Baptist TOP1000


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2003. �PRILIS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

�vk�zi Gy�l�s - Alhambr�ban

95 �ves az Evang�liumi H�rn�k

Misszi�s pillanatk�p - Jugoszl�vi�b�l

MEGFESZ�TETT�K �T
M�t� 27:27-31, 38-44, 50-54
 
Az �r J�zus megfesz�t�se a legsz�rny�bb b�n, ami a vil�gt�rt�nelemben el�fordult. Nincs is feljegyezve hasonl�. A zsid�k k�v�nt�k hal�l�t vall�si alapon �s m�gis mint k�zt�rv�nyes l�zad�t, a r�mai jog alapj�n �t�lt�k el. El�fordultak t�ved�sek m�skor is. De kinek az �rtatlans�ga hasonl�that� az �r J�zus�hoz? Akin�l nem csak arr�l van sz�, hogy ami�rt el�t�lt�k abban nem volt v�tkes, hanem �benne b�n nem tal�ltat�k. Ez volt a s�t�ts�g �r�ja. Ezt a t�k�letes �ldozatot Isten igazs�ga k�v�nta. Titok ez, Isten titka.
      Nagyon l�nyeges nyomon k�vet�se annak, ahogyan a keresztre fesz�t�s megt�rt�nt. Ahogyan az az igaztalan elj�r�sokban lenni szokott, az emberek am�g a c�ljukat el nem �rt�k, f�t�tte �ket a bels� fesz�lts�g eg�szen a j�zantalans�g hat�r�ig, vagy m�g azon is t�l. Mindez ott van abban, ahogy J�zus hal�l�t k�vetelt�k. A szabadul�s elemi lehet�s�g�t�l is megfosztott�k. Ink�bb v�lasztott�k Barabb�st.
      Azt�n az �rz�sek �s a gondolatok �trendez�dtek. F�lni kezdtek att�l, amit nagyon akartak. Pil�tus �gy d�nt�tt, hogy legyen meg, amit kizsaroltak, annyira k�v�ntak. Ett�l kezdve alapos k�r�ltekint�ssel j�rtak el. V�dik a bizony�tv�nyukat.
      Gondoskodtak r�la, hogy J�zus az � v�daskod�suknak megfelel�en haljon meg. K�vetkezett a nyilv�nos megcs�fol�s. A n�p k�nytelen osztozni a felel�ss�gben. El kellett fogadniuk, hogy J�zus gonosztev�. �s el is fogadt�k. Azt�n k�t lator k�zt fesz�tett�k meg. Ez is azt a c�lt szolg�lta, hogy a b�n�s�k k�z� sz�ml�ltass�k.
      A f�papok �s a megt�vesztett n�p gyenges�g�t, gy�vas�g�t mi sem fejezi ki jobban, mint az, hogy csak akkor mert�k kimondani, hogy "ha Isten Fia vagy", amikor a kereszten f�gg�tt. "Ha Isten Fia, sz�lljon le a keresztr�l �s hisz�nk n�ki." B�r cs�fol�dva tett�k, de kimondt�k. Lehet, hogy rem�lt�k is. Ki tudja? Hiszen volt id�, amikor s�rgett�k: "Meddig tartasz m�g bizonytalans�gban benn�nket? Mondd meg, ha te vagy a Krisztus!" F�lelmetesen megrend�t� vallom�s: "M�sokat megtartott, �nmag�t nem tartja meg." A rossz lelkiismeret d�bbenetes vallom�sa ez. Nem �rtett�k �t, mert nem �rtett�k a Krisztus titk�t.
      Ellens�gei csak a keresztig l�ttak, addig is rosszul. A kereszthal�l harca �thatolt az egeken. A hal�l pillanata meghozta az Atya v�lasz�t. A templom k�rpitja kett�hasadt, a hamu ki�ml�tt az olt�ron. Megsz�nt az �ldozat. Mind a mai napig. Szabad a bemenet az Aty�hoz. �s megy�nk is, ahol �s amikor a lelk�nk erre ind�t. �j korszak kezd�d�tt a t�rt�nelemben.
      Megrend�lt a F�ld. Nem k�z�ns�ges f�ldreng�s volt ez. Kifejezetten k�l�n, isteni beavatkoz�s, hogy a s�rok megny�ljanak �s azok, akik a hal�lb�l felt�madtak, s�rjaikb�l kil�phettek. Haza az �v�ikhez.
      A f�ldbe esett gabonamag kikelt. A f�jdalmasan szomor� esem�nysorozatban fens�gesen t�nd�k�l egy kiv�telesen sz�p esem�ny. A r�mai sz�zados megt�r�se. "Bizony, ez az ember Isten Fia volt." B�rmilyen k�r�lm�nyek k�z�tt sz�p �s nagy dolog d�nteni J�zus mellett. De ott a golgotai keresztn�l, J�zus hal�l�t l�tni �s megt�rni, p�ratlan esem�ny az �dvt�rt�netben. Kock�zatos vallom�s volt a gonosz lelk� sokadalom el�tt. De, ha egy hatalmas hadsereg �l�n egy nagy �tk�zetet megnyert volna ez a sz�zados, nem nyerhetett volna nagyobb dics�s�get. KI J�ZUST KERESZTJ�N HITTEL SZEML�LI, �DVH�Z J�N AZON �R�BAN. N�ZZ FEL GOLGOT�RA!
                                   Ol�h Lajos: Ihletett �r�sok, Toront�, 1992. 15-16. o.

