Baptist TOP1000

 

Közgyűlési program


VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

VFI - Világot 
Formáló Igeversek

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2003. JÚNIUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA ..

Udvarnoki Béla: De mi a lélek?

 Meghívó a közgyűlésre és a tábornyitóra

Beszámoló a Chicagói Ifjúsági találkozóról

A Szentlélek ma is szól. (ApCsel 13:1-5)
Nemes László
 
Az Apostolok Cselekedeteiben a 13. fejezet a gyülekezet missziójának kezdőpontját ábrázolja, mely egyúttal egy fordulópontot is jelent. Előzőleg a hitélet központja Jeruzsálem volt, most a hangsúly Antiókhiára költözik; a főszereplő Péter volt, most ezt átveszi Pál, a tárzusi Saul. Az üzenet ezideig a zsidóknak szólt, csak egy nemzeté volt, ezután az üzenet a pogányoké, a nemzeteké lesz.
      Pál és Barnabás Antiókhiában vannak és misszió útra készülnek. Az üzenet kész, a gyülekezet együtt van, imádkoznak, böjtölnek, Istent szolgálva egymás hitét erősítik. Igénk világosan mutatja, hogy ezt a fordulópontot nem egy véletlenszertű esemény okozta, hanem Isten terve volt az, a Szentlélek munkája - az Antiókhiai gyülekezeten keresztül.
 
      Hogyan munkálkodik a Szentlélek? Ez a rövid történet is felmutat néhány jellemző mozzanatot. Látjuk, hogy a gyülekezet Istent szolgálta, sokat imádkozott, böjtölt. Voltak ott próféták és tanítók is, ami azt jelenti, hogy tanítások és prófétálások is történtek a gyülekezetben. Egy dinamikus légkört képzelek magam előtt, Istenfélő, Őt szolgáló emberek közösségét, akik hirdetik Isten kijelentéseit, tanítják a hivő gyülekezetet a Krisztusra utaló igazságokra. Mennyire hasonlít ez a kép a mai gyülekezet szolgálatára, életére?
      Antiókhiában, egy közösségi alkalom során valami olyan egyszerű, hétköznapi dolog történik, ami a mai konzervatív gyülekezetekben sokaknak gondot jelent. Miközben az Urat szolgálják, a Szentlélek megszólal, és azt mondja: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Megdöbbentő ez az igazság: a Szentlélek szól a megváltottak közösségében - csak úgy, egyszerűen, mindenki hallja azt, érti amit mond. Rémület, félelem senkit sem környékez, minden probléma nélkül elfogadják, hogy most Isten szólt a gyülekezethez.
      Manapság is sokszor halljuk, hogy a Lélek különféle gyülekezetekben ezt vagy azt mondta. Szükséges, hogy Isten bölcsessége által közelítsük meg ezt az igazságot, a Biblia fényében, nehogy tévedésbe essünk.
 
      1. Először is: a Szentlélek a Szentírás hatáskörében beszél csak. Nincsen frissebb és közvetlenebb kijelentés az Igén kívül. Az Ige a földi életünk minden egyes helyzetében aktuális. Az egész Szentírás a Szentlélek ihlete által keletkezett. (2Tim 3:16)
      A Cselekedetek könyve elején (1:16) Péter azt hirdeti, hogy be kellett teljesednie az Írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által. Később Pál Rómában van és a 28:25 fejezetben így olvassuk: Helyesen szólt a Szentlélek Ézsajás próféta által... Vagyis - a Szentlélek szólt az Ószövetség által. Később a Szentlélek az Ószövetséghez hozzá tette az Újszövetséget, Istennek a gyülekezettel kapcsolatos terveit, és így a Szentírás tökéletes, egy egész lett. A Sola Scriptura alapelv azt jelenti, hogy Isten Szava az egyetlen biztos, csalhatatlan, befejezett, végleges szent hatalom, fundamentum a keresztyén hívő élet bármilyen gyakorlatára nézve. Amikor Szentírást a gyülekezet ennél kevesebbnek tekinti, azonnal ajtót nyit a rendetlenségnek, teológiai zűrzavarnak.
      Ma, az úgy nevezet karizmatikus mozgalmak elhagyták a Sola Scriptura alapelvet. Jellemző rájuk, hogy úgy hiszik, hogy a Szentírás nincs befejezve. Egy progresszív, fejlődő kijelentés sorozatról beszélnek, s úgy magyarázgatják, hogy az "új kijelentések" nem másak, mint új körülmények közötti megnyilvánulásai mindazoknak, amik a bibliai időkben megtörténtek; és úgy vélik, hogy ezek ugyanazzal a tekintéllyel bíró kijelentések, mint amelyek a Szentírásban találhatók.
      (Egy alkalommal a gyülekezetünk irodájában voltam, mikor váratlanul megszólalt a telefon. A másik oldalon egy gyülekezetünkből több éve kimaradt testvér volt. Elmondta, hogy Istentől kapott kijelentéseket, és köteles róla bizonyságot tenni a gyülekezetben. A Szentlélektől olyan igeverseket kapott - mondta -, amit nem találunk meg a Szentírásban, ezek új igazságok, a mai gyülekezet részére. Napjainkban sokan élnek ilyen tévedésekben.)
      Isten minden reánk vonatkozó kijelentése megtalálható a Szentírásban. Személyes kijelentések sorozata is az. Megtaláljuk abban, mit akar Isten személyes életünkkel, milyen szolgálatokra hívott el, mit kell cselekednünk az Ő szolgálatában. Ezeket az igéket a Szentlélek meg is magyarázza nekünk.
 
