Baptist TOP1000


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

JONI

Vil�got Form�l� Igeversek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2003. FEBRU�R

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

Gy�lekezeti h�rek:

NEW YORK

TORONT�

DETROIT

AZ �R�MMEL ELVISELT SZENVED�S SZOLG�LATA
Kol 1:24-29

Most �r�l�k a ti�rtetek elviselt szenved�seimnek, �s testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gy�trelmeib�l m�g h�travan, az � test��rt, amely az egyh�z. Ennek a szolg�j�v� lettem a szerint a megb�zat�s szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen felt�rjam el�ttetek az Isten ig�j�t; m�gpedig azt a titkot, amely �r�k id�k �s nemzed�kek �ta rejtve volt, de amely most kijelentetett az � szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dics�s�ge a pog�ny n�pek k�z�tt. Ez a titok az, hogy Krisztus k�z�ttetek van: rem�nys�ge az elj�vend� dics�s�gnek. Mi �t hirdetj�k, mik�zben minden embert teljes b�lcsess�ggel int�nk �s tan�tunk, hogy minden embert t�k�letess� tegy�nk a Krisztusban. Ez�rt f�radozom �n is, �s k�zd�k az � ereje �ltal, amely hatalmasan m�k�dik bennem. (Kol 1:24-29)

Ebb�l a gazdag igeszakaszb�l a 24.verset vizsg�ljuk meg k�zelebbr�l! Azt �rja P�l apostol a koloss�iaknak, hogy ami m�g h�travan a Krisztus gy�trelmeib�l, azt � testi szenved�seiben �r�mmel �t�li most, mert ez az egyetemes egyh�znak ("az � test�nek") a jav�t szolg�lja. Mi hi�nyt tal�lhat egy ember az �r szenved�s�ben? Nemde t�k�letes �ldozat volt a kereszthal�l? Nem igazolta az �ldozat elfogad�s�t Urunk felt�mad�sa? Mit tehet ember, m�g ha P�l apostolr�l van is sz�, a Megv�lt� v�lts�gmunk�j�hoz? Mi k�ze lehet az apostol testi szenved�seinek a Krisztus gy�trelm�hez? A 29. verst�l visszafel� indulva k�vess�k az apostol gondolatmenet�t!

Az els� fejezet utols� vers�ben arr�l �r, hogy f�radoz�sa �s k�zdelmei nem er�s akarat�t �s erej�t dics�rik. P�l minden t�rekv�se m�g�tt a Krisztus benne m�k�d� hatalmas ereje �ll. Az "er�t kaptok, amikor elj�n hozz�tok a Szentl�lek..." nem sz�p �g�ret a b�natos sz�v� tan�tv�nyok megvigasztal�s�ra, hanem a misszi�parancs ("...�s tan�im lesztek Jeruzs�lemben, eg�sz J�de�ban �s Sam�ri�ban, s�t eg�szen a f�ld v�gs� hat�r�ig" *1) teljes�thet�s�g�nek garant�lt felt�tele. Az �r J�zus szav�t adja mai tan�tv�nyainak is arra vonatkoz�an, hogy megb�z�sa teljes�t�s�hez a felt�telekr�l is gondoskodik.

Azt is l�tnunk kell, hogy az apostol t�rekv�sei c�ltudatosak voltak. Vannak, akik mindig f�radoznak, legal�bbis mindig f�radtak valami miatt, de maguk sem tudj�k megmondani, hogy mi�rt. Harcos term�szet� embereket is ismer�nk, akik ak�rmit�l t�zbe j�nnek, de a c�ltudatoss�g �ppen nem jellemz�j�k. Ez�rt f�radozom, ez�rt k�zd�m, ez a feladatom. Az Apostolok Cselekedeteiben az egyik p�lda a m�sikat k�veti arr�l, hogy a Krisztus ereje nem csak hajt, de vezet is. Milyen c�lt l�ttatott P�llal az �r? A 28. versben �r err�l.

Az apostol szolg�lat�nak az volt a c�lja, hogy minden embert t�k�letess� tegyen a Krisztusban. P�l apostol k�l�n�s m�don �rz�kelte a b�n okozta ront�st az emberen, ez�rt fogalmaz �gy az �dv�ss�gr�l. A helyre�ll�t� kegyelem tesz t�k�letess�, amit a Krisztusban �lve tapasztalunk meg. A pog�nyok apostola el�tt ez a c�l �llt. Mindenkit, akire csak gondolhatott, a Krisztusban t�k�letesnek akart tudni. Ha ez a c�l, akkor az �r J�zussal kell tal�lkoznia minden embernek. "Mi �t hirdetj�k..." Milyen j�, hogy folytatja: "...mik�zben minden embert teljes b�lcsess�ggel int�nk �s tan�tunk"! Az evang�lium hirdet�se nem valamif�le kamp�ny-, vagy rekl�m-tev�kenys�g. Att�l m�g nem lett "megevang�liz�lva" (jobb lenne nem is haszn�lnunk ezt a cs�nya sz�t) egy n�p, mert leford�tott�k a nyelv�re a Bibli�t, vagy mert megfordultak k�zt�k is a misszion�riusok. A misszi�paranccsal nem vall�sos k�stol�k kiszolg�l�s�ra ind�totta tan�tv�nyait a Mester. Tan�tv�nny� "tenni", t�k�letess� "lenni" �gy lehet, ha "�t hirdetj�k, mik�zben minden embert teljes b�lcsess�ggel int�nk �s tan�tunk". Mint sz�l� a gyermek�t, �gy nevelte az evang�lium ismeret�re testv�reit az apostol.

A 26-27. versekben a r�b�zott �zenettel kapcsolatban pontos�t. K�tszer is "titok"-nak mondja Isten ig�j�b�l az "Imm�nuel" jelent�s�g�t. A jelent�s�t ismerj�k: "vel�nk az Isten". A jelent�s�ge ennek a kijelent�snek P�l szolg�lat�ban, �s �gy az �jsz�vets�gi korban az lett, hogy "Krisztus k�z�ttetek van", m�rmint a "pog�ny n�pek k�z�tt".