Ol�h Lajos, sz�vets�g�nk egykori eln�ke �t �vvel ezel�tt k�lt�z�tt az �rhoz. Szeretettel eml�kez�nk r�.

Balassi B�lint:
[Adj m�r csendess�get...]

 

Adj m�r csendess�get, lelki b�kess�get, mennyb�li �r,
Bujdos� elm�met, �dd b�tul sz�vemet, kit sok k�n f�r.
 
Sok ideje imm�r, hogy lelkem szomjan v�r ments�g�re,
�rizd, ne hagyd, �breszd, haragod ne gerjeszd veszts�g�re.
 
Nem kicsiny munk�val: Fiad hal�l�val v�ltott�l meg,
Kinek �rdem��rt most is sz�ks�gemet teljes�tsd meg.
 
Irgalmad nagys�ga, nem v�tkem r�ts�ga feljebb val�,
Irgalmad v�gtelen, de b�n�m �ktelen s roml�st vall�.
 
J� voltod v�ltoz�st, gazdags�god fogy�st �rezhet-�?
Ki engem, szolg�dat, mint r�gen sokakat �breszthet-�?
 
Nem kell k�telkednem. S�t: j�t rem�nylenem ig�d szerint!
Megadod kedvesen, mit �g�rsz kegyesen, hitem szerint.
 
Nyisd fel h�t karodnak, szents�ges markodnak �ldott z�rj�t,
Add meg �letemnek, nyomorult fejemnek let�rt sz�rny�t.
 
Rep�lv�n �ldjalak, �lv�n im�djalak v�tek n�lk�l,
Kit j�l gyakorolv�n, haljak megnyugodv�n, b� s k�n n�lk�l.

Tov�bbi versek itt.

3 �j Harmak kiadv�ny

�VK�ZI GY�L�S

Sz�vets�g�nk �let�ben nevezetes napok azok, amikor Ak�z�s dolgainkat@ rendezgetj�k, misszi�s k�ldet�s�nk teljes�t�s�nek lehet�s�geit, vagy az esetleges zs�kutc�kat tekintj�k �t.
      Az �vi k�zgy�l�s mellett az �gynevezett �vk�zi Gy�l�s a legl�nyegesebb alkalmunk.
      H�rom bizotts�g tagjai tal�lkoznak ilyenkor - a Misszi� �s Irodalmi -, a P�nz�gyi - �s a V�grehajt� Bizotts�g.
      Az id�n az Alhambrai Gy�lekezet l�tta vend�g�l az �vk�zi Gy�l�st, illetve annak r�sztvev�it, mintegy h�sz testv�rt.
      M�rcius 27-�n este, p�nteken eg�sz nap �s szombaton a nap nagyobb r�sz�n �t folytak a megbesz�l�seink, olykor k�t, vagy h�rom fronton (bizotts�gban) is. Feladataink nagyobbik r�sz�t elv�gezt�k. Term�szetesen mindig kev�s az id�. Az elmaradt, vagy befejezetlen dolgainkat az azzal megb�zott testv�rek elv�gzik vagy el�k�sz�tik a k�zgy�l�s idej�re.
      A Misszi� Bizotts�gi gy�l�st a bizotts�g eln�ke, D�nes Endre tv. vezette. �ttekintett�k a gy�lekezeteink misszi� munk�j�t - az egyes gy�lekezetek k�pvisel�inek besz�mol�i alapj�n. A testv�ris�g �r�meiben �s probl�m�iban osztoztunk, h�l�t adtunk �s k�ny�r�gt�nk azokkal kapcsolatban.
      Anyagi term�szet� gondjainkr�l �s lehet�s�geinkr�l is hallottunk el�g sokat. Sz�ks�g�t l�ttuk annak, hogy jobban figyelj�nk a Amagunk h�zat�j�ra@ is, ami az itteni misszi� munk�sait �s gy�lekezeteit illeti. Ugyanakkor - felel�ss�g�nk m�rt�ke szerint - m�sok sz�ks�gei el�l sem z�rk�ztunk el. Elk�sz�tett�k a k�zgy�l�s el� terjesztend� �vi k�lts�gvet�st.
      Szombat d�lel�tt �sszevont gy�l�st tartottunk, mindh�rom bizotts�g tagjainak r�szv�tel�vel. Ennek sor�n D�nes Endre testv�r szem�lyes okok miatt lemondott szolg�lat�r�l. D�nt�s�t tudom�sul vett�k.
      Az Otthon elad�sa t�bb, el�re tal�n nem is l�tott feladat el� �ll�t benn�nket. Ezek elv�gz�s�re -anyagi �s misszi�s feladataink felel�ss�gteljes �s min�l jobb bet�lt�se �rdek�ben- sz�ks�g�t l�ttuk annak, hogy bizonyos v�ltoztat�sokat vezess�nk be sz�vets�g�nk �let�ben. Ezek a v�ltoz�sok, illetve e v�ltoz�sokra tett javaslatok p�ld�ul a sz�vets�g�nk m�k�d�s�t, a bizotts�gok f�l�p�t�s�t �s az anyagi javak kezel�s�t �rintik. A ny�ri R�mai k�zgy�l�s�nk�n ismertetj�k majd e javaslatokat, �s a testv�ris�g j�v�hagy�sa eset�n azok szerint haladunk majd tov�bb.
      A legk�zelebbi k�t tal�lkoz�nk hely�t �s id�pontj�t is megbesz�lt�k, amir�l ugyanitt t�j�koztatjuk kedves olvas�inkat.


