Baptist TOP1000


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

VFI - Vil�got 
Form�l� Igeversek

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

K�zgy�l�si program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 f�nyk�p a chicagoi tal�lkoz�r�l a chicagoiak web oldal�n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2003. J�LIUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

Udvarnoki B�la: A fi�s�g

  A k�zgy�l�si program

A k�meri baptista fi�k

ISTEN TERVE
"Mert �n tudom az �n gondolataimat, amelyeket �n fel�letek gondolok, azt mondja az �r, b�kess�gnek �s nem h�bor�s�gnak gondolata, hogy k�v�natos v�get adjak n�ktek." (Jer 29:11) "B�kess�get szerzett a keresztf�n kiontott v�re �ltal." (Koloss� 1:20-21)
 
Isten tervszer�en vezeti az �ltala teremtett vil�got. Nem kapkod, hanem mindennek id�t ad. B�kess�get akar �s b�kess�get teremt - az � elgondol�sa szerint.
      A s�t�n az embert Isten ellen usz�tja �s ellens�gesked�st szerez. �gy van ez az ember megteremt�se �ta. F�lrevezet �s megcsal.
      Valahol azt olvastam, hogy a vil�g t�rt�nelm�nek elm�lt 3100 �v�ben csak 286 �vben volt b�ke - ez a feljegyzett id�k 9 %-a. Ezalatt 8000 b�keszerz�d�s lett megk�tve �s megszegve.
      Isten n�lk�l nincs b�kess�g. A tapasztalat is azt mutatja, hogy sem Istennel, sem egym�ssal nem siker�l b�kess�gben �lni N�lk�le.
 
      Mik�nt szerez Isten b�kess�get az emberis�ggel? Mik�nt �ll helyre Isten �s ember k�z�tt a kapcsolat amely az �denkertben volt a b�nbees�s el�tt? Hol van az a hely, ahol elveszett b�kess�g�nket megtal�ljuk?
      Istennek van egy terve, az �dv terv (Plan of Salvation), amely �ltal az Istennel val� b�kess�g�nk megszerezhet�.
      Isten nem akarja, hogy "nem k�v�natos v�g�nk legyen" (Jer 29:11), s�t az � akarata az, hogy minden ember �dv�z�lj�n (2Tim 2:4). Isten ma is ugyanaz, mint amilyennek az �sz�vets�gben megmutatta mag�t: szent, tiszta, t�k�letes, b�nt meg�t�l�, megb�ntet�. � nem v�ltozik meg soha. A Vele val� b�kess�gszerz�s �ldozattal, v�ront�ssal j�r. (V�ront�s n�lk�l nincsen b�nbocs�nat. Zsid 9:22) Ezt az �ldozatot azonban � maga hozta meg. A Zsid 9:12-ben az olvassuk, hogy Krisztus "az � tulajdon v�re �ltal ment be a szent�lybe �r�k v�lts�got szerezve." Ez�rt �rja P�l apostol Koloss�ba: "B�kess�get szerzett a keresztf�n kiontott v�re �ltal."
      Sz�munkra ingyenes a v�lts�g, a kegyelem, de Isten nagy �rat fizetett az�rt, hogy megb�k�ltessen mindent mag�val.
      A b�kess�gszerz�s terve a megv�lt�s terve. Az�rt, hogy b�kess�g�nk legyen itt �s az �r�kk�val�s�gban az �r J�zus Krisztushoz kell j�nn�nk, az � keresztj�hez. Az Istennel val� megb�k�l�s csak �gy lehets�ges, mert J�nos 14:6-ban ezt olvassuk: "Senki sem mehet az Aty�hoz, hanemha �n �ltalam."
      Ma sokf�lek�ppen szeretn�nek Isten el�tt �rdemeket szerezni b�kess�g�k �rdek�ben, pedig a megb�k�l�s titka nem abban van, hogy �n mit teszek, hanem abban, hogy mit tett Isten.
 
