Baptist TOP1000

 

K�zgy�l�si program


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

VFI - Vil�got 
Form�l� Igeversek

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2003. J�NIUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

Udvarnoki B�la: De mi a l�lek?

 Megh�v� a k�zgy�l�sre �s a t�bornyit�ra

Besz�mol� a Chicag�i Ifj�s�gi tal�lkoz�r�l

A Szentl�lek ma is sz�l. (ApCsel 13:1-5)
Nemes L�szl�
 
Az Apostolok Cselekedeteiben a 13. fejezet a gy�lekezet misszi�j�nak kezd�pontj�t �br�zolja, mely egy�ttal egy fordul�pontot is jelent. El�z�leg a hit�let k�zpontja Jeruzs�lem volt, most a hangs�ly Anti�khi�ra k�lt�zik; a f�szerepl� P�ter volt, most ezt �tveszi P�l, a t�rzusi Saul. Az �zenet ezideig a zsid�knak sz�lt, csak egy nemzet� volt, ezut�n az �zenet a pog�nyok�, a nemzetek� lesz.
      P�l �s Barnab�s Anti�khi�ban vannak �s misszi� �tra k�sz�lnek. Az �zenet k�sz, a gy�lekezet egy�tt van, im�dkoznak, b�jt�lnek, Istent szolg�lva egym�s hit�t er�s�tik. Ig�nk vil�gosan mutatja, hogy ezt a fordul�pontot nem egy v�letlenszert� esem�ny okozta, hanem Isten terve volt az, a Szentl�lek munk�ja - az Anti�khiai gy�lekezeten kereszt�l.
 
      Hogyan munk�lkodik a Szentl�lek? Ez a r�vid t�rt�net is felmutat n�h�ny jellemz� mozzanatot. L�tjuk, hogy a gy�lekezet Istent szolg�lta, sokat im�dkozott, b�jt�lt. Voltak ott pr�f�t�k �s tan�t�k is, ami azt jelenti, hogy tan�t�sok �s pr�f�t�l�sok is t�rt�ntek a gy�lekezetben. Egy dinamikus l�gk�rt k�pzelek magam el�tt, Istenf�l�, �t szolg�l� emberek k�z�ss�g�t, akik hirdetik Isten kijelent�seit, tan�tj�k a hiv� gy�lekezetet a Krisztusra utal� igazs�gokra. Mennyire hasonl�t ez a k�p a mai gy�lekezet szolg�lat�ra, �let�re?
      Anti�khi�ban, egy k�z�ss�gi alkalom sor�n valami olyan egyszer�, h�tk�znapi dolog t�rt�nik, ami a mai konzervat�v gy�lekezetekben sokaknak gondot jelent. Mik�zben az Urat szolg�lj�k, a Szentl�lek megsz�lal, �s azt mondja: V�lassz�tok ki nekem Barnab�st �s Sault arra a munk�ra, amelyre elh�vtam �ket. Megd�bbent� ez az igazs�g: a Szentl�lek sz�l a megv�ltottak k�z�ss�g�ben - csak �gy, egyszer�en, mindenki hallja azt, �rti amit mond. R�m�let, f�lelem senkit sem k�rny�kez, minden probl�ma n�lk�l elfogadj�k, hogy most Isten sz�lt a gy�lekezethez.
      Manaps�g is sokszor halljuk, hogy a L�lek k�l�nf�le gy�lekezetekben ezt vagy azt mondta. Sz�ks�ges, hogy Isten b�lcsess�ge �ltal k�zel�ts�k meg ezt az igazs�got, a Biblia f�ny�ben, nehogy t�ved�sbe ess�nk.
 