      2. A Szentlélek az Isten szolgálatában álló személyekhez szól.
      Az Antiókhiai gyülekezetben a Lélek szólt, és az emberek meghallották azt. Mit mondott? A megírott tekercsekben sehol sem volt megírva az, hogy Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket, mégis mindenki elfogadta, hogy a Szentlélek szava volt az.
      A Szentlélek szavának egy másik területe, amikor a Szentlélek személyesen szól azokhoz, akik Istent szolgálják. Figyelemre méltó, hogy akiket ilyenformán igazgat a Lélek, azok már az Istent szolgáló úton elindultak, már a gyülekezetet építő munkában szorgoskodnak. A kijelentésekkel a Lélek magát a személyt segíti, építi, vagy erősíti, s azután az engedelmes szolgálatnak a gyümölcsével az egész hívő közösséget is.
      Cselekedetek 8:29 beszél Filepről. A Szentlélek mondja neki, hogy hova menjen és mit tegyen. Amikor Filepet a Szentlélek megszólítja, már az Úr szolgálatában állott. Mit tesz Filep? Nem megy prédikálni, bizonyságot tenni arról, amit a Lélek neki mondott, hanem azonnal engedelmeskedik a kijelentésnek. Az engedelmességének gyümölcse az akkori és a mai gyülekezetek hitét erősíti. Hasonló történik Péterrel. Cselekedetek 10-11-ben a Szentlélek már egy Isten szolgálatában álló emberhez szól. A 15-ik fejezetben Pál és Szilás már a misszió úton vannak, és a Szentlélek személyesen oktatja, vezeti őket. Bizonyos helyekre nem engedi be, mert elzárja az utat előttük, más helyeken pedig ajtót nyit előttük. Ők a Lélek szavára mindig engedelmeskednek, elfogadják azt, hogy Isten beszéde az a Szentlélek által.
      Ezek a versek világosan feltüntetik, hogy a Szentlélek egyénileg, személyesen szól a hívő emberhez, látomáson, vagy halk, csendes hangokon keresztül, amit az Istent követő ember azonnal észrevesz.
 
      3. Antiókhiában próféták is voltak. A próféták a Szentlélek szavát emberi hanggal felerősítik. Cselekedetek 21:8-ban azt olvassuk, hogy Júdeából egy Agabosz nevű próféta odajött Pálhoz, levette az övét, és megkötözte saját kezét és lábát, utána pedig azt mondta: Így szól a Szentlélek: azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók. Vonjunk le két általános igazság ebből az eseményből.
      Az esemény egy közösségi megnyilvánulás volt. Isten prófétája egy csoporthoz beszél; az Antiókhiai gyülekezetben is ez történt.
      Azután azt is megfigyelhetjük, hogy a hallgatók mindkét esetben azonnal megértették és elfogadták, hogy valóban a Szentlélek szólt hozzájuk. Hiszem, hogy ilyen prófétai kijelentést mindig személyes tanúvallomás kísér, ami egyértelművé teszi, hogy Isten üzenetét hallották. Az 1Kor 14-ben Pál, aki ezen a téren járatos volt, úgy állítja fel a gyülekezeti összejövetel rendjét, hogy a próféták ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg prófétálásaik hitelességét; az ítélet alapja pedig mindig a Szentírás legyen. Így döntötték el, hogy valójában ki beszélt, az ember, vagy az emberen keresztül a Szentlélek.
      A mi problémáink a prófétákkal ott kezdődnek, hogy a próféta szó nagyon sokmindent jelent. Mivel itt most alaposabb vizsgálatra nincs mód, egy általános meghatározást kerestem arra, hogy milyen egy prófétai tekintély az újszövetségi gyülekezetben. John McArthur Jr. egyik könyvében találtam a legelfogadhatóbb meghatározást. (Charismatic Chaos, Zondervan Publishing House, Gran Rapids, p. 81). A prófétálás Istentől eredő közvetlen beszéd, ami hasznos az építésre, bátorításra, vigasztalásra, úgy, hogy azokból az alapelvekből merít, amit Isten az apostolokon keresztül egyszer már megmutatott, ezeket használja fel a Szentlélek ereje által a mai körülményekben. Az Újszövetségi próféta emberekhez szól, a Lélek által titkokat fed fel, és ezzel: épít, bátorít, vigasztal. (1Kor 14:3)
 
