Baptist TOP1000


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2003. JANU�R

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

 

Gy�lekezeti h�rek:

CLEVELAND

CHICAGO

DETROIT

KIPLING

MEG�RIZ TELJES B�KESS�GBEN !
�sai�s 26:3
 
J� tudatos�tanunk, hogy minden Isten aj�nd�ka. Minden t�k�letes �s j� aj�nd�k t�le sz�rmazik, �gy az �jesztend� is, amelynek k�sz�b�t alig, hogy �tl�pt�k. A Szent�r�s kijelent�se alapj�n b�tran hirdetj�k, hogy ez is kegyelmi id�, m�gpedig az �r j�kedv�nek Esztendeje.
Forduljunk teljes l�ny�nkkel Gondvisel� Isten�nkh�z, aki ma is nagy �r�mmel �s k�szs�gesen elfogad. Mindannyiunkat �ldott vezet�s�r�l k�v�n biztos�tani. Ez hat�rozza meg az esztend�t, �s ett�l f�gg �let�nk boldogs�ga. Ennek a t�nynek megtapasztal�sa k�sztet arra, hogy mondjuk el minden embernek Isten �r�m�zenet�t, ami igen �ldott gyakorlati megtapasztal�st ny�jthat az esztend� minden napj�ra.
      Szeret� Isten�nk, �sai�s pr�f�ta �ltal mondja n�k�nk ezeket az ig�ket: "Kinek sz�ve re�d t�maszkodik, meg�rz�d azt teljes b�k�ben, mivel Tebenned b�zik!" Olyan �traval� ez, amelynek �rt�ke igen nagy, gyakorlati haszna pedig felm�rhetetlen. Ig�nkben h�rom gyakorlati igazs�got jegyezz�nk meg, melyeket alkalmazzunk is �let�nkben.
 
A f�lk�n�lt kegyelem
Isten minden munk�ja csupa kegyelem. Mi csak b�ntet�st, �t�letet �rdeml�nk, mert b�n�s�k vagyunk. A b�nnek zsoldja pedig hal�l. Ki�rezhet� az Ig�ben Istennek mindenki sz�m�ra felk�n�lt kegyelme, amely szerint sz�v�vel Istenre t�maszkodhat. Egy embert sem z�r ki ebb�l a kegyelemb�l, s�t mindenkinek k�szs�gesen felk�n�lja. Igen, ma m�g a Mindenhat� Istenre t�maszkodhat a te sz�ved is. Ezt � re�d b�zza. Igen sokan vannak, akik nem teszik ezt, noha megtehetn�k, csak akarniuk kellene, mert az �r ezt mindenkinek felk�n�lja �s biztos�tja.
      Sz�v�nk gyenge, ingadoz�, csal�rd, t�r�keny �s kisz�m�thatatlan. Utunk kem�ny, vesz�lyes; er�nk feletti pr�b�kkal �s k�s�rt�sekkel teljes. A mi Teremt� Isten�nk j�l tudja, hogy sz�ks�g�nk van �re�, az�rt k�n�lja fel mag�t n�k�nk. Ha �rezed, hogy Istenre van sz�ks�ged �letedben, �me � k�zn�l van. Ig�nybe veheted teljes bizalommal �s javadra lesz.
      Jegyezd meg j�l, hogy � nem er�szakolja mag�t senkire, te re�d sem. Azonban k�szen �ll, hogy jelenl�t�vel megaj�nd�kozzon t�ged. Az�rt k�n�lja ma is �nmag�t. Szabad n�ked is Istennel indulni �s j�rni ebben az �vben, s�t, eg�sz �leteden �t!
 
