Baptist TOP1000

GY�LEKEZETI H�REK
TORONT�

T�BORI K�PEK

K�ZGY�L�SI
F�NYK�PEK

VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2002. SZEPTEMBER

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g 95. K�zgy�l�se Detroitban
Jelige:  "� a mi b�kess�g�nk" (Ef�zus 2:14)
 
Isten�nk kegyelm�b�l az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g rendszeres �vi k�zgy�l�s�t Detroitban, j�lius 26-28 k�z�tt tartottuk meg.
      H�rom napra a Lincoln Park-i magyar gy�lekezetben telt h�z volt. Lelkip�sztorok, gy�lekezetek k�ld�ttei �s a vend�g testv�rek, sokan. T�bben hossz� �t ut�n �rkeztek a k�zgy�l�sre: Ausztr�li�b�l, Szlov�ki�b�l, Erd�lyb�l, Magyarorsz�gr�l, �s az un. helybeliek: New York, Los Angeles, Palm Bay, Toronto, Cleveland, Chicago v�ros�b�l.
      P�nteken d�lben kezd�d�tt a szervezett program a beiratkoz�ssal, amely ut�n a jelenlev�ket egy finom eb�ddel v�rt�k a helybeli testv�rn�k. A k�zgy�l�st kora d�lut�n Torma J�nos (Chicagoi lelkip�sztor) �ltal vezetett ima�h�tattal kezdt�k meg. A buzg� im�ds�gok ut�n a k�zgy�l�st Kulcs�r S�ndor New York-i lelkip�sztor, a sz�vets�g eln�ke nyitotta meg. N�h�ny alkalmi igei gondolat ut�n k�sz�nt�tte a jelenlev� testv�reket, majd im�ds�g�ban Isten jelenl�t�t �s b�lcsess�g�t k�rte az el�tt�nk �ll� alkalmakra, megbesz�l�sekre.
      A k�zgy�l�s programj�t Dr. Herjeczki G�za, a helybeli gy�lekezet lelkip�sztora �s a sz�vets�g aleln�ke ismertette.
      Gy�lekezeti besz�molok k�vetkeztek. A Detroit-i gy�lekezet erre az alkalomra k�lcs�n k�rt egy vide� vetit� berendez�st, hogy a besz�mol�kat szebb� �s �l�v� tegye. Els�nek az Alhambrai Gy�lekezetet ismerhett�k meg. Tagai Istv�n gy�lekezetvezet� tv. sz�lt a gy�lekezet�k m�ltj�r�l egy vet�tett f�nyk�psorozattal k�s�rve - melyet az �ppen Magyarorsz�gon tart�zkod� lelkip�sztoruk, Nov�k J�zsef testv�r �ll�tot �ssze -, majd az elm�lt �vi szolg�latokr�l, �ld�sokr�l besz�lt. Ut�na a New-York-i gy�lekezetben k�sz�lt f�nyk�peket ismertette Kulcs�r S�ndor tv. A m�sik h�rom besz�mol�ra szombaton d�lel�tt ker�lt sor. A Chicago-i, a Detroit-i �s a Melbourne-i besz�mol�kat sorban, Szab� Istv�n, Herjeczki G�za �s Nemes L�szl� ismertette.
      Vas�rnap reggel a Magyarorsz�gi K�zponti �nekkar amerikai szolg�latait tekintett�k meg. A vet�t�s ideje alatt a k�rus �nekeit hallgattuk, �s kellemesen visszaeml�kezhett�nk az �nekkar k�z�tt�nk v�gzett szolg�lataira, s az azzal kapcsolatos �ld�sokra.

