Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2002. M�RCIUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

.. 

Nincsen itt, mert felt�madt - M�t� 28:1-10

J�jj, lelkem, �nnepi zar�ndoklatra a s�rhoz, ahol �dv�z�t�d eltemettetett! J�jj, ha rem�nytelen vagy, mert meghalt; de j�jj akkor is, ha eml�kszel �g�ret�re, �s cs�r�zik benned valami titkos rem�ny! J�jj, b�r tudod, hogy a felt�mad�snak nem lehetsz tan�ja, mert az �ppoly titokzatos, mint a sz�zt�l sz�let�s! L�thatod viszont, hogy a s�r �res. ...�s mert tudod, hogy m�skor sem k�nny, sem jajki�lt�s nem perli vissza t�le foglyait, ha most m�gis �res, megsejtheted, mi t�rt�nt:  "lehetetlen volt, hogy a hal�l fogva tartsa �t" (ApCsel 2:24). Igaz, csup�n megsejtheted, mert a hal�l �si v�gz�s jog�n ma is visszavonhatatlanul fogva tartja, akit egyszer megkaparintott. M�gis - b�r most m�g nem l�tjuk, hogy minden J�zus uralma alatt �ll - az �res s�r rem�nyre jogos�t.

De nem kell e feldereng� rem�nyn�l meg�llnod. Hallhatsz vak�t� feh�rs�gbe �lt�z�tt, vill�mtekintet� l�nyr�l. Bar�t �s ellens�g egyar�nt bizonys�got tesz, hogy tal�lkozott vele. Ne csod�ld, hogy ez a tal�lkoz�s az �r�ket megb�n�totta; a haland� tal�lkoz�sa az �r�k vil�g er�ivel hogyne lenne riadalmas! �pp ez�rt �mulj el azon, hogy m�gis vannak, akiknek a h�rn�k ezt mondja: "ti ne f�ljetek" ! �s j�l jegyezd meg, hogy ennek titka a Megfesz�tett keres�s�ben van; a f�lelem itt v�lik jogos bizakod�ss�, �s itt hangzik a l�t�sra h�v� sz�zat �s az �ltet� eml�keztet�s: "megmondta" (6. v.)!

J�l figyelj, lelkem, mert az �gi k�vet e h�s�gesekre neked is sz�l� �zenetet b�zott: "mondj�tok meg tan�tv�nyainak, hogy felt�madt a halottak k�z�l." Ne mondd, hogy ez annyira sz�p, hogy hinni is neh�z, mert megb�zhat� tan�k sor�n jutott el hozz�d az evang�lium! M�g�tt�k a Felt�madott �ll, aki maga is megjelent nekik, megism�telte a b�tor�t�st, �s meger�s�tette az �zenetet:  "menjetek el, adj�tok h�r�l aty�mfiainak" . Fel tudod-e fogni valaha is, mit jelent, hogy a Sz�zt�l sz�letett �s Felt�madott nevez testv�r�nek!? Meg�rted-e az  "ott megl�tnak engem" �zenet kett�s titk�t: itt is megmutatja mag�t, de majdani �r�k l�t�sra h�v?

�s az �nnepi zar�ndoklat v�g�re bel�tod-e, hogy �jfajta f�lelemmel �s a nagy �r�mmel �rvendez�k fut�s�val kell elt�voznod a s�rt�l! �jfajta f�lelemmel, hiszen a r�git oszlat� b�tor�t�ssal tal�lkozt�l k�veteinek ajk�n, s�t ig�j�nek szav�ban is. �m k�zben el�rt a Felt�madott �r�k vil�g�nak �rint�se is; �s ez b�tors�gos, de szents�g�vel m�gis remegtet�. � maga testv�rnek sz�l�t, fens�ge m�gis h�dolatra k�nyszer�t (9. v.). E kett� nem �ll ellentmond�sban, hanem a hit megfoghatatlan gazdags�g�nak csod�ja fejez�dik ki benne.