      1. El�sz�r is: a Szentl�lek a Szent�r�s hat�sk�r�ben besz�l csak. Nincsen frissebb �s k�zvetlenebb kijelent�s az Ig�n k�v�l. Az Ige a f�ldi �let�nk minden egyes helyzet�ben aktu�lis. Az eg�sz Szent�r�s a Szentl�lek ihlete �ltal keletkezett. (2Tim 3:16)
      A Cselekedetek k�nyve elej�n (1:16) P�ter azt hirdeti, hogy be kellett teljesednie az �r�sb�l annak, amit el�re megmondott a Szentl�lek D�vid sz�ja �ltal. K�s�bb P�l R�m�ban van �s a 28:25 fejezetben �gy olvassuk: Helyesen sz�lt a Szentl�lek �zsaj�s pr�f�ta �ltal... Vagyis - a Szentl�lek sz�lt az �sz�vets�g �ltal. K�s�bb a Szentl�lek az �sz�vets�ghez hozz� tette az �jsz�vets�get, Istennek a gy�lekezettel kapcsolatos terveit, �s �gy a Szent�r�s t�k�letes, egy eg�sz lett. A Sola Scriptura alapelv azt jelenti, hogy Isten Szava az egyetlen biztos, csalhatatlan, befejezett, v�gleges szent hatalom, fundamentum a kereszty�n h�v� �let b�rmilyen gyakorlat�ra n�zve. Amikor Szent�r�st a gy�lekezet enn�l kevesebbnek tekinti, azonnal ajt�t nyit a rendetlens�gnek, teol�giai z�rzavarnak.
      Ma, az �gy nevezet karizmatikus mozgalmak elhagyt�k a Sola Scriptura alapelvet. Jellemz� r�juk, hogy �gy hiszik, hogy a Szent�r�s nincs befejezve. Egy progressz�v, fejl�d� kijelent�s sorozatr�l besz�lnek, s �gy magyar�zgatj�k, hogy az "�j kijelent�sek" nem m�sak, mint �j k�r�lm�nyek k�z�tti megnyilv�nul�sai mindazoknak, amik a bibliai id�kben megt�rt�ntek; �s �gy v�lik, hogy ezek ugyanazzal a tekint�llyel b�r� kijelent�sek, mint amelyek a Szent�r�sban tal�lhat�k.
      (Egy alkalommal a gy�lekezet�nk irod�j�ban voltam, mikor v�ratlanul megsz�lalt a telefon. A m�sik oldalon egy gy�lekezet�nkb�l t�bb �ve kimaradt testv�r volt. Elmondta, hogy Istent�l kapott kijelent�seket, �s k�teles r�la bizonys�got tenni a gy�lekezetben. A Szentl�lekt�l olyan igeverseket kapott - mondta -, amit nem tal�lunk meg a Szent�r�sban, ezek �j igazs�gok, a mai gy�lekezet r�sz�re. Napjainkban sokan �lnek ilyen t�ved�sekben.)
      Isten minden re�nk vonatkoz� kijelent�se megtal�lhat� a Szent�r�sban. Szem�lyes kijelent�sek sorozata is az. Megtal�ljuk abban, mit akar Isten szem�lyes �let�nkkel, milyen szolg�latokra h�vott el, mit kell cselekedn�nk az � szolg�lat�ban. Ezeket az ig�ket a Szentl�lek meg is magyar�zza nek�nk.
 