Kattints nagyobb k�gy�l�si k�pek�rt K�zgy�l�si f�nyk�pekhez

A k�zgy�l�s figyelemmel hallgatta v�gig a Sz�vets�g vezet�inek besz�mol�it, ezeket egyhang�an elfogadta, k�zfelemel�ssel jelezve elismer�s�ket szolg�lataik�rt.
      Minden k�zgy�l�s alkalm�val a N�i konferencia �s a F�rfi konferencia keret�n bel�l megeml�kez�nk az elm�lt �vben elk�lt�z�tt testv�reinkr�l. Kish Etelka �s Kish Ern� testv�reink m�ly tisztelettel �s meghat�an v�gezt�k ezt a szolg�latot.
      Az Ifj�s�gi Sz�vets�g, B�nt� Attila ifj�s�gi aleln�k vezet�s�vel egy k�zeli parkban rendezett - szombaton - ifj�s�gi d�lut�nt. Minden koroszt�lyb�l voltak r�sztvev�k, megismerkedtek egym�ssal �s mindny�jan j�l erezt�k magukat. Im�val, �nekekkel, �s labdar�g�ssal tett�k eml�kezetess� az egy�tt elt�lt�tt id�t.
      Gy�lekezeti szolg�latokban is gazdag volt az egy�tt elt�lt�tt id�. A F�r B�la �ltal erre az alkalomra k�sz�tett himnuszt m�r m�sodik napra zengte a gy�lekezet. A k�z�s �nekeket is az �r�svet�t� seg�ts�g�vel �nekelt�k. Zenekar, sz�l� �nekek hangzottak el, szavalatokban �s bizonys�gtev�sekben gazdag volt a program. A chicagoi �s a detroiti �nekkarok k�l�n is szolg�ltak, de j� volt hallgatni egy�tt is az �sszevont �nekkar �nekeit, amelyeket F�r B�la (Detroit) �s M�t� B�lint (Chicago) vez�nyelt.
      Mint minden alkalommal, a N�sz�vets�g is kivette a r�sz�t a szolg�latokb�l. P�ntek este el�l, az asztaln�l Ol�h Lajosn� �s Herjeczki G�z�n� a N�sz�vets�g eln�ke �s jegyz�je �llt, vezetve a programot, h�l�t adva az eg�sz gy�lekezet el�tt mindazok�rt az �ld�sok�rt, amit kaptak az elm�lt �vben. Az aj�nd�kok sem hi�nyoztak, az istentisztelet v�g�n minden jelenlev� testv�rn� kapott egy kis eml�ket Jakab Meggit�l, a helyi gy�lekezet n�testv�rei k�pviselet�ben.
      Ezen az alkalmon az igehirdet�st Fazekas P�l, Szlov�ki�b�l Amerik�ban tart�zkod� fiatal magyar lelkip�sztor tartotta. Gyakorlati p�ld�kban r�mutatott a R�ma 12:18-as vers fontoss�g�ra az egy�ni, csal�di, t�rsadalmi �s gy�lekezeti �let�nkben (Ha lehets�ges, amennyire rajtatok �ll, minden emberrel b�kess�gsen �ljetek). A konvenci� t�m�j�hoz kapcsol�d� iger�szeket szombat d�lel�tt Hunter Vad�sz J�nos lp.(Santa Monica) folytatta, hirdetve Isten terv�t a b�kess�ggel kapcsolatosan. M�g a d�lel�tti sor�n hallhattuk meg Dr. Simon J�zsef lp. az Erd�lyi Magyar Baptista Sz�vets�g eln�k�nek igei �dv�zlet�t, aki v�ratlan, de ugyanakkor szeretett vend�ge volt a k�zgy�l�s�nknek. Este az igehirdet�s szolg�lat�t Nemes L�szl� lp.(Melbourne) v�gezte. Az � a mi b�kess�g�nk t�ma keret�ben r�mutatott, hogy Isten a b�kess�g Istene, ez�rt nincs b�kess�ge az Istentelennek, de a hitetlennek sem. Ut�na a bels�, Isteni b�ke jellemz�ir�l besz�lt.
      Vas�rnap a z�r� �rvacsorai istentiszteletet Kulcs�r S�ndor �s Herjeczki G�za tv-ek vezett�k, a jelenl�v� lelkip�sztorok az �rvacsorai jegyek kioszt�s�n�l szolg�ltak. Igehirdet�s�ben Kulcs�r testv�r hangs�lyozta, hogy az �r nek�nk adta a b�k�ltet�s szolg�lat�t, ami az�ta h�v� baptista gy�lekezeteink, de egyben szem�lyes kereszty�n �let�nk elh�vat�sa is.
      A tiszteletet �s egy�ttal a k�zgy�l�st is az �ldott legyen a frigy, mely minket �sszek�t �nekkel z�rtuk. A megtelt imah�zban - k�z a k�zben - �r�mmel �nekelt�nk, b�r sokak szem�ben k�nnycseppeket lehetett l�tni. Azut�n, r�ad�sk�nt, el�nekelt�k a "baptista himnuszt," a Felt�madt H�s-t. Sz�p volt, j� volt egy�tt lenni, ezt megk�sz�nj�k az �rnak �s el�re n�zve al�zatban, m�r v�rjuk is a k�vetkez� ilyen alkalmat.
         Nemes L�szl�

A 95-IK K�ZGY�L�S HAT�ROZATAI

1. A k�zgy�l�s meghallgatta �s elfogadta az �venk�nt szok�sos jelent�seket - eln�ks�g (eln�k, titk�r), a bizotts�gok (Misszi� �s Irodalmi, P�nz�gyi), �s az Evang�liumi H�rn�k (szerkeszt� �s lapkezel�) jelent�s�t.