A szem�lyes tennival�
A kegyelem teljes f�lk�n�l�s�val az �r r�mutat szem�lyes feladatunkra is. Egy�rtelm�v� teszi minden ember sz�m�ra, hogy ez nem csak lehet�s�g, de feladatunk is, hogy sz�v�nkkel Istenre t�maszkodjunk. Benne biztos, �r�k szikla alapunk van. Az �r biztos Seg�t�nk minden k�r�lm�ny k�z�tt. B�rmilyen lesz az utunk, b�rmilyen vesz�ly �s pr�ba v�r re�nk, Re� mindig sz�m�thatunk. A felt�tel: hogy a sz�v�nkkel t�maszkodjunk Re�! Sokan csak sz�val teszik ezt, ahogy Isten mondja �sai�s 29:13-ban: "E n�p sz�jjal k�zelget hozz�m, �s csak ajkaival tisztel engem, sz�ve pedig t�vol van t�lem..." Ne csald meg magadat, mert Istent nem lehet f�lrevezetni. � teljes sz�vedet k�ri. Add N�ki a sz�vedet teljesen �s akkor a t�bbi m�r nem neh�z.
      Isten h�s�g�ben teljesen megb�zhatsz. Benne m�g soha nem csal�dott senki. Csak akkor tudsz sz�veddel re� t�maszkodni, ha megb�zol Benne. N�la nincs v�ltoz�s, vagy v�ltoz�snak �rny�ka sem. �ltala lehet sz�v�nk er�s, diadalmas, Isten tetsz�s�re val�.
      Csod�latos, hitbeli d�nt�s eredm�nye sz�v�nknek Istenre t�maszkod�sa. Ez a h�v�knek �letvitele, �letst�lusa, amely mindenki sz�m�ra aj�nlatos �s kipr�b�lhat�. De senki sem teheti meg helyetted! Ez kiz�r�lagosan a te szem�lyes szent tennival�d. Mi�rt ne tenn�d ezt meg, hiszen saj�t boldogs�godat biztos�tja ezzel szeret� Istened!
 
A teljes b�kess�g biztos�t�sa
Istennek egyik legcsod�latosabb �g�rete van itt megfogalmazva. Ha valaki �t engedelmesen elfogadja �s sz�v�vel, teljes �let�vel Re� t�maszkodik, akkor megtapasztalja Isten meg�rz� kegyelm�t. Meg�rzi azt teljes b�k�ben, mert b�zik az �rban! Ezeket Isten hatalma �rzi hit �ltal az �dv�ss�gre. Biztos oltalom van Isten �ltal mindazoknak, akik Benne b�znak. A legbiztosabb kezekben van �let�nk, ha teljes sz�v�nkkel az �r�kk�val� Istenre hagyatkozunk. Egy pillanatra sem bizonytalan a helyzet�nk, mert tudjuk, hogy az �v� minden hatalom mennyen �s f�ld�n (Mt 28:18).
      Minden nap ezernyi vesz�ly fenyegeti �let�nket, test�nket �s lelk�nket egyar�nt. Te kire b�zod magad? Ki ad n�ked teljes biztons�got �s oltalmat? Az �vsz�zadok folyam�n sok hith�s p�ld�ja biztat �s b�tor�t arra, hogy ragadd meg te is Istennek felk�n�lt oltalm�t.
      Nyilv�n ebben az �vben is sz�m�thatsz neh�z napokra, k�s�rt�sekre, pr�b�kra, neh�zs�gekre a mindennapi �let kem�ny harc�ban. Maga J�zus mondja ezt: E vil�gon nyomor�s�gotok lesz, de b�zzatok; �n meggy�ztem a vil�got! (Jn 16:33b) Az � v�d� sz�rnyai alatt teljes b�ke, nyugalom �s biztons�g van mindenkor sz�munkra. Erre van ma is nagy sz�ks�ge minden embernek, az�rt k�n�lja fel ism�telten a kegyelmet.
      �szinte, gyermeki hittel ragadjuk meg Isten f�lk�n�lt kegyelm�t. �r�mmel �s teljes bizalommal tegy�k �let�nket a Mindenhat� �ldott kez�be. T�maszkodjunk re� teljes sz�v�nkkel, hogy boldogan tapasztaljuk minden nap a biztos oltalm�t, a teljes b�k�ben meg�rz� isteni kegyelmet.
 
           Kulcs�r S�ndor, az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g eln�ke
 
Uram, csak egy vagyok...
 
Uram, csak egy vagyok a sok k�z�tt,
Ki b�r rongyos ruh�ba �lt�z�tt,
Vend�geid sor�ba h�va lenni,
Kir�lyi nagy menyegz�dre menni,
Szeg�nyen b�r, de �gy szeretne!
M�gis tal�n, ha meglehetne...
 