      2. A Szentl�lek az Isten szolg�lat�ban �ll� szem�lyekhez sz�l.
      Az Anti�khiai gy�lekezetben a L�lek sz�lt, �s az emberek meghallott�k azt. Mit mondott? A meg�rott tekercsekben sehol sem volt meg�rva az, hogy V�lassz�tok ki nekem Barnab�st �s Sault arra a munk�ra, amelyre elh�vtam �ket, m�gis mindenki elfogadta, hogy a Szentl�lek szava volt az.
      A Szentl�lek szav�nak egy m�sik ter�lete, amikor a Szentl�lek szem�lyesen sz�l azokhoz, akik Istent szolg�lj�k. Figyelemre m�lt�, hogy akiket ilyenform�n igazgat a L�lek, azok m�r az Istent szolg�l� �ton elindultak, m�r a gy�lekezetet �p�t� munk�ban szorgoskodnak. A kijelent�sekkel a L�lek mag�t a szem�lyt seg�ti, �p�ti, vagy er�s�ti, s azut�n az engedelmes szolg�latnak a gy�m�lcs�vel az eg�sz h�v� k�z�ss�get is.
      Cselekedetek 8:29 besz�l Filepr�l. A Szentl�lek mondja neki, hogy hova menjen �s mit tegyen. Amikor Filepet a Szentl�lek megsz�l�tja, m�r az �r szolg�lat�ban �llott. Mit tesz Filep? Nem megy pr�dik�lni, bizonys�got tenni arr�l, amit a L�lek neki mondott, hanem azonnal engedelmeskedik a kijelent�snek. Az engedelmess�g�nek gy�m�lcse az akkori �s a mai gy�lekezetek hit�t er�s�ti. Hasonl� t�rt�nik P�terrel. Cselekedetek 10-11-ben a Szentl�lek m�r egy Isten szolg�lat�ban �ll� emberhez sz�l. A 15-ik fejezetben P�l �s Szil�s m�r a misszi� �ton vannak, �s a Szentl�lek szem�lyesen oktatja, vezeti �ket. Bizonyos helyekre nem engedi be, mert elz�rja az utat el�tt�k, m�s helyeken pedig ajt�t nyit el�tt�k. �k a L�lek szav�ra mindig engedelmeskednek, elfogadj�k azt, hogy Isten besz�de az a Szentl�lek �ltal.
      Ezek a versek vil�gosan felt�ntetik, hogy a Szentl�lek egy�nileg, szem�lyesen sz�l a h�v� emberhez, l�tom�son, vagy halk, csendes hangokon kereszt�l, amit az Istent k�vet� ember azonnal �szrevesz.
 
      3. Anti�khi�ban pr�f�t�k is voltak. A pr�f�t�k a Szentl�lek szav�t emberi hanggal feler�s�tik. Cselekedetek 21:8-ban azt olvassuk, hogy J�de�b�l egy Agabosz nev� pr�f�ta odaj�tt P�lhoz, levette az �v�t, �s megk�t�zte saj�t kez�t �s l�b�t, ut�na pedig azt mondta: �gy sz�l a Szentl�lek: azt a f�rfit, aki� ez az �v, �gy k�t�zik meg Jeruzs�lemben a zsid�k. Vonjunk le k�t �ltal�nos igazs�g ebb�l az esem�nyb�l.
      Az esem�ny egy k�z�ss�gi megnyilv�nul�s volt. Isten pr�f�t�ja egy csoporthoz besz�l; az Anti�khiai gy�lekezetben is ez t�rt�nt.
      Azut�n azt is megfigyelhetj�k, hogy a hallgat�k mindk�t esetben azonnal meg�rtett�k �s elfogadt�k, hogy val�ban a Szentl�lek sz�lt hozz�juk. Hiszem, hogy ilyen pr�f�tai kijelent�st mindig szem�lyes tan�vallom�s k�s�r, ami egy�rtelm�v� teszi, hogy Isten �zenet�t hallott�k. Az 1Kor 14-ben P�l, aki ezen a t�ren j�ratos volt, �gy �ll�tja fel a gy�lekezeti �sszej�vetel rendj�t, hogy a pr�f�t�k ketten vagy h�rman sz�ljanak, a t�bbiek pedig �t�lj�k meg pr�f�t�l�saik hiteless�g�t; az �t�let alapja pedig mindig a Szent�r�s legyen. �gy d�nt�tt�k el, hogy val�j�ban ki besz�lt, az ember, vagy az emberen kereszt�l a Szentl�lek.
      A mi probl�m�ink a pr�f�t�kkal ott kezd�dnek, hogy a pr�f�ta sz� nagyon sokmindent jelent. Mivel itt most alaposabb vizsg�latra nincs m�d, egy �ltal�nos meghat�roz�st kerestem arra, hogy milyen egy pr�f�tai tekint�ly az �jsz�vets�gi gy�lekezetben. John McArthur Jr. egyik k�nyv�ben tal�ltam a legelfogadhat�bb meghat�roz�st. (Charismatic Chaos, Zondervan Publishing House, Gran Rapids, p. 81). A pr�f�t�l�s Istent�l ered� k�zvetlen besz�d, ami hasznos az �p�t�sre, b�tor�t�sra, vigasztal�sra, �gy, hogy azokb�l az alapelvekb�l mer�t, amit Isten az apostolokon kereszt�l egyszer m�r megmutatott, ezeket haszn�lja fel a Szentl�lek ereje �ltal a mai k�r�lm�nyekben. Az �jsz�vets�gi pr�f�ta emberekhez sz�l, a L�lek �ltal titkokat fed fel, �s ezzel: �p�t, b�tor�t, vigasztal. (1Kor 14:3)
 