2. A k�zgy�l�s j�v�hagy�lag elfogadta a 2002-2003-as �vre k�sz�tett k�lts�gvet�st.

3. A v�laszt�sok sor�n a k�zgy�l�s meger�s�tette tiszts�g�ben a f�titk�r testv�rt �s a bizotts�gokba n�h�ny �j tagot v�lasztott.

4. A f�t�m�val kapcsolatosan �gy d�nt�tt�nk, hogy azt a gy�lekezeteinkben is hangs�lyoss� tessz�k. "� a mi b�kess�g�nk."

5. A k�zgy�l�s egy javaslatot elfogadva �gy d�nt�tt, hogy az Otthon elad�s�val kapcsolatban sokat f�radoz� k�t testv�rt (Kish Ern� �s Drescher Lajos) k�l�n elismer�sben r�szes�ti.

6. A k�zgy�l�s k�sz�netet mond a detroiti gy�lekezetnek a 95-ik k�zgy�l�s megrendez�s��rt, 
    egy�ttal k�sz�net�t fejezi ki mindazok fel�, akik a k�zgy�l�si programokban, valamint az istentiszteleteken szolg�latot v�geztek.


K�zgy�l�si f�nyk�pekhez

AAz �r ad er�t n�p�nek, az �r meg�ldja n�p�t b�kess�ggel.@ (Zsolt 29:11)
R�szletek az eln�ki jelent�sb�l
 
Kulcs�r S�ndor eln�k testv�r �r�sban elk�sz�tette �s kiosztotta besz�mol�j�t, melyet r�viden ismertet�nk e helyen is. 
     A c�mad� ig�vel kapcsolatos buzd�t� �s a jelenl�v�ket k�sz�nt� szavai ut�n az eln�k testv�r a sz�vets�g�nk esem�nyeir�l sz�lt (k�z�l�k is kiemelve a R�mai T�bor fejleszt�s�vel, az Otthon elad�s�val kapcsolatos dolgokat �s a Magyarorsz�gi Baptista K�zponti �nekkar szolg�lati �tj�t).
     Felsorolta ezut�n a sz�vets�g�nk gy�lekezeteiben megfordult k�lf�ldi vend�geket, majd a gy�lekezetekben tett l�togat�sait ismertette. Jelent�se utols� fejezet�t eg�sz�ben k�z�lj�k (szerk).
 
JELEN�NK �S J�V�BETEKINT�S�NK
Nem vagyunk sokan, azonban b�ven van feladat mindannyiunk sz�m�ra. Isteni b�lcsess�gre van sz�ks�g�nk, szeretetbeni egys�gre �s a Szentl�lek vezet�s�re ahhoz, hogy j�l elv�gezz�k munk�nkat.
      A CHICAG�I GY�LEKEZET p�sztor k�rd�ssel foglalkozik. T�mogassuk �ket im�ds�gainkban, mert nagy sz�ks�g�k van erre. Hissz�k, hogy az �r gondoskodni fog testv�reinkr�l ebben a k�rd�sben is.
      L�szl� Imre testv�r felmondta a lelkip�sztori szolg�lat�t a m�lt �vben, mert k�lmisszi�s tervei vannak.
      F�redi Kamilla testv�rn� is abban rem�nykedik, hogy az �r utat nyit sz�m�ra a k�lmisszi�s munk�ra.
      H�rom testv�r�nk k�sz�l misszi�s szolg�latra jelenleg: Kulcs�r Attila, Pardi F�lix �s Gerstner Korn�l. K�t el�bbi testv�r�nk a lelkip�sztori munk�ra, az ut�bbi testv�r r�di�s misszi� szolg�latra. Hadd legyenek testv�reink im�ds�gban hordozva, hiszen nagy �r�m az, hogy fiataljaink k�z�l, minden neh�zs�get v�llalva k�szek az �r szolg�lat�ba �llni.
      Merj�nk v�llalkozni gy�lekezet pl�nt�l�sra! Ez itt nagy kih�v�s sz�munkra ma! Megmarad�sunk �s gyarapod�sunk csak �ldozatos misszi� munka �ltal lehets�ges. Ha a misszi� munk�t nem v�gezz�k, egym�sba botlunk, esetleg m�g akad�lyozzuk is a lelki munk�t. Sokan vannak honfit�rsaink k�z�tt, kiket el kell �rn�nk az Isten orsz�g�nak evang�lium�val. Nem k�nnyt� feladat az ugart�r�s, de a hit mer�szs�g�vel pr�b�ljuk meg -, Isten meg�g�rte �s biztos�tja az �ld�st. Teljes sz�vet, tiszta, �tadott �letet k�r t�l�nk.
      Az �r kirendeli az anyagi sz�ks�gleteket is a l�lekment�s szolg�lat�ra. Hisz�nk �s b�zunk �g�reteiben, mert � azokat beteljes�ti. Tegy�k pr�b�ra az Urat �s nagy dolgokat fogunk tapasztalni.
      A Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g a bejegyeztet�s pillanatnyi elakad�sa ellen�re nem sz�nt meg, hanem tov�bb m�k�dik. Im�dkozzunk �rte �s testv�reink�rt, akik az �r nev�ben magyar baptista n�p�nk�rt f�radoznak. Hadd legy�nk mindannyian engedelmes szolg�i az �rnak, akik mindenben az � akarat�t k�v�njuk cselekedni. Az MBVSz vezet�s�ge tan�cskozni fog augusztus v�g�n a Hargit�n, Erd�lyben, amikor �j eln�k�t is megv�lasztja.
      Minden jel arra mutat, hogy Megv�lt� J�zusunk elj�vetele nagyon k�zel van. Jertek, szentelj�k ma �jb�l N�ki �let�nket, marad�ktalanul. A Szentl�lek hatalmas erej�vel betelve hirdess�k szent meggy�z�d�ssel mindenkinek: A� A MI B�KESS�G�NK!@
      Legyen tov�bbra is Gondvisel� Isten�nknek megtart� kegyelme, szeretete �s �ld�sa �let�nk�n �s munk�nkon, a L�lek egys�g�ben.
      Kulcs�r S�ndor, eln�k