Aki ezt �rzi �s meg�li, az az �rvendez�k fut�s�val fut. Tudja, hogy a k�veti megb�z�s neki is sz�l: "menjetek el, adj�tok h�r�l!"  
                              Het�nyi Attila
, �h�tat 2002, Budapest

 Tov�bbi vir�gvas�rnapi - nagyp�nteki - h�sv�ti �r�sok, versek

A SZERKESZT� ROVATA

�ld�sos NAGYHETET k�v�nok kedves olvas�inknak!
Bizony�ra tapasztalt�k m�r, hogy csak akkor jelentett �r�m�t, meglepet�st, b�kess�get a h�sv�t, amikor volt idej�k csendess�get tartani, im�dkozva olvasni �s hallgatni a szenved�st�rt�net ig�it, amikor a nagyheti esem�nyekre is futottak figyelm�kb�l. Erre az �sszef�gg�sre az id�n is sz�m�thatunk. Kezdj�k h�t e nagy �nnepet az elej�n. Vir�gvas�rnapt�l h�sv�tig annyi mindent v�giggondolhatn�nk, - el�sz�r, vagy �jra.

Ezen a h�sv�ton egy �j rovatot szeretn�k �tj�ra ind�tani. Egy nagyon egyszer�t, �m nagyon fontosat. A c�me tal�n ez lesz: K�vesd J�zust! Szeretn�m, ha minden sz�munkban lenne legal�bb egy r�vid cikk, ami az �r J�zus Krisztus melletti d�nt�sre sz�l�tan� fel az olvas�t. F�lre�rt�s ne ess�k, nem gondolom, hogy valami �jat vezet�nk be ezzel, hiszen az Evang�liumi H�rn�k eddig is arra t�rekedett, hogy az �dv�ss�g j�h�r�t megfogalmazza �s tov�bbadja. �s nem is csak t�rekedett erre, de tette is ezt, sok-sok �r�s�ban. Az �j tal�n csak annyi, hogy a legegyszer�bb form�kat, �rthet�, elfogadhat� megk�zel�t�seket keresi �s ha ilyen cikket tal�l vagy kap, k�zli majd a szerkeszt�. Fogalmazz�tok meg kedves olvas�im sz�pen, egyszer�en - ha a sz�veteket �tj�rta m�r - a Megv�lt� h�v� szav�t �s k�ldj�tek el a szerkeszt�nek. Ez�ttal a k�vetkez� �nekkel szeretn�m az �r J�zushoz h�vogatni a bizonytalankod�kat, fontolva-halad�kat:
ENGEDD J�ZUST A SZ�VEDBE!
 
Nincs helyed J�zus sz�m�ra?
N�zd, az ajt�d el�tt �ll!
Arra v�r, hogy bebocs�ssad,
T�rd ki sz�ved n�ki m�r!
   Kar: B�n�s, van-e hely sz�vedben
   Fogadni az �dv Ur�t?
   M�g a kegyid� jelen van,
   Nyisd meg sz�ved ajtaj�t!
 
F�ldi �r�m�k sz�m�ra
Sz�ved mindig nyitva �ll;
�mde hogyha J�zus k�ri,
Helyet abban nem tal�l. Kar:
 
Kedveled a hi�s�got,
V�lasztod a muland�t;
 
 
�mde balg�n elbocs�tod
Magadt�l az �dvad�t. Kar:
 
Ember, gondolj a j�v�dre!
Elfogy er�d, �leted.
Mondd, mit �r a vil�g n�ked,
Ha elveszted �dv�det! Kar:
 
Engedd J�zust a sz�vedbe,
�leted megment�j�t!
Benne van az �r�k �let;
S ez az �let lesz ti�d.
    Kar: B�n�s, van-e hely sz�vedben
    fogadni az �dv Ur�t?
    M�g a kegyid� jelen van,
    Nyisd meg sz�ved ajtaj�t!
 