      Mik�nt Anti�khi�ban t�rt�nt, a Szentl�lek ma is sz�l. Besz�de az Ige hat�sk�r�ben van �s a szolg�latban lev� emberek �ltal k�sz�ti a gy�lekezetet, hogy feddhetetlen �llapotban Isten �s emberek el�tt meg�llhasson.
      Nemes L�szl� (Ausztr�lia)

 

 
J�jj Szentl�lek
 
J�jj Szentl�lek, mennyekb�l,
H�sz�n galamb Istent�l,
�ldott �gi szeretet,
T�ltsd be �rva sz�vemet!
 
�, Szentl�lek, dr�ga f�ny,
T�ged b�rni v�gylak �n!
J�jj, foglalj el teljesen
E csod�s sz�p �nnepen!
 
Sz�p tavasznak reggel�n
T�nd�k�lj�n hit, rem�ny:
Hogy te �polsz engemet,
S mennybe viszed lelkemet!
 
     Somogyi Imre (HH 122)

Tov�bbi versek itt.  

DE MI A L�LEK?
Dr. Udvarnoki B�la: Hiszek Uram c�m� k�nyv�b�l a R�ma 8 magyar�zata
Isten csal�dja (66kk.o.) 

SZERKESZT� ROVATA

Itt a ny�r! Ez�ttal ki kell mondani - legal�bb is itt, Michiganban, mert �rezni nem �rezz�k. Szokatlanul h�v�s, es�s id� van m�r hetek �ta. Minket nem igen vigasztal, hogy a orsz�g nyugati r�sz�n m�r r�g�ta ny�ri meleg Atombol@, de az�rt h�l�sak vagyunk, hogy az �vk�zi gy�l�s�nk�n kapott kiv�l� id� ut�n a chicag�i ifj�s�gi tal�lkoz� napjait is aj�nd�kba adta nek�nk az �r. El�tte �s ut�na is hideg, es�s volt az id�j�r�s. Most m�g egyet k�rhetn�nk az �rt�l - ha j�nak l�tja, a t�boroz�sunk m�sf�l het�re is adjon �ldott-j� id�t. Gyermekeinknek is, gy�l�sez� n�p�nek is. Ha m�r a SARS vesz�ly okozta f�lelmeinket seg�tett f�lretenni, adjon �r�m�t, b�kess�get, �ld�st egy�ttl�teinkre. V�rom a testv�ri tal�lkoz�st, s rem�lem, hogy sokan �trakelnek olvas�ink k�z�l is R�ma fel�.
      K�zgy�l�s�nk�n a szok�sos feladatainkon t�l (mint p�ld�ul a tiszts�gvisel�k, bizotts�gok �s a szerkeszt� besz�mol�i, vagy a Bar�ti K�r meg�j�t�sa) a szervezeti szab�lyzatunk m�dos�t�s�ra is sor ker�l majd. Gy�lekezetenk�nt �ttekinthetj�k m�r el�re is az aj�nlott sz�veget, miel�tt szavazn�nk r�. Legy�nk ott mindannyian.

