Baptist TOP1000

GYÜLEKEZETI HÍREK
TORONTÓ

TÁBORI KÉPEK

KÖZGYŰLÉSI
FÉNYKÉPEK

VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2002. SZEPTEMBER

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA ..

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség 95. Közgyűlése Detroitban
Jelige:  "Ő a mi békességünk" (Efézus 2:14)
 
Istenünk kegyelméből az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség rendszeres évi közgyűlését Detroitban, július 26-28 között tartottuk meg.
      Három napra a Lincoln Park-i magyar gyülekezetben telt ház volt. Lelkipásztorok, gyülekezetek küldöttei és a vendég testvérek, sokan. Többen hosszú út után érkeztek a közgyűlésre: Ausztráliából, Szlovákiából, Erdélyből, Magyarországról, és az un. helybeliek: New York, Los Angeles, Palm Bay, Toronto, Cleveland, Chicago városából.
      Pénteken délben kezdődött a szervezett program a beiratkozással, amely után a jelenlevőket egy finom ebéddel várták a helybeli testvérnők. A közgyűlést kora délután Torma János (Chicagoi lelkipásztor) által vezetett imaáhítattal kezdtük meg. A buzgó imádságok után a közgyűlést Kulcsár Sándor New York-i lelkipásztor, a szövetség elnöke nyitotta meg. Néhány alkalmi igei gondolat után köszöntötte a jelenlevő testvéreket, majd imádságában Isten jelenlétét és bölcsességét kérte az előttünk álló alkalmakra, megbeszélésekre.
      A közgyűlés programját Dr. Herjeczki Géza, a helybeli gyülekezet lelkipásztora és a szövetség alelnöke ismertette.
      Gyülekezeti beszámolok következtek. A Detroit-i gyülekezet erre az alkalomra kölcsön kért egy videó vetitő berendezést, hogy a beszámolókat szebbé és élővé tegye. Elsőnek az Alhambrai Gyülekezetet ismerhettük meg. Tagai István gyülekezetvezető tv. szólt a gyülekezetük múltjáról egy vetített fényképsorozattal kísérve - melyet az éppen Magyarországon tartózkodó lelkipásztoruk, Novák József testvér állítot össze -, majd az elmúlt évi szolgálatokról, áldásokról beszélt. Utána a New-York-i gyülekezetben készült fényképeket ismertette Kulcsár Sándor tv. A másik három beszámolóra szombaton délelőtt került sor. A Chicago-i, a Detroit-i és a Melbourne-i beszámolókat sorban, Szabó István, Herjeczki Géza és Nemes László ismertette.
      Vasárnap reggel a Magyarországi Központi Énekkar amerikai szolgálatait tekintettük meg. A vetítés ideje alatt a kórus énekeit hallgattuk, és kellemesen visszaemlékezhettünk az énekkar közöttünk végzett szolgálataira, s az azzal kapcsolatos áldásokra.