              A Hit Hangjai, 487. �nek
Mit olvashatunk ebben a h�napban? Term�szetesen sok sz�p nagyheti �r�st, verset. N�h�ny gy�lekezeti besz�mol�t, ez�ttal a vil�g m�sik fel�r�l is, hiszen Kulcs�r S�ndor eln�k testv�r - a New York-i gy�lekezet lelkip�sztora - sz�vets�g�nk leg�jabb taggy�lekezet�nek megh�v�s�ra febru�r v�gefel� Ausztr�li�ba l�togatott, feles�g�vel egy�tt. �tj�r�l b�vebb besz�mol�ra sz�m�thatunk a �prilisi lapban. A toront�i gy�lekezet lelkip�sztora, Dan L�szl� testv�r pedig az �haz�ban j�r ezekben a napokban, t�le is v�rjuk a besz�mol�t. Az aleln�k testv�r�nk egy, a D�li Baptista Sz�vets�g �szak-Amerikai Misszi�s Oszt�lya �ltal az etnikus vezet�k sz�m�ra rendezett tal�lkoz�n vett r�szt, Atlant�ban. Ugyanakkor felhaszn�ltam a lehet�s�get arra, hogy megl�togassam az Atlanta egyik el�v�ros�ban lak� Dr. Haraszti R�z�lia testv�rn�t. Utammal kapcsolatos besz�mol�mnak csak az els� r�sze f�rt a mostani oldalakra. Ez�ttal Haraszti testv�rn�nek csak az �dv�zlet�t adom �t: szeretettel gondol k�l�n�sen is azokra, akik az elm�lt h�napokban im�dkoztak felgy�gyul�s��rt, amit meg is adott neki az �r; l�togat�somr�l kicsivel b�vebben a j�v� h�napban �rok. (Szerk)

FONTOS  D�TUMOK

�PRILIS 11-13. �vk�zi gy�l�s, Palm Bay, Florid�ban
M�JUS m�sodik fel�ben a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z K�zponti �nekkara
szolg�l gy�lekezeteinkben
J�NIUS 29 - J�lius 1. R�mai T�bori Konferencia
J�LIUS 26-28 - Sz�vets�gi K�zgy�l�s, Detroit, Michigan

Misszi� mez�kr�l - GY�LEKEZETI H�REK

CHICAGO

December 8-�n, szombat este ker�lt sor gyermekeink kar�csonyi szolg�lat�ra az East Chicag�i Kossuth Klub hagyom�nyos kar�csonyi vacsor�j�n. J�n�h�ny �ve r�szt vesznek ez alkalmakon, mindk�t csoport nagy �r�m�re. Most Kis P�ter �s Demeter Andr�s testv�rek vitt�k a vas�rnapi iskol�sokat. A sikeres szolg�lat �r�m�t�l boldogan t�rtek haza gyermekeink, aj�nd�kokkal.

December 15-�n, a Hunyadi M�ty�s cserk�szcsapat el�sz�r j�tt gy�lekezet�nkbe, hogy a bethlehemes j�t�kot el�adj�k �s k�nt�ljanak. Sz�l�k �s nagysz�l�k is elk�s�rt�k �ket. Szeretetteljes fogadtat�sban volt r�sz�k. A sz�p magyar �nekl�s ut�n megvend�gelt�k �ket. Magyar n�p�nk �nnepi hagyom�ny�nak egyik gyakorlati megnyilv�nul�sa volt ez.

A kar�csony mindny�junknak sz�p, de tal�n gyermekink sz�m�ra a legszebb. El is j�ttek n�h�nyan szentest�n a fiatalokkal egy�tt k�nt�lni, csal�dokhoz �s a reform�tus, valamint a kat�likus templomba. J� volt l�tni a h�veket az �jf�li szent mise ut�n, amilyen �r�mmel hallgatt�k �nekeinket �s a f�v�sn�gyest.

