�juk, j� eg�szs�get �s az �r �ld�s�t k�rve �let�kre.
Szeretn�nk a list�t kieg�sz�teni. Ki tud seg�teni? 

DEMETER ANDR�S �s DEMETER IR�N

EIFERT J�NOS

GY�LEKEZETI H�REK
Alhambra

Detroit

A Holt Tengeri Tekercsekr�l

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Vil�got Form�l� Igeversek

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]