"Ennek szolg�j�v� lettem a szerint a megb�zat�s szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott..." M�s sz�val, P�l s�f�rs�g�ra lett b�zva az "Imm�nuel" meghirdet�se a pog�nyok k�z�tt. �s val�ban, a tan�tv�nyok t�bbs�ge a zsid�s�g k�r�ben munk�lkodott, m�g P�l mindig �jabb, pog�ny ter�letekre �s n�pek k�z� vitte az evang�liumot.

Most el�rkezt�nk a 24. vershez. A "ti�rtetek" alatt teh�t a pog�nys�g �rtend�, akikhez szenved�sek �r�n is, de �r�mmel ment, hogy felt�rja el�tt�k "az Isten ig�j�t, m�gpedig azt a titkot..." (25.v.). Ny�lv�n val�, hogy ha a megb�zat�snak nem tett volna eleget, vagy nem engedelmesen, a Krisztus ereje �ltal v�gezte volna azt, akkor a "titok" felt�ratlan maradt volna azok el�tt, akik jav�ra Isten olyan csod�latosan felhaszn�lta az apostolt. Krisztus gy�trelmeinek az ok�t, a v�lts�gm� h�r�t, jelent�s�g�t �s gy�m�lcseit t�rta fel szolg�lat�ban el�tt�k, m�gpedig szenved�seket is v�llalva. Lehetetlen olyan sz�pen elmondani ezt magyarul is, mint ahogy Joszif Tzon testv�r angolul megfogalmazta: "Christ's cross was for propitiation; our is for propagation". A Krisztus �ldozata a Helyettes�t� �ldozata, a mi�nk a hirdet�k�. A Kereszten t�rt�ntek hiteles elmond�sa �ldozattal j�r.

A Filippiekhez �rt lev�l 2. fejezet�ben olvasunk Epafroditoszr�l, a gy�lekezet vezet�j�r�l, akivel elk�ldt�k a P�lnak gy�jt�tt szeretetadom�nyokat. �tk�zben megbetegedett, majdnem meghalt. "A Krisztus �gy��rt ker�lt k�zel a hal�lhoz, amikor �let�t kock�ztatta az�rt, hogy helyettetek szolg�ljon n�lam". *2 A filippiek aj�nd�ka (�dozata) Epafroditosz �ldozat�val jutott el P�lhoz, mint ahogy a Krisztus �ldozata is P�l�val a pog�nyokhoz.

M�rk evang�liuma 8. fejezetben olvassuk az �r J�zus szolg�lat�r�l, amikor "tan�tani kezdte �ket (a tan�tv�nyokat) arra, hogy az Emberfi�nak sokat kell szenvednie..." (31.v.). Vajon v�letlen az, hogy a Szenved� Emberfi�t k�vetni kereszthordoz�st is jelent? "Ha valaki �nut�nam akar j�nni, tagadja meg mag�t, vegye fel a keresztj�t �s k�vessen engem. Mert aki meg akarja menteni az �let�t, az elveszti, aki pedig elveszti az �let�t �n�rtem �s az evang�lium�rt, megmenti azt". A mi kereszthordoz�sunk nem �rdemszerz� �ldozat. A szolg�latnak viszont gyakran k�s�r�je a szenved�s. "Ha gy�l�l titeket a vil�g, tudj�tok meg, hogy engem el�bb gy�l�lt". *3 "A szolga nem nagyobb az ur�n�l, sem a k�ld�tt nem nagyobb ann�l, aki elk�ld�tte." *4

A Krisztus�rt v�llalt szenved�s bizony�t� er�vel hat a h�rt �rtetlenkedve, vagy �ppen ellens�ges indulattal fogad�kra. Az �skereszty�n gy�lekezet m�rt�rjai ez�rt tekintett�k szolg�latuk megkoron�z�s�nak a hal�lt.

K�t t�rt�nettel hadd illusztr�ljam ezt. Amikor el�sz�r gy�lekeztek Amszterdamba az utaz� evang�list�k Billy Graham testv�r h�v�s�ra, mindenkinek felt�nt egy afrikai n�pviseletbe �lt�z�tt atyafi, J�zsef testv�r, a masai t�rzsb�l. Elmondta, hogy utaz�s k�zben tal�lkozott az els� kereszty�nnel, aki tan�s�got tett neki J�zus Krisztusr�l. Olyan vil�gos �s sz�v�be markol� volt az, amit hallott, hogy ott, azonnal b�nb�natra jutott, �s megt�rt. A Szentl�lek �jj�teremt� ereje, �r�me �s b�k�je �tj�rta, �s hamarosan � maga is lelkesen hirdette az evang�liumot. Alig v�rta, hogy a faluj�ba visszat�rve, saj�t n�p�vel is megossza az �r�m�t. Haza�rve, ajt�r�l ajt�ra j�rt, �s boldogan �js�golta, hogy kit�l kapott �s hogyan �j �letet. Nem tudta meg�rteni, hogy mi t�rt�nik k�r�l�tte. Az embereket nem �rdekelte, s�t hamarosan ingerelte az igyekezete. K�rt�k, figyelmeztett�k, majd megfenyegett�k: hagyja m�r b�k�n �ket. Egy nap a f�rfiak r�rontottak, megk�t�zt�k, �s a n�kkel verett�k v�resre. Az�rt a n�kkel, mert �gy m�g megal�z�bb. Vastag, szigetelt elektromos k�beleket adtak nekik, azzal verj�k a h�t�t, m�g a b�re ki nem hasad, mert masai harcos l�t�re ilyen bolonds�gokat h�resztel. Eszm�letlen �llapot�ban kivitt�k az erd�be, �s ott hagyt�k. Amikor mag�hoz t�rt, k�szva-kapaszkodva �rt el a forr�shoz. Az emberek nem akartak hinni a szem�knek, amikor v�resre verve, alig vonszolva mag�t, ism�t a faluban l�tt�k. Most m�g nagyobb haraggal estek neki. � harmadj�ra is visszament. M�r magukt�l rohantak r� az asszonyok. Sz�hoz sem jutott, vert�k, ahol csak �rt�k. �gy �rezte, hogy ezt m�r nem �li t�l. Ahogy z�poroztak r� az �t�sek, minden erej�t �sszeszedve mondta nekik, hogy � szeretetb�l j�tt vissza, mert az �r J�zus vele olyan j�t tett... Arra �bredt, hogy nem az erd�ben, hanem lak�sban van, �s n�k ser�nykednek k�r�l�tte. Akik m�r h�romszor elvert�k, most gondozt�k. Kider�lt, hogy amit az �t�seik alatt mondott, azt mind, kiv�tel n�lk�l meg�rtett�k, �s b�r � eszm�let�t vesztette, az asszonyok le�lltak, s�t s�rva k�r� rogytak, �s most azt v�rj�k, de a f�rfiak is az ajt� el�tt(!), hogy besz�ljen arr�l, aki�rt ennyi szenved�st v�llal. Az eg�sz falu megt�rt. *5