Kar�csony est�j�n gyermekeink sz�p m�sor�t aj�nd�koz�s k�vette. Az �nnep m�sodik napja est�j�n vend�geink voltak: M�ller Ern� testv�r Reutlingenb�l (N�met o.), M�ller J�nos �s B�r� L�szl� csal�dok Minneapolisb�l. Ez alaklommal megh�vott vend�g�nk Nt. T�th P�ter - a West Side-i Reform�tus Egyh�z lelk�sze - hirdette az ig�t.

A Szilvesztert mindig a gy�lekezetben t�ltj�k, mint egy nagy csal�d. Alkalmi szolg�latok ut�n ima�r�val z�rtuk az ��vet, majd Torma J�nos testv�r lelkip�sztori im�ja vezetett �t az �j�vbe. Az �jszakai k�z�s asztalt frissen s�lt, h�zikolb�sz �s m�jashurka tett k�v�natoss�. Ut�na j�kedvvel folyt a t�rsasj�t�k Dobos Ildik� ir�ny�t�s�val. M�g id�sebb test�reinket is nevet�sben �rt ott a h�rom �ra. Milyen j� m�g �gy is egy�tt �rvendezni, megpihenni.

Az egyetemes imah�t programj�ra janu�r 21-27 k�z�tt ker�lt sor. Megh�vott vend�g�nk, Nov�k J�zsef lelkip�sztor volt Alhamr�b�l. Hat alkalommal sz�lt Isten ig�je, mely im�ra hangolt mindny�junkat. Jelen voltak a reform�tus egyh�z tagjaib�l is n�h�nyan, lelkip�sztorukkal, Nt. Balogh Andr�ssal.

  A chicag�i sz�sz�ken (kattints nagyobb k�p�rt)

Ime egy kis �zel�t� az ig�kb�l:
Mi az az egy doldog, amely megakad�lyoz, hogy elnyerd az �r�k �letet?Y (Mk 10:17-31)
A s�g�ra hallgatsz vagy a Vil�goss�g uralma alatt �lsz, d�slakodva Isten h�za b�s�g�ben?Y (36. Zsolt�r)
Rem�nytelen v�rakoz�sunk �nmag�ban nem hoz v�ltoz�st, csak a Krisztus szava ir�nti engedelmess�g�nk. (Jn 5:1-9.)
Egy L�lekben, egy sz�vvel k�zdve az evang�lium�rt jelk�pezi, hogy �dv�ss�get nyert�nk Istent�l. Ez az egys�g �s �llhatatoss�g m�r mag�ban evang�lium. (Fil 1:27-30)
Isten nincs sz�k�n �ld�sainak. M�g a templom k�sz�be al�l is �ld�s fakad. Min�l messzebb folyik e v�z ann�l b�s�gesebb, hogy el�gs�ges legyen mindenkinek. V�llalj sorsk�z�ss�get azokkal, akik J�zusra szorulnak; N�la �letet, gy�gyul�st, �ld�st ad Isten. Ne �lj t�csa-�letet! (Ez�kiel 47:1-12)
A krisztusiak k�z�ss�g�ben az egys�g nem egy kimunk�land� c�l, hanem aj�nd�k, amire vigy�znunk kell. (Jn 17:20-23)

Febru�r 3-�n, vas�rnap d�lut�n a Szent Istv�n Kir�ly katolikus templomba gy�lt�nk felekezetk�zi ima-istentiszteletre, az egyetemes imah�t programja szerint. Hat egyh�z lelk�szei �s tagjai vettek r�szt. K�z�ss�g�nket Torma J�nos lp. k�pviselte. �nekkarunk k�tszer �nekelt, k�z�s�nekl�skor pedig M�t� B�lint testv�r orgon�lt.

