Baptist TOP1000


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Werle n�ni
100 �ves

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

Lapz�rta ut�n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2002. NOVEMBER

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

 

Gy�lekezeti h�rek:

ALHAMBRA

CHICAG�

CLEVELAND

IFJ�S�GI TORONT�BAN

Menj�nk El� H�laad�ssal!
Dan L�szl�
 
Ezen az �sz�n sokan okkal, vagy ok n�lk�l ink�bb a f�lelem �rz�s�nek engednek szabad �raml�st az �let�kben mintsem a h�laad�snak. Politikai, katonai, gazdas�gi k�rd�sek sokas�ga �ll el�tt�nk melyb�l az "illet�kesek" csak fegyveres �ton l�tnak kiutat, megold�st. Terrorcselekm�nyek t�rt�nnek sok helyen, �s �rtatlan emberek halnak meg, akik sokszor csup�n a vesztes�glista sz�madataik�nt jelennek meg a h�rad�sokban. Nagyon �rezz�k a r�g meg�llap�tott n�pi igazs�g val�dis�g�t is, miszerint: "m�g a j�h�r veszi a cip�j�t, addig a rosszh�r k�r�lj�rja a f�ldet."
      M�gis mindezek ellen�re az Istenbe vetett bizalommal ma �jra meg�llhatunk az �r el�tt �s felm�rhetj�k mennyi minden�rt h�l�sak lehet�nk, illetve megvizsg�lhatjuk milyen a mi h�laad�sunk.
 
      Itt vagyunk!
 
�jra h�laad�s napja, �jra eml�kezhet�nk �s k�sz�netet mondhatunk, tessz�k is ezt sokszor �szint�n, de n�ha csup�n megszok�sb�l. Nagyon igaz meg�llap�t�s, hogy nek�nk �jj�sz�letett embereknek nem szabad csak egy - egy naphoz k�tni a h�laad�sunkat, hanem h�laad� �letet kell �ln�nk. Itt vagyunk a gy�lekezetekben, a megszokott imah�zunkban, k�l�nb�z� �lethelyzetb�l �rkezve �s k�l�nb�z� lelki�llapotban, de m�gis az �r el�tt �llunk meg. Itt vagyunk �s tessz�k is a megszokott feladatunkat, de tudjuk, hogy ez mag�ban nem el�g, valami t�bbre van most sz�ks�g.
 
      Mi az a t�bb, amit ma meg kell tenn�nk?
 
�rvendezz�nk az �rban! Merj�k kimutatni azt az �r�met, ami a bens�nkben van a megtapasztalt csod�k�rt. Ahogyan a gyermekek tudnak �rvendezni igaz felszabadults�gban, mint Isten gyermekei mi is �rvendezhet�nk az �rban. Vigadozzunk szabad�t�sunk k�szikl�j�nak! Azzal az �r�mmel, mint akik tudjuk, hogy milyen neh�z k�r�lm�nyek k�z�l, �s milyen nagy m�lys�gekb�l szabad�tott meg minket a mi k�szikl�nk. Adjunk neki h�l�t �gy, ahogyan eddig tal�n m�g soha. Ha ehez az sz�ks�ges, hogy az �nek�r� buzd�t�s�nak engedj: "n�zd az �ld�st, n�zd meg egyenk�nt..." akkor val�ban vegy�l el� egy pap�rt �s tollat �s �rd fel r� feljegyz�seid, vagy hat�rid�napl�d seg�ts�g�vel mindazt, ami�rt h�l�s lehetsz az elm�lt esztend�ben.
 
      Mi�rt m�lt� � arra, hogy h�l�t adjunk neki?
 
Mert nagy Isten �, minden Istenen fel�l! �, aki a vil�gmindens�get fenntartja, term�szetes m�don hajol le minden egyes emberhez is �s k�sz seg�ts�g�l j�nni, amikor hozz� ki�ltunk. � az Isten! Nem hasonl�that� az emberek �ltal megform�lt �s szabad�t�k�nt kiki�ltott b�lv�nyokhoz. Az � alkot�sa mindaz, ami k�r�lvesz benn�nket a vil�gban. Ahol az ember m�g nem tette teljesen t�nkre az Isten �ltal teremtett vil�got, azokon a helyeken k�l�n�sen is h�la k�l a sz�v�nkben mert l�thatjuk az Isten �ltal csod�latosan alkotott teremtett val�s�got. � az egyetlen, aki mindenek felett �ll �s dics�ret�nkre egyed�l �rdemes. T�le j�n minden j� �s t�k�letes aj�nd�k, �s mennyi mindent kaptunk az elm�lt id�szakban is; j� ha b�lcsen sz�mad�st tartunk.
 