9-11

Saj�tosan �rint konvenci�nk mott�ja: "� a mi b�kess�g�nk." Senki el�tt sem titok, hogy az ut�bbi �v felgyorsult esem�nysorozata mennyire befoly�solta egy�ni, csal�di, gy�lekezeti, t�rsadalmi, nemzeti, s�t nemzetk�zi �let�nket. Mindegyre eszembe jut az 1 Thess 5:3: "mert amikor ezt mondj�k: B�kess�g �s biztons�g, akkor hirtelen veszedelem j� r�juk," hisz egy nemzet sem �reste mag�t oly er�snek, t�madhatatlannak �s olyan biztons�gban, mint az Amerikai Egyes�lt �llamok. A v�ratlan veszedelem v�g�rv�nyesen elvette szeptember 11-�n hamis �nbizalmunkat, s honfit�rsainkkal egy�tt kegyetlen val�s�gra �bredt�nk. Az eg�sz lak�ss�g megrettent, s nagy sz�zal�kban felismerte, hogy csak Istenben van b�kess�g. K�l�nb�z� sz�ll�ig�k ker�ltek haszn�latba: "Vissza Istenhez!", "Vissza az im�ds�got az iskol�kba", "a t�zparancsolatot a falakra", s a legk�zismertebb: "Isten �ldd meg Amerik�t!"

New Yorkban k�zvetlen�l az esem�nyek forgatag�ban voltunk. Ismer�seink, rokonaink k�z�l egyesek a World Trade Center k�zel�ben figyelt�k a t�rt�nteket, menek�l�s k�zben; egyik gy�lekezeti tagunk pedig r�szt vet a romok eltakar�t�s�ban. Egy r�vid �ra alatt �r�kre megv�ltozott v�rosunk �gboltozat�nak arculata, s vele az �lete is, t�bb vonatkoz�sban. Az anyagi k�r, a rengeteg elvesz�tett munkahely csak penny-ket �r a sok elvesztett, p�tolhatatlan �lethez k�pest. A megmenek�lt szem�lyek boldog, �s m�gis retteg�ssel tel�tett t�rt�net�t valamennyien megnehezedett sz�vvel hallgattuk. Sokan ny�ltan vallott�k, hogy Isten l�pett k�zbe, vagy �rangyal�t k�ldte seg�ts�g�l.

K�t olyan v�ltoz�st eredm�nyezett mindez, melyet �rdemes megeml�tenem: az emberek felismert�k, hogy egym�sra vannak utalva, de azt is, hogy sz�ks�g�k van Istenre. Az �sszefog�sban, �ldozatv�llal�sban rengetegen vizsg�ztak jelesre. Emellett hossz� ideje nem volt annyi lehet�s�g a szem�lyes evang�liz�ci�ra, mint szeptember 11 �ta.
      D�nes Endre, biz. eln�k 
     
(r�szlet a Misszi� �s Irodalmi Bizotts�g eln�k�nek jelent�s�b�l)

U U  U U  U U  U U

Hogyan engedhette meg Isten?

"�gy hiszem, Istent nagyon elszomor�tja, ami vel�nk t�rt�nt, �m �vek �ta azt mondjuk neki: menj ki az iskol�inkb�l, menj ki a korm�nyunkb�l, �s t�vozz az �let�nkb�l. - �s �, amilyen �riember, csendben h�trah�z�dott. Mik�ppen v�rhatjuk el Istent�l, hogy �ld�s�t �s v�delm�t adja, ha egyben arra sz�l�tjuk fel, hogy hagyjon benn�nket egyed�l?