Rongyos ruh�mra f�lve, hogyha m�g
Tekintni olykor elfelejten�k,
Az�rt el�ttem m�gis ott lebeg
Aranytermed, s a sz�vem �gy remeg!
Aranytermed, s az �n ruh�m, �s
Ajkamra f�lve j�n k�ny�rg�s:
 
Nem az els� helyre �ln�k, Uram.
A megh�vottak mellett boldogan
H�z�dn�k f�lre, f�lre, messzire:
A d�szes asztalnak legv�gire;
Sz�vem m�ly�n az�rt repesve!
Uram, tal�n ha meglehetne...
 
Uram, nem kellen�nek dr�ga �telek:
Nem tenn�k �gy �n, mint az emberek,
Akik j�l�tre jutnak: erre m�r
K�v�ns�guk felh�kben egyre j�r.
Ily ember morzs�t is ehetne!
Uram, tal�n �gy meglehetne...
 
Uram, tudom, sok minden �tban �ll;
Az�rt sz�vem m�gis rem�lve v�r...
Kegyelmednek sug�ra v�gre t�n
Dics�n csillogva ir�nyulna r�m.
Boldogg� engem ez tehetne.
Uram, �h, b�rcsak �gy lehetne...
 
Haraszti S�ndor
Soltvadkert, 1937
 
2003.
`Uram, hagyd meg m�g ebben az �vben.@ Lk 13:8
 
Istenf�lelemmel �llunk a Mindenhat� �r sz�ne el�tt ez �j�v k�sz�b�n. � a mindens�g Teremt�je �s Ura. � a kezdet �s v�g. T�le kaptuk az �letet, �s neki fogunk majd sz�mot adni �rte. �let�nknek minden napja aj�nd�k �s ugyanakkor nagy lehet�s�g. Lehet�s�g arra, hogy gy�m�lcs�t teremj�nk az �r�k �letre. Akkor �l�nk igaz�n, ha mindennap h�l�t adunk Istennek az �let sz�ps�g��rt �s igyeksz�nk lelkileg term�kenyek lenni. A J�zus p�ld�zat�b�l azt tanuljuk, hogy Isten minden �vben keresi rajtunk a gy�m�lcs�t, nem �r�l a gy�m�lcstelens�gnek, �s nem t�ri n�pe k�z�tt a lelkileg term�ketlen �let�eket. Az �jabb kegyelmi id�t nem a t�tlens�gre, hanem a gy�m�lcsterm�sre adja. Isten gyermekeit�l elv�rj�k, hogy Krisztus l�that� legyen az �let�kben. Csak �gy lesz eredm�nyes az evang�liz�ci�. �gy nem lesz �res besz�d az �ltalunk mondott Evang�lium. Ennek l�that� eredm�nye az, hogy a b�n�s�k Istenhez t�rnek.
 
Nem tudjuk, mit rejteget a j�v�. Im�dkozzunk az�rt, hogy Isten tartsa t�vol t�l�nk a gonoszt. Legyen �let�nk el�gedett, nyugodt �s b�k�s. A mi hit�nk legyen l�that� gy�m�lccsel d�sz�tett. K�v�nom, hogy a k�vetkez� �vben minden magyar baptista h�v� legal�bb egy elveszett embert vezessen Krisztushoz, �s minden magyar baptista gy�lekezet m�g egy gy�lekezetet pl�nt�ljon. Ha ez megval�sul, akkor nem �lt�nk hi�ba.
`Tan�ts minket �gy sz�ml�lni napjainkat, hogy b�lcs sz�vhez jussunk.@ Zsolt 90:12
 
Dr. Simon J�zsef, A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek
�s a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek eln�ke