Egy indiai evang�lista mez�tl�b r�tta a kilom�tereket, egyik falub�l a m�sikba. B�r a hinduk �ltal�ban nem ellens�gesek m�s vall�sok ir�nt - sajnos, el�g k�nnyen beillesztik sok isten�k k�z� ak�rki m�s�t is - az egyik faluban k�l�n�s ellen�ll�st tapasztalt. El�rkezett az este, m�snap szeretett volna tov�bb pr�b�lkozni, h�t kiment a falu sz�l�re, �s lefek�dt a f�re. Reggel arra �bred, hogy egy csoport f�rfi �ll k�r�l�tte. A falub�l j�ttek ki, �s k�rik, hogy f�radjon vissza �s besz�ljen nekik J�zusr�l. Honnan a hirtelen v�ltoz�s? K�s�bb elmondt�k, hogy az egyik gyerek odasettenkedett, am�g � aludt, �s �szrevette, milyen h�lyagos, v�res �s sebes a talpa a sok gyalogl�st�l. Elmondta a feln�tteknek is, amit l�tott. "Aki v�resre j�rja a l�b�t �rt�nk, azt k�teless�g�nk meghallgatni" - hat�rozt�k el a falu vezet�i.

"Most �r�l�k a ti�rtetek elviselt szenved�seimnek, �s testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gy�trelmeib�l m�g h�travan, az � test��rt, amely az egyh�z."

Nov�k J�zsef

1. ApCsel 1:8; 2. Fil 2:30; 3. Jn 15:18; 4. Jn 13:15; 5. Michael Card, "Wounded in the House of Friends," Virtue, March/April, 1991, 28-29,69. o.

John Milton
A VAK SZONETTJE
 
T�n�d�m olykor, m�rt sz�llt r�m hom�ly
�ltem fel�n? E t�g f�ld vak leg�n
talentumom t�tlen m�rt rejtem �n,
mely �gy el�sva bennem k�sz hal�l?
 
Ha majd a sz�monk�r� �ra sz�ll,
Uram fedd�se nem lesz-� kem�ny?
"Mit kezdjek �gy, ha nincs munk�mra f�ny?" -
l�zongok halkan. �m vigaszt tal�l
 
t�relmem �s sz�l: "Senki sem viszen
m�lt� munk�t El�. Csak t�rd szel�d
Ig�j�t, �gy a j�. Hisz � a szent
 
kir�ly. A sz�razf�ld�n �s vizen
s�r�gteti szolg�i ezreit
s az is csel�dje, ki csak v�r s mereng."
                           Ford: T�th �rp�d

A SZERKESZT� ROVATA

Febru�ri sz�munkban a szolg�lat �s a szenved�s, vagy egy�ltal�n a h�v� ember �s a szenved�s k�rd�se t�bb �r�sban is hangot kap. Elhordozni, s�t elfogadni l�t�nk korl�tait tulajdonk�ppen a megmarad�sunk egyik felt�tele.
      Ha nem sz�molunk a betegs�g, a rokkants�g �s a hal�l korl�taival, f�lre vezetj�k magunkat, sz�ls�s�gekbe sodr�dhatunk. De ha az ige f�ny�ben feldolgozzuk probl�m�inkat, b�kess�gre juthatunk, s�t �ld�s fakadhat gy�ztes harcainkb�l m�sok sz�m�ra is.

      V�ratlanul �rt janu�r 21-�n a r�vid h�r, hogy Moln�r Bal�zs nyugalmazott lelkip�sztor testv�r - akir�l a legut�bbi szerkeszt�i rovatban azt �rhattam, hogy javul�ban van - hazament az �rhoz. 
      (Moln�r testv�r hal�l�r�l az angol oldalakon olvashatunk.)
      Moln�r testv�rn� elektronikus level�nek c�me nem csak f�jdalmat, de megnyugv�st is k�zvet�tett: AHe fought a good fight@ - ama nemes harcot megharcolta. Nem elvesz�tette, hanem megnyerte azt. Szeretettel eml�kez�nk Moln�r Bal�zs testv�rre; ebben a sz�mban angolul, egy k�vetkez� sz�mban pedig majd magyarul is. Most itt csak arr�l teszek eml�t�st, hogy Moln�r testv�r nem csak cikkei meg�r�s�val v�lt lapunk munkat�rs�v�, hanem azzal is, hogy rendszeresen meg�rta �szrev�teleit a szerkeszt�nek. Nem t�l sok olyan olvas�ja van lapunknak, akik �gy is seg�tik a szerkeszt� munk�j�t. Nem felejtem el a lappal kapcsolatos utols� megnyilatkoz�s�t. K�t nappal hal�la el�tt feles�g�t�l a k�vetkez� levelet kaptam. R�szlet a lev�lb�l: ABill is still in the Rehab Center and is quite weak. I took the paper with me when I went in today to spend several hours with him. He enjoyed the article also - and the pictures. He looked at other pages too and said there was Alots of good stuff@ there, but he could not read all of it.@
      �r�l�k annak, hogy Moln�r testv�r �gy tal�lta, hogy sok j� van benne. Milyen j� lenne, ha m�g folytathatn�nk p�ld�ul a AFelejthetetlen Szem�lyek@ c�m� sorozat�t. Eml�k�t meg�rizz�k.