Terrort�mad�sok, iskolai l�v�ld�z�sek, ... azt hiszem, ez akkor kezd�d�tt, amikor Madeline Murray O'Hare panaszkodott, hogy nem akar im�ds�got az iskol�inkban, �s mi azt mondtuk: rendben.

Azt�n valaki azt mondta, jobb, ha nem olvasunk Bibli�t az iskol�ban... - a Bibli�t, amely azt mondja: ne �lj, ne lopj �s szeresd a felebar�todat, mint magadat. �s mi azt mondtuk: rendben.

Azt�n dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenekelj�k el a gyerekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis szem�lyis�g�k megrong�l�dik, �s lerombolhatjuk az �nbecs�l�s�ket (Spock fia �ngyilkos lett). �s mi azt mondtuk, egy szakember biztos tudja hogy mir�l besz�l, �s azt mondtuk: rendben.

Azt�n valaki azt mondta, hogy a tan�rok �s az oszt�lyf�n�k�k jobb, ha nem fegyelmezik a gyerekeinket, amikor rendetlen�l viselkednek. �s az iskolai �gyint�z�k azt mondt�k, a tan�ri kar tagjai ink�bb ne is �rints�k meg a di�kokat, mert nem akarunk rossz rekl�mot az iskol�nak, �s semmik�ppen nem akarjuk, hogy bepereljenek benn�nket. �s mi azt mondtuk: rendben.

Azt�n valaki azt mondta, hagyjuk, hogy di�kl�nyaink abortuszt v�geztessenek, ha akarnak, �s nem kell, hogy ezt elmondj�k a sz�leiknek. �s azt mondtuk: rendben.

Azt�n egy b�lcs vezet� azt mondta, mivel a fi�k fi�k, �s �gyis meg fogj�k tenni, adjunk fi� di�kjainknak annyi �vszert, amennyit akarnak, �s nem kell, hogy err�l sz�leiknek besz�moljanak. �s azt mondtuk: rendben.

Azt�n valaki, az �ltalunk jelent�s posztra megv�lasztottak k�z�l azt mondta, hogy nem sz�m�t, mit tesz�nk a mag�n�letben, ha elv�gezz�k a munk�nkat.

�jb�l egyet�rtve vel�k, azt mondtuk, nem sz�m�t, mit tesz valaki (bele�rtve ak�r az eln�k�t is) a mag�n�let�ben, am�g van munk�nk �s a gazdas�g j�l m�k�dik.

Azt�n valaki azt mondta, nyomtassunk �js�gokat meztelen n�k k�peivel �s h�vjuk ezt a n�i test sz�ps�ge feletti eg�szs�ges, term�szetes csod�latnak. �s azt mondtuk: rendben.

Azt�n valaki eggyel tov�bb l�pett ebben a csod�latban, �s meztelen gyerekek k�peit publik�lta, majd tett m�g egy l�p�st, �s ezeket el�rhet�v� tette az Interneten. �s mi azt mondtuk: rendben, a szabad sz�l�s joga feljogos�tja erre �ket.

�s azt�n a sz�rakoztat� ipar azt mondta, csin�ljunk TV-m�sorokat �s mozifilmeket, amelyek az er�szakot, erk�lcstelens�get rekl�mozz�k �s a tiltott szexet.

�s k�sz�ts�nk olyan zenefelv�teleket, amelyek b�tor�tanak a nemi er�szakra, k�b�t�szer fogyaszt�sra, gyilkoss�gra, �ngyilkoss�gra, �s k�l�nb�z� s�t�ni t�m�kat dolgoznak fel.

�s mi azt mondtuk, ez csak sz�rakoz�s, nincs is rossz hat�sa, �s k�l�nben sem veszi senki komolyan, �gyhogy csak hadd menjenek.

Azut�n azon elm�lked�k: mi�rt nincs a gyermekeinknek lelkiismerete, mi�rt nem tudnak k�l�nbs�get tenni j� �s rossz k�z�tt, �s mi�rt nem okoz nekik probl�m�t, hogy meg�lj�k az idegeneket, oszt�lyt�rsaikat, saj�t magukat?

Tal�n, ha el�g komolyan elgondolkodunk rajta, r�j�v�nk. Azt hiszem, el�g sok k�ze van mindennek ahhoz, hogy: "amit vet az ember, azt aratja is." (Gal 6:7)

Anne Graham Lotz (r�szlet egy szeptember 11 ut�n k�sz�lt interj�b�l)

U U  U U  U U  U U

VAL�BAN?