A SZERKESZT� ROVATA
 
Kilencven �t�dik �vfolyam�ba l�pett az Evang�liumi H�rn�k, az �szak-amerikai magyar baptist�k lapja.
Az �v sor�n t�bbsz�r is visszatekint�nk majd arra a szolg�latra, amit lapunk a k�zel egy �vsz�zad sor�n v�gzett. Feladataink azonban nem visszafel�, hanem el�re ir�ny�tj�k tekintet�nket. Ha l�tjuk, ismerj�k �rt�keinket, ha tudjuk, kik vagyunk, biztosabb l�ptekkel haladhatunk el�re. El�re? Igen, hiszen az �j esztend� Isten�nk meg�jul� kegyelm�nek a jele. �j lehet�s�geket nyit meg el�tt�nk az �r am�g itt tart benn�nket.
      Ebben az esztend�ben is a J�zus Krisztus hozta �r�m�zenetet fogjuk hirdetni ezeken az oldalakon -, minden igyekezet�nkkel �s minden er�nkb�l �s sokf�le form�ban.
      A lap el��ll�t�s�nak anyagi felt�telei tov�bbra is megvannak, vannak t�lentummal meg�ldott misszi� munk�saink, cikk�r�ink �s van egy - nem nagy, de �lland�nak mondhat� - olvas�t�borunk. Mindezek egy�ttesen azt jelenthetik, hogy k�ldet�s�t tov�bb v�gezheti az Evang�liumi H�rn�k.
 
K�ldet�s�nk t�bbir�ny�.
Feladatunknak l�tom el�sz�r is a sz�vets�g�nk gy�lekezeteinek �sszefog�s�t, az egym�ssal val� testv�ri kapcsolat �pol�s�t. Szeretn�m ezen fel�l, ha a sz�rv�nyban �l� magyar baptist�k sz�m�ra is �l� kapocs, �sszetart� er� lehetne lapunk. Egy kicsit az eg�sz vil�g magyar baptist�inak a lapja is vagyunk - hiszen az �haz�ba is k�ldj�k az �js�got �s t�l�k is kapunk olykor cikkeket. A B�keh�rn�kkel �s a Szeretettel egy�tt mi is f�rumot adunk a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge szolg�lat�nak.
      V�g�l, de nem utols� sorban szeretn�m, ha lapunk - k�z�ss�gi k�t�d�st�l f�ggetlen�l is - az evang�lium, a j�h�r, a rem�nys�g �zenete lenne minden olvas� sz�m�ra. Szeretn�m, ha haszn�lhat� eszk�z lehetne Isten megt�r�seket kezdem�nyez� vil�gm�ret� munk�j�ban.
      Sz�m�that a szerkeszt� a te imat�mogat�sodra is, kedves olvas�m?
 
Hadd k�ss�n �ssze most is sokakat az a r�vid h�r, hogy Moln�r Bal�zs testv�r�nk s�lyos sz�vm�t�t ut�n kicsit jobban van. Im�ds�gainkra tov�bbra is sz�ks�ge van. Moln�r testv�rt�l rendszeresen kaptam �rtes�t�st a kor�bbi �vekben az id�s testv�reinkr�l. R�la se feledkezz�nk meg.
 
Szomor� �vfordul�kra is eml�keztet benn�nket ez az esztend�. Az �ppen 5 �vvel ezel�tt elhunyt Dr. Haraszti S�ndorra, az amerikai magyar baptista misszi� egyik legjelent�sebb szem�lyis�g�re eml�kez�nk a c�moldalon l�v� vers�vel. Egy volt az �r sok-sok gyermeke k�z�tt �s m�gis mennyire m�s, egy�ni volt az � �tja, p�ly�ja, szolg�lata. Tisztelettel eml�kez�nk r�.
 
