Baptist TOP1000

VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

IFJ�S�GI TAL�LKOZ� TORONT�BAN
2002. okt�ber 11-14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2002. OKT�BER

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

Gy�lekezeti h�rek:

ALHAMBRA

CHICAG�

SZOKOLYA

IFIT�BOR (R�MA)

KRISZTUST, AKI MEGFESZ�TTETETT!

(75 �vvel ezel�tt, 1927. okt�ber 9-�n ezekkel a szavakkal hirdette Isten ig�j�t Dr. Somogyi Imre lelkip�sztor, a Budapest B Nap utcai Baptista Gy�lekezetben. Negyedsz�zados szolg�lat�t a f�v�rosi gy�lekezet �s a magyar baptist�k csal�dj�nak �l�n a beiktat�si �nneps�gen elmondottak szerint l�tta el. A Reform�ci� napj�ra k�sz�lve h�l�val eml�kez�nk baptista hitel�deinkre (Somogyi testv�r 1894. okt�ber 18-�n sz�letett). P�ld�jukat k�vetve v�gezz�k szolg�latunkat! (NJ)


Dr. Somogyi Imre ig�t hirdet a Budapest - Nap utcai sz�sz�ken - 1927-ben.

A Mindenhat� Isten dics�s�g�re felolvasom P�l apostol I. Korinthusi level�nek 2. r�sz�b�l a 2. verset, amely �gy hangzik: "Mert nem v�geztem volt magamban egyebet tudni tik�ztetek, hanem a J�zus Krisztust, azt pedig, aki megfesz�ttetett."

Kedves Testv�reim �s Bar�taim az �r J�zusban! Az �rnak 1927-ik esztendej�t �rjuk. Az �gbolton �szi felh�k boronganak �s ragyog�, de egyre er�tlened� �szi napf�ny simogatja a h�v�s anyaf�ldet. Az �letnek haj�ja kitett itt Budapesten, a Nap utcai baptista gy�lekezet kik�t�j�ben. Annak a gy�lekezetnek kik�t�j�ben, amely gy�lekezet neve fogalomm� v�lt a magyarorsz�gi baptista misszi� t�rt�net�ben. J�ttem: tavaszb�l-t�lb�l, napsug�rb�l-viharb�l, �r�mb�l-b�natb�l, k�zelr�l-t�volr�l �s mint bolyg� haj�s, lelkemben t�l�rad� �r�mmel k�sz�ntlek titeket egyszer� szavakkal, de sz�vemnek minden meleg�vel; az �r �ldjon meg benneteket!

Amikor e megh�v� levelet k�zhez vettem, messze idegenben, a pennsylvaniai hegyek k�z�tt j�rtam, az ac�lkoh�k �s sz�nb�ny�k reg�nyes vil�g�ban, hogy idegenbe szakadt magyar v�reinkhez elvigyem a mi zengzetes magyar anyanyelv�nk�n Istennek evang�lium�t. Amikor a levelet kibontottam, �gy �reztem, hogy magyar ak�c- �s orgonaillat �rad fel�m; �gy �reztem, hogy ennek a gy�lekezetnek az �zenete a magyar r�gnek is �zenete sz�momra. �gy �reztem, hogy ebben a lev�lben Isten �s a magyar haza �zent bujdos� fi�nak! Amikor a t�rdeimen elmondott sok ima ut�n igennel feleltem, m�r akkor lelkemben megk�sz�ntem a ti testv�ri bizalmatokat.

Kedves gy�lekezet! �n ebb�l az alkalomb�l programot nem adok, mert ezt m�r megadta az �r J�zus Krisztus. De miut�n m�r �tl�ptem a k�sz�b�t �s re�tok k�sz�nt�ttem, mondanom kell valamit. Kedves Testv�reim! J�ttem h�v�stokra Istennek �s n�ktek szolg�lni. J�ttem szolg�lni olyan �rtelemben, amilyen eszm�nyi magaslatra emelte a Mester J�zus a szolg�lat jelent�s�g�t akkor, mikor a szeretet szimb�luma gyan�nt megmosta a tan�tv�nyok l�bait. J�ttem szolg�lni �gy, amik�nt P�l apostol �letfiloz�fi�j�n �s saj�t �lettapasztalataimon kereszt�l lesz�r�d�tt �s kikrist�lyosodott bennem az a kereszty�ni ir�nyelv, hogy �r�ljek az �r�l�kkel �s s�rjak a s�r�kkal. J�ttem szolg�lni nemes indulatt�l �thatva �s szent v�gyt�l �tt�zesedve, hogy vajha lehetn�k egy �tonj�r� szeg�ny, de m�gis gazdag, irgalmas szamarit�nus, hogy sz�l�haz�m sz�v�ben, gy�ny�r� f�v�rosunkban is a sebeknek bek�t�z�se �s a k�nnyeknek let�rl�se tenn� teljess� boldogs�gomat.