R�MAI T�BORI KONFERENCIA, 2002. J�NIUS 29 - J�LIUS 1.
J�ZUS A MI TERHEINK HORDOZ�JA

J�lius eleje, akkor R�ma. Imm�r a 42-dik �vi konferenci�ra gy�lekezet�nk szombatod - d�lben, vagy kora d�lut�n. A nagy forgalom miatt m�r azt hitt�k, lemaradtunk az eb�dr�l, de m�gsem. J� j�ban lenni a konyh�n dolgoz� toront�iakkal. R�m�ban mindig gyorsan telik az id�. K�l�n�sen is ha j� id�t kapunk a t�boroz�s Ur�t�l. M�g alig k�sz�nt�nk egym�snak, m�ris kezd�dik a hagyom�nyos Kanada - USA r�plabdam�rk�z�s. Dan testv�r im�ds�ga, buzd�t� szavai ut�n tudjuk, hogy nem csak a gy�ztes csapat lesz boldog. Persze, az�rt ami rajtunk �ll megtessz�k, megnyerj�k.

A t�borban nagyon sok v�ltoz�s t�rt�nt az elm�lt n�h�ny h�napban. Alig tudom elk�pzelni, hogyan v�gezt�k el ezt a sok munk�t a toront�iak. Seg�tett nekik egy keveset - anyagilag - a sz�vets�g�nk, de a munka terhe, no meg az anyagi nagyobbr�sze is az � v�llukon van. �s viszik, sz�pen haladnak a tervekkel. K�zel sz�z �jonnan �ltetett feny�fa veszi k�rbe a t�bort, a sportp�lya kezdi mutatni j�vend�beli form�j�t, n�h�ny r�gi, elavult �p�let elt�nt, �jabbaknak k�sz�tve ezzel helyet. A konyha mellett egy sz�p gazeb� �p�lt, melynek megnyit�s�ra szombaton este, a vacsora el�tt ker�l sor. Dan L�szl� testv�r megnyit� szavai ut�n Herjeczki G�za im�dkozik - s m�r haszn�latba is vehetj�k a szabadban k�sz�lt, �zletes vacsor�val, �s este a csoportos �nekl�ssel.

Vacsora ut�n kezd�dik az istentisztelet. A szombat estinek k�l�n�s hangulata van most is. Ilyenkor m�r itt van, aki el akart j�nni. Szolg�latokra is ekkor van a legjobb alkalom. A t�ma praktikus, szem�lyes: J�zus a mi terheink hordoz�ja. A sz�sz�ken egy olyan fiatalember, aki el�sz�r j�r R�m�ban, Luk�cs J�nos, Beretty��jfalui lelkip�sztor. Az alapig�je �zsai�s 53:1-7. (A vas�rnap reggeli ima�h�taton is ugyanezzel az ig�vel buzd�t im�ds�gra k�t clevelandi testv�r. "Sebeivel gy�gyul�nk meg." Van k�z�tt�nk egy orvos is, dr. Szenohradszky J�nos (Alhambr�b�l), aki szem�lyes bizonys�gt�tel-szer� igemagyar�zat�val �rteti meg vel�nk, mit jelent a h�v�nek a betegs�g �s a gy�gyul�s.

A vas�rnapi k�t igehirdet�s is ugyanezt a t�m�t hozza el�nk, Herjeczki testv�r d�lel�tt a 34. Zsolt�r, Luk�cs testv�r este a M�t� 11:28-30 alapj�n mutatja f�l a gy�gyul�s, az �let �tj�t.

Mennyi mindent meg kellene eml�tenem m�g, de a hely elfogyott (a k�peket helyeztem el el�bb az oldalon). Szeretj�k R�m�t, a testv�reket, a tal�lkoz�sokat. Im�dkozzunk a toront�i testv�rek�rt, akik a konferencia ut�n is folytatj�k itt a megfesz�tett munk�t. Hogy j�v�re m�g szebb legyen a t�bor. (A k�pekhez nem kell komment�r. A legels�n a Luk�cs �s a Dan h�zasp�r l�that�. (HG)

Tov�bbi t�bori k�pek

100 �ves Sz�let�snap
 
A toront�i gy�lekezet testv�ris�g�nek j�lius 21-�n olyan alkalomban volt r�sze, ami ritk�n adatik meg: Werle Henrikn� testv�rn�t k�sz�nthett�k 100. sz�let�snapj�n.
      Sz�pen feld�sz�tett teremben, feh�r asztalok mellett fogadtuk Werle n�nit, aki mosolyogva lepett be fia karj�n. Noha a gy�lekezetb�l most sokan t�vol vannak, a terem zs�fol�sig megtelt a r�gi ismer�s�kkel, testv�rekkel, �s a "kort�rsakkal," akik �vekben m�r Werle n�ni nyom�ban l�pkednek.
      Els�k�nt a gyermekek k�sz�nt�se hangzott el. Bibliaverssel k�rtek �ld�st. "J�t k�v�nunk ma neked!" -�nekeltek, �s egy nagy piros kartonlapon rajzokkal d�sz�tett k�zlenyomatukkal aj�nd�kozt�k meg a n�nit. Dan L�szl� lelkip�sztor a 100. Zsolt�r felolvas�sa ut�n megeml�kezett arr�l, hogy testv�rn�nk milyen h�s�ges volt az �r h�z�hoz. M�g ereje engedte, egyetlen alkalmat sem mulasztott el. Ol�h Lajosn� alkalmi verset mondott, T�th Gy�z�n� bibliaverssel �s vir�ggal adta �t a n�testv�rek k�sz�nt�s�t.