      Tennival�nk!
 
Meghajolni, leborulni �s t�rdre esni El�tte! Mikor tett�k ezeket utolj�ra �r�mteli felszabadult sz�vvel, elismerve azt, hogy �t tartjuk Urunknak �s minden�rt Neki vagyunk h�l�sak? Tekints�nk �r�, mint p�sztorunkra �s engedj�k, s�t k�rj�k, hogy vezessen �s terelgessen minket egy �leten �t. Soha ne kem�ny�ts�k meg teh�t a sz�v�nket �fel�, b�rmilyen h�rek jutnak is el hozz�nk, vagy b�rmilyen neh�zs�gbe is ker�lj�n az �let�nk. S�t, a pr�b�kb�l �s betegs�gekb�l val� szabadul�s ut�n legyen m�g nagyobb az � dics�rete ajkunkon!
 
K�v�nom azt, hogy a zsolt�r�r�val egy�tt mi is tudjunk �gy �llni az �r el�tt: "�ldjad �n lelkem az Urat, �s eg�sz bens�m az � szent nev�t. �ldjad �n lelkem az Urat, �s el ne feledkezz�l semmi j�t�tem�ny�r�l."

NOVEMBER

A h�laad�napok
id�szaka lassan lej�r.
Letudtuk h�t egy �vre m�r
az �rnak tsrtoz�sunk. 
Vagy m�gsem? Nem, ezt nem lehet!
Isten tov�bbra is szeret:
h�l�nk nem �rhet v�get. 
(HG)

A SZERKESZT� ROVATA 

Novemberi sz�munkban a h�laad�nap �s az �r�kk�val�s�g vas�rnapja gondolatk�r�vel t�bb �r�s is foglalkozik. A gy�lekezeti besz�mol�k pedig k�peikkel is aj�nlj�k magukat olvas�inknak.