T�vtan�t�sok vesz�ly�ben
      A koloss�beli gy�lekezet (�s a legt�bb gy�lekezet) t�vtan�t�sok vesz�ly�ben �lt.
A t�vtan�t�knak nem azzal van bajuk, hogy a kereszty�nek az �r J�zus Krisztust mindenek felett val�nak �ll�tj�k (Kol 1:15-19), hanem hogy �t tartj�k az egyetlen megold�snak (Jn 14:6).
      Az �korban az uralkod� ir�nyzat, gondolkod�sm�d az volt, hogy a csillagok, �gitestek befoly�solj�k a szellemi vil�got. Az okos ember miel�tt valamit tesz megn�zi, hogyan �llnak a csillagok. Vagyis: t�bbre van sz�ks�g, mint az �r J�zus Krisztusra, hogy megszabadulj a gonoszt�l- mondt�k.
      A t�vtan�t�k besz�ltek a d�monokr�l, azok erej�r�l. Tan�t�saik szerint a leveg� telve van d�moni lelkekkel; a term�szeti er�k, a sz�l, a v�z, a vihar d�moni er�k uralma alatt van �s ezek az ember ellen t�rnek, Krisztus nem el�gs�ges ezek legy�z�s�hez.
      B�lcselked�s�k l�nyege, hogy az egyszer� evang�lium nem el�gs�ges a megv�lt�shoz, a b�kess�ghez. Istennel val� b�kess�g�nk akkor lesz teljes, ha bizonyos napokat megtartunk (Koloss� 2:16), ha bizonyos �telekt�l tart�zkodunk (2:21) stb.
      Voltak viszont olyanok is, akik az ellenkez�j�t vallott�k: nem kell nagy dolgot csin�lni ebb�l, k�nnyelm�en lehet venni a lelki �s testi b�n�ket (3:1-5), nem l�nyeges mit tesz�nk a testtel, az �gysem �r�kk�val�.
      P�l levele a hamis, f�lrevezet� tanok elfogad�s�t�l akarja a Szentl�lek ereje �ltal meg�rizni olvas�it - �s az egyetlen �tra, az �r J�zus Krisztusra terelni a figyelm�ket.
 
Nincs �j a nap alatt
      B�lcs Salamon ezt mondja: "Nincs �j a nap alatt." Ma is, az asztrol�gia, a horoszk�p, az emberi rendel�sek, napok betart�sa, �telekt�l val� tart�zkod�s ker�l sokakn�l Krisztus el�. �s ez�rt nincs b�ke Isten �s ember k�z�tt. A gyermekeit meg�l� asszony, vagy a sz�l�-gyilkosok figyelmen k�v�l hagyj�k Istent. Az iskola, a szoci�lis �let Isten n�lk�l mire k�pes? Egy dekadens, beteg t�rsadalom kifejl�d�s�t seg�ti el�.
      Teh�t az Istennel val� b�kess�g terve a megv�lt�s terve. Felt�telezem, ma t�bbs�gben olyanok vagyunk itt (olvas�ink nagyobb r�sze is hasonl� lehet), akik az �r J�zus Krisztust szem�lyes Megv�lt�jukk�nt tisztelik. Megt�r�s�kr�l val� bizonys�gt�tel�k ut�n feln�tt bemer�t�sben, kereszts�gben r�szes�ltek �s gy�lekezethez tartoznak. Olvassuk Isten ig�j�t, ismerj�k abb�l Isten �dvterv�t, im�dkozunk, adakozunk, rendszeresen j�runk �s szolg�lunk a gy�lekezetekben �s igyeksz�nk sok j�t is tenni. Ez mind j� �s sz�ks�ges, Isten akarat�val egyez�. Isten ezt mind meg�ldja.
 