Az �vk�zi Gy�l�sre �rkezett vend�gek nagyobb r�sze a szombat reggeli �h�tat ut�n 

      K�vetkez� sz�munkban k�pes besz�mol�t is k�sz�t�nk majd a tal�lkoz�r�l, ami egy�ttal kedves testv�ri tal�lkoz�sokat, �ld�sos istentiszteleteket is jelentett a vend�gek �s vend�gl�t�k sz�m�ra egyar�nt.
      K�sz�nj�k az alhambrai testv�ris�g szeretetteljes gondoskod�s�t! J�l �rezt�k magunkat k�z�tt�k. Nov�k J�zsef lelkip�sztor mellett ott l�ttuk Tagai Istv�n �s dr. Szenohradszky J�nos testv�reket -, hogy csak kett�t eml�tsek meg a seg�t�k - szervez�k k�z�l, akik egy�ttesen mindent megtettek az�rt, hogy gy�l�s�nk eredm�nyes lehessen. Egy kicsit �jra k�zelebb ker�lt�nk egym�shoz. Nagyobb szeretettel �s t�rgyszer�bb im�ds�gokkal tudunk egym�sra gondolni a k�zelj�v�ben.
             Herjeczki G�za
IFJ�S�GI CHICAG�BAN
M�JUS 23-25
�j parancsolat (J�nos 13:35)
Jelentkez�s Gerstner Korn�ln�l, interneten kereszt�l a chicag�i gy�lekezet Web oldal�n:
vagy telefonon Kulcs�r Tiham�rn�l 
a (847)392-5653 �s Cseh Istv�nn�l
 a (773)973-2939 sz�mon.
NAPT�R - CALENDAR
 
Sz�vets�gi k�zgy�l�s / Yearly Convention
Sz�vets�gi k�zgy�l�s�nket az id�n a R�mai T�borban tartjuk meg. Id�pont: J�lius 4-6.
 
96th CONVENTION - Rama, Ontario, Canada, July 4-6.
T�BORI EL�ZETES
 
T�bornyit� Konferencia
j�nius 28-29.
 
Gyermek �s ifj�s�gi h�t
j�nius 30 - j�lius 5.
 
R�szletes program a m�jusi sz�mban.
 