J�ttem h�v�sotokra pr�dik�lni. Mit? �gy felelek: Nem vall�sfelekezetet, nem egyed�l �dv�z�t� egyh�zat, hanem j�ttem pr�dik�lni az evang�liumot, amelynek summa summ�ruma ebben az egy bibliai versben s�r�s�dik �ssze, hogy: �gy szerette Isten e vil�got, hogy az � egysz�l�tt Fi�t adta �rette, hogy mindenki, aki hiszen �benne, el ne vesszen, hanem �r�k �letet vegyen.

J�ttem pr�dik�lni. Kit? Nem embert. Istenembert! Nem hipot�zisek szerz�j�t, nem is csak egy vall�salap�t�t, hanem mag�t az �letet �s igazs�got, m�s sz�val J�zus Krisztust, aki megfesz�ttetett! Ak�rhonn�t induljak ki az elm�lked�snek h�mes mezej�n, mindig oda fogok visszat�rni a Golgot�hoz, az egyed�li rem�nys�g egyed�li forr�s�hoz.

J�ttem pr�dik�lni. Mir�l? Nem p�rtoskod�sr�l, nem bossz�nak liheg�s�r�l, nem gy�l�let sz�t�s�r�l, nem is f�ldi kincsr�l, de j�ttem pr�dik�lni a szent egys�gr�l, a szeretetr�l, a b�kess�gr�l �s az �r�k�letr�l, amelyr�l a Mester, J�zus Krisztus is pr�dik�lt.

J�ttek pr�dik�lni. Mi�rt? Egyr�szt mert h�vtatok, m�sr�szt pedig az�rt, mert �rzem a szolg�latban az isteni elh�v�st �s az isteni k�ldet�st. Mert P�l apostollal egy�tt mondhatom, hogy a J�zus Krisztusnak szerelme szorongat engem �s jaj n�kem, ha az evang�liumot nem pr�dik�lom! J�ttem, mert k�telez az utols� nagy parancs, hogy: Menjetek sz�jjel az eg�sz vil�gon �s hirdess�tek az evang�liumot minden n�peknek �s nemzeteknek, s aki hisz �s megkeresztelkedik, idvez�l, aki pedig nem hisz, elk�rhozik.

J�ttem pr�dik�lni. Kinek? Egy sz�val megfelelek: Mindenkinek! Korl�tlan szabads�g adatott az emberek fiainak hallgatni, vagy nem hallgatni az Istennek �zenet�re. Az isteni utas�t�s is olyan: Vagy hallj�k, vagy nem hallj�k, te csak mond azt, amiket �n mondok n�ked. A kereszty�ns�g corpus jurisa e tekintetben csak egy t�rv�nyt ismer, a szem�lyes felel�ss�gnek t�rv�ny�t. Kiki �nmag��rt felel az Isten tr�nusa el�tt.

J�ttem pr�dik�lni. Meddig? Mindaddig, am�g meg nem vonja t�lem Isten az � ingyen val� kegyelm�t. Mindaddig, am�g Isten ujja ki nem �ti kezemb�l a lantot �s a penget� gy�r�t. Mindaddig, am�g bizalmatokat b�rni fogom. Am�g er�t �rzek lelkemben �s tagjaimban �s tal�n mindaddig, am�g sz�vem egy utols�t dobban...