�dvbizonyoss�g
      Vigy�k teh�t tov�bb a megkezdett gondolatot, ezzel a k�rd�ssel: Van igazi b�kess�ged Istennel? Tudod, hogy meg vagy v�ltva a b�n �tk�t�l, b�ntet�s�t�l? Tudod-e, hogy ha egyszer �jj�sz�lett�l �dv�ss�ged biztos�tott, nem vesz�theted el? Azok k�zz� tartozol, akikr�l P�l az alapig�nkben ezt �rta: "Titeket is, akik hajdan elidegen�ltek �s ellens�gek voltatok, gonosz cselekedetekben gy�ny�rk�d� �rtelmetek miatt, most m�gis megb�k�ltetett az � emberi test�ben a hal�l �ltal, hogy mint szenteket, tiszt�kat, feddhetetleneket �llasson titeket � maga el�" (Kol 1:21-22).
      Megb�k�ltetett, az � terve szerint, most. Nem majd, valamikor, ha elt�vozol e f�ldi l�tb�l, hanem �jj�sz�let�sed pillanat�ban. "Mert � b�kess�get szerzett az � keresztj�nek v�re �ltal" Megb�k�lt veled �s te �vele, �s �gy b�kess�ged van most �s �r�kk�. Meg vagy v�ltva az �r�kk�val�s�gra - most �s �r�kre; nem majd, vagy majd akkor, ha f�ldi s�torodat leteszed.
      Mindezekb�l k�vetkezik ez a f�lismer�s: Egyszer megv�ltva, egyszer �jj�sz�letve, �r�kre megv�ltva, �r�kre �jj�sz�letve, �dv�ss�ged nem vesz�ted el.
      Lehet, hogy ezzel sokan nem �rtenek egyet. Ezekt�l azt k�rem, hogy magyar�zz�k meg a k�vetkez� szavak �rtem�t, miel�tt tov�bbi r�szletekbe menn�nk: �r�k (J�nos 5:24), �r�kk�, soha �s senki (J�nos 10:28-29)
      Az ige alapj�n hiszem, hogy �dv�ss�gem biztos�tott �s nem vesz�thet� el. Nem az�rt mert �n vagyok valaki, mert j�nak tartom magam, vagy tal�n er�s vagyok a hitben (ha a magam erej�re kellene t�maszkodni elbukn�k), de mert b�kess�get nyertem Istennel az � Fi�nak kereszten kiontott v�re �ltal �s ez a v�r megmosott, ez betakar �s nem folyik visszafel�.
      Teh�t, aki �jj�sz�letett, annak �dv�ss�ge el nem vesz�thet�, hanem �r�kre megmarad. Nem esik ki Isten kez�b�l.
"Bizony, bizony mondom n�ktek, hogy aki az �n besz�demet hallja �s hisz annak aki engem elbocs�tott, �r�k �lete van �s nem megy a k�rhozatra, hanem �ltalment a hal�lb�l az �letre" (J�nos 5:24).
"�s �n �r�k �letet adok n�kik, �s soha �r�kk� el nem vesznek, �s senki ki nem ragadhatja �ket az �n kezemb�l. Az �n Aty�m, aki azokat adta n�kem, nagyobb mindenekn�l, �s senki sem ragadhatja ki azokat az �n kezemb�l." (J�nos 10:28-29).
Szabad akarat
      De -mondja az ember okoskodva-, nekem szabad akaratom van �s �n kiveszem Isten kez�b�l az �n akaratomat, kezemet.
Ez azt jelenten�, hogy az �r�k �let nem �r�k �s hogy �n er�sebb vagyok mint Isten.
      A Gal 5:4-ben azt olvasom: "elszakadtatok Krisztust�l, t�rv�ny �ltal akartok megigazulni, a kegyelemb�l kiestetek." Itt nem az �jj�sz�letett egy�nekr�l van sz�, hogy t.i. azok kiesn�nek a kegyelemb�l, hanem azokr�l az �jj�sz�let�s el�tt �ll� szem�lyekr�l, akik nem tartj�k el�gs�gesnek a Krisztus v�re �ltal val� megb�k�l�st (Zsid 10:2, 2P�ter 2:21). Tanultam Marxizmust, Leninizmust, a Szovjetuni� kommunista p�rtj�nak t�rt�net�t, ismertem tanokat, de soha nem lettem e tanok k�vet�je.
 