Sz�p, �ld�sokat tartogat� h�napot k�sz�t Urunk r� figyel� n�p�nek. November az �r�kk�val�s�g vas�rnapj�val kezd�dik, a h�laad�nappal v�gz�dik �s k�z�tte - a m�sodik, vagy a harmadik vas�rnapon - Irodalmi Napot tartunk gy�lekezeteinkben.
      Olyan sok mindenre alkalmat ad egy ilyen nap! Van, ahol a r�gi hagyom�nynak megfelel�en az Evang�liumi H�rn�k�t �ll�tj�k a k�z�ppontba. R�gebben ezen a napon gy�jt�tt�k �ssze a lap kiad�s�ra sz�ks�ges anyagi fedezetet. B�r a mi �js�gunk kezdett�l fogva (1908. j�nius 15.) el�fizet�ses alapon m�k�d�tt, mindig sz�ks�g volt kieg�sz�t�sre - f�leg a lap kicsiny p�ld�nysz�ma miatt. Minden etnik �js�g ezzel a gonddal k�szk�dik. Megsz�n�s�ket is leggyakrabban ez okozza. Sajnos ma m�r a k�t kez�nk�n meg tudn�nk sz�molni, h�ny magyar �js�g jelenik meg Amerik�ban. Legy�nk h�l�sak az�rt, hogy a mi�nk m�g a 94. �vfolyam v�g�n is m�k�dik. T�mogassuk anyagilag �s erk�lcsileg is. Im�ds�gra �s term�szetesen sok j� �r�sra is nagy sz�ks�ge van a szerkeszt�nek. Nem is tudom, hogy melyikb�l van nagyobb hi�ny.
      Ha ezen az irodalmi napon a Biblia �s a sok-sok j� magyar kereszty�n k�nyv �s �js�g mellett az Evang�liumi H�rn�kr�l is megeml�keztek, ne felejts�tek el, hogy ez a mienk. Gondj�val, feladataival, lehet�s�geivel, k�ldet�s�vel egy�tt. A mienk -, vagyis a tietek, gy�lekezeteink�. Tegy�k h�t egy�tt min�l alkalmasabb eszk�zz� a sz�vets�g�nk gy�lekezetei, s�t az eg�sz vil�g magyar baptista k�z�ss�ge sz�m�ra. Sz�m�that r�d is a szerkeszt�? Miben? Az �nnep ut�n �r�ln�k, ha ezzel kapcsolatban levelet is kapn�k a kedves olvas�t�l.
      Az evang�lium p�ratlan �zenet�nek tov�bb�t�sa, terjeszt�se az els�dleges feladatunk, de term�szetesen foglalkoztat benn�nket a nagyvil�g gondja-baja is. Hiszen a mienk is ez - �s f�leg a mi mennyei Aty�nk�. Agg�dva �rz�kelj�k, hogy a gonosz egyre nagyobb teret k�v�n �s nyer mag�nak kicsire zsugorodott f�ld�nk�n. Ma m�r mindannyian szomsz�dok vagyunk. A sebek el�bb ut�bb nek�nk is f�jnak. S�t, nek�nk m�ris sokminden f�j. F�j, hogy egyre n� a megt�vedt, a gonosz rabs�g�ban �l� emberek sz�ma. F�j, hogy nem tal�ljuk r� megfelel� v�laszt. F�j, hogy az er�szakot er�szakkal pr�b�lj�k legy�zni a vil�g vezet�i J�zus Krisztus �s Ghandi �s M. L. King ut�n is. F�j, hogy k�zben azt hiszik, hogy siker�lni fog. F�j, hogy sok kereszty�n sem l�tja, hogy nem csak test �s v�r ellen van harcunk.
      � nem, �n sem tudom, hogy mit �s hogy kellene tenni. De im�dkozom az�rt, hogy akiknek tudni kellene, tudj�k; hogy akiknek tenni�k kell valamit, tudj�k, mit tegyenek. Hogy ne puszt�tsuk �nmagunkat tov�bb. �n nem hiszem, hogy a h�bor� - b�rrmilyen is - megold�shoz vezet. Azt hiszem, hogy t�bb al�zatra, t�bb csendre, sokkal t�bb im�ds�gra �s J�zus Krisztusra van sz�ks�g�nk a nagyvil�g gondjaival kapcsolatban is. (Szerk)
 
A K�ZELG� �R�KK�VAL�S�G
Nov�k J�zsef
 
"Az elm�lt napok borzalmai egy �r�kk�val�s�gnak t�ntek" - mondta az anyuka a riporternek. "Nem tudhattuk, ki lesz a gyilkos k�vetkez� �ldozata. A gyerekeket a h�zban tartottuk. A szomsz�ds�g egyszerre ment v�s�rolni, tankolni, de m�r csak akkor, ha abszol�t musz�j volt." K�t gonosz sok ezer Washington D.C. k�rny�k�n �l� ember h�rom het�t "�r�kk�val�s�gg�" ny�jtotta.
 