Megd�bbenve hallottunk mindannyian az �v v�g�n a h�rom Yemenben szolg�l� baptista misszion�rius hal�l�r�l. Tudjuk, hogy az �r gyermekeinek az �let�ben semmi nem t�rt�nik v�letlen�l. A neh�z helyzeteket is megtanultuk m�r elfogadni. A tavalyi, Peruban lel�tt kis rep�l�g�pben �let�t vesztett misszion�rius �s kisgyermeke esete is megr�zta �s elgondolkodtatta az �r szolg�it - vil�gszerte. Ez az eset tal�n m�g k�zelebb is van hozz�nk. 10, 25, 28 �ven �t tart� h�s�ges szolg�lat ut�n egy pillanat alatt itthagyni mindent �s ilyen k�r�lm�nyek k�z�tt... Gondolom ilyenekre vonatkozhat az ige: ABoldogok a halottak, akik az �rban halnak meg... cselekedeteik k�vetik �ket.@
      Hagyjuk abba az ilyen jelleg� misszi� munk�t? A D�li Baptist�k K�lmisszi�s Oszt�ly�nak egyik vezet�je azt mondta, hogy az ilyen jelleg� vesz�ly miatt nem adhatj�k fel ezt a szolg�latot, hiszen akkor vil�gunk sok orsz�g�ban be kellene fejezni a k�lmisszi�t.
      Az �rdekl�d�k az esem�nyr�l, s annak k�vetkezm�nyeir�l a www.imb.org/urgent oldalon r�szletesen is olvashatnak.
 
Fesz�lts�gekkel terhes vil�gban �l�nk. Szinte �rezhet�, hogy h�bor� fel� tartunk. Val�ban elker�lhetetlen ez a konfront�ci�? Nincs m�s, jobb megold�s?
      Im�dkozzunk az�rt, hogy a krisztusi szeretet lelk�lete ir�ny�tsa azok gondolatait, akiknek d�nt�s�n m�lik valami. Ne szem�lyes �rdekek, ne anyagi meggondol�sok. Ne a bossz�, vagy a magunk �rtelmezte Aigazs�gt�tel.@
 
Vil�gunk v�rzik. Nem �jabb sebekre, hanem Aaz �ldott Orvos@ k�zels�g�re van sz�ks�ge. (Szerk)
M�LT - JELEN - J�V�
 
A m�ltat nehezen �rtem
ma �pp hogy el nem t�vedek
a j�v�t sem tudom
de k�sz�n�m a
kev�ske f�nyt
mit utamra gy�jtasz
�s k�sz�n�m
hogy elhozod a
j�l tervezett holnapot
                        Herjeczki G�za
M�RT�R MISSZION�RIUSOK
 
December 30-�n a D�li Baptista Sz�vets�g k�lmisszi�s oszt�ly�nak vezet�je, Jerry Rankin megd�bbent� h�rt k�z�lt a TV n�z�k milli�ival.
      Bejelentette, hogy azon a reggelen egy fegyveres fiatal ember berontott a Jibl�ban (Yemen) m�k�d� baptista k�rh�z tan�cskoz� term�be, s meg�lte az ott a napi feladatukat tervez� amerikai misszion�riusokat: Martha Mayers seb�szt (57 �ves volt, 25 �ve dolgozott ebben a korh�zban), Bill Koehn adminisztr�tort (60 �ves, 28 �vi misszion�riusi szolg�lat) �s Kathy Gariety gazdas�gi vezet�t (53 �ves, 10 �vi szolg�lat), valamint megsebes�tette Don Caswell gy�gyszer�szt.
Balr�l: W. Koehn, M. Mayers, K. Gariety
      35 �ve m�k�dik ez a baptista k�rh�z, �vente 40,000 beteget l�tnak el, szolg�latukat a yemeni n�p ir�nti szeretet �s az �r ir�nti engedelmess�g motiv�lja.
      Misszion�riusaink tudat�ban voltak annak, hogy milyen kock�zattal j�r egy ilyen helyen v�gzett szolg�lat. Ennek ellen�re v�llalt�k azt �s szolg�latuk sor�n �let�ket is adt�k �rte - monta t�bbek k�z�tt Rankin testv�r.
      Mi is ott vagyunk azok sor�ban, akik im�ds�gainkkal szeretn�nk t�mogatni azokat, akik e misszion�riusokban szeretteiket vesz�tett�k el. Vesztes�g�k mindannyiunk vesztes�ge. Jutalmuk az �r�k �let. (Szerk)

 

ZEKE ZOLT�N (1922-2002)  

P�CS� J�ZSEFN�, sz�l Horv�th Ilona (1913-2002)