      Szabadok vagyunk v�lasztani, azonban a v�laszt�sunk k�vetkezm�nyeit is viselni fogjuk. A v�laszt�s ut�n vagy Isten akarat�t cselekedj�k, vagy egy m�sik hatalom al� vetj�k magunkat.
Szabad-e az alkoholista, a nikotin �s k�b�t�szerek szenved�lyes haszn�l�ja, a szerencsej�t�kok, a testi b�n�k rabja, szabad-e az, akinek a vagyon, a p�nz az istene?
      Akik pedig az �r J�zus Krisztust tett�k �rr� �let�kben, akik �jj�sz�lettek, akik b�kess�get nyertek az � keresztj�nek v�re �ltal, akik Isten akarat�t k�v�nj�k cselekedni, ezek Isten szolg�i.
 
      Hogy �dv�ss�ged van, hogy �r�k�leted biztos�tott, ezt tudnod kell. Nem az�rt van �dv�ss�ged, mert j�t cselekszel, erk�lcs�s �letet �lsz. A h�v�, Istennel megb�k�lt ember nem az�rt cselekszik j�t, hogy �dv�z�lj�n, hanem az�rt, mert m�r �dv�z�lt, mert m�r b�kess�get nyert.
      Ahogy id�sebbek lesz�nk egyre t�bbet gondolunk az �r�kk�val�s�gra, amikor szemt�l szembe l�tjuk majd az �dv�z�t�nket, tal�lkozunk azokkal, akik el�re mentek.
      Isten biztons�gba akar helyezni j�v�nk fel�l, el akarja venni a f�lelmet azzal, hogy b�kess�get ad a Krisztus keresztj�nek v�re �ltal. Testv�rem, hiszed-e, hogy ha az �r most hazasz�l�tana, akkor az �r�kk�val�s�gban �bredsz fel? B�kess�ged van �dv�ss�ged fel�l, vagy f�lsz a f�ldr�l val� t�voz�st�l?
Isten ma �jra felk�n�lja neked az � b�kess�g�t. Azt a hitet k�v�nja adni, amit P�l apostolnak adott, aki boldogan vallotta: "Mert tudom kiben hittem �s bizonyos vagyok benne, hogy � az �n N�la letett kincsemet megtudja �rizni ama napra" (2Tim1:12).
 
      Ha van itt k�z�tt�nk olyan (olvas�imat is bele�rtve), aki m�g nem �lte �t a megv�lt�s �ltal nyert b�kess�get, az �r J�zus nev�ben megh�vom ahhoz a kereszthez, amelynek v�re �ltal megb�k�lhet Istennel, �r�k �letet nyerhet. Az �r J�zus Krisztus az egyed�li �t Istenhez �s egyed�l � tud adni teljes b�kess�get, megnyugv�st a j�v�d fel�l.
      "B�kess�get hagyok n�ktek, az �n b�kess�gemet adom n�ktek, nem �gy adom n�ktek mint e vil�g adja. Ne nyugtalankodj�k a ti sz�vetek se ne f�ljen!" (J�nos 14:27).
 
                 Hunter Vad�sz J�nos   (Az igehirdet�s a 2002-es detroiti k�zgy�l�sen hangzott el.)
�DVTELI �RZET
 
�dvteli �rzet: J�zus eny�m!
Ennek felett�bb �rvendek �n.
�r�ks�g v�r r�m, mennyei r�sz,
Lelkem ujjongva f�lfel� n�z.
�r�kre zengem ez �neket:
J�zusban leltem az �dv�met!
Boldogan vallom: J�zus eny�m!
Irgalm�t �ldom �r�kre �n!
 
�dvteli �rzet: J�zus eny�m!
Isteni b�ke �rad fel�m.
Ig�ja k�nny�, nyugalmat �d,
K�vetem h�ven a l�bnyom�t.
�r�kre zengem ez �neket:
J�zusban leltem az �dv�met!
Boldogan vallom: J�zus eny�m!
Irgalm�t �ldom �r�kre �n!
 
�dvteli �rzet: J�zus eny�m!
�letem �tj�n �ldott rem�ny.
P�sztorom n�kem, h� �riz�m,
Istent�l k�ld�tt �dv�z�t�m!
�r�kre zengem ez �neket:
J�zusban leltem az �dv�met!
Boldogan vallom: J�zus eny�m!
Irgalm�t �ldom �r�kre �n!
                        Crosby J. Fanny (HH 521)

Tov�bbi versek itt.  