Kattints nagyobb kögyűlési képekért Közgyűlési fényképekhez

A közgyűlés figyelemmel hallgatta végig a Szövetség vezetőinek beszámolóit, ezeket egyhangúan elfogadta, kézfelemeléssel jelezve elismerésüket szolgálataikért.
      Minden közgyűlés alkalmával a Női konferencia és a Férfi konferencia keretén belül megemlékezünk az elmúlt évben elköltözött testvéreinkről. Kish Etelka és Kish Ernő testvéreink mély tisztelettel és meghatóan végezték ezt a szolgálatot.
      Az Ifjúsági Szövetség, Bántó Attila ifjúsági alelnök vezetésével egy közeli parkban rendezett - szombaton - ifjúsági délutánt. Minden korosztályból voltak résztvevők, megismerkedtek egymással és mindnyájan jól erezték magukat. Imával, énekekkel, és labdarúgással tették emlékezetessé az együtt eltöltött időt.
      Gyülekezeti szolgálatokban is gazdag volt az együtt eltöltött idő. A Fűr Béla által erre az alkalomra készített himnuszt már második napra zengte a gyülekezet. A közös énekeket is az írásvetítő segítségével énekeltük. Zenekar, szóló énekek hangzottak el, szavalatokban és bizonyságtevésekben gazdag volt a program. A chicagoi és a detroiti énekkarok külön is szolgáltak, de jó volt hallgatni együtt is az összevont énekkar énekeit, amelyeket Fűr Béla (Detroit) és Máté Bálint (Chicago) vezényelt.
      Mint minden alkalommal, a Nőszövetség is kivette a részét a szolgálatokból. Péntek este elől, az asztalnál Oláh Lajosné és Herjeczki Gézáné a Nőszövetség elnöke és jegyzője állt, vezetve a programot, hálát adva az egész gyülekezet előtt mindazokért az áldásokért, amit kaptak az elmúlt évben. Az ajándékok sem hiányoztak, az istentisztelet végén minden jelenlevő testvérnő kapott egy kis emléket Jakab Meggitől, a helyi gyülekezet nőtestvérei képviseletében.
      Ezen az alkalmon az igehirdetést Fazekas Pál, Szlovákiából Amerikában tartózkodó fiatal magyar lelkipásztor tartotta. Gyakorlati példákban rámutatott a Róma 12:18-as vers fontosságára az egyéni, családi, társadalmi és gyülekezeti életünkben (Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességsen éljetek). A konvenció témájához kapcsolódó igerészeket szombat délelőtt Hunter Vadász János lp.(Santa Monica) folytatta, hirdetve Isten tervét a békességgel kapcsolatosan. Még a délelőtti során hallhattuk meg Dr. Simon József lp. az Erdélyi Magyar Baptista Szövetség elnökének igei üdvözletét, aki váratlan, de ugyanakkor szeretett vendége volt a közgyűlésünknek. Este az igehirdetés szolgálatát Nemes László lp.(Melbourne) végezte. Az Ő a mi békességünk téma keretében rámutatott, hogy Isten a békesség Istene, ezért nincs békessége az Istentelennek, de a hitetlennek sem. Utána a belső, Isteni béke jellemzőiről beszélt.
      Vasárnap a záró úrvacsorai istentiszteletet Kulcsár Sándor és Herjeczki Géza tv-ek vezették, a jelenlévő lelkipásztorok az úrvacsorai jegyek kiosztásánál szolgáltak. Igehirdetésében Kulcsár testvér hangsúlyozta, hogy az Úr nekünk adta a békéltetés szolgálatát, ami azóta hívő baptista gyülekezeteink, de egyben személyes keresztyén életünk elhívatása is.
      A tiszteletet és egyúttal a közgyűlést is az Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt énekkel zártuk. A megtelt imaházban - kéz a kézben - örömmel énekeltünk, bár sokak szemében könnycseppeket lehetett látni. Azután, ráadásként, elénekeltük a "baptista himnuszt," a Feltámadt Hős-t. Szép volt, jó volt együtt lenni, ezt megköszönjük az Úrnak és előre nézve alázatban, már várjuk is a következő ilyen alkalmat.
         Nemes László

A 95-IK KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

1. A közgyűlés meghallgatta és elfogadta az évenként szokásos jelentéseket - elnökség (elnök, titkár), a bizottságok (Misszió és Irodalmi, Pénzügyi), és az Evangéliumi Hírnök (szerkesztő és lapkezelő) jelentését.

2. A közgyűlés jóváhagyólag elfogadta a 2002-2003-as évre készített költségvetést.

3. A választások során a közgyűlés megerősítette tisztségében a főtitkár testvért és a bizottságokba néhány új tagot választott.

4. A főtémával kapcsolatosan úgy döntöttünk, hogy azt a gyülekezeteinkben is hangsúlyossá tesszük. "Ő a mi békességünk."

5. A közgyűlés egy javaslatot elfogadva úgy döntött, hogy az Otthon eladásával kapcsolatban sokat fáradozó két testvért (Kish Ernő és Drescher Lajos) külön elismerésben részesíti.

6. A közgyűlés köszönetet mond a detroiti gyülekezetnek a 95-ik közgyűlés megrendezéséért, 
    egyúttal köszönetét fejezi ki mindazok felé, akik a közgyűlési programokban, valamint az istentiszteleteken szolgálatot végeztek.