      Van olyan szenved�s is azonban, amit magunk okozunk magunknak; vagy esetleg m�g m�soknak is. N�ha ezt �gy tessz�k, hogy k�zben azt gondoljuk, hogy j�t cseleksz�nk vele. Ha a seb�sz k�s�vel v�g, sebet ejt, azzal a daganat elt�vol�t�s�t, feltehet�en a gy�gyul�st munk�lja. De vannak olyan Adaganatok@, olyan betegs�gek ebben a vil�gban, amelyek Agy�gy�t�sa@ meghaladja az er�nket. A b�n�st b�ntethetj�k b�n��rt, nevelhetj�k, fegyelmezhetj�k -, de nagy hiba lenne, ha k�zben azt hinn�nk, hogy mag�t a Ab�nt@, a Agonoszt@ siker�lt nyakon cs�pn�nk. A gonosszal egy�tt �l�nk (a p�ld�zatban a Mester tan�csa az, hogy hagyjuk, hogy a konkoly �s a b�za egy�tt n�j�n az arat�sig). Hi� �br�nd, nem ig�n alapul� rem�nys�g, hogy ki tudjuk �rtani f�ld�nkr�l a gonoszt. Tudom, hogy az utols� id�kben �l�nk, s hogy ez az id� neh�z; s hogy a kegyelmi id� lej�rt�val v�gz�dik az. Nem gondolom azonban, hogy siettetn�nk kellene ezt a v�gs� kibontakoz�st. Olvas�ink v�lem�nye bizony�ra megoszlik a h�bor� felh�i l�tt�n, abban azonban mindannyian egyek lehet�nk, hogy a B�kess�g Fejedelm�nek seg�ts�g�t k�rj�k a mostani fesz�lt helyzetben. Tudjuk, hogy � t�r�dik, gondol vel�nk, meghallja im�ds�gainkat.

      H�la az �rnak, �l �s b�v�l a Bar�ti K�r. Lapunk �s �ltal�ban a sz�vets�g�nk misszi�ja az ilyen �ldozatot is hozni k�sz testv�rek �s gy�lekezetek n�lk�l m�r r�gen abba maradt volna. De egyenl�re folytat�dik, veled, velem, vel�nk.  Level�ket is v�rja, a szerkeszt�.

Babits Mih�ly:
ZSOLT�R GYERMEKHANGRA
Az �risten �riz engem
mert az � z�szl�j�t zengem,
 
� az �ld�s, � a B�ke
nem a harcok istens�ge.
 
� nem az a v�res Isten:
az a v�res Isten nincsen.
 
Kard ha cs�rren, v�r ha csobban,
csak az ember v�tkes abban.
 
Az �risten �r�k �ld�s,
csira, �let �s vir�gz�s.
 
Nagy, s�ket �s szent nyugalma
h�bor�nkat meg se hallja.
 
Cs�ndes � m�g mi viharzunk
b�k�j�t nem b�ntja harcunk:
 
Az �risten �riz engem,
mert az � orsz�g�t zengem.

 

Az � orsz�g�t, a B�k�t,
harcainkra s�kets�g�t.
 
N�ha �tokkal panaszlom
de � �gy sz�l: "Nem haragszom!"
 
N�ha r�ngatom, cib�lom: -
tudja hogy csak �t kiv�nom.
 
Az is kedvesebb sz�m�ra,
mint a k�z�mb�s im�ja.
 
Az �risten �riz engem
mert az � z�szl�j�t zengem.
 
Hogy daloljak m�s �neket,
mint amit � ajkamra tett?
 
T�le, Hozz� minden �tkom:
hang vagyok az � sz�j�ban.
 
L�zas hang tal�n mag�ban:
kell a szent Harm�ni�ban.
 
S kell, hogy az �r �ldja, v�dje
aki azt �nekli: B�ke.
Eln�ks�gi gy�l�s Chicag�ban
Janu�r 24-25
 
Janu�r v�g�n Chicag�i megbesz�l�sre �lt �ssze sz�vets�g�nk eln�ks�ge. 
A gy�l�st f�leg a Bethesda Otthon elad�s�val kapcsolatos, az ad�sv�teli szerz�d� ut�n felmer�lt probl�m�k tett�k sz�ks�gess�. Neh�zz� pedig az a szomor� t�ny, hogy Moln�r Bal�zs testv�r a megel�z� napokban v�ratlanul az �rhoz k�lt�z�tt. Tiszteletbeli eln�k�nk, Kish testv�r, feles�g�vel egy�tt v�llalta azt a szolg�latot, hogy k�zvetlen�l a gy�l�s el�tt elutaztak North Carolin�ba, hogy a temet�sen sz�vets�g�nket k�pviselj�k.
      23-�n, cs�t�rt�k�n est�re mindannyian meg�rkezt�nk. Az esti istentiszteletet Torma J�nos testv�r vezette. �r�m a gy�lekezetben - ez volt a c�me Kulcs�r testv�r igei szolg�lat�nak, melyet a Cselekedetek 9:31 alapj�n tartott. Az ig�ben jelzett gy�lekezetekben �r�m volt. Ez ma is lehets�ges. S ahol �r�m van a gy�lekezetben, ott f�lismerhetj�k ezt a n�gy jellemvon�st: 1. b�kess�g, 2. �p�l�s, 3. istenf�l�, fegyelmezett �let �s 4. szaporod�s. Herjeczki testv�r csatlakozott a megkezdett gondolatokhoz �s a Zsolt 51:14 �s Jer 8:12 alapj�n a szabadul�s, a gy�gyul�s �r�m�r�l-lehet�s�g�r�l sz�lt, melyet a gy�lekezet sz�m�ra a Szabad�t�, az �ldott Orvos jelenl�te biztos�t.
      P�nteken eg�sz nap, szombaton pedig d�lel�tt tartottuk t�rgyal�sainkat, melyek sor�n �tment�nk a megold�sra v�r� k�rd�seken, melyek nagyobb r�sze a Bethesda Otthon elad�s�val volt kapcsolatban. �ttekintett�k a folyamatban l�v� sz�vets�gi �gyeinket, d�nt�tt�nk n�h�ny halaszthatatlan k�rd�sben. Meghat�roztuk a hagyom�nyos �vk�zi gy�l�s�nk idej�t �s hely�t. (K�sz�nettel fogadtuk az Alhambrai Gy�lekezet megh�v�s�t erre az alkalomra.) Az �vk�zi gy�l�s helye �s id�pontja teh�t:
Alhambrai Amerikai Magyar Baptista Gy�lekzet, m�rcius 27-29.