J�niusi sz�munkban a k�zgy�l�si programok mellett a legnagyobb teret a chicag�i ifj�s�gir�l sz�l� f�nyk�pes besz�mol�k foglalj�k el. K�sz�n�m azoknak a fiataloknak, akik szinte azonnal elk�sz�tett�k �r�saikat. T�bben is �g�rtek m�g cikkeket, ha megkapom m�g ut�lag, az Internet v�ltozat ifj�s�gi oldal�ra f�lteszem azokat is. A Chicag�i Gy�lekezet saj�t oldalain m�ris l�thatnak vagy 50 k�pet a vil�gh�l�n j�rtas olvas�ink.
      Ezen a tal�lkoz�n �jra felismert�k, hogy milyen sok fiatalunk van, s hogy ezek a fiatalok a mieink m�g akkor is, ha egy r�sz�k jobban besz�li az angolt, mint a magyart. Pontosabban, nem az a l�nyeg, hogy mi a mieinknek tartjuk �ket, hanem sokkal ink�bb az, hogy �k is hozz�nk tartoz�nak �rzik magukat. Vel�nk is, egym�ssal is �sszetartanak. �ldja meg az �r �ket!
      J� volt l�tni a chicag�i testv�rek j�l szervezett, �ldozatk�sz szolg�lat�t, p�ld�ul a v�rtn�l j�val t�bb (sz�zat is meghalad�) sz�ll�vend�g fogad�s�ban; p�ldamutat� �sszetart�s�t, j� rem�nys�g�t, megh�vott lelkip�sztoruk ir�nti szeretet�t - akit erre az alkalomra ism�t kihozatott a gy�lekezet. Az �nekkaruk egy CD-t k�sz�tett nem r�gen, melyet t�bben megv�s�roltunk. Gondolom Szab� testv�r sz�vesen elk�ldi post�n is az esetleges �rdekl�d�knek a lemezt. �rdemes megrendelni.

Megrend�tett benn�nket is a clevelandi gy�lekezet egykori lelkip�sztorn�j�nak, M�sz�rosn� T�ka Gy�ngyv�rnek a hal�la. Tudtunk betegs�g�r�l, mi is im�dkoztunk �rte. R�szv�t�nk egyik jele az is, hogy teljes terjedelm�ben lek�z�lj�k a r�la kapott nekrol�got. Az �r vigasztal�s�t k�rj�k a gy�szol�kra. (Szerk)

Sz�vets�gi k�zgy�l�s / Yearly Convention
 
Sz�vets�gi k�zgy�l�s�nket az id�n a R�mai T�borban tartjuk meg. Id�pont: J�lius 4-6.
 
Mott�: Tan�ts minket im�dkozni!
 
96th CONVENTION - Rama, Ontario, Canada, July 4-6.
T�bornyit� Konferencia
j�nius 28-29.
 
Gyermek �s ifj�s�gi h�t
j�nius 30 - j�lius 5.
A gyermekekkel �s fiatalokkal korcsoportonk�nt t�rt�nik a foglalkoz�s. Mindenkit�l el�zetes, �r�sban bek�ld�tt jelentkez�st k�r�nk erre a h�tre. Jelentkez�si lapot a gy�lekezetek lelkip�sztorait�l k�rhet�nk, vagy k�zvetlen�l a toront�i lelkip�sztort�l (Dan L�szl�, 1-416-752-1687)

A T�BORNYIT�RA �s a K�ZGY�L�SRE 
sz�llodai szob�k foglalhat�k a k�vetkez� cimen:

COUCHICHING INN
440 Couchiching  Point Rd., Orillia, ON L3V 6P8
tel: 705-325-6505, fax: 705-325-7062
Group Name: Hungarian Baptist Camp
 
Group No: 046338
Rooms Booked: 3
Rate: $99.00
Period: June 27-29
 
Group No: 0462339
Rooms Booked: 8
Rate:$99.00
Period: July 03-06
 
Contact: Sandor Balla, 416-991-6636 (mobil-phone)

a k�zgy�l�si program:

F�NYK�PES BESZ�MOL� A CHICAG�I IFJ�S�GI TAL�LKOZ�R�L
Az ifj�s�gi oldalon �s a chicag�i gy�lekezet oldalain (50 f�nyk�p).