SZERKESZT� ROVATA
 
V�gre itt a ny�r! El�g sok�ig v�rtunk r�. Itt a nagytavak vid�k�n tavasz is alig volt, s azt�n - j�nius k�zep�n egyszerrecsak teljes erej�vel meg�rkezett. Mostm�r szeretn�nk, ha a t�boroz�saink idej�re is megmaradna. T�bornyit�, ifj�s�gi �s gyermekt�boroz�s �s azut�n a k�zgy�l�s - mozgalmas m�sf�l h�t lesz ez gy�lekezeteink testv�ris�ge sz�m�ra. De enn�l is t�bbre van sz�ks�g�nk. A j� id�n, a v�ltozatos- mozgalmas programokon k�v�l az �r �ld�s�ra. Ez�rt im�dkoztunk - �s a gyermekt�boroz�s idej�n legyen mindennapi imat�m�nk is ez.
      Alig v�rom a k�zgy�l�st - mondja az egyik testv�r, a m�sik pedig arr�l panaszkodik, hogy t�l sokat t�rgyalunk. Az id�n k�l�n�sen is gondoltunk arra, hogy ne legyen Ahossz�@ a k�zgy�l�s hivatalos r�sze. Nem is lesz egy perccel sem hosszabb, mint amennyire sz�ks�g van. Az �r elv�rja t�l�nk, hogy a r�nk b�zott feladatokat v�gezz�k el - legjobb tud�sunk szerint, elv�rja t�l�nk, hogy a misszi�nkat komolyan vegy�k. A jelenl�v�k majd seg�teni fognak ebben, akik pedig nem tudnak elj�nni a k�zgy�l�sre, im�ds�gaikkal �llhatnak mellett�nk.
      Rem�lem, hogy lesznek olyanok, akikkel szem�lyesen is sz�t v�lthatok majd lapunkr�l. Szeretn�m hallani v�lem�ny�ket, tan�csaikat. A programban sorra ker�l majd ez�ttal is a szerkeszt�, meg a lapkezel� besz�mol�j�ra. Ebb�l r�szleteket is k�zl�nk majd a k�vetkez� sz�mban.
      Az id�n is meg�j�thatjuk az Evang�liumi H�rn�k Bar�ti K�ri tags�gunkat. Term�szetesen post�n is csatlakozni lehet ehhez a k�rh�z, t�mogat�sunkat nem csak szem�lyesen lehet �tadni. J� tudni azt, hogy vannak, akik olyan fontosnak, vagy hasznosnak tal�lj�k a lap munk�j�t, hogy az el�fizet�sen t�l, k�l�n �ldozat hozatal�ra is k�szek �rte. Am�g ilyenek vannak sz�vets�g�nk gy�lekezeti tagjai k�z�tt, addig van �rtelme a lap kiad�s�nak.
      A kilencven�t�dik �vfolyam�ban j�r� lap ir�nti �rdekl�d�s nem cs�kken, de nem is nagyon fokoz�dik itt a k�rny�k�nk�n. Az �haz�ba k�ld�tt lapok sz�ma az elm�lt f�l�vben emelkedett. K�sz�net illeti azt a n�h�ny testv�rt, akik a postak�lts�get is v�llalj�k az�rt, hogy folyamatosan k�ldhess�k a megemelt p�ld�nysz�m� lapot.
      Evang�liumi H�rn�k - CD lemezen. 1997. szeptembere �ta folyamatosan olvashat� lapunk az Interneten is. Nem kev�s munk�val j�r ez, de �gy tal�ljuk, hogy nem hi�baval� ez a v�ltozat sem. Ma m�r a legt�bb �js�g ugyanezt teszi. Tal�n mi egy kicsit m�sokat is megel�zt�nk. De k�nnyen lemaradhatunk, ha nem tartunk l�p�st a technol�giai v�ltoz�sokkal. Mindenesetre a Internetes v�ltozat lehet�s�get ad arra, hogy CD lemezre tegy�k a megl�v� anyagot, s �gy is hozz�f�rhet�v� tegy�k azok sz�m�ra, akik a komputer haszn�latban j�ratosak. A k�zgy�l�sre elk�sz�tem az Evang�liumi H�rn�k elm�lt 6 �v�nek teljes anyag�t, s abb�l aj�nd�kba adunk egy egy p�ld�nyt a Bar�ti K�r tagjainak, valamint az �j el�fizet�knek. Egy r�vid id�re �gy post�n is f�laj�nlom olvas�inknak: az �v h�tralev� idej�ben az �j el�fizet�knek - amennyiben ezt ig�nylik -, k�ld�nk ebb�l az Internetes CD-b�l -, aj�nd�kba. Persze meg lehet v�s�rolni is, ha valaki azt szeretn� - postak�lts�ggel egy�tt h�sz doll�r�rt. M�sok sz�m�ra is v�s�rolhatunk bel�le, am�g a k�szlet tart.