Kiv�l� ell�t�sban volt r�sz�nk �gy a chicag�i gy�lekezet, mint Szab� Istv�n testv�r�k r�sz�r�l, amit ezen a helyen is, mindannyiunk nev�ben szeretn�k megk�sz�nni.  HG.

2 f�nyk�p - a chicag�i gy�lekezetben, illetve Szab� Itv�n�kn�l.

Mindannyian meg akarjuk ismerni Krisztust... de nem sokan k�v�nunk r�szt v�llalni szenved�seib�l

JONI ERICKSON TADA

K�rd�sekre v�laszolva Joni elmondja, hogy rokkants�ga nem gyeng�tette, hanem ink�bb elm�ly�tette Istennel �s az emberekkel val� kapcsolat�t.

K�rd�s: Mit tanult�l meg Isten term�szet�r�l a tapasztalataid �ltal?

Felelet: Amikor szenved�nk, neh�zs�geken, vagy nyomor�s�gokon megy�nk kereszt�l, gondolatainkban lehet, hogy megk�rd�jelezz�k Isten j�s�g�t. De az a t�ny, hogy Isten nem ker�li el a szenved�st, nagyon csod�latos nekem. Az �let Istene legy�zte a hal�lt az �ltal, hogy elfogadta azt. J�zus lerombolta a b�n erej�t a kereszthal�l elfogad�sa �ltal. � nem magyar�zza k�r�l sok sz�p sz�val a szenved�seinket. � a testt� lett ige - s�r�lt, v�res, �t�tt, megsebzett, megk�pd�s�tt, megvetett.

A sz�vem ugyan f�j a szenved�seim miatt, de vigasztal a tudat, hogy J�zus is borzalmasan megsebes�lt a kereszten. Tol�kocsiban telik az �letem. Sz�momra nagyon sokat jelent, hogy Isten miattam b�ntalmaztatott - ez teszi sz�momra igaz�n kedvess� �s �rt�kess� a Megv�lt�t. A kereszt Isten ereje.

Mik azok a dolgok, amik kitart�v� tettek a neh�zs�gek idej�n?

A v�zbeugr�sos balesetem ut�n - ami megb�n�tott 17 �ves koromban - depresszi�ba estem. A depresszi�mb�l gy�gyul�ban az egyik kedvenc igeversem a Filippi 3:10 volt: "Hogy megismerjem �t �s az � felt�mad�s�nak erej�t, �s az � szenved�seiben val� r�szes�l�semet, hasonl�v� l�v�n az � hal�l�hoz." Nem hiszem, hogy val�ban �rtettem ennek a jelent�s�t a balesetem megt�rt�nt�ig.

�gy gondolom, hogy mindannyian meg akarjuk ismerni Krisztust, mindannyian meg akarjuk ismerni az � felt�mad�s�nak erej�t. De k�z�l�nk nem sokan k�v�nnak r�szt v�llalni az � szenved�seib�l �s senki sem akar hozz� hasonl� lenni a hal�l�ban. Pedig �gy lesz�nk hasonl�v� hozz� - a hal�la �ltal.

Amikor felvessz�k a kereszt�nket, hasonl�v� v�lunk hozz�, meghalunk a b�n sz�m�ra, ami�rt � m�r meghalt. A szenved�s seg�t meg�rteni ezt az �sszef�gg�st. A szenved�sben az aggodalmaskod�snak is meghalunk. Meghalunk a f�lelem sz�m�ra. Megsz�n�nk el�gedetlenkedni a kereszt�nk s�lya miatt. Nem gondoljuk t�bb�, hogy J�zus nem t�r�dik vel�nk, vagy m�soknak sokkal kellemesebb �letet adott, mint nek�nk. Amikor meghalunk e gondolatok sz�m�ra, akkor hasonl�v� lesz�nk �hozz� - az �ltala adott �j �letben.

35 �ve vagy tol�kocsiban. Hogy kezeled azokat a probl�m�idat, amik a legjobb igyekezeted ellen�re is mindennapi er�pr�b�t jelentenek?

N�ha, amikor fel�bredek, azt gondolom: "�n m�r nem tudom ezt csin�lni - olyan neh�z!" De akkor �jra eszembe jut: "boldogok a lelki szeg�nyek: mert �v�k a mennyek orsz�ga." (1) Boldogok, akik tudj�k, hogy saj�t er�vel nem b�rj�k, mert �v�k a mennyeknek orsz�ga, �v�k az Isten kegyelme. Isten ellene �ll az elbizakodottaknak, de kegyelmet �d azoknak, akiknek igen nagy sz�ks�g�k van �r�.

M�rk evang�lium�nak els� r�sz�ben olvasunk arr�l, hogyan v�laszol J�zus a gy�gy�t�st k�vetel� t�meg ig�ny�re. Az egyik nap J�zus gy�gy�tott Kapernaumban. A k�vetkez� nap, kora reggel f�lrevonult im�dkozni. Simon �s t�rsai kerest�k �t �s amikor megtal�lt�k, a Biblia azt mondja: "felki�ltottak: mindenki t�ged keres." J�zus �gy v�laszolt: "menj�nk a k�zelval� v�rosokba, hogy ott is pr�dik�ljak, mert az�rt j�ttem." (Mk 1:36-37)

�gy gondolom, hogy azok, akik id�t t�ltenek a Megv�lt�val, felismerik, hogy az � sz�ve v�gya annak az �zenetnek az �tad�sa, hogy a b�n meg�l, a pokol val�s�g, Isten kegyelmes �s meg akar v�ltoztatni t�ged.