Konfliktushelyzetek kezel�se
1 M�zes 13
 
Sajnos mindny�junk �lettapasztalata a konfliktus. A konfliktusokat az �rdekellent�tek gener�lj�k. A modern magatart�s-pszichol�gia a konfliktushelyzeteket h�rom szinten vizsg�lja. Az els� szint, a l�that� felsz�n, ahol a konfliktusesem�ny zajlik. A m�sodik szint, az ind�t�kok szintje, ahol az adott konfliktus h�tter�t, mozgat� rug�it ismerhetj�k fel. A harmadik szint, az �n. alap�rt�kek szintje. Ezen a szinten azt vizsg�ljuk meg, hogy a konfliktusban r�sztvev�k �lete milyen �rt�kekre �p�l. Ha p�ld�ul egy h�v� emberre gondolunk, azon a bizonyos harmadik szinten kereszty�n alap�rt�keket tal�lunk, �gymint: az Isten ir�nti engedelmess�g, a csal�d szeretete, a gy�lekezet ir�nti szolg�l� elk�telezetts�g, a l�lekment�s, stbY
      �ltal�ban konfliktushelyzetben der�l ki egy emberr�l, m�g ink�bb egy h�v� emberr�l, hogy mennyire h� az alap�rt�kekhez, amelyeket vall. Ha p�ld�ul azt vallom, hogy nekem fontos a csal�di harm�nia, m�gis egy fesz�lt pillanatban durv�n lekiab�lom a feles�gemet �s a gyermekeimet, egyszer�en arr�l van sz�, hogy nem voltam h� ahhoz, amit vallok. Ezt nevezi a Szent�r�s k�pmutat�snak. Ez is egy konfliktushelyzet, amely bels� meghasonl�shoz vezet.
 
       Most pedig vizsg�ljuk meg azt a konfliktust, amely �brah�m �s L�t k�z�tt alakult ki.
       Az 1M�zes 12:1 szerint az �r �brah�mot h�vta ki H�r�nb�l apja hal�la ut�n, �s �brah�m kapta ott Istent�l az �g�reteket. L�t, az unoka�ccse, �gy d�nt�tt, �brah�mmal tart. V�ndorl�sa sor�n Isten meg�ldotta �brah�mot nagy gazdags�ggal. (Abban az id�ben a nagy vagyont a juhok �s a tev�k sokas�ga jelentette.) �brah�m mellett L�t is meggazdagodott. Neki is lettek juhai �s alkalmazottjai. A tulajdonk�ppeni konfliktus �brah�m �s L�t baromp�sztorai k�z�tt keletkezett. Ezek az emberek egym�ssal versengtek a jobb legel� ter�letek�rt. A juhny�jak, illetve a vagyon tov�bbi gyarapod�sa f�gg�tt azon, hogy ki szerzi meg a gazdagabb p�zsitokat. Mint ahogy az elej�n eml�tettem, a konfliktus mindig �rdekellent�tb�l fakad. �brah�m �s L�t �rdekei �tk�ztek.
      A t�rt�netb�l megtudjuk, hogyan kezelte �s oldotta meg �brah�m ezt a neh�z helyzetet. Nos, nemes egyszer�s�ggel �tengedte L�tnak a v�laszt�s jog�t. Ezt mondta �brah�m L�tnak: Ne legyen verseng�s k�z�ttem �s k�z�tted, se az �n p�sztoraim k�z�tt �s a te p�sztoraid k�z�tt. Hiszen atyafiak vagyunk. Avagy nincsen-� el�tted mind az eg�sz f�ld? V�lj el k�rlek, t�lem; ha te balra tartasz �n jobbra megyek; ha te jobbra m�sz, �n balra t�rek. (8,9)
 
      N�zz�k meg milyen alap�rt�kek szerint viselkedett �brah�m abban a fesz�lt pillanatban.
      �brah�mnak t�bbet jelentett a b�kess�ges testv�ri kapcsolat, mint az anyagi el�ny�k. Jog szerint �t illette volna az els�bbs�g a v�laszt�sban. M�gis lemond err�l a jog�r�l a b�kess�g �rdek�ben. Tanuljunk �brah�mt�l. �gy a csal�di-, mint a gy�lekezeti- �s t�rsadalmi �letben r�szes�ts�k el�nyben a b�kess�gteremt�st, szemben �n�s �rdekeinkkel �s jogainkkal. Boldogok a b�kess�gre igyekez�k, mert �k Isten fiainak mondatnak. (M�t� 5:9)
      �brah�mnak fontosabb volt a botr�nkoz�s elker�l�se, mint saj�t �rdek�rv�nyes�t�se. A 7. versben ezt olvassuk: Verseng�s t�mada az �brah�m baromp�sztorai k�z�tt, �s a L�t baromp�sztorai k�z�tt. �s a Kananeusok �s a Perizeusok is ott laknak vala akkor azon a f�ld�n. A kananeusok �s a perizeusok mindeddig azt l�thatt�k, hogy �brah�m id�r�l id�re �sszegy�jti a csal�dj�t, az alkalmazottait �s L�ttal az oldal�n �ldozatot mutat be az �rnak. Milyen sz�p! Meghitt szeretetben �s b�kess�gben istentiszteletet tart a k�t csal�d. Az eddigi sz�p bizonys�gt�telt rombolta volna porig a kialakult fesz�lts�g, ha �brah�m el�t�rbe helyezi a saj�t anyagi �rdekeit. De � nem ezt tette. Ink�bb k�sz volt elszenvedni a k�rt, nehogy valamik�ppen Isten neve �s a h�v�k h�rneve k�romoltass�k a pog�nyok k�z�tt. P�l apostol is ezt k�rdezi az egym�ssal peresked� korintusiakt�l.: Mi�rt nem t�ritek el ink�bb a k�rt? (1Kor 6:7). Ahhoz, hogy egy konfliktus b�kess�gesen z�ruljon, valakinek mindig el kell t�rni a k�rt, legyen az anyagi- vagy erk�lcsi term�szet�. Nevezhetj�k ezt a megb�k�l�s �r�nak is. �brah�m ezt az �rat �nk�nt fizette meg. � mindent kiengedett a kez�b�l �s lelk�ben tal�n azt mondogatta, amit majd k�s�bb Izs�knak is mondott �tban a M�ria hegy�re: Az Isten majd gondot visel.
      L�t k�r�ln�zett �s a Jord�n v�lgy�t v�lasztotta, a gazdag vid�ket. �brah�mnak maradt a kop�r szikl�s ter�let. De miut�n L�t elment, Isten megsz�l�totta �brah�mot, 14 �s 15.vers.
      Emeld fel szemeidet �s tekints �szakra, d�lre, keletre �s nyugatra. Mert mind az eg�sz f�ldet amelyet l�tsz, neked adom �s a te magodnak �r�kre.
 