A FI�S�G
Dr. Udvarnoki B�la: Hiszek Uram c�m� k�nyv�b�l a R�ma 8 magyar�zata
Isten csal�dja (66kk.o.) 
(3. r�sz)

A K�MERI BAPTISTA FI�K M�SOK VOLTAK...
 
A Szil�gy-megyei K�meren egy kilenc gyermekes zsid� csal�dban megint gyermeket v�rtak. Az eddigi sz�l�sek probl�ma mentesek voltak. Viszont ebben az esetben nem ment egyszer�en a dolog annyira, hogy mikor a kisfi� m�r majdnem teljesen vil�gra j�tt a b�ba odas�gta a f�rjnek: "Nem biztos, hogy a feles�ge megmarad!" Erre a k�ts�gbeesett apa t�rdre borult s �gy im�dkozott: "Istenem! Ha megtartod a feles�gemet, akkor ezt a fi�t rabbinak nevelj�k."
      A mama megmaradt. A fi�t pedig elemista kor�t�l tizenn�gy �ves kor�ig h�s�gesen beiratt�k a zsid� hittanra. Enn�lfogva j�l megismerte az �sz�vets�get; a zsid� t�rt�nelmet, a pr�f�t�kat �s a pr�f�ci�kat. K�zben az �llami elemibe is j�rt. Ott viszont vall�sa/faja miatt legt�bb oszt�lyt�rsa kics�folta, k�vekkel dob�lta, len�zte, vagy elverte. Csak n�h�ny fi� volt az oszt�ly�ban, aki nem b�nt rossz�l vele. S�t kedvesek voltak hozz�, elj�tszottak vele, s meg is h�vt�k a gy�lekezet�kbe. Kider�lt, hogy ezek a helybeli baptista sz�l�k gyermekei voltak. A baptista fi�k m�sok voltak!
 