Amikor (a szent�r�sban) az emberek ezt nem vett�k �szre, amikor csak az�rt j�ttek hozz�, hogy a f�jdalmaikt�l, probl�m�ikt�l megszabaduljanak, �ppen a l�nyeget nem �rtett�k meg: Isten megv�lt� munk�j�t.

Naponta el kell fogadnod m�sok seg�ts�g�t. Legt�bben k�z�l�nk �nell�t�k akarunk lenni. Hogy lehet�nk k�pesek arra, hogy sz�vesen fogadjuk m�sok seg�ts�g�t a gyakorlati �letben, amikor ink�bb "magunk csin�ln�nk"?

Neh�z dolog ez, mert f�ggetlen, �n�ll�s�ghoz szokott szem�ly vagyok. Ilyen a term�szetem. S hogy m�s mossa a hajam, a fogam, hogy m�s mosdat �s �lt�ztet, v�gja fel az �telemet, tesz az �gyba, akasztja fel a ruh�mat, hogy m�s mos r�m �s hajtja �ssze a t�r�lk�z�imet -, ezt n�ha neh�z elfogadnom.

De ilyenkor arra gondolok, amit P�l apostol �rt a k�zdelmeir�l a Korintusiaknak: Ezek az�rt t�rt�ntek, "hogy ne bizakodn�nk mi magunkban, hanem Istenben, aki felt�masztja a holtakat." (2) Ezek a dolgok az�rt t�rt�nnek vel�nk, hogy ne a magunk erej�ben b�zzunk, hanem Istenben, aki gondoskodik egy f�rjr�l, feles�gr�l, szomsz�dr�l, bar�tr�l, rokonr�l, �pol�n�r�l, vagy valaki m�sr�l, aki seg�teni tud.

Eml�keznem kell arra, hogy a mi neh�zs�geink lehet�s�get adnak m�s embereknek a szolg�latra. Az a szem�ly, aki egy poh�r vizet ad nekem, vagy fel�lt�ztet engem reggel, meg�rti, hogy mit gondolt J�zus, amikor azt mondta: "Az Embernek fia nem az�rt j�tt, hogy n�ki szolg�ljanak, hanem, hogy � szolg�ljon." (3)

Hogyan seg�t neked a menny rem�nys�ge abban, hogy a csap�sokat helyes perspekt�v�ban l�sd?

Amikor a mennyben leszek �s visszatekintek az �letemre, mit fogok l�tni? L�tni fogom, hogy a szenved�s hogyan er�s�tette meg a hitemet, hogy �p�tette a jellememet, hogy ford�totta helyes ir�nyba a gondolataimat �s �rt�krendemet, hogy �rz�kenyebb� tette m�sok ir�nt?

N�ha olyan �n-k�zpont�ak tudunk lenni a szenved�seinket illet�en. Boldog leszek valaha? Meg fogom-e �rteni valamikor, amit Isten cselekszik velem? F�jdalommentes leszek-e valamikor? A szenved�s c�lja, hogy Istenk�zpont�v� v�ljunk. Isten n�ha nagyon magasra helyezi a probl�m�inkat, hogy azok a mennyre ir�ny�ts�k a gondolatainkat, nem az�rt, hogy a val�s�gt�l elmenek�lj�nk, hanem, hogy arra az id�re gondoljunk, amikor mindent tiszt�n l�tunk majd.

Mikor tal�lkoztatok a f�rjeddel, Kennel?

1980-ban tal�lkoztunk �s k�t �vvel k�s�bb, j�lius 3-�n h�zasodtunk �ssze. Ken mostan�ban adta fel a k�z�piskolai tan�rs�g�t, hogy mint misszi� fejleszt�si igazgat� csatlakozzon a "Joni �s bar�tai" misszi�s t�rsas�ghoz. Csendes napokat szervez�nk a rokkants�g �ltal �rintett csal�doknak. Kennel egy�tt k�l�nb�z� helyekre utazunk vil�gszerte a "Kerekeket a vil�gnak" program keret�ben, melynek sor�n haszn�lt tol�kocsikat gy�jt�nk, fel�j�t�sra �s tengerent�li kioszt�sra.

Mikor tudatosult benned, hogy a kapcsolatotok t�bb, mint csak bar�ts�g?

�mulatba ejtett, milyen term�szetesen viselkedett a tol�kocsim k�r�l. Nem esett nehez�re a sz�kemb�l az aut�j�ba emelni. Boldogg� tette a mindennapi �letem megismer�se. Eml�kszem r�, hogy volt egy �rz�sem, hogy tal�n feles�g�l k�r. Nem voltam biztos benne, de �gy gondoltam: h�tha.

Kempingezni ment�nk sz�leimmel a hegyekbe �s � elment hal�szni a 80 �ves ap�mmal. Apuk�m borzaszt�an �sszegubancolta a horg�sz zsin�rj�t �s azon a d�lut�non figyeltem, hogy Ken milyen t�relmesen �s gondosan, �r�mmel bogozza ki ap�m szin�rj�t.

Legal�bb m�sf�l �r�ig tartott �s akkor azt gondoltam, "�me itt van valaki, aki k�pes a rokkants�ggal kapcsolatos legnehezebb probl�m�k kezel�s�re is."

Gondolkodt�l azon, hogy m�k�d�k�pes lesz-e a h�zass�g mindkett�t�k sz�m�ra?