Közgyűlési fényképekhez

AAz Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.@ (Zsolt 29:11)
Részletek az elnöki jelentésből
 
Kulcsár Sándor elnök testvér írásban elkészítette és kiosztotta beszámolóját, melyet röviden ismertetünk e helyen is. 
     A címadó igével kapcsolatos buzdító és a jelenlévőket köszöntő szavai után az elnök testvér a szövetségünk eseményeiről szólt (közülük is kiemelve a Rámai Tábor fejlesztésével, az Otthon eladásával kapcsolatos dolgokat és a Magyarországi Baptista Központi Énekkar szolgálati útját).
     Felsorolta ezután a szövetségünk gyülekezeteiben megfordult külföldi vendégeket, majd a gyülekezetekben tett látogatásait ismertette. Jelentése utolsó fejezetét egészében közöljük (szerk).
 
JELENÜNK ÉS JÖVŐBETEKINTÉSÜNK
Nem vagyunk sokan, azonban bőven van feladat mindannyiunk számára. Isteni bölcsességre van szükségünk, szeretetbeni egységre és a Szentlélek vezetésére ahhoz, hogy jól elvégezzük munkánkat.
      A CHICAGÓI GYÜLEKEZET pásztor kérdéssel foglalkozik. Támogassuk őket imádságainkban, mert nagy szükségük van erre. Hisszük, hogy az Úr gondoskodni fog testvéreinkről ebben a kérdésben is.
      László Imre testvér felmondta a lelkipásztori szolgálatát a múlt évben, mert külmissziós tervei vannak.
      Füredi Kamilla testvérnő is abban reménykedik, hogy az Úr utat nyit számára a külmissziós munkára.
      Három testvérünk készül missziós szolgálatra jelenleg: Kulcsár Attila, Pardi Félix és Gerstner Kornél. Két előbbi testvérünk a lelkipásztori munkára, az utóbbi testvér rádiós misszió szolgálatra. Hadd legyenek testvéreink imádságban hordozva, hiszen nagy öröm az, hogy fiataljaink közül, minden nehézséget vállalva készek az Úr szolgálatába állni.
      Merjünk vállalkozni gyülekezet plántálásra! Ez itt nagy kihívás számunkra ma! Megmaradásunk és gyarapodásunk csak áldozatos misszió munka által lehetséges. Ha a misszió munkát nem végezzük, egymásba botlunk, esetleg még akadályozzuk is a lelki munkát. Sokan vannak honfitársaink között, kiket el kell érnünk az Isten országának evangéliumával. Nem könnytű feladat az ugartörés, de a hit merészségével próbáljuk meg -, Isten megígérte és biztosítja az áldást. Teljes szívet, tiszta, átadott életet kér tőlünk.
      Az Úr kirendeli az anyagi szükségleteket is a lélekmentés szolgálatára. Hiszünk és bízunk ígéreteiben, mert Ő azokat beteljesíti. Tegyük próbára az Urat és nagy dolgokat fogunk tapasztalni.
      A Magyar Baptista Világszövetség a bejegyeztetés pillanatnyi elakadása ellenére nem szűnt meg, hanem tovább működik. Imádkozzunk érte és testvéreinkért, akik az Úr nevében magyar baptista népünkért fáradoznak. Hadd legyünk mindannyian engedelmes szolgái az Úrnak, akik mindenben az Ő akaratát kívánjuk cselekedni. Az MBVSz vezetősége tanácskozni fog augusztus végén a Hargitán, Erdélyben, amikor új elnökét is megválasztja.
      Minden jel arra mutat, hogy Megváltó Jézusunk eljövetele nagyon közel van. Jertek, szenteljük ma újból Néki életünket, maradéktalanul. A Szentlélek hatalmas erejével betelve hirdessük szent meggyőződéssel mindenkinek: AŐ A MI BÉKESSÉGÜNK!@
      Legyen továbbra is Gondviselő Istenünknek megtartó kegyelme, szeretete és áldása életünkön és munkánkon, a Lélek egységében.
      Kulcsár Sándor, elnök