      Az "�r�kk�val�s�g", �gy, vissza nem k�v�nt id�k jelz�s�re szolg�l. Nem �rdekes, hogy az �rvendetes �s kellemes helyzetek meg �ppen ford�tva, szinte elillannak t�l�nk? Mivel sokaknak rossz eml�keik vannak az �r�kk�val�s�gr�l, csod�lkozzunk-e, ha ink�bb a pillanatnak �lnek, �s nem sz�vesen gondolnak m�g a mennyei jelz�kkel �tsz�tt �r�kl�tre sem?
      Az id�t mindenki m�sk�ppen �rz�keli, �s m�gis ugyanoda lyukadunk ki vele: legy�z�tt benn�nket. Az egyik lemarad t�le, a m�sikt�l meg elfut. Csuda nagy pontoss�ggal m�rj�k, �lland�an emlegetj�k, hozz�igaz�tjuk tev�kenys�geinket, rem�nys�geinket �s f�lelmeinket, magunknak k�vetelj�k, beosztjuk �s feldaraboljuk, harcolunk �rte �s ellene - m�gsem b�runk vele: az id� gy�z.
      Id�nk sz�k�n, sejtj�k az �r�kk�val�s�got. A filoz�fusok azt tan�tj�k, hogy k�ptelenek lenn�nk �rtelmes tev�kenys�gre, ha a j�v�tlens�g s�t�t fala meredne r�nk minden �j pillanatban. Igaz ez �gy is, de a Biblia teljesen m�s megk�zel�t�sben t�rja el�nk az �r�kk�val�s�got. Nem v�gtelen�tett negyedik dimenzi�nak l�ttatja vel�nk, hanem egy radik�lisan m�s �llapotnak, ami Istent�l k�zeledik hozz�nk.
      "Ahogyan az Aty�nak �lete van �nmag�ban, �gy a Fi�nak is megadta, hogy �lete legyen �nmag�ban" (J�n 5:26). Az �r�k �let az "Aty�n�l volt, most pedig megjelent nek�nk" - folytatja a tan�tv�ny (1Jn 1:2). "Aki hallja az �n ig�met, �s hisz abban, aki elk�ld�tt engem, annak �r�k �lete van; s�t �t�letre sem megy, hanem �tment a hal�lb�l az �letbe" (J�n 5:24). Az �r�k �let nem m�s teh�t, mint az Atya J�zus Krisztusban k�n�lt aj�nd�k�nak elfogad�sa �s k�vetkezm�nyei. Az �r�k K�rhozat �gy ennek �r�k�s ellent�tje: az �r J�zusban k�n�lt �let visszautas�t�sa �s annak k�vetkezm�nyei. �let �s K�rhozat - mindkett� �r�kk�val�, az �let Ur�val val� szem�lyes tal�lkoz�s f�ggv�nye.
      Nagyon sz�pen fogalmaz err�l Ordass Lajos evang�likus p�sp�k egy level�ben, amit m�sodik sz�vinfarktusa ut�n �rt, 1971-ben:
      "... az augusztus 31-i lev�lben esik igen komoly sz� a hal�l k�rd�s�r�l, ideiglenes elv�l�sr�l, esetleges bizonytalans�gr�l, vagy f�lelemr�l. Nem tudom, mennyire foglalkoztat. Ha foglalkoztat, az a h�v� embern�l mindig is j�l �rthet�, magas �letkorban �l� h�v� embern�l pedig m�g ink�bb �rthet�. Nem is vehet� k�nnyen. Sok oldalr�l lehet a k�rd�st megk�zel�teni �s n�zni. Nekem ez �v j�nius 13-�n �jjel Isten egy olyan oldal�t mutatta meg, amelyb�l valamit meg�rtettem abb�l, amit Bach muzsik�ba �nt�tt: 'Komm, s�sser Tod' kezdet� �nek�ben. Azon az �jszak�n meg voltam gy�z�dve, hogy el�rkezett hal�lom �r�ja. Istenre �p�t� hittel mentem vele tal�lkoz�ra. �s Isten Szentlelke a legteljesebb b�kess�ggel t�lt�tt el. Nem rettegtetett sem a h�tramarad� szeretteim sorsa �s - ami a legf�bb - nem rettegtet�ssel j�tt fel�m az �r�kk�val�s�g sem. Nagy-nagy b�kess�g t�lt�tt el teljesen, pedig nem tudtam, hogy Isten m�g nem a b�cs��r�t k�ldte el r�m. �gy l�tszik: �gy is meg lehet halni! Ezt nektek azzal �rom meg, hogy szabad ilyen hal�l�rt is im�dkozni! A hal�l lehet m�g a legboldogabb �ra is! - B�zom abban, hogy szavaimat nem �rtitek f�lre. Nem mentem �t m�g a hal�lon, teh�t nem tudom, milyen lesz. De rem�nys�ggel �p�tek Krisztusomra."*
      "Nem rettegtet�ssel j�tt fel�m az �r�kk�val�s�g". Mivel is rettenten� az id�vel harcol� embert a k�zelg� �r�kk�val�s�g? Csakis a tartalm�val. A pokol is �r�kk�val� (2Thessz 1:9), �s a k�rhozat szem�lyes (Jel 21:8) - m�g ha nem is divatos err�l �gy sz�lni manaps�g. A kegyelmi id� utols� aj�nd�ka, a s�llyed� ember ment��ve lehet az ilyen f�lelem, mert a rohamosan t�n� id� t�red�ke, a pillanatnyi is el�g a d�nt�shez, hogy letegye az elt�kozoltat, �s �tvegye az �r�k �letet J�zus Krisztust�l.
      "Uram, adj b�lcsess�get n�kem,/ Hogy k�szen v�rjam a hal�lt! / Megtisztuljak J�zus v�r�ben, / S keressem �t, ki megbocs�t! / K�rlek, Aty�m, a Krisztus�rt, / Tedd boldogg� �ltem v�g�t!" (HH 427:3)
 