�, igen. Voltak k�ts�geim. De nem akartuk el�re kipr�b�lni, hogy m�k�dni fog-e a h�zass�gunk. Sok k�rd�ssel a sz�vemben kerekeztem az olt�rhoz - mi lesz ebb�l? B�ztunk azonban abban, hogy Krisztussal val� k�lcs�n�s elk�telezetts�g�nk �s gyakorlatias term�szet�nk kialak�tja majd a r�szleteket is. Tudtam, hogy Ken bizony�tottan sok jellembeli j� tulajdons�ggal rendelkezik, mint t�relem, kitart�s, �nuralom �s erk�lcsi tisztas�g. Tudtam, hogy Isten seg�teni fog nek�nk -, �s val�ban egy csod�latos �t az �let�nk.

Hogy seg�tett a h�zass�god Krisztus ir�ntad val� nagy szeretet�nek meg�rt�s�ben?

Ism�t a rokkants�gom seg�tett, mert a Filippi 2:4 szerint nek�nk folyamatosan szem el�tt kell tartanunk m�sok �rdekeit. Ken az, aki beemel az �gyba, � az, aki lemossa a fest�ket az arcomr�l, leveszi a l�bzs�komat..

Ha mi t�rt�netesen vitatkozunk, vagy nem �rt�nk egyet, lehetetlen a probl�ma megold�sa n�lk�l lefek�dn�nk, mert neki kell az �gyba tenni engem. Nem lehetsz tart�san m�rges arra, aki a fogadat tiszt�tja, vagy az orrodat f�jja, vagy lemossa az arcfest�kedet - besz�lgetnetek kell, �s im�dkozni. Hallgatnod kell r�, eln�z�s�t k�rni �s bocs�nat�t. �gy a testi fogyat�koss�g mindig �szt�n�z minket az egym�ssal val� megb�k�l�s kezdem�nyez�s�re.

Sz�momra J�zus tette meg az els� l�p�st, amikor meghalt a kereszten. � nem �llt ott, toppantva a l�b�val �s karba tett k�zzel mondv�n: "Tenned kell valamit, miel�tt elfogadlak t�ged" - � tette meg az els� l�p�st.

A tol�kocsim mindkett�nket arra k�sztet, hogy a Krisztusi szeretetnek adjuk �t a kezdem�nyez�st.

Ford: Herjeczki �va

1. Mk 1:37-38; 2. 2Kor 1:9; 3. Mt 20:28.

* Decision, 11/2002. Page 24ff. A Conversation with Joni Eareckson Tada; interviewed by Jim Dailey

Vil�got Form�l� Igeversek - Bill Bright - ApCsel 22:8,10

Ki tud seg�teni?
Bont�s �s �p�tkez�s Szil�gyball�n
A Szil�gyballai Gy�lekezet igen neh�z helyzetbe ker�lt, amikor kider�lt, hogy imah�zukat le kell bontani. Mi�rt ker�lt sor erre, �s milyen megold�st l�tnak a szil�gyballai testv�reink? Ezekre a k�rd�sekre a szil�gyballai testv�rekt�l �rkezett lev�l alapj�n �s annak n�h�ny r�szlet�vel v�laszolunk.
      "Az okok: a rossz alapoz�s, egy 3-4 m�teres f�ldr�teg lass� mozg�sa egy alatta lev� k�r�tegen, az �p�let k�t r�szletben val� �p�t�se (1920 �s 1947), valamint az �p�let mellett elhalad� f��t moderniz�l�sa, illetve az azzal j�r� �s�sok, trepid�ci�k. Mivel m�r volt k�t sikertelen pr�b�lkoz�s az alap meger�s�t�s�re �s az illet�kes hat�s�gi szervek is figyelmeztettek az �p�let �llapot�nak vesz�lyess�g�re, �gy minden trag�di�t megel�zve igyekezt�nk azt lebontani."
       A bont�s ut�n azonnal megkezd�d�tt az �j imah�z �p�t�se. Az eg�sz gy�lekezet nagy lelkesed�ssel t�mogatja a munk�t. Fiatalok �s id�sek egyar�nt dolgoznak az imah�zon. A k�lts�gek azonban igen nagyok, j�val meghaladj�k a helyi gy�lekezet k�pess�geit.
      "Gy�lekezet�nk egyike azoknak az erd�lyi magyar baptista gy�lekezeteknek, amelyek a legt�bbet seg�tettek m�soknak �s t�mogatt�k a misszi�t. Most azonban mi szorulunk seg�ts�gre."
      Olvas�ink figyelm�be aj�nljuk az szil�gyballai imah�z�p�t�st. Ki tud seg�teni?
 
A Nap utcai gy�lekezet orgon�ja
A Nap utcai gy�lekezet orgon�ja 70 �ve �ll a gy�lekezet, �s a magyarorsz�gi baptista k�z�ss�g szolg�lat�ban. A gy�lekezet lelkip�sztor�nak level�b�l kider�l, hogy az elm�lt �vtizedek alatt mintegy 50 orsz�gos konferencia sz�nhelye volt ez a gy�lekezet. Sz�mtalan zenei �nnep�lyre tal�n �ppen az orgona miatt ker�lt sor ezen a helyen. T�bbsz�r is jav�tott�k m�r az orgon�t elm�lt �vtizedekben, ami meghosszabb�totta az �let�t. Most azonban egy teljes fel�j�t�sra van sz�ks�g. "Foltoz�snak nincs helye m�r" Beharka testv�r szerint. Ki tud seg�teni?
 
Tal�n van olvas�ink k�z�tt, aki sz�vesen seg�tene ak�r az egyik, ak�r a m�sik gy�lekezeti probl�ma megold�s�ban. Tov�bbi inform�ci� a szerkeszt�n�l.