      M�g n�h�ny tanuls�got fogalmazzunk meg ebb�l a sz�p t�rt�netb�l.
      Egy szellemi t�rv�nyszer�s�g az, hogy meg�ldva kapom vissza Istent�l, amit egyszer kiengedtem a kezemb�l az �r kedv��rt. Ha fontosabb az Isten orsz�ga �s az � igazs�ga, minden m�s megadatik csod�latosan �s isteni m�don. �brah�m ezt kipr�b�lta �s m�k�d�tt.
      Ugyanakkor L�t, aki mindent meg akart szerezni mag�nak, v�g�l a puszta �let�t is alig menthette meg a hal�lt�l. L�t �let�nek az alap�rt�ke a vagyonszerz�s volt. Mellesleg ma is sokan ezt tartj�k a legfontosabbnak. Mert mit haszn�l az embernek, ha az eg�sz vil�got megnyeri, de lelk�ben k�rt vall? (M�rk 8:36).
      V�gs� soron egy konfliktushelyzet nem arr�l sz�l, hogy kinek van igaza. A hangs�ly a r�sztvev�k viselked�s�n van. Mert benn�nket arr�l ismer meg ez a vil�g, hogyha szeretj�k egym�st, ha egyek vagyunk, �s ha b�kess�gben �l�nk egym�ssal �s minden emberrel. Isten az�rt engedi meg a konfliktusokat, mert ez �ltal teszteli a h�v�k lelki �retts�g�t. Ha az �r J�zus Krisztusra tekint�nk, amikor a kereszten rettenetes k�nok k�z�tt, szidalmaztatv�n, viszont nem szidalmazott �s szenvedve nem fenyeget�z�tt, hanem hagyta az igazs�gosan �t�l�reY (1P�ter 2:23), akkor azt kell meg�rten�nk, hogy a konfliktushelyzetekben sz�munkra is egyed�l ez lehet a viselked�si norma.
      �n is ilyen alap�rt�kek szerint akarok �lni!
      Az �r adjon erre er�t mindny�junknak!
                                Luk�cs J�nos   (Elhangzott a Chicag�i Magyar Baptista Gy�lekezetben 2002. december 4-�n.)

NINCS A HELY�N
 
"Hasonl� vagyok a pusztai pelik�nhoz; olyann� lettem, mint a bagoly a romokon; olyan vagyok, mint a mag�nyos mad�r a h�ztet�n." (Zsolt 102:7-8)
 