      H�rom �jonnan megt�rt fiatal mer�tkezett be itt k�zt�nk ma. Bizonyos vagyok benne, hogy mindegyik�k m�g�tt �llnak olyanok, akik el�seg�tett�k, hogy megt�r�shez jussanak �s J�zus p�ld�j�ra al�mer�tkezzenek. Sz�l�k, nagysz�l�k, testv�rek, a gy�lekezet, s kit tudja, hogy kik m�g. A kis k�meri zsid� fi� sz�m�ra baptista oszt�lyt�rsai voltak az els� �tk�sz�t�k. Gyermekek is lehetnek bizonys�gtev� l�lekment�k!
A fiatalok a bemer�t�s el�tt. (Tov�bbi k�pek a chicagoiak web oldal�n)
      Amint a fi� nagyobbacska lett, egyre jobban �rdekelte, hogy mi�rt m�sok a baptist�k? Ez�rt �gy 12-13 �ves kora k�r�l elkezdett vel�k gy�lekezetbe j�rni s nagyon j�l �rezte mag�t. De amikor sz�lei megtudt�k, hogy mit csin�l, akkor megtiltott�k neki, hogy m�gegyszer is elmenjen k�z�j�k. � sz�t fogadott s att�l fogva csak a gy�lekezet el�tt s�t�lt fel s al�, hogy legal�bb a kisz�r�d� �nek dallamok �s sz�vegek �ltal nyerjen �ld�st.
      Majd mire 14 �ves lett, a sz�l�knek el kellett d�nteni, hogy rabbiv� v�l�sa �rdek�ben tov�bb tan�ttatj�k, vagy valamilyen szakm�ban tanoncnak sz�nj�k. Mindk�t esetben valamilyen nagyv�rosba kellett k�ldeni fiukat mert helyben egyikre sem volt megold�s. Legnagyobb b�natukra iskol�ra nem tellett a nagy csal�dnak; mire elk�ldt�k Budapestre szakm�t tanulni.
      Igen�m, de abban az id�ben akkora volt a munkan�lk�lis�g, hogy szeg�ny egyik helyr�l a m�sikra j�rt, s m�gsem kapott �ll�st. Pedig ak�rmit elfogadott volna. V�g�l, sok keresg�l�s ut�n tal�lt egy kis nyomd�t, ahol g�pszed� inasnak felvett�k. Kit�nt, hogy ez a nyomda a Budapest, Wessel�nyi utcai Baptista imah�z nyomd�ja volt. S f�n�ke a zsid�-hiv� Welker b�csi lett, aki arr�l is gondoskodott, hogy �j tanonca az imah�z lak�h�z�nak egy kis padl�sszob�j�ban kapjon sz�ll�st. (Nem csod�latos?) Ett�l kezdve a 14 �ves zsid� fi� baptista nyomd�ban dolgozott, a baptista imah�z �p�let�ben lakott, s vas�rnapi sz�rakoz�s�t a baptista imah�zban tal�lta meg.
      Nagyon megszerette a munk�j�t. S�t, mivel a nyomd�ban az eg�sz Bibli�t �s a legjobb teol�giai k�nyveket kellett szednie, j� kik�pz�st, illetve ismeretet szerzett �gy a Bibli�ban, mint a teol�giai felfog�sokban �s tan�t�sokban. Munka ut�n meg kij�rt a friss leveg�re, hogy megv�dje mag�t az �lomm�rgez�st�l. Sokat j�rt az Alm�ssy t�rre. Ott meg tal�lkozott egy 18-20 �ves erd�lyi baptista fiatalemberrel, aki nagy Bibli�val a h�na alatt j�rt ki a t�rre misszi�zni. Neki is besz�lt J�zusr�l. G�bor J�nos volt a neve �s a J�zsef utcai imah�zba tartozott. � is m�s volt, mint a t�bbi fiatal a t�ren. (Tizen�vesek is lehetnek hat�sos l�lekment�k!)
      Lassan a zsid� fi� 16 �ves lett s a g�pszed�s �ltali igeismeret �s az igehirdet�sek eljuttatt�k arra a pontra, hogy nem b�rta tov�bb a bizonytalans�got. Ez�rt egy szombat este elhat�rozta, hogy addig nem fekszik le, am�g meg nem gy�z�dik arr�l, hogy J�zus val�ban a zsid�k megig�rt Messi�sa, vagy nem. El�vette h�t az addigra m�r megv�s�rolt teljes Bibli�j�t s egyik �sz�vets�g-i Ig�t a m�sik ut�n hasonl�totta �ssze az �jsz�vets�g-i esem�nyekkel. Mire r�j�tt, hogy J�zus k�ts�g n�lk�l a megig�rt Messi�s. Mert amikor az �sz�vets�g arr�l sz�lt, hogy a Messi�s Betlehemben fog sz�letni, Egyiptomba fog menek�lni, N�z�retinek fogj�k h�vni, keresztre fogj�k fesz�teni, de harmadnapra fel fog t�madni, stb... akkor ezek az �jsz�vets�gben pontosan �gy be is k�vetkeztek. Enn�lfogva hajnalban -t�rdein im�dkozva- sz�v�be h�vta a Megv�lt�t. Azt�n m�snap a Wessel�nyi utcai imah�zban elmonda a lelk�sznek �s a diak�nusoknak, hogy mi t�rt�nt vele s k�rte a felv�tel�t, majd al�mer�tkezett �s tagg� lett.
      S�t azonnal l�lekment�v� is v�lt, mert att�l fogva nem csak az�rt j�rt ki az Alm�ssy t�rre, hogy a friss leveg�n legyen, hanem az�rt is, hogy �sszeszedje az ottl�v� gyerkekeket s elvive �ket a n�met ajk� Wessel�nyi utcai imah�zba, ahol magyar vas�rnapi iskol�t tartott sz�mukra. �bel�le is egy tizen�ves l�lekmen� lett!
      K�zben a gy�lekezet vezet�i hamarosan �szrevett�k, hogy fiatal testv�r�ket Isten a igehirdet�s aj�nd�k�val is meg�ldotta. Mire - sz�ks�g eset�n - helyben s k�s�bb T�tfalus-i misszi�jukban rendszeresen alkalmazt�k.
 