      Miként Antiókhiában történt, a Szentlélek ma is szól. Beszéde az Ige hatáskörében van és a szolgálatban levő emberek által készíti a gyülekezetet, hogy feddhetetlen állapotban Isten és emberek előtt megállhasson.
      Nemes László (Ausztrália)

 

 
Jöjj Szentlélek
 
Jöjj Szentlélek, mennyekből,
Hószín galamb Istentől,
Áldott égi szeretet,
Töltsd be árva szívemet!
 
Ó, Szentlélek, drága fény,
Téged bírni vágylak én!
Jöjj, foglalj el teljesen
E csodás szép ünnepen!
 
Szép tavasznak reggelén
Tündököljön hit, remény:
Hogy te ápolsz engemet,
S mennybe viszed lelkemet!
 
     Somogyi Imre (HH 122)

További versek itt.  

DE MI A LÉLEK?
Dr. Udvarnoki Béla: Hiszek Uram című könyvéből a Róma 8 magyarázata
Isten családja (66kk.o.) 

SZERKESZTŐ ROVATA

Itt a nyár! Ezúttal ki kell mondani - legalább is itt, Michiganban, mert érezni nem érezzük. Szokatlanul hűvös, esős idő van már hetek óta. Minket nem igen vigasztal, hogy a ország nyugati részén már régóta nyári meleg Atombol@, de azért hálásak vagyunk, hogy az évközi gyűlésünkön kapott kiváló idő után a chicagói ifjúsági találkozó napjait is ajándékba adta nekünk az Úr. Előtte és utána is hideg, esős volt az időjárás. Most még egyet kérhetnénk az Úrtól - ha jónak látja, a táborozásunk másfél hetére is adjon áldott-jó időt. Gyermekeinknek is, gyűlésező népének is. Ha már a SARS veszély okozta félelmeinket segített félretenni, adjon örömöt, békességet, áldást együttléteinkre. Várom a testvéri találkozást, s remélem, hogy sokan útrakelnek olvasóink közül is Ráma felé.
      Közgyűlésünkön a szokásos feladatainkon túl (mint például a tisztségviselők, bizottságok és a szerkesztő beszámolói, vagy a Baráti Kör megújítása) a szervezeti szabályzatunk módosítására is sor kerül majd. Gyülekezetenként áttekinthetjük már előre is az ajánlott szöveget, mielőtt szavaznánk rá. Legyünk ott mindannyian.

Júniusi számunkban a közgyűlési programok mellett a legnagyobb teret a chicagói ifjúságiról szóló fényképes beszámolók foglalják el. Köszönöm azoknak a fiataloknak, akik szinte azonnal elkészítették írásaikat. Többen is ígértek még cikkeket, ha megkapom még utólag, az Internet változat ifjúsági oldalára fölteszem azokat is. A Chicagói Gyülekezet saját oldalain máris láthatnak vagy 50 képet a világhálón jártas olvasóink.
      Ezen a találkozón újra felismertük, hogy milyen sok fiatalunk van, s hogy ezek a fiatalok a mieink még akkor is, ha egy részük jobban beszéli az angolt, mint a magyart. Pontosabban, nem az a lényeg, hogy mi a mieinknek tartjuk őket, hanem sokkal inkább az, hogy ők is hozzánk tartozónak érzik magukat. Velünk is, egymással is összetartanak. Áldja meg az Úr őket!
      Jó volt látni a chicagói testvérek jól szervezett, áldozatkész szolgálatát, például a vártnál jóval több (százat is meghaladó) szállóvendég fogadásában; példamutató összetartását, jó reménységét, meghívott lelkipásztoruk iránti szeretetét - akit erre az alkalomra ismét kihozatott a gyülekezet. Az énekkaruk egy CD-t készített nem régen, melyet többen megvásároltunk. Gondolom Szabó testvér szívesen elküldi postán is az esetleges érdeklődőknek a lemezt. Érdemes megrendelni.

Megrendített bennünket is a clevelandi gyülekezet egykori lelkipásztornéjának, Mészárosné Tóka Gyöngyvérnek a halála. Tudtunk betegségéről, mi is imádkoztunk érte. Részvétünk egyik jele az is, hogy teljes terjedelmében leközöljük a róla kapott nekrológot. Az Úr vigasztalását kérjük a gyászolókra. (Szerk)

Szövetségi közgyűlés / Yearly Convention
 
Szövetségi közgyűlésünket az idén a Rámai Táborban tartjuk meg. Időpont: Július 4-6.
 