A nyomorultnak im�ds�ga - ezt olvashatjuk a zsolt�r els� sor�ban. �s ha van nyomor�s�g, amit egy ember �t�lhet, ebben a zsolt�rban szinte mind benne van. N�ha azt gondoljuk - tal�n m�g mondjuk is -, hogy a h�v� ember nem lehet szomor�, n�la mindennek rendben kell lennie, minden id�ben, hiszen k�l�n�sebb baj nem is �rheti. De �n azt hiszem, ez nem igei. (L�sd pl. Mt 26:37). E zsolt�rban egy h�v� ember hallatlanul nyomorultul �rzi mag�t - pedig Isten gyermeke, aki zsolt�rt is �rt, s�t im�dkozik.
      Az id�zett ig�ben h�rom mad�r van: a pelik�n, a bagoly �s a mag�nyos mad�r -, de egyik sincs a hely�n! M�lyebb jelent�s�k van ezeknek, mint ahogy ezt az els� olvas�sra gondoln�nk. Hasonlatra v�rn�nk, de ez t�bb, mint hasonlat.
      A pelik�n nem pusztai mad�r. A vizek partj�n �l, �s hallal t�pl�lkozik. Ha a pelik�n most a puszt�ban van, az neki a hal�l. Nincs a hely�n! A bagoly nem a romokon �l - ott nincs biztons�dban -, hanem a sziklareped�sekben; vagy a faodvak az otthona. Teh�t a bagoly nincs otthon a romokon, nincs igaz�n a hely�n. A mag�nyos mad�r a h�ztet�n - enn�l szomor�bb k�pet m�g elk�pzelni sem lehet. Szinte olyan ez, mint amit Arany J�nos A rab g�lya c�m� vers�ben �r. "�rva g�lya �ll mag�ban / Egy teleknek a l�bj�ban, / Felrep�lne, messze sz�llna, / Messze messze, / Tengerekre, / Csakhogy el van metszve sz�rnya."

      H�rom mad�r, �s lehet h�rom szimb�lum is. Mind a h�rom arr�l ad bizonys�got: nincs a hely�n! Nincs f�szke, ez�rt hal�lra van �t�lve. Elrep�lne, de elsodorta a vihar, b�rcsak tudna rep�lni! De mag�ban gubbaszt a h�ztet�n, a romokon �s csak bolyong. A pelik�n pedig a puszt�ban �hhal�lra van �t�lve. Teh�t egyik sem tal�lja a hely�t.

      �s ebben m�ris mai a zsolt�r, vagyis ennek mondanival�ja. Ember, aki nem tal�lja a hely�t, �s �gy tulajdonk�ppen elveszett ember. Olyan, mint a juhocska; elveszett, keresi a p�sztor, de nincs a hely�n. Sokszor nem tudjuk, mi�rt keserg�nk, ide-oda kapkodunk, keress�k a hely�nket, de nem tal�ljuk. Seg�t�re van sz�ks�g, aki visszavezet a j� �tra, vagy pedig bek�t�zi a sebeket.
 
      Van az�rt egy �r�mh�r is a szomor� zsolt�rban. Minden bizonnyal, ha most Isten szent h�z�ban vagy, akkor a helyeden vagy. Itt van a mi igazi f�szk�nk, a val�di otthonunk. �n fel nem cser�ln�m egyetlen hatalmas d�m�rt, vagy egy sok torny� templom�rt sem. Isten megaj�nd�kozott t�ged is, engem is egy meleg f�szekkel. Nemcsak az�rt meleg, mert j� a f�t�s�nk, hanem az�rt, mert akik melletted �lnek, vagy el�tted, vagy a h�tad m�g�tt, azok melegsz�v� testv�rek. �k azok, akik megk�rdezik t�led szeretettel, hol volt�l a m�ltkor, �res volt a helyed, �s ez�rt hi�nyzott is a te melegs�ged. L�tod, nem vagy mag�nyos ember, nem vagy egyed�l, nem vagy elveszett.
      De az is �r�mh�r, hogyha mindennek v�ge �s az �letben minden elhagyna, nyomor�s�gba jutok, napjaim elsz�llnak, de te Uram �r�kk� megmaradsz!
      Szeress�k, becs�lj�k Isten szent h�z�t, azokat, akik vel�nk egy�tt ott vannak, �s valljuk boldog hittel: "Itt j� n�kem, az �r szent h�z�ban... / Itt a helyem, Uram, itt maradok."
        Dr. Viczi�n J�nos