Kedves testv�reim �s bar�taim! Itt most egy �sz lelkip�sztor adta �t a sz�sz�ket a gy�lekezet kulcsaival egy�tt egy ifjabb harcosnak... Itt, e falak k�z�tt, ahol oly sokszor emeltettek fel a lelkek a s�ros m�lys�gb�l a csillagok fel�, itt e falak k�z�tt, ahol oly sok v�ndor tal�lt pihen�re, ahol oly sok sz�v tal�lta meg �dv�t... Mi, az evang�lium gyarl� szolg�i, a munk�ban kif�radhatunk, s�t a munk�b�l kid�lhet�nk, de az Isten hajl�k�nak ki�r�lnie nem szabad, ha csak egy must�rmagnyi hit van is a sz�vekben. Mondj�tok, vajon elapadhatna az �rdekl�d�s? Diadalmaskodhatna a f�sults�g �s k�z�mb�ss�g? Milyen f�jdalmas mel�di�kat kongan�nak az �res falak! Ki tudn� azt hallgatni megindul�s �s k�nny n�lk�l, kinek a lelk�t ne fojtogatn� az �nv�d?...
Az �sz�vets�gi iratokban olvassuk, hogy amikor az els� szent s�tort meg�p�tett�k, bele egy olyan olt�rt is k�sz�tettek, amelyen �lland�an �gett, lobogott a t�z; az e c�lra kirendelt egy�nek �lland�an �lesztgett�k, t�pl�lt�k azt a t�zet. S annak a t�znek izz� par�zsszemei nappal �pp �gy, mint a legs�t�tebb �jszak�ban is �lland�an vil�g�tottak. Van az �jtestamentomban is ilyen t�z, a szeretet t�ze, amely Betlehemben gyulladt ki, onn�t terjedt sz�t az eg�sz f�ldre �s ennek a t�znek kialudnia nem szabad!

Ti h�vtatok engem �s most �n h�vlak titeket �s azt mondom, vegyetek f�kly�t a kezetekbe �s gy�jtsatok f�nyt a s�t�n �s b�n hatalma ellen! �bresztgess�k a haldokl� sz�veket, hogy a nemt�r�d�ms�gnek sz�rke hamuj�n �s a k�telked�s fekete zsar�tnok�n kereszt�l is csapjon magasra a lelkesed�s l�ngja! Amikor Izr�el n�pe az egyiptomi fogs�gb�l Kana�n f�ldje fel� menetelt, sok kem�ny csat�t v�vott meg. A legnehezebb �tk�zetek azonban a strat�giailag is jobban fel�p�tett, �gynevezett "fellegv�rak" k�r�l folytak le. �n tudom, hogy sok fellegv�rral tal�lkozik az �rnak el�nyomul�sban lev� n�pe ma is. Nem szabad azonban visszariadni az akad�lyokt�l, nek�nk hinni �s tudni kell, hogy mindent cselekedhet�nk a Krisztussal!
Sokak �ltal hangoztatott meg�llap�t�s az, hogy a kereszty�ns�g k�zdelme a d�nt� �r�khoz k�zeledik. T�nyleg olyan id�ket �l�nk, amikor az utcasarkokr�l, a terekr�l �s h�ztet�kr�l kellene hirdetni az evang�liumot. Nem hallgathatom el azt, hogy est�nkint, amikor pihen�re hajtom le fejem, v�zi�im, l�t�saim vannak. L�tom, mik�nt �li orgi�it a b�n s l�tom, amint a nagyv�rosra, lelkeknek sz�zezreire, a boldogtalan sz�vek romjaira al�hull a titkolt s rejtett trag�di�knak s�t�t gy�szdrap�ri�ja. Nek�nk egyre magasabbra kell emeln�nk a f�kly�t, s�t rak�t�kat kell fell�velln�nk, ki�lt� sz�nekkel �s lelket r�z� d�b�rg�ssel, hogy t�rjenek meg az emberek, mert elk�zel�tett a mennyeknek orsz�ga. Egyre hangosabban kell ism�teln�nk Krisztus szavait: T�rjetek meg, mert ha meg nem t�rtek, mindny�jan elpusztultok.

Testv�reim, most �n h�vogatlak benneteket, hogy t�pl�ljuk a szent t�zet a hitnek sziklaolt�r�n. �vek j�hetnek - mehetnek, pr�dik�torok v�ltozhatnak, de ennek a t�znek, a szeretet t�z�nek kialudnia nem szabad! J�jj�n vel�nk mindenki! �lljon vel�nk csatasorba mindenki, aki b�tor a J�zus Krisztus nev�t megvallani. �n, ami csek�ly szem�lyemet illeti, testv�ri �s bar�ti kezet ny�jtok mindenkinek; ha ez a k�z nem lesz elfogadva, nem rajtam m�lik. Jertek dolgozni, k�zdeni, harcolni Isten orsz�g��rt. A jutalmat ne keress�k itt lent, m�g csak elismer�st se. Mi f�lfel� megy�nk �s f�lfel� val� �vel�s�nkben az �nz�sek bilincseit�l megszabadulva, jelszavunk ez legyen: Egym�ssal egym�s�rt, Krisztussal Krisztus�rt!