Levelet kaptunk
FAZEKAS P�L testv�r�kt�l
 
Krisztusban kedves Testv�rek, az elm�l �vben 2002. december 17-�n haza�rkezt�nk majdnem egy �ves amerikai tanulm�nyi utunkr�l. Visszatekintve, h�l�t mondunk Istennek gond- visel�s��rt. Nagyon j� volt megtapasztalni azt a szeretetet, amellyel k�r�l vettetek benn�nket. Az egy�tt t�lt�tt id�t nem fogjuk sosem elfelejteni.
      Jelenlegi szolg�latunkr�l
      Haza�rkez�s�nk ut�n Komarnoban telepedt�nk le, ahol hallottunk a gy�lekezet neh�z helyzet�r�l, hogy m�r t�bb, mint egy �ve nincs lelkip�sztora. Ez az �llapot le�p�l�st hozott a gy�lekezetbe. M�g n�h�ny �vvel ezel�tt vas�rnaponk�nt megtelt az imah�z, 80-100 l�lek j�tt �ssze, most alig vannak 40-en. A szerdai biblia�r�kon 40 szem�ly helyett most n�ha csak 4-en vannak. Nagyon megfogott benn�nket ez a szomor� �llapot.
      H�la a J� Aty�nak, ebben az �vben m�r megold�dik a lelkip�sztor k�rd�s is, mivel egy fiatal teol�gi�t v�gzett testv�r elv�llalta ezt a szolg�latot. El�rel�that�an �prilis elsej�n fog szolg�latba �llni. Viszont � jelenleg m�g nem b�rja a magyar nyelvet �s ebben a vegyes gy�lekezetben sz�ks�ges a magyar nyelv� szolg�lat is (a gy�lekezet 50%-a besz�li a magyar nyelvet). Ez�rt �gy d�nt�tt�nk (feles�gemmel), hogy egy bizonyos ideig Komarnoban maradunk �s v�llaljuk a magyar nyelv� szolg�latokat. M�r besz�ltem is a helyi (komarnoi) gy�lekezet vezet�s�g�vel, akik nagyon �r�ltek d�nt�s�nknek az�rt is, mivel a gy�lekezet m�g mindig le van terhelve az imah�z �p�t�s�vel �s j�l j�n sz�mukra is a seg�ts�g, a buzd�t�s.
      Jelenleg munkahelyet keresek a civil szf�r�ban, mivel egyh�zunknak nincs kerete a t�mogat�sunkra. De ett�l f�ggetlen�l janu�r m�sodik fel�ben bele is kezdtem a biblia�r�k vezet�s�be �s k�zben amennyire az id�m engedi, igehirdet�st is v�llalok. Emellett a fiatalokkal is foglalkozunk feles�gemmel egy�tt. Az elm�lt �vben az ap�som�k h�z�ban kezdett �sszej�rni egy kis csapat, bibliatanulm�nyoz�sra (magyar fiatalokr�l van sz�, 18-55 �v k�z�tt), akik f�leg a vil�gb�l t�rtek meg. Nagyon sz�vesen veszek r�szt �n is ezeken az alkalmakon �s �r�l�k annak, hogy n�vekszik ez a kis csapat is.
      Tervezz�k, hogy mindemellett, amennyire csak lehet, v�llaljuk az �jv�rban (kb. 22 m�rf�ldre Komarnot�l) foly� gy�lekezet pl�nt�l�snak magyar r�sz�t is. Kezdetben havonta k�t alkalommal, majd k�s�bb szeretn�nk nagyobb hangs�lyt helyezni erre a munk�ra. M�r voltam megl�togatni ezt a k�z�ss�get is, ahol jelenleg szlov�k istentiszteletek vannak, de megsz�l�tottak a testv�rek, hogy seg�ts�k ezt a munk�t a magyar misszi� ter�let�n is, mivel nagyon sok magyar ember �l ebben a v�rosban.
      Egy �vvel ezel�tt k�ldtem �rtes�t�st arr�l, hogy megalakult egy Magyar misszi�s munkacsapat a Szlov�k Baptista Egyh�zunk keretei k�z�tt. Ez a munkacsoport a j�v� h�ten fog ism�t tal�lkozni, �s folytatjuk ezt a munk�t is. A munkater�let minden�tt nagy, �gy ahogy ezt kint l�t�nk alatt is tapasztaltuk. M�g mindig sokan vannak azok, akiket nem sz�l�tottunk meg az evang�liummal. Bizony�ra nagy kih�v�s ez mindannyiunk sz�m�ra. De hiszem, hogy �rdemes ez�rt k�zdeni �s kihaszn�lni minden alkalmat a bizonys�gtev�sre.
      K�r�nk, im�dkozzatok az�rt, hogy
      - tudjunk teljes �ll�s� munkahelyet tal�lni Komarnoban feles�gemmel egy�tt, amely biztos�tani tudn� a meg�lhet�s�nket �s egyben nem akad�lyozn� a szolg�latot sem;
      - b�lcsess�g�rt, hogy el tudjunk �rni min�l t�bb magyar embert Szlov�kia d�li r�sz�n, ahol t�bb mint 600.000 magyar �l;
      - a komarnoi gy�lekezet n�veked�s��rt, hogy min�l hamarabb tudjon kik�ldeni munk�sokat az �j gy�lekezet pl�nt�l�s�ba;
      - b�lcs d�nt�s�rt: a Szlov�k Baptista Egyh�z megsz�l�tott, hogy v�llaljam az egyh�zban a misszi� bizotts�g vezet�s�t. Ez nagy megtiszteltet�s sz�momra, mely�rt h�l�s vagyok, csak nem tudom mennyire tudn�m m�g ezt is az adott felt�telek mellett v�llalni (j�v� h�ten h�tf�ig kell d�ntenem).
      K�sz�nj�k az im�itokat, nagyon nagy sz�ks�g�nk van r�. Mi is gondolunk r�tok. Ha Eur�p�ban j�rtok, l�togassatok meg benn�nket. Mindenkit nagy szeretettel v�runk. B�zom benne, hogy tov�bbra is kapcsolatban lesz�nk �s t�j�koztatni tudunk munk�nkr�l �s mindarr�l, amit az �r cselekszik itt Szlov�kia d�li r�sz�n.
Szeretettel: Fazekas P�l �s Zsuzsa
E-mail: fazekaspal@naex.sk
Cim: Majstrovska 17
945 01 Komarno, Szlovakia

 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]