9-11

Sajátosan érint konvenciónk mottója: "Ő a mi békességünk." Senki előtt sem titok, hogy az utóbbi év felgyorsult eseménysorozata mennyire befolyásolta egyéni, családi, gyülekezeti, társadalmi, nemzeti, sőt nemzetközi életünket. Mindegyre eszembe jut az 1 Thess 5:3: "mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rájuk," hisz egy nemzet sem éreste magát oly erősnek, támadhatatlannak és olyan biztonságban, mint az Amerikai Egyesült Államok. A váratlan veszedelem végérvényesen elvette szeptember 11-én hamis önbizalmunkat, s honfitársainkkal együtt kegyetlen valóságra ébredtünk. Az egész lakósság megrettent, s nagy százalékban felismerte, hogy csak Istenben van békesség. Különböző szállóigék kerültek használatba: "Vissza Istenhez!", "Vissza az imádságot az iskolákba", "a tízparancsolatot a falakra", s a legközismertebb: "Isten áldd meg Amerikát!"

New Yorkban közvetlenül az események forgatagában voltunk. Ismerőseink, rokonaink közül egyesek a World Trade Center közelében figyelték a történteket, menekülés közben; egyik gyülekezeti tagunk pedig részt vet a romok eltakarításában. Egy rövid óra alatt örökre megváltozott városunk égboltozatának arculata, s vele az élete is, több vonatkozásban. Az anyagi kár, a rengeteg elveszített munkahely csak penny-ket ér a sok elvesztett, pótolhatatlan élethez képest. A megmenekült személyek boldog, és mégis rettegéssel telített történetét valamennyien megnehezedett szívvel hallgattuk. Sokan nyíltan vallották, hogy Isten lépett közbe, vagy őrangyalát küldte segítségül.

Két olyan változást eredményezett mindez, melyet érdemes megemlítenem: az emberek felismerték, hogy egymásra vannak utalva, de azt is, hogy szükségük van Istenre. Az összefogásban, áldozatvállalásban rengetegen vizsgáztak jelesre. Emellett hosszú ideje nem volt annyi lehetőség a személyes evangélizációra, mint szeptember 11 óta.
      Dénes Endre, biz. elnök 
     
(részlet a Misszió és Irodalmi Bizottság elnökének jelentéséből)

U U  U U  U U  U U

Hogyan engedhette meg Isten?

"Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történt, ám évek óta azt mondjuk neki: menj ki az iskoláinkból, menj ki a kormányunkból, és távozz az életünkből. - És Ő, amilyen úriember, csendben hátrahúzódott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket egyedül?

Terrortámadások, iskolai lövöldözések, ... azt hiszem, ez akkor kezdődött, amikor Madeline Murray O'Hare panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk: rendben.

Aztán valaki azt mondta, jobb, ha nem olvasunk Bibliát az iskolában... - a Bibliát, amely azt mondja: ne ölj, ne lopj és szeresd a felebarátodat, mint magadat. És mi azt mondtuk: rendben.

Aztán dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenekeljük el a gyerekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megrongálódik, és lerombolhatjuk az önbecsülésüket (Spock fia öngyilkos lett). És mi azt mondtuk, egy szakember biztos tudja hogy miről beszél, és azt mondtuk: rendben.

Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfőnökök jobb, ha nem fegyelmezik a gyerekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az iskolai ügyintézők azt mondták, a tanári kar tagjai inkább ne is érintsék meg a diákokat, mert nem akarunk rossz reklámot az iskolának, és semmiképpen nem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket. És mi azt mondtuk: rendben.

Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt végeztessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják a szüleiknek. És azt mondtuk: rendben.

Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak. És azt mondtuk: rendben.

Aztán valaki, az általunk jelentős posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít, mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat.

Újból egyetértve velük, azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki (beleértve akár az elnököt is) a magánéletében, amíg van munkánk és a gazdaság jól működik.

Aztán valaki azt mondta, nyomtassunk újságokat meztelen nők képeivel és hívjuk ezt a női test szépsége feletti egészséges, természetes csodálatnak. És azt mondtuk: rendben.

Aztán valaki eggyel tovább lépett ebben a csodálatban, és meztelen gyerekek képeit publikálta, majd tett még egy lépést, és ezeket elérhetővé tette az Interneten. És mi azt mondtuk: rendben, a szabad szólás joga feljogosítja erre őket.