 
Dan L�szl� lp. k�sz�nti a 100 �ves Werle n�nit; mellette fia, Ted Werle �l.

      �rdekes volt meghallgatni a legfels�bb helyr�l �rkezett lev�lbeli k�sz�nt�sek felolvas�s�t. Els�nek Erzs�bet kir�lyn� gratul�ci�j�t, majd a Governor General, a minisztereln�k, Ontario �s Toronto vezet�i, a toront�i magyar f�konzul, v�g�l az angol Baptista Sz�vets�g vezet�s�g�nek meleg szavait hallhattuk.
      Az egybegy�lt testv�rek k�z�l t�bben el�re j�ttek, hogy n�h�ny sz�ban megeml�kezzenek a m�lt esem�nyeir�l, �s megk�sz�nj�k Werle Mam�nak a bev�ndorl�s neh�z �veiben tapasztalt szeretet�t �s seg�t� k�szs�g�t. Nem sokan tudj�k, hogy Werle n�ni a Toront�i Gy�lekezet alap�t� tagjainak egyike, aki egy-egy testv�rrel egy�tt b�tran bizonys�got tett a belv�ros utc�in, �nekkel h�vogatva a magyars�got, m�g v�g�l imah�zat tudtak venni. Mindig igyekezett seg�teni a magyar bev�ndorl�knak, befogadta �ket, lak�st �s munk�t szerzett nekik. F�rj�vel egy�tt ott volt a T�bor v�s�rl�s�n�l is, �s kezdett�l fogva � volt a konferenci�k "mindenese." A m�r megemberesedett r�gi gyermek-t�borosok is elj�ttek, hogy k�zcs�kkal �s meleg �lel�ssel mondjanak k�sz�netet.
      Werle n�ni a gy�lekezetnek �s egyenk�nt mindny�junknak szeret�, meg�rt� �desanyja.
      A sz�p �s meghitt �nnepl�st Werle n�ni meghat� h�laim�ds�ga fejezte be. Testv�reink a k�sz�nt� �nek hangjai mellett hozt�k be a gy�ny�r� tort�t, a 100-as felirattal! Majd a sok j�val megrakott asztalok mellett szeretetvend�gs�ggel, vid�m besz�lget�ssel telt el a d�lut�n.
      Werle n�nink gazdagon meg�ldott �let�r�l elmondhatjuk: "�letet k�rt t�led, adt�l neki hossz� id�t,-�r�kk�val�t. S�t �ld�ss� tetted �t �r�kk�, megvid�m�tottad �t sz�ned �r�m�vel." (Zsolt. 21:5,7)
      G.O.
 