M�g egy bibliai k�pet szeretn�k szemeitek el� vet�teni. Eml�keztetlek benneteket arra az id�re, amikor r�gen, nagyon r�gen egy hegyen im�dkozott az �rnak szolg�ja, M�zes. Lent a v�lgyben az ifj� vez�r, J�zsu� k�zd�tt seregeinek �l�n az am�lekit�kkal szemben. Fent a hegyen, az im�dkoz� �sz szolg�nak kezei a magasba lend�ltek s mialatt �gy im�dkozott, a seregek diadalmasan vonultak el�re. De k�zben a kezek elf�radtak, al�hanyatlottak �s lent a v�lgyben az ellens�g J�zsu�t �s seregeit kezdte jobban �s jobban visszaszor�tani. Mintha m�r a gy�zelem bab�r�gait mag�val ragadta volna az elt�vozott hadiszerencse... De akkor M�zes mell� �llott �ron �s H�r, �s egyik jobboldalon, m�sik a baloldalon seg�tett�k kezeit feltartani a magasba, hogy ism�t frissen r�ppenjenek fel ajkair�l az im�k. Lent pedig J�zsu� �s n�pe gy�zedelmeskedett. Gy�z�tt az im�nak ereje �s gy�z�tt az im�t meghallgat� Isten, a seregek Ura!

Mi is tudunk im�dkozni, ugye tudunk? A Mester, J�zus Krisztus tan�tott benn�nket erre. Hozz�tok magatokkal az im�ds�gnak fegyver�t s boruljon �ssze, forrjon �ssze mindny�junk sz�ve, lelke, s sz�rnyaljon fel a magasba az im�ds�gnak sz�rny�n! �s mondjuk soha ki nem alv� t�zzel, el nem lankad� lelkesed�ssel: Mi aty�nk, j�jj�n el a Te orsz�god, legyen meg a Te akaratod, mik�ppen a mennyben, �gy itt a f�ld�n is!

Dr. Somogyi Imre

A SZERKESZT� ROVATA 

Mit olvashatunk ebben a sz�mban?

A REFORM�CI� gondolatk�r�t els�sorban a vez�rcikk�nk tartalma hozza el�nk. Nov�k testv�r tal�lt r� erre a nagyszer� igehirdet�sre, amit 75 �vvel ezel�tt mondott el a magyar baptista misszi� egyik nagyszer� vezet�je.
     Az OTTHON elad�s�val kapcsolatos h�r vegyes �rzelmeket kelthet benn�nk, mint Kish testv�r eml�ti is �r�s�ban. Nem k�nny� megv�lni valamit�l, ami hozz� tartozott �let�nkh�z. Sz�vets�gi szinten ezt elmondhatjuk az Otthonr�l is. Mivel hissz�k, hogy az �r vezet�s�re figyelve hozta meg k�z�ss�g�nk ezt a d�nt�st, s az � seg�ts�g�t �rz�kelt�k a hossz� (t�bb mint k�t �ves) elad�si folyamat sor�n, v�rhatjuk, hogy j�t hoz ki sz�munkra bel�le Urunk. �v� a misszi� ura, rendelkezz�k h�t vel�nk, haszn�ljon f�l �jabb ter�leteken is benn�nket, s mindazt, amink van. A felel�ss�g most tal�n m�g nagyobb �s t�bbek v�ll�t is terheli. Amikor h�l�t adunk az �rnak azok�rt a testv�rek�rt, akik az Otthont vezett�k �s megk�sz�nj�k a sok �ldozatk�sz munk�t azoknak, akik k�z�l�k m�g most is k�z�tt�nk vannak, �rezz�k, hogy t�l�nk is felel�ss�gteljes d�nt�seket �s h�s�ges szolg�latot v�r Isten�nk. Figyelni akarunk vezet�s�re, jobban, mint valaha.
      Szeretettel k�sz�ntj�k a MBVSZ �j eln�k�t, dr. Simon J�zsef testv�rt. Az Evang�liumi H�rn�k ezut�n is k�szen lesz arra, hogy a Vil�gsz�vets�g �rdekeit is k�pviselje; hangot adjon a sz�tsz�rts�gban �l� magyar baptista misszi�nak. Kulcs�r testv�r augusztus v�gi utaz�sa �s az arr�l sz�l� besz�mol� j� k�pet ad arr�l, hogy egyek lehet�nk a Krisztusban a t�vols�gok ellen�re is.
      A R�MAI T�BOR IFJ�S�GI het�r�l ez�ttal kicsit b�vebb besz�mol�t k�sz�tett�nk. Rem�lj�k, hogy a k�peket �s a gyermekeink saj�tkez� sorait nem csak a k�zvetlen�l �rintettek fogadj�k sz�vesen.
      A BAR�TI K�R az id�n is sz�pen folytatja �ldozatk�sz szolg�lat�t. A lap el��ll�t�s�hoz �s terjeszt�s�hez n�lk�l�zhetetlen seg�ts�get jelent ez. De a szerkeszt� sz�m�ra azt is mutatja ez, hogy er�fesz�t�se nem hi�ba val�. Vannak, akik anyagilag is, im�ds�gaikkal is t�mogatj�k az Evang�liumi H�rn�k munk�j�t. S ha �gy van, akkor m�r �rdemes megtenni, amit csak lehet.
      A szerkeszt� ebben a h�napban sokat vesz�d�tt a nyomtat� g�ppel is �s a f�nym�sol�val is. Mindkett� hat�rozottan jelezte, hogy nem nagyon b�rja tov�bb. Egyiket lecser�lj�k, m�sikat megjav�ttatjuk, hogy a legk�zelebbi sz�m is elk�sz�lhessen. (Szerk)