És aztán a szórakoztató ipar azt mondta, csináljunk TV-műsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, erkölcstelenséget reklámozzák és a tiltott szexet.

És készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, kábítószer fogyasztásra, gyilkosságra, öngyilkosságra, és különböző sátáni témákat dolgoznak fel.

És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy csak hadd menjenek.

Azután azon elmélkedük: miért nincs a gyermekeinknek lelkiismerete, miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, és miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat?

Talán, ha elég komolyan elgondolkodunk rajta, rájövünk. Azt hiszem, elég sok köze van mindennek ahhoz, hogy: "amit vet az ember, azt aratja is." (Gal 6:7)

Anne Graham Lotz (részlet egy szeptember 11 után készült interjúból)

U U  U U  U U  U U

VALÓBAN?

RÁMAI TÁBORI KONFERENCIA, 2002. JÚNIUS 29 - JÚLIUS 1.
JÉZUS A MI TERHEINK HORDOZÓJA

Július eleje, akkor Ráma. Immár a 42-dik évi konferenciára gyülekezetünk szombatod - délben, vagy kora délután. A nagy forgalom miatt már azt hittük, lemaradtunk az ebédről, de mégsem. Jó jóban lenni a konyhán dolgozó torontóiakkal. Rámában mindig gyorsan telik az idő. Különösen is ha jó időt kapunk a táborozás Urától. Még alig köszöntünk egymásnak, máris kezdődik a hagyományos Kanada - USA röplabdamérkőzés. Dan testvér imádsága, buzdító szavai után tudjuk, hogy nem csak a győztes csapat lesz boldog. Persze, azért ami rajtunk áll megtesszük, megnyerjük.

A táborban nagyon sok változás történt az elmúlt néhány hónapban. Alig tudom elképzelni, hogyan végezték el ezt a sok munkát a torontóiak. Segített nekik egy keveset - anyagilag - a szövetségünk, de a munka terhe, no meg az anyagi nagyobbrésze is az ő vállukon van. És viszik, szépen haladnak a tervekkel. Közel száz újonnan ültetett fenyőfa veszi körbe a tábort, a sportpálya kezdi mutatni jövendőbeli formáját, néhány régi, elavult épület eltűnt, újabbaknak készítve ezzel helyet. A konyha mellett egy szép gazebó épült, melynek megnyitására szombaton este, a vacsora előtt kerül sor. Dan László testvér megnyitó szavai után Herjeczki Géza imádkozik - s már használatba is vehetjük a szabadban készült, ízletes vacsorával, és este a csoportos énekléssel.

Vacsora után kezdődik az istentisztelet. A szombat estinek különös hangulata van most is. Ilyenkor már itt van, aki el akart jönni. Szolgálatokra is ekkor van a legjobb alkalom. A téma praktikus, személyes: Jézus a mi terheink hordozója. A szószéken egy olyan fiatalember, aki először jár Rámában, Lukács János, Berettyóújfalui lelkipásztor. Az alapigéje Ézsaiás 53:1-7. (A vasárnap reggeli imaáhítaton is ugyanezzel az igével buzdít imádságra két clevelandi testvér. "Sebeivel gyógyulánk meg." Van közöttünk egy orvos is, dr. Szenohradszky János (Alhambrából), aki személyes bizonyságtétel-szerű igemagyarázatával érteti meg velünk, mit jelent a hívőnek a betegség és a gyógyulás.

A vasárnapi két igehirdetés is ugyanezt a témát hozza elénk, Herjeczki testvér délelőtt a 34. Zsoltár, Lukács testvér este a Máté 11:28-30 alapján mutatja föl a gyógyulás, az élet útját.