Dr. Somogyi Barnab�s
1918-2002
Szomor� sz�vvel fogadtuk a h�rt augusztus 11-�n este, hogy Dr. Somogyi Barnab�s nyugalmazott lelkip�sztor testv�r, az orvostudom�nyok kandid�tusa �let�nek 84. �v�ben r�vid szenved�s ut�n az �r�kk�val�s�gba k�lt�z�tt.
      Somogyi Barnab�s testv�r, magyarorsz�gi baptista k�z�ss�g�nknek �vtizedeken �t meghat�roz� szem�lyis�ge volt. Munk�ss�g�t az egyetemi oktat�s, valamint a gy�lekezeti �s k�zegyh�zi szolg�latok ter�let�n v�gezte. 1943-ban tette le a hippokrat�szi esk�t. Orvosi h�vat�s�t 1946-t�l seb�sz szakorvosk�nt, k�s�bb mint adjunktus, docens, v�g�l mint az orvostudom�nyok kandid�tusa v�gezte. Elm�leti �s gyakorlati oktat�s keret�ben orvos-nemzed�keknek adta �t tud�s�t. 1993-ban vette �t orvosi munk�ss�g�t elismer� aranydiplom�t a Semmelweis Orvostudom�nyi Egyetemen.
      A Baptista Egyh�zban v�gzett munk�ss�ga h�rom f� ter�letre oszthat�. K�zegyh�zi szolg�lat�t m�g mint fiatalember az ifj�s�g k�r�ben kezdte. El�bb a K�rt-ben k�z�lt �r�sait ismerte meg a k�z�ss�g, majd az Ifj�s�gi Sz�vets�g budapesti eln�ke volt. �desapja gy�lekezet�ben, a Nap utc�ban �veken �t lelki-p�sztor helyettesk�nt, majd dr.Somogyi Imre hal�la ut�n lelkip�sztork�nt szolg�lt. Igehirdet�i szolg�lata mellett fontos ter�let�nek tartotta a t�rt�nelmi kutat�sokat �s az irodalmi munk�ss�got.
      Az egyh�z T�rt�nelmi Bizotts�g�nak eln�kek�nt, fontos eredm�nyeket hoz� m�helymunk�t vezetett. Ahogyan a t�rt�nelmi kutat�sok szeretet�t, �pp�gy az irodalom ir�nti elk�telezetts�g�t is �desapj�t�l, a magyarorsz�gi baptist�k nagyform�tum� eln�k�t�l. dr. Somogyi Imr�t�l �r�k�lte. M�r gimn�ziumi �vei alatt felfigyeltek tehets�g�re, �gy lett Benedek Istv�n ut�dja a Tavaszmez� utcai Gimn�zium �nk�pz� k�r�nek eln�ki tiszt�ben. Sz�mos modern nyelv ismer�je volt, �gy angolul, n�met�l �s franci�ul olvasott, de az antik nyelvek k�z�tt a latin nyelvet is j�l ismerte.
      A Baptista Egyh�z Irodalmi Bizotts�g�nak eln�ki szolg�lat�t Pannonhalmi B�l�t�l vette �t, amelyet a kilencvenes �vek elej�ig vezetett. Irodalmi munk�ss�ga kapcs�n szerkeszt�i tev�kenys�ge is jelent�s. 1957-ben szerkesztette a B�keh�rn�k�t, 1988-1997 k�z�tt a M�lt, Jelen, J�v� Baptista Napt�rt. Kiemelked� munk�jak�nt eml�tend� a Must�rmagok c.antol�gia mindk�t kiad�s�nak szerkeszt�se. Elk�telezett tisztel�je �s terjeszt�je volt az angolsz�sz baptizmus �r�ks�gek�nt Bunyan J�nos irodalmi munk�ss�g�nak. M�ford�t�sai k�z�l kiemelkednek John Bunyan versei, amit rendszeresen publik�lt. T�rt�nelmi �s irodalmi elk�telezetts�g�b�l fakadt C.H.Spurgeon �letm�v�nek �s munk�ss�g�nak n�pszer�s�t�se is. M�r 1959-ben Spurgeon sz�let�s�nek 125. �vfordul�j�n megeml�kez�st �rt a B�keh�rn�kben, valamint stil�risan felfriss�tve k�z�lte Spurgeon egyik pr�dik�ci�j�t. A M�lt, Jelen, J�v� Baptista Napt�r szerkeszt�jek�nt rendszeresen publik�lt Spurgeon vonatkoz�s� �r�sokat a kalend�riumban. B�tran nevezhetj�k �t a magyar baptist�k legnevesebb Spurgeon-kutat�j�nak. Els�k�nt vehette �t munk�ss�ga elismer�s��l a 2001-ben alap�tott Spurgeon-d�jat.
      Szinte �lete utols� napj�ig - kiv�ve a k�rh�zban t�lt�tt heteket - �rt, dolgozott, kutatott, �r�asztal�n elkezdett publik�ci�k, cikkek maradtak befejezetlen�l. Kedves kiadv�ny�ba a j�v� �vi kalend�riumba is k�sz�tett �r�sokat, melyeket r�szben m�r �tadott a szerkeszt�nek, de egy nem mindennapi t�ma - a "Kossuth Lajos �s az amerikai magyar baptist�k" - �r�kre feldolgozatlanul maradt. Utolj�ra a T�t�nyi �ti k�rh�z intenz�v oszt�ly�n tal�lkoztam vele. Im�dkoztam �rte, majd sz�ba hoztam a cikket. "Majd meg�rom" - v�laszolt, de n�h�ny pillanat m�lt�n helyesb�tett: "�rd meg! Majd elolvasom." Sokan im�dkoztunk �rte, de az �r m�sk�pp gondolta. Gyorsan t�vozott, sok k�z�s terv�nk ment f�stbe. Sz�munkra csak egy maradt, folytatni azt a sokir�ny� szolg�latot J�zus�rt, amelyre el�tt�nk j�r� testv�r�nk szolg�l� �let�vel p�ld�t mutatott. 
              Marosi Nagy Lajos

GY�LEKEZETI H�REK
Toront�

T�BORI K�PEK

K�ZGY�L�SI K�PEK

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti K�rus
�szak-Amerikai k�r�tj�r�l

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]