NAGYV�RADON TAN�CSKOZOTT A MBVSZ VEZET�S�GE

Rendk�v�l foglalt nyarunk volt, ez�rt a j�niusi tan�cskoz�s elmaradt augusztusra. De h�l�sak vagyunk, hogy v�g�l is lehets�gess� v�lt. Nagy �r�m volt l�tni �s k�sz�nteni egym�st Nagyv�radon augusztus 23-�n, p�nteken. Jelen volt a Magyar Baptista Egyh�z r�sz�r�l Dr. M�sz�ros K�lm�n eln�k, a MBVSZ aleln�ke �s Bereczki Lajos, a debreceni gy�lekezet lelkip�sztora; a Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�g r�sz�r�l Dr. Simon J�zsef eln�k, a MBVSZ aleln�ke, Borz�si Gyula f�titk�r, �s Kov�cs Gyula gazdas�gi aleln�k; �s a k�vetkez� ter�leti k�pvisel�k: Vajdas�gb�l, Szerbi�b�l Ny�l Zolt�n tv. �s munkat�rsa Nagy �rp�d; a Felvid�kr�l, Szlov�ki�b�l D�cz� B�lint; az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g r�sz�r�l Kulcs�r S�ndor eln�k, a MBVSZ eln�ke.


A tan�cskoz�s r�sztvev�i, balr�l: Borz�si Gyula, D�cz� B�lint, dr. Simon J�zsef, Nagy �rp�d, Kulcs�r S�ndor, Ny�l Zolt�n, dr. M�sz�ros K�lm�n, Bereczki Lajos �s Kov�cs Gyula.
      Tan�cskoz�sunk f� c�lja: a k�t �vre sz�l� eln�ki mand�tum lej�rt �s alapszab�lyunk �rtelm�ben az �j eln�k megv�laszt�sa a k�vetkez� k�t �vre. Napirenden szerepelt a bejegyeztet�s k�rd�se, fontosabb feladataink �s id�szer� k�rd�seink megbesz�l�se stb.
      Im�ra csendesedt�nk el V. M�z. 33:27-29 versei alapj�n, egyenk�nt h�l�t adtunk, hogy Isten kiv�lasztott n�pe vagyunk �s boldogan szolg�lhatjuk �t. K�rt�k gondvisel� Isten�nket, hogy ezt tegye mindig nyilv�nval�v� �let�nkben �s szolg�latunkban.
      K�vetkezett a ter�letenk�nti besz�mol�s, �r�meink �s gondjainkr�l. �ttekintett�k egym�s helyzet�t, valamint azt is, hogy mivel tudunk seg�teni a sz�ks�gben lev� testv�reinken. Nagy �r�m volt �jb�l megtapasztalni, hogy egy csal�dk�nt tudunk sz�lni, �rezni �s cselekedni, Isten Szentlelke �ltal.
      �ttekintett�k a MBVSZ bejegyeztet�s�t megakad�lyoz� okokat, �s j�nak l�ttuk, hogy visszat�rj�nk az el�zetes Alapszab�lyhoz, �s ennek egyes kit�teleit pontos�tjuk, �s igyeksz�nk az elakadt k�rd�s megold�s�ra. Addig is szorgalmazzuk a Sz�vets�g m�k�d�s�t, aminek nincs semmi akad�lya. Igyeksz�nk Tan�cskoz�sainkat k�l�nb�z� ter�leteken egybeh�vni . �ttekintett�k az eddig megtett utat �s egyhang�lag fontosnak tartjuk ezt folytatni a j�v�ben is.