Janu�ri vend�geink k�z�tt k�sz�nt�tt�k Erd�s J�zsef �s Roz�lia id�s h�zasp�rt Feketegyarmatr�l. N�h�ny hetes ittl�t�k alatt testv�r�nk t�bbsz�r szolg�lt Isten ig�j�b�l.

Febru�r 16-�n, szombat este a h�zasp�rok vasor�j�ra ker�lt sor, Valentine Day alkalm�b�l. A sz�pen fel�j�tott alagsorban, �nnep�lyesen d�sz�tett asztalok k�r� �lt a megjelent t�z h�zasp�r. Hamarosan olyan k�z�ss�g alakult ki, amelyben a h�zasp�rok b�tran megosztott�k tapasztalataikat egym�ssal. Az �nekl�s �s az egym�s kez�t fogva, kettesben elmondott im�k ut�n finom vacsora mellett folytattuk a besz�lget�st. J�t�kra is sor ker�lt (mint mindig, ahol Dobos Ildik� jelen van). A j�t�kvezet� k�rd�seire adott azonos vagy ellenkez� feleletekb�l megl�ttuk, hogy mennyire ismerik a h�zasp�rok egym�st. �rvendt�nk e kit�n� alkalomnak, mert k�zelebb ker�lt�nk egym�shoz �gy is mint h�zasp�rok �s mint k�z�ss�g. (Fiatalok: k�sz�nj�k, hogy vigy�ztatok gyermekeinkre!)    Szab�_Istv�n

CLEVELAND

"Kez�nket kulcsoljuk �ssze,
boruljunk t�rdre
Im�ds�ggal kezdj�nk �j csat�t!
Szeretni �s b�zni k�ne
Most �sszefogni v�gre,
E n�p majd egyszer Isten mell� �ll!"
             Magyar Continental Singers

�r�mmel sz�molhatunk be arr�l, hogy n�p�nk itt Clevelandban v�gre �sszefogott, szeretetben �s b�kess�gben! �vek m�lt�n, mikor m�r azt hitt�k, hogy nincs rem�ny, Isten csod�latos �s hatalmas erej�t tapasztaltuk; �s h�latelten mondhatjuk hogy azok az im�k, amelyek �vekig elhangzottak, nem hulltak a porba. Isten az � idej�ben elhozta a kiutat, �s megadta a v�laszt, ami�rt nagyon h�l�sak vagyunk!

Sajnos az elm�lt h�napokban nem csak �r�m�kben volt r�sz�nk, hanem szomor�s�gban is. Febru�r elej�n Halhai Piroska n�ninek a temet�s�n vett�nk r�szt. Lehet hogy nem sokan ismert�k Piroska n�nit, de � gy�lekezet�nknek az egyik legh�s�gesebb tagja volt. Helye �res, de hisz�nk abban, hogy � a mennyben van Megv�lt�j�val, akir�l mindig k�sz volt bizonys�got tenni.

Gy�lekezet�nk �lete egyre n�vekedik, ami�rt nagyon h�l�sak vagyunk. A febru�r h�napban bevezett�nk egy p�r programot, amivel pr�b�ljuk gy�lekezet�nket �letre kelteni. Gy�lekezeti szok�sunk szerint minden h�napnak az utols� vas�rnap d�lut�nja szabad. Ez id� alatt alkalom van a szeretet vend�gs�gre, beteg l�togat�sra, �s b�rmi m�s szolg�latra. Ezen k�v�l az elm�lt szabad d�lut�non bevezett�k gy�lekezet�nkbe a "fiatal" h�zasok programj�t. Ezt az id�t az ige mellett �s m�s szervezett programok mellett t�ltik el azok, akik m�g mindig fiatalnak �rzik magukat. Janu�r utols� vas�rnapj�n sz�let�s napokat �nnepelt�nk. Az �nnepeltek k�zt volt lelkip�sztorunk Dr. Pint�r Zolt�n is, akinek nagy meglepet�st okozott, hogy megeml�kezt�nk �r�la is.