      Az �dv�z�ltek �r�k �lete, �goston kedvelt kifejez�s�vel a "totus Christus", a m�ss�g�ban is mennyei. P�l apostol folyamat�ban (id�rendben) festi meg a h�v� kapcsolat�t Krisztussal, �s �gy �rja: "Ha teh�t felt�madtatok a Krisztussal, azokat keress�tek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbj�n �l. Az odafennval�kkal t�r�djetek, ne a f�ldiekkel. Mert meghaltatok, �s a ti �letetek el van rejtve a Krisztussal egy�tt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi �let�nk megjelenik, akkor vele egy�tt ti is megjelentek dics�s�gben." (Kol 3:1-4)
      A Krisztusban nyert �j �let m�r �r�k �let, mert / b�r "el van rejtve a Krisztussal egy�tt az Istenben". Ez a "mert / b�r" �dvbizonyoss�gunk �s �r�m�nk alapja, melyr�l a k�zelg�, kiteljesed�st hoz� �r�kk�val�s�g fel� tekint�nk ("megjelentettek majd dics�s�gben") - "... Itt boldogs�gom �jjele, / Ott lesz mosolyg� reggele" (HH 432:3). Nem rettegtet�ssel j�n fel�nk az �r�kk�val�s�g.
Elrejtetten, Benne - most. Dics�s�gben, Vele - �r�kk�.
 
* R�szlet Ordass Lajos p�sp�k egyik mag�nlevel�b�l 
http://church.lutheran.hu/deakter/bpdh011.htm#level 
* fanerwqhvsesqe - j�v� idej�, szenved� alak� ige

F�nyk�pes �dv�zlet a 
100 �ves 
WERLE n�nit
�l

Az ifj�s�gi konferencia nem csak a fiataloknak adott alkalmat tal�lkoz�sokra, r�gi bar�ts�gok fel�j�t�s�ra. Az id�sebb gener�ci� sz�m�ra is tartogatott sz�p alkalmakat - a gy�lekezeti szervezett programon k�v�l is. Feles�gemmel �s Szab� Istv�n titk�r testv�rrel egy�tt felkerest�k Werle Henrikn�t, mindenki Werle n�nij�t, akit a ny�ron �tl�pte a sz�zadik �let�v�t. Fizik�lisan is j�, lelkileg pedig kiv�l� �llapotban tal�ltuk �t. R�gi �s �jabb eml�keket eleven�tett�nk f�l, �nekelt�nk, im�dkoztunk. Werle n�ni r�nk b�zta, hogy mindenkinek adjuk �t az � szeretetteljes �dv�zlet�t - gy�lekezetben, sz�vets�gben, a lap olvas�inak is. Mi pedig tov�bbra is az �r oltalm�ba aj�nljuk �t.

Az ifj�s�gir�l hazafel� menet megl�togattuk Somogyi G�born�t is, aki s�lyos betegs�g ut�n v�rja �s l�that�an kapja is a gy�gyul�st. A testv�rn� a korh�zban �s a gondoz�otthonban is sz�mtalan alkalmat tal�l a bizonys�gt�telre. (HG)