ISTEN EL�TT NINCS KIB�V�
 
Ismerek egy embert, aki b�rmit elront, b�rmilyen sz�rny� b�nt k�vet el, b�rkinek �rt, mindig m�st vagy m�sokat v�dol �rte. Amikor elt�rt egy poharat, akkor az a buta szekr�nyajt� ment neki s verte ki a kez�b�l azt. Amikor megbotlott �s elt�rte a l�b�t, akkor az a szerencs�tlen k� volt az �tj�ban. Amikor az egyik bar�tja t�rsalg�s k�zben megs�rt�d�tt, akkor � nem mondott semmi rosszat. Csak felvil�gos�totta helytelen tetteir�l. Az illet� volt t�l-�rz�keny. Nem kellett volna megs�rt�dnie; ink�bb megv�ltozhatott volna. Amikor egy fiatal l�nnyal megcsalta feles�g�t, akkor az asszony volt a hib�s, hogy egy �r�ra mag�ra hagyta vele. Amikor az egyik �zletben lop�s�rt elkapt�k, akkor az apja volt a hib�s, hogy ilyesmire tan�totta s hasonl� p�ld�t is adott neki. Amikor meg aut�-balesetbe ker�lt, akkor a m�sik soff�r volt a hib�s, mert �pp akkor ugrott el�je, amikor � m�r sebesen haladt. �s �gy tov�bb... Sz�val k�ptelen tettei�rt �s szavai�rt felel�ss�get v�llalni. Ez�rt minden esetben azonnal tal�l kib�v�t.
 
Persze nem � az egyetlen. Emberi tulajdons�g, hogy amikor elrontunk valamit, akkor m�sokban keress�k a hib�t vagy m�sra h�r�tjuk a felel�ss�get. Szerencs�re vannak �rz�kenyebb lelkek is, akik azonnal felismerik, f�jlalj�k, megb�nj�k �s bocs�natot k�rnek, ha rosszat tettek vagy mondtak. De ezek vannak kisebbs�gben. Azt�n vannak olyanok is, akik akkor is hib�ztat�j�k magunkat, amikor nem �k a hib�sak. Ez a m�sik v�glet. De ma csup�n az els� csoportr�l besz�l�nk. Azokr�l, akik sohasem v�llalnak felel�ss�get tetteik�rt �s szavaik�rt. N�zz�nk meg n�h�ny bibliai p�ld�t.
 
Miut�n Isten megteremtette �d�mot elhelyezte �t "az �den kertj�ben, hogy azt m�velje �s �rizze." Azt�n megparancsolta neki: "A kert minden f�j�r�l szabadon ehetsz, de a j� �s rossz tud�s�nak f�j�r�l nem ehetsz, mert ha eszel r�la, meg kell halnod." Majd adott neki seg�t�t�rsat feles�g�nek, �v�nak szem�ly�ben. Nyilv�n �va is �rtes�lt a tilalomr�l. M�gis, amikor a k�gy� megk�s�rtette, evett a f�r�l �s �d�mnak is adott bel�le. Erre Isten haragra gerjedt �s els�sorban �d�mot vonta felel�ss�gre �rte, mert eredetileg � kapta a parancsot. �mde, � azonnal tal�lt kib�v�t mondv�n: "Az asszony, akit mell�m adt�l, � adott nekem a f�r�l, �s �gy ettem. Akkor az �risten ezt k�rdezte az asszonyt�l: Mit tett�l? Az asszony �gy felelt: A k�gy� szedett r�, az�rt ettem." (1 M�zes 3:12.) Vagyis egyik�k sem v�llalta a felel�ss�get. Mire Isten mindkett�j�ket szigor�an megb�ntette, azaz testi �s lelki hal�lra sz�nta. Annyira, hogy az eg�sz emberis�g mindm�ig szenved miatta.
 
Isten el�tt nincs kib�v�. � belel�t a sz�v�nkbe, mindenr�l tud, tiszt�ban van azzal, hogy mikor, ki a hib�s, ki v�tkezett �s mi�rt. S arra v�gyik, hogy ha m�r v�tkezt�nk, akkor ne keress�nk kifog�sokat, hanem - v�llalva a felel�ss�get - ismerj�k el, �szint�n b�njuk meg, �s �r�kre hagyjuk el azt a b�nt.
 