Ifj�s�gi csoportunk is t�rekszik a n�veked�sre, �gy lelki, mint testi t�ren. Minden vas�rnap a d�lut�ni istentisztelet el�tt gy�l�nk �ssze �s ezt az id�t �nekl�ssel, ige tanulm�nyoz�ssal, �s csoportos besz�lget�ssel t�ltj�k el, amit B�nt� Attila, ifj�s�gi vezet�nk vezet. �r�l�nk annak, hogy az elm�lt id�kben egyre n�vekedett a l�tsz�munk is. �j fiatalokat ismerhett�nk meg, akiket elhozhattunk ezekre az alkalmakra �s bemutathattuk nekik is J�zus Krisztust, �s elmondhattuk nekik, hogy milyen �r�m �vele j�rni!

Mint az �nekkarnak egyik vezet�je, h�l�s vagyok az�rt is hogy �nekkarunk egyre �p�l �s n�vekszik. A zenei szinten hadd eml�tsem m�g, hogy egy m�sik csoport is alakult, a f�rfikar. Egy p�r h�nappal ezel�tt a f�rfikarunk csak n�gy tagb�l �llt, de most az a sz�m is majdnem megdupl�z�dott. Csod�latos er�vel sz�lalnak meg �s dics�itik Megv�lt�nkat ezzel is!

Gyermekeinkr�l sem feledkezhetek meg. A Vas�rnapi Iskol�saink sz�ma is n�vekedett �s m�g n�vekszik is! Minden vas�rnap szolg�lnak a gy�lekezetben �s nagy �r�mmel hallgatjuk �ket is, ahogyan szolg�lnak az �r J�zus Krisztusnak!

Dics��ts�k Urunkat az�rt a kegyelem�rt, amelyet mutatott ir�ntunk �s az�rt, hogy olyan sok �ld�ssal �ldott meg benn�nket. Szeretn�k buzd�tani minden szem�lyt �s minden gy�lekezetet arra, hogy ne adj�k fel a rem�nyt, b�rmilyen k�r�lm�nyek k�z�tt is vannak, mert Isten idej�ben megadja �s elhozza a v�laszt. Lehet hogy �pp t�relemre �s h�s�gre v�r! Csak az im�ds�ggal k�zdhetj�k meg ezt a csat�t.  Lakatos_Erika

MELBOURNE, AUSZTRALIA

Kulcs�r S�ndor testv�r szombat reggel 10 �rakor �rkezett Melbourn�ba. A gy�lekezet tagjainak fele kint volt a rep�l�t�ren, igaz testv�ri �r�m�k k�z�tt volt a tal�lkoz�s. Tegnap (vas�rnap) �ld�sos nap volt sz�munkra. Kulcs�r testv�r szolg�lt d�lel�tt �s d�lut�n is. A reggeli istentisztelet �zenete a testv�rek megkeres�s�nek fontoss�ga volt. I M�zes 37.12-17 alapj�n Kulcs�r testv�r kihangs�lyozta ezt az engedelmess�g �ltali szolg�latot. Felsz�l�totta a gy�lekezetet, hogy menj�nk, ak�rcsak J�zsef, vigy�k mennyei Aty�nkt�l az �r�mh�rt azoknak, akik valamilyen okn�l fogva nincsenek k�z�tt�nk.

A gy�lekezet mindv�gig figyelmesen hallgatta; �rt�kes �zenet volt ez sokak sz�m�ra. Fel�bresztette benn�nk a k�teless�g�rzetet a Melbourneban �l� magyar testv�rek ir�nt.