Mennyi mindent meg kellene említenem még, de a hely elfogyott (a képeket helyeztem el előbb az oldalon). Szeretjük Rámát, a testvéreket, a találkozásokat. Imádkozzunk a torontói testvérekért, akik a konferencia után is folytatják itt a megfeszített munkát. Hogy jövőre még szebb legyen a tábor. (A képekhez nem kell kommentár. A legelsőn a Lukács és a Dan házaspár látható. (HG)

További tábori képek

100 Éves Születésnap
 
A torontói gyülekezet testvériségének július 21-én olyan alkalomban volt része, ami ritkán adatik meg: Werle Henrikné testvérnőt köszönthettük 100. születésnapján.
      Szépen feldíszített teremben, fehér asztalok mellett fogadtuk Werle nénit, aki mosolyogva lepett be fia karján. Noha a gyülekezetből most sokan távol vannak, a terem zsúfolásig megtelt a régi ismerősökkel, testvérekkel, és a "kortársakkal," akik években már Werle néni nyomában lépkednek.
      Elsőként a gyermekek köszöntése hangzott el. Bibliaverssel kértek áldást. "Jót kívánunk ma neked!" -énekeltek, és egy nagy piros kartonlapon rajzokkal díszített kézlenyomatukkal ajándékozták meg a nénit. Dan László lelkipásztor a 100. Zsoltár felolvasása után megemlékezett arról, hogy testvérnőnk milyen hűséges volt az Úr házához. Míg ereje engedte, egyetlen alkalmat sem mulasztott el. Oláh Lajosné alkalmi verset mondott, Tóth Győzőné bibliaverssel és virággal adta át a nőtestvérek köszöntését.

 
Dan László lp. köszönti a 100 éves Werle nénit; mellette fia, Ted Werle ül.

      Érdekes volt meghallgatni a legfelsőbb helyről érkezett levélbeli köszöntések felolvasását. Elsőnek Erzsébet királynő gratulációját, majd a Governor General, a miniszterelnök, Ontario és Toronto vezetői, a torontói magyar főkonzul, végül az angol Baptista Szövetség vezetőségének meleg szavait hallhattuk.
      Az egybegyűlt testvérek közül többen előre jöttek, hogy néhány szóban megemlékezzenek a múlt eseményeiről, és megköszönjék Werle Mamának a bevándorlás nehéz éveiben tapasztalt szeretetét és segítő készségét. Nem sokan tudják, hogy Werle néni a Torontói Gyülekezet alapító tagjainak egyike, aki egy-egy testvérrel együtt bátran bizonyságot tett a belváros utcáin, énekkel hívogatva a magyarságot, míg végül imaházat tudtak venni. Mindig igyekezett segíteni a magyar bevándorlóknak, befogadta őket, lakást és munkát szerzett nekik. Férjével együtt ott volt a Tábor vásárlásánál is, és kezdettől fogva ő volt a konferenciák "mindenese." A már megemberesedett régi gyermek-táborosok is eljöttek, hogy kézcsókkal és meleg öleléssel mondjanak köszönetet.
      Werle néni a gyülekezetnek és egyenként mindnyájunknak szerető, megértő édesanyja.
      A szép és meghitt ünneplést Werle néni megható hálaimádsága fejezte be. Testvéreink a köszöntő ének hangjai mellett hozták be a gyönyörű tortát, a 100-as felirattal! Majd a sok jóval megrakott asztalok mellett szeretetvendégséggel, vidám beszélgetéssel telt el a délután.
      Werle nénink gazdagon megáldott életéről elmondhatjuk: "Életet kért tőled, adtál neki hosszú időt,-örökkévalót. Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével." (Zsolt. 21:5,7)
      G.O.
 