Lev�l szeretteimnek, haza
 
Nagyon h�l�sak vagyunk Istennek, hogy a detroiti testv�rekkel egy�tt r�szt vehett�nk a Chicag�i Magyar Baptista Ifj�s�gi Tal�lkoz�n.
Olyan j� volt:
- �jra Krisztus mellett d�nteni
- Krisztusban testv�reinkkel egy�tt im�dkozni �s �nekelni
- hallani arr�l, hogy h�zas �let�nkben milyen fontos egym�s sz�ks�geit megismerni �s a FONTOS dolgokat el�t�rbe helyezni a S�RG�Sekkel szemben
- Krisztus szolg�l� szeretet�r�l hallani
- megt�rt fiatalok bizonys�gt�tel�t hallani
- Krisztus mellett d�nt�k bemer�tkez�s�t l�tni
- az im�ds�g fontoss�g�r�l hallani
- megtudni, hogy nek�nk nem kell p�tl�kokhoz ny�lni, hiszen Isten hatalmas arra, hogy minden sz�ks�g�nket bet�ltse
Hadd tegyek ezekhez a gondolatokhoz n�h�ny id�zetet, melyet megpr�b�ltam pontosan lejegyezni az Istentiszteletek �s az ima�ra alatt:
"J�zus SZENVED�S�NEK tudat�ban is v�llalta a szolg�l� szeretetet."
"Van Valaki aki v�gign�zte az �leted Filmj�t �s m�gsem ut�lt meg T�ged, hanem SZERET, s�t �J �LETET AKAR ADNI."
"Nem im�dkozom 15 percn�l t�bbet, de nem telik el 15 perc an�lk�l, hogy nem im�dkoztam."
"Fiatalok! Ne n�j�tek ki a Szeretetet, az �szintes�get!"
"A telefont 'recharge'-olni kell, �gy nek�nk is �jra kellene t�ltekezni Isten szeretet�vel.
"Ha nem tudsz LEBORULNI, akkor KIBORULSZ."
"Szeress�k �t, szeress�k egym�st!"
�gy szeretn�m, ha Ti is megtapasztaln�tok Isten "mindv�gig" tart� szeretet�t, mellyel �rdemtelens�geink ellen�re is k�r�l akar venni mindannyiunkat, Benneteket is!
      Im�dkoz� gyermeketek: Kriszti
Szeress�k �t, szeress�k egym�st
 
Szeress�k �t, szeress�k egym�st.
J�jj �s �nekelj vel�nk.
Szeress�k �t, szeress�k egym�st,
Am�g haza �rkez�nk.
K�rbe �lt�k J�zust, a Mester csak besz�lt.
Elmegyek, s majd j�v�k �rtetek.
�j parancsot hagyok, �jat hirdetek:
Legnagyobb a szeretet.
 
Kar:  Szeress�k �t, szeress�k egym�st.
J�jj �s �nekelj vel�nk.
Szeress�k �t, szeress�k egym�st,
Am�g haza �rkez�nk.
Sok-sok �v ut�n mi visszav�rjuk �t,
B�r az �let sokszor oly neh�z.
Gyakran elfelejtj�k, amit hirdetett:
Legnagyobb a szeretet.
 
Kar: Szeress�k �t, szeress�k egym�st,
J�jj �s �nekelj vel�nk.
Szeress�k �t, szeress�k egym�st,
Am�g haza �rkez�nk. Am�g haza �rkez�nk.
                                           Magyar sz�veg: F�r B�la

M�SZ�ROSN� T�KA GY�NGYV�R

Besz�mol� a chicag�i ifj�s�gi tal�lkoz�r�l

A k�zgy�l�s programja

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Vil�got Form�l� Igeversek

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]