�regek reggeli im�ds�ga
 
Fel�bredtem, Uram, ugye nem haragszol, ha ezzel kezdem, hogy nem b�ntam volna, ha nem �bredek fel.
      Ezel�tt �t-hat �vtizeddel nem gondoltam volna, hogy ilyen hossz�ra ny�lik majd az �letem. Te tudod, Uram, hogy mi-minden j�r az eszemben, mi-minden j�r az �regs�ggel �s nem lesz terhedre amit k�rek.
      Add, hogy mikor jeletkezik a reum�m, nem kapok el�g leveg�t, meg z�g a f�lem, akkor jusson eszembe, hogy sok�ig voltam eg�szs�ges is. Most k�sz�n�m azt az id�t Neked, mert akkor nem jut eszembe, hogy h�l�t adjak �rte. Seg�ts, hogy ne legyek ir�gy �reg, aki sanda szemekkel n�z az eg�szs�gesekre.
      L�tod, Istenem, hogy mennyi mindent kellene csin�lnom �s milyen sokat szeretn�k m�g tenni. F�j napr�l-napra, �jra �s �jra meg�lni a tehetetlens�get. Akkor ism�telten tapasztalom, amire Szent Fiad eml�keztet: A l�lek k�sz, de a test er�telen. Ilyenkor seg�ts, hogy ne cs�ggedjek el, hogy legyen er�m �jra kezdeni, ism�t pr�b�lkozni, h�tha siker�l.
      B�rcsak tudn�k az eny�meknek seg�teni! De m�r semmi hasznomat nem veszik. Istenem, seg�ts, hogy b�rjam elviselni kiszolg�ltatotts�gomat! Seg�ts, hogy tudjam j�s�godat elfogadni, h�l�s lenni. Tan�ts arra Uram, hogy tapintatos legyek, hogy elviseljem mag�nyomat, hogy �rezzem j�l magam kettesben, csendben.
      Te tudod, hogy mennyire f�j, mikor a fiatalok nem �rdekl�dnek bajaim ir�nt, nincs idej�k meghallgatni probl�m�imat, bel�m fojtj�k a sz�t. Add, hogy ne f�jjon! Ink�bb meg�rt� legyek �s szeretettel viseljem el k�rnyezetemet, hiszen neh�z engem is elviselni.
      Istenem, mindent elfelejtek. Azt k�rem T�led, hogy feled�kenys�gemmel senkinek bajt, kellemetlens�get ne okozzak. De f�leg ne felejtkezzem meg R�lad, �s a te irgalmas j�s�godr�l.
      Add Uram, hogy valami j�t tehessek ma is, legal�bb egy kedves sz�t, vagy mosolyt juttassak embert�rsaimnak. Hiszen vannak m�g n�lam is gyeng�bbek. Seg�ts, hogy ne z�gol�djak, l�zadozzak, ink�bb h�l�val telj�k meg a sz�vem Ir�ntad �s mindazok ir�nt, akikkel kapcsolatban vagyok.
      Ha pedig ez lenne �letem utols� napja, akkor al�zatos sz�vvel, minden b�n�m�rt bocs�natot k�rve, a J�zus �ldozat�t elfogadva, Aty�m, a te kezedbe aj�nlom lelkemet. Amen

Isten �zenete a Szent�r�sb�l az �regeknek:
 
Te vagy, Uram rem�nys�gem. Te vagy bizodalmam ifj�korom �ta. Zsolt 71:5.
 
�reg koromban ne vess el engem, ha elfogy er�m, ne hagyj el! Zsolt 71:9.
 
Ha keseregne sz�vem �s zajongna bens�m, akkor olyan ostoba �s tudatlan voln�k Veled szemben, mint az �llat.De �n mindig veled leszek, mert Te fogod az �n jobb kezemet. Tan�csoddal vezetsz engem �s v�g�l dics�s�gedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad k�v�l a mennyben, a f�ld�n nem gy�ny�rk�d�m m�sban. Ha eleny�szik is testem �s sz�vem, sz�vemnem k�szikl�ja �s �r�ks�gem Te maradsz Istenem, �r�kk�! Zsolt 73:21-26.
 
 
Egy �reg afrikai �ld�sa:
 
�ldottak - akik meg�rt�st mutatnak botladoz� l�bam �s b�na kezem ir�nt,
- akik meg�rtik, hogy f�lem meg kell er�ltetni, hogy mindent meg�rtsek, amit mondanak nekem,
- akik bar�ts�gos mosollyal besz�lgetnek egy kicsit velem,
- akik - �gy t�nik - tudj�k, hogy szemem hom�lyos �s gondolkoz�som lass� lett,
- akik sose mondj�k: ezt a t�rt�netet m�r ma k�tszer mes�lte nekem,
- akik �rtenek hozz�, hogy felid�zz�k a r�gi id�k eml�k�t,
- akik �ltal megtapasztalhatom, hogy szeretnek, vigy�znak r�m, �s nem vagyok elhagyott,
- akik j�s�gosan megk�nny�tik h�tral�v� napjaimat, m�g el�rek az �r�k haz�ba.

GY�LEKEZETI H�REK
Alhambra, Cleveland, Chicag�

Ifj�s�gi tal�lkoz� 
Toront�ban

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti K�rus
�szak-Amerikai k�r�tj�r�l

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]