A 2 M�zes 31. �s 32. r�szeiben meg arr�l olvasunk, hogy amikor a v�lasztott n�p megszabadulva Egyiptomb�l az Ig�ret f�ldje fel� haladt, akkor �tk�zben az �r felh�vta M�zest a S�nai hegyre, hogy �tadja neki "a bizonys�g k�t t�bl�j�t." (31:18) De mivel M�zes nagyon sok�ig volt fenn a hegyen, a n�p elhagyatva �s vezet� n�lk�l �rezte mag�t s arra �szt�k�lte �ront - M�zes seg�t� t�rs�t �s testv�r�t -, hogy k�sz�tsen nekik egy istent, aki vel�k lesz �s akit im�dhatnak. �ronnak nem kellett volna sz�tfogadnia. Ink�bb csit�tani kellett volna a l�zad�kat. Isten gondoskodott volna biztons�ga fel�l. De nem ezt tette. Beadta a derek�t �s kihirdette, hogy hozzanak �ssze annyi aranyat, amennyib�l k�sz�thet nekik egy b�lv�nyt. �sszehozt�k s � aranyborj�t k�sz�tett bel�le. Mire M�zes meg�rkezett, m�r k�rbe t�ncolt�k �j b�lv�nyukat. Ekkor szeg�ny annyira haragra lobbant, hogy elt�rte az Isten �jj�val �rt t�bl�kat.
 
Majd ezt mondta �ronnak: Mit tett veled ez a n�p, hogy ilyen nagy v�tekbe vitted �ket?! �ron �gy felelt: Ne lobbanjon haragra az �n uram! Magad is tudod, hogy milyen gonosz ez a n�p. Ezt mondt�k nekem: K�sz�ts nek�nk istent, hogy el�tt�nk j�rjon, mert nem tudjuk, mi t�rt�nt azzal a M�zessel, aki f�lhozott benn�nket Egyiptom orsz�g�b�l. Ezt mondtam nekik: Kinek van aranya? �k pedig leszedt�k magukr�l, �s ideadt�k nekem. �n meg t�zbe dobtam, �s ez a borj� lett bel�le. (32:21-24)
 
Vagyis �ron is �gy tett, mint �d�m �s �va. Saj�t b�n��rt m�sokat v�dolt. Kifog�sa majdnem �gy �rhat� le: "Nem �n vagyok a hib�s. A n�p akarta. S a borj�t sem �n terveztem. Ez lett az aranyb�l, mikor felmeleg�tettem." Viszont az �r ebben az esetben sem fogadta el a kifog�st. �ron szeme l�tt�ra �s bizony�ra sz�rny�lk�d�s�re engedte, hogy h�romezer embert lev�gjanak eme nagy b�n miatt. "Mert, amit vet az ember, azt aratja." (Galatta 6:7.) Ha b�nt vet, akkor feny�t�ket arat, mignem felismeri, bel�tja, megvallja, �s elhagyja azt �s v�llalja, hogy ezut�n Isten dics�s�g�re �l.
 
Az 1 S�muel 13-ban meg Saul kir�ly kib�v�j�r�l �rtes�l�nk. M�gpedig arr�l, amikor ijedt�ben olyat tett, amit - Isten utas�t�sa alapj�n - csak papnak volt szabad megtenni. �g��ldozatot mutatott be. Mire S�muel pr�f�ta felel�ss�gre vonta mondv�n:
 
Mit tett�l? Saul �gy felelt: Amikor l�ttam, hogy a n�p sz�ledezni kezd t�lem, te pedig nem �rkezt�l meg a meg�llap�tott id�re. de a filiszteusok, m�r �sszegy�ltek..., azt gondoltam, hogy mindj�rt r�m t�rnek... �s �n m�g nem esedeztem az �rhoz. �sszeszedtem teh�t magam, �s bemutattam az �g��ldozatot. Akkor ezt mondta S�muel Saulnak: Ostobas�got k�vett�l el! Nem teljes�tetted Istenednek, az �rnak a parancs�t... pedig most v�glegesen meger�s�tette volna az �r Izr�elben a kir�lys�godat. Most azonban nem lesz kir�lys�god maradand� - Keresett mag�nak az �r sz�ve szerint val� embert, �s �t tette... n�pe fejedelm�v�, mert te nem tesjes�tetted, amit az �r parancsolt. (1Sm 13:11-14)
 