EGY SZ�VVEL - L�LEKKEL

Kiss Zs�fia �s Macher J�nos fiatalon elmenek�lt Magyarorsz�gr�l. M�g miel�tt elhagyt�k sz�l�haz�jukat �r�k h�s�get �g�rtek egym�snak. Azzal a c�llal indultak el, hogy k�lf�ld�n teol�giai kik�pz�st szereznek, azt�n megesk�sznek, majd kettesben - vagy k�s�bb csal�dost�l - teljes sz�vvel az Urat szolg�lj�k.
      �gy is lett minden. S Isten gazdagon meg�ldotta illetve gy�m�lcs�ztette munk�jukat. Munk�juk hat�s�ra rengeteg ember fogadta el az �r J�zust, nyert b�nbocs�natot �s egy mennyei helyet; m�sok meg teljesen odasz�nt�k magukat Istennek; s voltak, akik meg�jultak, felfriss�ltek, vagy �szrevehet�en n�vekedtek.
      Mindez az�rt t�rt�nhetett, mert Zs�fia �s J�nos egy sz�vvel B l�lekkel, buzg�n, �s f�radhatatlanul fejl�dtek, evang�liz�ltak, tan�tottak, im�dkoztak, p�rtfogolt�k hittestv�reiket, s mentett�k az elveszetteket. S a kulcs ebben a kifejez�sben rejlik, hogy "egy sz�vvel - l�lekkel tettek mindent." Egyik�k sem tekintett mag��nak egyetlen munkater�letet sem. Mindent "egy�tt" tettek. Ez m�g besz�d�kb�l is kit�nt, mert �gy hivatkoztak egy-egy szolg�latukra, mint "itt evang�liz�ltunk," "amott gy�lekezetet alap�tottunk," "emitt ifj�s�gi �sszej�veteleket tartottunk," stb. Semmit sem az egyik, vagy a m�sik v�gzett. �r�m volt vel�k t�rsalogni �s im�dkozni.
      Id�vel el�rt�k a nyugdijas kort s nyugalomba vonultak. De ebben az �llapotban is tov�bb szolg�lt�k szeret� Urukat. Ekkor visszat�rtek Magyarorsz�gra, ahol Mak�n egy eg�sz �j munk�t ind�tottak el. Munk�juk eredm�nyek�ppen az a k�z�ss�g ma m�r templom�p�t�ssel foglalkozik.
 
      Macher J�nos lelk�sz nem r�gen hazat�rt Ur�hoz. B�r sz�vesen meggy�gyult �s szolg�lt volna tov�bb, m�gis - P�l szavait id�zve - azt mondta, hogy f�k�nt az�rt esedezik �s arra v�gyik, hogy "...nagy b�tors�ggal fog magasztaltatni Krisztus az �n testemben, ak�r �letem, ak�r hal�lom �ltal." (Filippi 1:20.) Majd m�g arr�l is gondoskodott, hogy temet�s�re - a csal�don k�v�l - senki se hozzon vir�got; hely�be az arra sz�nt �sszeget adj�k oda a Mak�-i gy�lekezet templom-�p�t�si alapj�ra. Mindez szint�n megt�rt�nt. Azaz Isten neve val�ban megdics��lt hal�l�ban, mint ahogy �let�ben is. Azaz minden v�gya teljes�lt.
***
A Bibli�ban is olvasunk egy ilyen h�zasp�rr�l. Aquil�ra �s Priscill�ra gondolok. Krisztus-hiv� zsid�k voltak. S a zsid��ld�z�s miatt ide-oda k�lt�ztek. Nem voltak ugyan lelk�szek. Ennek dac�ra teljes �tad�ssal s a Szent L�lek erej�vel �s �ld�s�val egy sz�vvel-l�lekkel szolg�lt�k Megv�lt�jukat. P�l apostol el�sz�r Korinthusban tal�lt r�juk
       N�zz�k meg, hogy milyen szolg�latokat v�geztek:
       1. Vend�gszeretetet gyakoroltak. A Cselekedetek 18:1-4 verseiben arr�l �rtes�l�nk, hogy amikor P�l apostol Korinthusba �rkezett "...csatlakozott hozz�juk, �s mivel ugyanaz volt a mesters�ge, n�luk lakott, egy�tt is dolgozott vel�k; ezek ugyanis s�tork�sz�t� mesterek voltak."
      2. Igeismer�k �s tan�tok, vagy mondhatn�nk, misszion�rius k�pz�k lettek. Ugyanis, amikor egy Apoll�s nev� �kesen sz�l�, lelkes igehirdet� jelent meg v�rosukban, akkor �k el�sz�r sz�v�lyesen meghallgatt�k. Azt�n, amikor r�j�ttek, hogy az evang�liumot csak a J�nos kereszts�g�ig ismeri, akkor "... maguk mell� vett�k, �s m�g alaposabban megmagyar�zt�k neki az Isten �tj�t." S olyan j� munk�t v�geztek, hogy mire Apoll�s elment Akh�j�ba m�r "... nagy seg�ts�g�kre volt azoknak, akik a kegyelem �ltal hiv�kk� lettek. Mert ... a nyilv�nos�g el�tt bizony�totta az �r�sok alapj�n, hogy J�zus a Krisztus." (Cselekedetek 18:24-28.)
      3. Otthonukat megnyitott�k a helyi gy�lekezetek sz�m�ra; vagyis a rendszeres gy�lekezeti �let t�mogat�i illetve el�seg�t�i is voltak. Err�l �rtes�l�nk a R�ma 16:5 �s 1 Kor 16:19-ben.
      4. �nfel�ldoz�ak voltak. P�l szerint "...�letem�rt saj�t fej�ket kock�ztatt�k." (R�ma 16:4/b.)
      5. Sz�lesk�r� leki-munk�t v�gezve k�zismertekk� �s k�zkedveltekk� is v�ltak. Ez�rt �rhatta P�l a R�ma 16:4/c-ben, hogy "...h�l�s" nekik "a pog�nyok valamennyi gy�lekezete is." (Nem csak egy gy�lekezet!)
      6. B�k�s �s bar�ts�gos emberek is lehettek. Ennek k�sz�nhet�, hogy P�l aki -"lakva is megismerte �ket" - k�s�bb ism�telten is megeml�kezett r�luk �s k�ldte �dv�zlet�t nekik. Nyilv�n szeretettel �s �hitattal gondolt r�juk. "K�sz�ntsd Priszk�t �s Akvil�t..." Tov�bb� "K�sz�nts�tek Priszk�t �s Akvil�t, akik munkat�rsaim a Krisztus J�zusban..." - �rta a 2Tim�teus 4:19-ben s a R�ma 16:3-ban.
      7. F�lt�kenys�gmentes, J�zus�rt �r�mmel egy�ttm�k�d� lelkimunk�sok lehettek. Els�sorban egym�ssal s azt�n t�bb lelki munk�ssal is egy�ttm�k�dtek. Ez�rt nevezhette �ket P�l munkat�rsainak.
 