      Az �j eln�k megv�laszt�sa k�vetkezett. Az Alapszab�lyunk szerint a Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�g k�vetkezik a rot�ci�s elv alapj�n. Kulcs�r S�ndor eln�k testv�rnek megk�sz�nt�k szolg�lat�t, mely id�nek kimagasl� esem�nye a Nagyv�radon sikeresen megrendezett MABAVIT II. 2000, augusztus�ban. Dr. Simon J�zsef testv�r egyhang�lag meg lett v�lasztva a MBVSZ eln�k�v�. Mindannyian nagy szeretettel k�sz�nt�tt�k Simon testv�rt az �j tiszts�g�ben, �s Isten �ld�s�t k�v�ntuk a felel�s�gteljes szolg�lat�ra. �szinte, munkat�rsi szeretet�nkr�l �s ima t�mogat�sunkr�l biztos�tottuk �t.
      Felk�rj�k Magyar Baptista testv�reinket vil�gszerte, hogy naponk�nt im�dkozzanak a MBVSZ eln�k��rt, hogy az �r �ldja meg �t fizikai �s lelki er�vel a szent szolg�lat v�gz�s�ben. Dr. M�sz�ros K�lm�n �s Kulcs�r S�ndor testv�r maradt tov�bbra is a MBVSZ aleln�ke, amint azt az Alapszab�ly el��rja. Minden�rt Isten� legyen a dics�s�g!

TOV�BBI L�TOGAT�SAIM EUR�P�BAN

Augusztus 20-�n indultam New Yorkb�l �s 21-�n reggel �rkeztem Budapestre. Megbesz�l�s�nk szerint D�cz� B�lint lelkip�sztor tv. v�rt. Vele indultam a Felvid�kre, Szlov�ki�ba. Szentp�teren este istentiszteletre gy�lt �ssze a Magyar Baptista Gy�lekezet �s a k�rny�kbeli testv�ris�g. Az imah�z zs�fol�sig megtelt gy�lekezeti tagokkal �s l�togat�kkal.
      Jelenl�t�vel �s kedves szavaival megtisztelt a Pozsonyban m�k�d� Magyar K�vets�g els� titk�ra, Nagy L�szl� �r. D�cz� B�lint lelkip�sztor megh�v�s�nak tett eleget ezzel az els� l�togat�s�val. Majd vacsora k�zben b�vebben ny�lt lehet�s�g a besz�lget�sre, ami igen hasznos �s �p�letes volt. Rem�lem lesz m�g t�bb hasonl� alkalom is a tal�lkoz�sra.
Az esti istentiszteleten jelen volt Mgr. Nov�k R�bert, a Szentp�teri Reform�tus Gy�lekezet lelkip�sztora, akivel testv�reinknek j� kapcsolatuk van. �r�mmel l�ttam ott Jobb�gy Istv�n karnagy testv�rt, aki az �sszevont k�rust vez�nyelte. Igen m�lyrehat�an szolg�ltak testv�reink.

Szentp�teren nagy �p�tkez�sben vannak testv�reink. Az imah�zhoz toldva egy k�zponti �p�letet k�sz�tenek, amely emeletes lesz. Nagy �ldozat v�llal�sa �ltal a falak m�r majdnem f�l vannak h�zva. Igen j�l j�n minden kis anyagi seg�ts�g, amit r�sz�kre juttatunk. Sz�p magyar baptista misszi�munka folyik itt, amit t�mogatni kell. Sok er�t �s j� el�menetelt k�v�nok a fiatal �s buzg�n munk�lkod� Docz� testv�rnek �s a gy�lekezetnek. Maradand� eml�kkel t�voztam m�snap reggel Nagyv�radra D�cz� testv�rrel �s kedves feles�g�vel.