Saul kir�ly teh�t azzal v�dekezett, hogy - kir�ly l�t�re - az�rt �ldozott, mert az ellens�g t�l k�zel volt �s a S�muel meg t�l t�vol. Enn�lfogva nem volt, aki �ldozatot mutasson be �s gy�zelem�rt esedezzen vele az �r el�tt. � sem tartotta hib�snak mag�t b�n��rt. De neki is meg kellett lakolni. A kir�lys�got vette el �rte t�le az �r.
 
Egy m�sik esetben meg azt a megb�zat�st kapta Saul kir�ly Istent�l, hogy verje meg Am�leket, �rtsa ki az eg�sz n�pet, meg �lje meg eg�sz �llat�llom�ny�t is ami�rt a v�lasztott n�p v�ndorl�sa alatt cs�ny�n b�ntak vel�k. Megind�lt a csata. Saul csapata v�gta a n�pet. Csakhogy a kir�lyukat �s az �llat�llom�ny legjav�t �letben hagyt�k. Saul meg elt�rte. Mire ez esetben is S�mult k�ldte hozz� az �r, hogy felel�ss�gre vonja engedetlens�g��rt mondv�n:
 
Mi�rt est�l neki a zs�km�nynak, �s mi�rt k�vett�l el olyat, amit rossznak l�t az �r? Saul ezt felelte S�muelnek: Hiszen hallgattam az �r szav�ra, �s elj�rtam abban a megb�zat�sban, ami�rt elk�ld�tt... elhoztam Ag�got, Am�lek kir�ly�t, az am�l�kiakat pedig kiirtottam. A n�p azonban elvette a zs�km�nyb�l a kiirt�sra sz�nt juhok �s marh�k jav�t, hogy fel�ldozza Istenednek... Akkor ezt mondta S�muel: Tal�n ugyan�gy tetszik az �rnak az �g�- �s v�res�ldozat, mint az engedelmess�g...? Bizony, t�bbet �r az engedelmess�g az �ldozatn�l, �s a sz�fogad�s a kosok k�v�rj�n�l! Olyan az engedetlens�g, mint a var�zsl�s v�tke, �s az ellenszeg�l�s, mint a b�lv�nyim�d�s. Mivel te megvetetted a �r ig�j�t, � meg elvetett t�ged... (1 S�muel 15:19-23.)
 
Ebben az esetben Saul teh�t azzal v�dekezett, hogy Istennek akart tetszeni, mikor megengedte, hogy a n�p �letbe hagyja az �llatok jav�t. Vagyis, j�sz�nd�kb�l tette, amit tett. Teh�t �rtatlan. De az �r ezt sem n�zte el neki. S�t akkor mondatta ki S�muel �ltal azt a mindm�ig �rv�nyes �s fontos igazs�got, mely szerint Isten el�tt az engedelmess�g mindenn�l fontosabb! Fontosabb az �ldoz�sn�l, s�t m�g fontosabb az im�n�l is!
*****
A Bibli�ban �s mindannyiunk ismerets�gi k�r�ben akadnak olyan emberek, akik b�rmilyen b�n elk�vet�se alkalm�val azonnal tal�lnak kib�v�t. Az ilyenek sajn�latra m�lt�k. Legy�nk azonban �vatosak, hogy magunk ne ess�nk bele ugyanebbe a b�nbe. S ha net�n egy �vatlan pillanatban m�gis belees�nk s �szrevessz�k, hogy mit tett�nk, akkor azonnal v�llaljuk �rte a felel�ss�get s megb�nva, megvallva, bocs�natot k�rve �s elhagyva azt - kezdj�nk �j �letet. Mert - mint eml�tett�k - Istenn�l az engedelmess�g mindenn�l fontosabb!
M�train�, F.L.

 

GY�LEKEZETI H�REK
Cleveland,  Chicago

Detroit,  Kipling

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

A h�t kis�zsiai gy�lekezet nyom�ban

A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti K�rus
�szak-Amerikai k�r�tj�r�l

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]