Dr. Somogyi Barnabás
1918-2002
Szomorú szívvel fogadtuk a hírt augusztus 11-én este, hogy Dr. Somogyi Barnabás nyugalmazott lelkipásztor testvér, az orvostudományok kandidátusa életének 84. évében rövid szenvedés után az örökkévalóságba költözött.
      Somogyi Barnabás testvér, magyarországi baptista közösségünknek évtizedeken át meghatározó személyisége volt. Munkásságát az egyetemi oktatás, valamint a gyülekezeti és közegyházi szolgálatok területén végezte. 1943-ban tette le a hippokratészi esküt. Orvosi hívatását 1946-tól sebész szakorvosként, később mint adjunktus, docens, végül mint az orvostudományok kandidátusa végezte. Elméleti és gyakorlati oktatás keretében orvos-nemzedékeknek adta át tudását. 1993-ban vette át orvosi munkásságát elismerő aranydiplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.
      A Baptista Egyházban végzett munkássága három fő területre osztható. Közegyházi szolgálatát még mint fiatalember az ifjúság körében kezdte. Előbb a Kürt-ben közölt írásait ismerte meg a közösség, majd az Ifjúsági Szövetség budapesti elnöke volt. Édesapja gyülekezetében, a Nap utcában éveken át lelki-pásztor helyettesként, majd dr.Somogyi Imre halála után lelkipásztorként szolgált. Igehirdetői szolgálata mellett fontos területének tartotta a történelmi kutatásokat és az irodalmi munkásságot.
      Az egyház Történelmi Bizottságának elnökeként, fontos eredményeket hozó műhelymunkát vezetett. Ahogyan a történelmi kutatások szeretetét, éppúgy az irodalom iránti elkötelezettségét is édesapjától, a magyarországi baptisták nagyformátumú elnökétől. dr. Somogyi Imrétől örökölte. Már gimnáziumi évei alatt felfigyeltek tehetségére, így lett Benedek István utódja a Tavaszmező utcai Gimnázium önképző körének elnöki tisztében. Számos modern nyelv ismerője volt, így angolul, németül és franciául olvasott, de az antik nyelvek között a latin nyelvet is jól ismerte.
      A Baptista Egyház Irodalmi Bizottságának elnöki szolgálatát Pannonhalmi Bélától vette át, amelyet a kilencvenes évek elejéig vezetett. Irodalmi munkássága kapcsán szerkesztői tevékenysége is jelentős. 1957-ben szerkesztette a Békehírnököt, 1988-1997 között a Múlt, Jelen, Jövő Baptista Naptárt. Kiemelkedő munkájaként említendő a Mustármagok c.antológia mindkét kiadásának szerkesztése. Elkötelezett tisztelője és terjesztője volt az angolszász baptizmus örökségeként Bunyan János irodalmi munkásságának. Műfordításai közül kiemelkednek John Bunyan versei, amit rendszeresen publikált. Történelmi és irodalmi elkötelezettségéből fakadt C.H.Spurgeon életművének és munkásságának népszerűsítése is. Már 1959-ben Spurgeon születésének 125. évfordulóján megemlékezést írt a Békehírnökben, valamint stilárisan felfrissítve közölte Spurgeon egyik prédikációját. A Múlt, Jelen, Jövő Baptista Naptár szerkesztőjeként rendszeresen publikált Spurgeon vonatkozású írásokat a kalendáriumban. Bátran nevezhetjük őt a magyar baptisták legnevesebb Spurgeon-kutatójának. Elsőként vehette át munkássága elismeréséül a 2001-ben alapított Spurgeon-díjat.
      Szinte élete utolsó napjáig - kivéve a kórházban töltött heteket - írt, dolgozott, kutatott, íróasztalán elkezdett publikációk, cikkek maradtak befejezetlenül. Kedves kiadványába a jövő évi kalendáriumba is készített írásokat, melyeket részben már átadott a szerkesztőnek, de egy nem mindennapi téma - a "Kossuth Lajos és az amerikai magyar baptisták" - örökre feldolgozatlanul maradt. Utoljára a Tétényi úti kórház intenzív osztályán találkoztam vele. Imádkoztam érte, majd szóba hoztam a cikket. "Majd megírom" - válaszolt, de néhány pillanat múltán helyesbített: "Írd meg! Majd elolvasom." Sokan imádkoztunk érte, de az Úr másképp gondolta. Gyorsan távozott, sok közös tervünk ment füstbe. Számunkra csak egy maradt, folytatni azt a sokirányú szolgálatot Jézusért, amelyre előttünk járó testvérünk szolgáló életével példát mutatott. 
              Marosi Nagy Lajos

GYÜLEKEZETI HÍREK
Torontó

TÁBORI KÉPEK

KÖZGYŰLÉSI KÉPEK

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

VALÓBAN?
Novák József rovata

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

A Magyarországi Baptista Központi Kórus
Észak-Amerikai körútjáról

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]