      1930-ban megn�s�lt. A gy�lekezetben tal�lt feles�get. M�sf�l �v m�lva megsz�letett els� �s egyetlen gyermek�k. Ez a gyermek �n voltam.
      K�t �ves koromban Sashalomra k�lt�zt�nk, ahol apuk�m a R�kosszentmih�ly-i gy�lekezet t�rs-igehirdet�je lett. 1944-ben meg --sz�rmaz�sa miatt-- a Holocaust-ba hurcolt�k. Ott is bizonys�gtev� �letet �lt. Hazat�rve azonnal megint pr�dik�lt, majd id�vel a budapesti kommunista vall�sos �ld�z�sek miatt Veresegyh�z�ra j�rt. V�g�l 1956-ban B vel�nk egy�tt - az USA-ba menek�lt, ahol Garfield, N.J.,-ben, majd 10 �vig New York v�ros�ban v�gezte az ottani magyar Baptista Gy�lekezet lelkip�sztori szolg�lat�t. Nyugd�jas kor�ban Palm Bay, Florid�ban �lt �s szolg�lt, amig tudott. De -ak�r szolg�lt, ak�r nem- magatart�s�val eg�sz hal�l�ig �ld�st osztott. �gy hallgatta meg Isten �desapja im�j�t, amikor - b�r nem zsid� rabbit B de igehirdet�t k�sz�tett fi�b�l, m�gha nem is telt az iskol�ra.
*****
      Apuk�m az�rt kezdett �rdekl�dni az �r J�zus ir�nt, mert a k�meri hiv� fi�k m�sok voltak mint a vil�giak, akik �t�tt�k-vert�k s �ld�zt�k.
 
      Kedves �j al�mer�tkezettek �s Kedves Gy�lekezet! J�zus mondta: "�gy ragyogjon a ti vil�goss�gotok az emberek el�tt, hogy l�ss�k j� cselekedeteket, �s dics��ts�k a ti mennyei Aty�tokat!" Azaz, hogy az elveszettek megk�v�nj�k �ltalatok J�zus befogad�s�t �s k�vet�s�t. (M�t� 5:16.)
      Felmer�l bennem a k�rd�s: Vajon az �n �s a Te �leted ragyog-e oly l�that�an, hogy k�r�l�tt�nk �l� embert�rsaink dics��tik �rte a mi dr�ga mennyei Aty�nkat �s keresik a Krisztushoz vezet� utat? Vajon m�s vagyok �s Te is m�s vagy-e, mint a t�bbiek? Ha igen, akkor dics��ts�k �rte Istent. Ha m�g nem, akkor pedig mostant�l fogva - legyetek b�r 8-10, 11-18, vagy 19-100 �vesek - "Sz�nj�tok oda a ti testeiteket Istennek..." (R�ma 12:1), hogy a Szent L�lek uralkodhasson bennetek �s m�sokk� alak�thasson, mint amilyenek a vil�giak! Majd els�sorban �letetekkel, azt�n sz�val is tegyetek bizonys�got J�zusr�l. Ments�tek az elveszetteket!
 
      M�trai Mih�lyn�  (Ez a bizonys�gt�tel Chicagoban hangzott el, 2003. m�jus 25-�n.)

PANTA ISTV�N

BAN�S LAJOSN�

Besz�mol� a chicag�i ifj�s�gi tal�lkoz�r�l

A k�zgy�l�s programja

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Vil�got Form�l� Igeversek

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]