Utunk Debrecenen �t vezetett, mert a komoly m�t�ten �tesett V�k�s Zolt�n testv�rt terveztem megl�togatni. Ez nem siker�lt, mert aznap d�lel�tt hazaengedt�k a k�rh�zb�l. Est�re szerencs�sen meg�rkezt�nk Nagyv�radra. [�tit�rsaim pedig tov�bb mentek Bel�nyesbe, ahol a D�cz� testv�rn� sz�lei laknak. �k a Boros csal�dt�l indultak majd a Hargitai P�sztor Tal�lkoz�ra a k�vetkez� h�ten.]
      Vas�rnap d�lel�tt Nagyv�radon szolg�ltam azzal az �g�rettel, hogy d�lut�n Simon testv�r elvisz Szatm�rra, V�k�s testv�r�khez. J� volt Isten h�z�ban t�bb ismer�ssel tal�lkozni. Eb�d ut�n a Rog�riusz negyedben indult gy�lekezetet is behoztuk a programba. Az igehirdet�s ut�n azonnal Szatm�rra siett�nk de �gy is csak az 5-kor kezd�d� istentisztelet v�g�re �rkezt�nk meg. Telt imah�z v�rt benn�nket. Igei �dv�zletet adtunk �t �s �ldott tal�lkoz�sunk volt r�gi ismer�s�kkel.
      A V�k�s csal�dn�l vacsor�ltunk. Kellemes meglepet�s �rt, mert a V�k�s testv�r nem az �gyban volt, fent j�rt. D�lut�n az imah�zban is sz�lt egy neh�ny percet. Isten csod�latos gondvisel�s�r�l sz�molt be a m�t�t el�tt �s ut�ni id�kr�l. Rosszindulat� daganattal m�t�tt�k, az orvosok szerint a m�t�s sikeres volt. � im�dkoz�si lehet�s�get k�rt �s kapott az orvosokt�l k�zvetlen a m�t�t el�tt. �nmag�t, csal�dj�t �s az orvosokat is az Istenre b�zta �s a t�bbir�l m�r semmit sem tudott... Sz�munkra is igen meghat� �lm�ny volt a V�k�s csal�ddal vacsor�lni. �tadtam a kis anyagi seg�ts�get, amit a magyar gy�lekezeteink gy�jt�ttek r�sz�kre, ami k�nnyekre fakasztotta a csal�dot.
      �jf�lre ker�lt�nk haza Nagyv�radra. M�snap a Sz�vets�gn�l tal�lkoztam D�niel Zal�n �s Bodor S�ndor lp. testv�rekkel. Eg�szs�gi �llapotuk sz�pen javul. H�l�san gondolnak r�nk. Az udvaron nagy s�rges-forg�s volt, mert indultak a Hargit�ra, ahhol a lelkip�sztor csal�dok sz�m�ra tartanak egy hetes konferenci�t. J� lett volna oda is eljutni, de a faladatok haza sz�l�tottak, mert Palm Bay-ban az Otthonunk �tir�s�n kellett r�szt vegyek augusztus 30-�n. H�tf�n d�lut�n �tmentem Magyarorsz�gra �s kedden reggel fel Budapestre. D�lut�n m�r New Yorkban landolt velem a rep�l�g�p. Az �r kegyelme meger�s�tett fizikailag �s lelkileg, mert sokan im�dkoztak �rtem, amit nagyon sz�pen megk�sz�n�k.

Im�dkozzunk magyar baptista testv�reink�rt vil�gszerte. Nagyon j� tudni, hogy testv�reink ezrei im�dkoznak �rett�nk. �s erre mindannyiunknak nagy sz�ks�g�nk van! Az igazak buzg�s�gos k�ny�rg�se igen hasznos, eml�keztet Jakab apostol �ltal a Szentl�lek. Szeretettel �lelj�k �t egym�st imakarjainkkal �s biztosan gy�zhet�nk �gy a neh�zs�gek �s k�s�rt�sek k�z�tt. Legy�nk ebben h�s�gesek �s kitart�ak, hogy �ld�s lehess�nk egym�s sz�m�ra.