Mottó: Taníts minket imádkozni!
 
96th CONVENTION - Rama, Ontario, Canada, July 4-6.
Tábornyitó Konferencia
június 28-29.
 
Gyermek és ifjúsági hét
június 30 - július 5.
A gyermekekkel és fiatalokkal korcsoportonként történik a foglalkozás. Mindenkitől előzetes, írásban beküldött jelentkezést kérünk erre a hétre. Jelentkezési lapot a gyülekezetek lelkipásztoraitól kérhetünk, vagy közvetlenül a torontói lelkipásztortól (Dan László, 1-416-752-1687)

A TÁBORNYITÓRA és a KÖZGYŰLÉSRE 
szállodai szobák foglalhatók a következő cimen:

COUCHICHING INN
440 Couchiching  Point Rd., Orillia, ON L3V 6P8
tel: 705-325-6505, fax: 705-325-7062
Group Name: Hungarian Baptist Camp
 
Group No: 046338
Rooms Booked: 3
Rate: $99.00
Period: June 27-29
 
Group No: 0462339
Rooms Booked: 8
Rate:$99.00
Period: July 03-06
 
Contact: Sandor Balla, 416-991-6636 (mobil-phone)

a közgyűlési program:

FÉNYKÉPES BESZÁMOLÓ A CHICAGÓI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓRÓL
Az ifjúsági oldalon és a chicagói gyülekezet oldalain (50 fénykép).

Levél szeretteimnek, haza
 
Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy a detroiti testvérekkel együtt részt vehettünk a Chicagói Magyar Baptista Ifjúsági Találkozón.
Olyan jó volt:
- újra Krisztus mellett dönteni
- Krisztusban testvéreinkkel együtt imádkozni és énekelni
- hallani arról, hogy házas életünkben milyen fontos egymás szükségeit megismerni és a FONTOS dolgokat előtérbe helyezni a SÜRGŐSekkel szemben
- Krisztus szolgáló szeretetéről hallani
- megtért fiatalok bizonyságtételét hallani
- Krisztus mellett döntők bemerítkezését látni
- az imádság fontosságáról hallani
- megtudni, hogy nekünk nem kell pótlékokhoz nyúlni, hiszen Isten hatalmas arra, hogy minden szükségünket betöltse
Hadd tegyek ezekhez a gondolatokhoz néhány idézetet, melyet megpróbáltam pontosan lejegyezni az Istentiszteletek és az imaóra alatt:
"Jézus SZENVEDÉSÉNEK tudatában is vállalta a szolgáló szeretetet."
"Van Valaki aki végignézte az Életed Filmjét és mégsem utált meg Téged, hanem SZERET, sőt ÚJ ÉLETET AKAR ADNI."
"Nem imádkozom 15 percnél többet, de nem telik el 15 perc anélkül, hogy nem imádkoztam."
"Fiatalok! Ne nőjétek ki a Szeretetet, az Őszinteséget!"
"A telefont 'recharge'-olni kell, így nekünk is újra kellene töltekezni Isten szeretetével.
"Ha nem tudsz LEBORULNI, akkor KIBORULSZ."
"Szeressük Őt, szeressük egymást!"
Úgy szeretném, ha Ti is megtapasztalnátok Isten "mindvégig" tartó szeretetét, mellyel érdemtelenségeink ellenére is körül akar venni mindannyiunkat, Benneteket is!
      Imádkozó gyermeketek: Kriszti
Szeressük Őt, szeressük egymást
 
Szeressük Őt, szeressük egymást.
Jöjj és énekelj velünk.
Szeressük Őt, szeressük egymást,
Amíg haza érkezünk.
Körbe ülték Jézust, a Mester csak beszélt.
Elmegyek, s majd jövök értetek.
Új parancsot hagyok, újat hirdetek:
Legnagyobb a szeretet.
 
Kar:  Szeressük Őt, szeressük egymást.
Jöjj és énekelj velünk.
Szeressük Őt, szeressük egymást,
Amíg haza érkezünk.
Sok-sok év után mi visszavárjuk Őt,
Bár az élet sokszor oly nehéz.
Gyakran elfelejtjük, amit hirdetett:
Legnagyobb a szeretet.
 
Kar: Szeressük Őt, szeressük egymást,
Jöjj és énekelj velünk.
Szeressük Őt, szeressük egymást,
Amíg haza érkezünk. Amíg haza érkezünk.
                                           Magyar szöveg: Fűr Béla

MÉSZÁROSNÉ TÓKA GYÖNGYVÉR

Beszámoló a chicagói ifjúsági találkozóról

A közgyűlés programja

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Világot Formáló Igeversek

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]