      Sajnos Isten gyermekei k�z�tt is el�fordul n�ha, hogy egy�ni dicsv�gy miatt nem tudnak egy�ttm�k�dni. De Aquila �s Priscilla nem ilyen volt. Isten nev�nek megdics��t�se volt a legfontosabb sz�mukra; mint P�l sz�m�ra is. S ennek �rdek�ben boldogan �s al�zatosan egy�ttm�k�dtek mindazokkal, akik Urukat teljes sz�vb�l szolg�lt�k.
      Azaz J�zus befogad�sa ut�n teljesen odasz�nt�k magukat �s h�zas�let�ket Istennek. Majd a Szent L�lek r�juk �rasztott aj�nd�kaival buzg�n szolg�lt�k Urukat, aki azut�n gazdagon meg�ldotta �let�ket. Csak�gy mint a fent eml�tett Macher h�zasp�rt.
***
Kedves Olvas�ink! Ha J�zus� m�r az �letetek �s h�zass�gra k�sz�lt�k, vagy m�r megh�zasodtatok: Eml�kezzetek arra, hogy Isten nem csak egy�nenk�nt szeretn� haszn�lni �leteteket, hanem k�z�sen is. Ha teljesen odasz�nj�tok magatokat �s h�zas�leteteket �n�ki, akkor � megaj�nd�koz benneteket, megnyitja a szolg�lat kapuit el�ttetek �s meg�ld titeket is. Ezt tette a Macher lelk�sz-h�zasp�r �s a laikus Aquila �s Priszcilla h�zasp�r �let�ben is, amikor vend�gszeret�, igeismer� �s tan�t�, otthonukat gy�lekezeti �sszej�vetelekre fel�ldoz�, �let�ket is kock�ztat�, b�k�s, bar�ts�gos �s f�lt�kenys�gmentes lelki munk�ss� �s munkat�rss� alak�totta �ket.
 
Lehettek hivat�sos lelki munk�sok, vagy laikusok. Az �r orsz�g�ban mindk�t f�l�re sz�ks�g van s � mindk�t f�le h�zasp�rt fel tudja haszn�lni. Ezt bizony�tott�k a fenti p�ld�k. Ha emberfeletti boldogs�gra, el�gedetts�gre, �s c�ltudatra v�gytok, akkor "Az Isten irgalm�ra k�rlek ... titeket, testv�reim, hogy okos tiszteletk�nt sz�nj�tok oda testeteket �l� �s szent �ldozatul, amely tetszik az Istennek..." (R�ma 12:1.) Mire � meg�ld titeket is! Nincs ann�l szebb �s boldogabb h�zas�let, mint amikor ketten egy sz�vvel - l�lekkel szolg�lj�k az Urat!
             M�train�, F. I.

Vil�got Form�l� Igeversek - John 3:3 - Jimmy Carte & Charles Colson

95 �ves az Evang�liumi H�rn�k  - Imah�zmegnyit� 1908-ban

DR. GERZSENYI L�SZL�N�
sz. Udvarnoki M�ria

JOSEPH YANIK

 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]