Kulcs�r S�ndor lp., New York

ELADTUK A BETHESDA OTTHONT

T�bb mint k�t �ve annak, hogy a k�zgy�l�sen elhat�roztuk, hogy eladjuk a Bethesda Otthont. Ezalatt az id� alatt sokan megtekintett�k az �p�leteinket, v�lem�ny�ket nyilv�n�tott�k �s v�teli aj�nlatokat tettek. Minden �rdekl�d�t el kellett l�tnunk k�l�nf�le �r�sbeli kimutat�sokkal, melyekkel az Otthon val�s�gos �rt�k�t bizony�tottuk. Sok f�rads�g ut�n v�g�l is augusztus 30-�n eladtuk az Otthont h�rom kereszty�n egy�nnek. Az elad�ssal kapcsolatos egyezs�g �rtelm�ben az elad�si �r k�tharmad�ra mi adtunk egy n�gy �vre sz�l� mortgage-ot a vev�knek. Az a terv�k egy�bk�nt, hogy a tartoz�sukat a hat�rid� el�tt let�rlesztik. Terveik k�z�tt szerepel, hogy a 17.4 acre-es ter�leten tov�bb �p�tkezzenek.

Az ad�s-v�tel lebonyol�t�s�n�l jelen volt a sz�vets�g�nk vezet�s�ge: Kulcs�r S�ndor eln�k, Dr. Herjeczki G�za aleln�k, Szab� Istv�n f�titk�r �s Drescher Lajos p�nzt�ros. A vev�ink komoly kereszty�n h�v�k, akikkel az ad�s-v�tel ut�n egy�tt im�dkoztunk �s Isten �ld�s�t k�v�ntuk �jabb feladataik elv�gz�s�hez. A Bethesda nevet meg fogj�k tartani, v�rhat�an ilyen form�ban: Bethesda Senior Center, Inc.

F�nyk�p az ad�s-v�telr�l

A k�vetkez� n�gy �vben havonta t�rleszteni fogj�k a tartoz�st. Azut�n pedig egy �sszegben fizetik ki a maradv�nyt. �gy �rezt�k, hogy h�s�ges alkalmazottjainkat meg kell jutalmaznunk; a munk�ban elt�lt�tt �veik sz�m�nak ar�ny�ban n�mi p�nzbeli aj�nd�kban r�szes�tett�k �ket. Az elad�ssal kapcsolatos kiad�sok ut�n megmaradt p�nzt gondosan kiv�lasztott m�don inveszt�ltuk. Egy bizonyos �sszeget befektett�nk az American Baptist Churches-n�l is, a szervezeti szab�lyzat v�gs� rendelkez�sei �rtelm�ben.

Be kell vallanom, hogy az elad�ssal kapcsolatosan sokszor f�jt a sz�vem, hiszen az Otthonnal kapcsolatban voltam szinte annak sz�let�s�t�l kezdve. M�g j�l eml�kszem, kik voltak az Otthon lak�i 1924-ben. Sok sz�l f�z mindannyiunkat az Otthonhoz! Nek�nk kellett annak idej�n �tellel is ell�tni - sz�k�s forr�sainkb�l - az Otthon lak�it. Eml�kszem, hogyan gy�jt�gett�k �ssze a szenet a f�t�shez a t�li h�napokra. K�s�bb az Otthon Bizotts�g�ban szolg�ltam, majd feles�gemmel, Ethellel egy�tt az Otthon gondnokai lett�nk, azut�n megv�lasztottak az Otthon Bizotts�g vezet�j�nek. Bethesda �gye mindig is k�zel volt a sz�vemhez. Az Otthon, - m�k�d�se eg�sz ideje alatt - szinte mennyorsz�g volt sokf�le lak�ja sz�m�ra. �let�k alkony�t sokan a Bethesd�ban akart�k elt�lteni. Hetven nyolc �ven kereszt�l szolg�ltuk �gy n�p�nket. Mostm�r szolg�latunknak ez a szakasza a h�tunk m�g� ker�lt. Itt az ideje, hogy �j misszi�s feladatainkra koncentr�ljunk. Isten j� volt hozz�nk �s biztos vagyok benne, hogy ezut�n is meg�ld benn�nket, ha tov�bbra is im�dkozunk �s ha b�lcsen haszn�ljuk a lehet�s�geinket - az � orsz�ga �p�t�s�re. Legyen ez mindannyiunk im�ds�ga is - a j�v� �rdek�ben.

Kish Ern� (ford�t�s)

GY�LEKEZETI H�REK
Chicag�, Alhambra,
Szokolya

T�BOR - gyermek �s ifj�s�gi h�t R�M�BAN

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti �nekkar
�szak-Amerikai k�r�tj�r�l

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]