Kulcs�r testv�rt zs�ufolt programmal v�rtuk, melyr�l hamarosan besz�molunk testv�reinknek is.  Nemes_L�szl�

Kerekasztal a NAMB-n�l
(Ethnic Fellowship Presidents Annual Roundtable, Alpharetta, GA, Feb 6-7, 2002)

�venk�nt tal�lkoz�ra h�vja a North American Mission Board, SBC (a D�li Baptista Sz�vets�g Belmisszi�s Oszt�ja) a k�l�nb�z� etnikus sz�vets�gek vezet�it. A legut�bbi ilyen tal�lkoz�ra febru�r 6-7-�n ker�lt sor a NAMB �j sz�kh�z�ban, a Georgia-i Alpharett�ban. 24 etnik csoport eln�ke, vagy megb�zott k�pvisel�je volt jelen, k�z�tt�k e sorok �r�ja is, Kulcs�r S�ndor eln�k testv�rt k�pviselve.

Dr. Bob Reccord, a NAMB eln�ke Dennis Mitchell-t b�zta meg a konferencia megszervez�s�vel. � maga nem is tudott r�szt venni az alkalmon, mert el�re nem l�that� m�don a feh�r h�zba kapott megh�v�st n�h�ny vall�si vezet�vel egy�tt.

�ld�sos, hasznos konferencia volt. B�r az asztal nem volt kerek �s nem volt el�g nagy, sokan sz�hoz jutottak k�r�l�tte.

A konferencia vezet�je ebben a 3 sz�ban foglalta �ssze a tal�lkoz�s c�lj�t: Communicating, connecting, cooperating, vagyis egym�s t�j�koztat�sa, kapcsolatteremt�s �s egy�ttm�k�d�s.

T�j�koztatt�k az etnik gy�lekezetek vezet�it a sz�vets�g f�l�p�t�s�r�l, munk�j�r�l, terveikr�l. A t�j�koztat�val kapcsolatban olyan k�rd�sek is felmer�ltek, amelyek pl. a legnagyobb baptista sz�vets�gen bel�li fesz�lts�gekre, vagy a m�s kereszty�n felekezetekkel val� kapcsolat k�rd�s�re reflekt�ltak.

Az etnikus gy�lekezetek, sz�vets�gek eddig is l�nyeges r�szt v�llaltak a d�li sz�vets�g munk�j�b�l. Tal�n �ppen ez�rt k�rt�k, hogy mi is mondjuk el, hogyan l�tjuk az egy�ttm�k�d�s fokoz�s�nak lehet�s�geit.

  A konferencia r�sztvev�i (nagyobb k�pen is)

A tal�lkoz� m�sodik napj�n a r�sztvev�kb�l n�gy munkacsoportot hoztak l�tre, hogy konkr�t tervekr�l is sz� ker�lhessen. �n term�szetesen a "Communication Strategies" csoport munk�j�ba kapcsol�dtam be. A modern technol�gia minden el�rhet� eszk�z�t szeretn�k alkalmazni az evang�lium tov�bbad�sa, terjeszt�se �rdek�ben. A k�l�nb�z� etnik sz�vets�gek k�l�nb�z� m�rt�kben haszn�lj�k ezeket a lehet�s�geket. Nekem �gy t�nt, hogy a Hmong sz�vets�g (33 gy�lekezetb�l �ll� k�z�ss�g) hasznos�tja a legjobban az internet adta lehet�s�geket. Testv�reink �gy l�tj�k, hogy - b�r jelent�s kiad�sokkal j�r -, eredm�nyes misszi� munk�t tudnak v�gezni ezen az �ton, r�ad�sul vil�gm�retekben. �n is elmondtam, hogy lapunk, a 94. �vfolyam�ban j�r� Evang�liumi H�rn�k nem csak pap�ron, hanem az interneten is el�rhet�, imm�r �t�dik �ve.

Hogy lesz-e folytat�sa, megval�sulnak-e az ott megfogalmaz�dott tervek, azt majd ezut�n l�tjuk meg. Hiszen egy konferenci�t megrendezni az egy dolog, az ott hozott d�nt�seket v�grehajtani az pedig egy m�sik.

J� volt el�sz�r, vagy �jra tal�lkozni e nagy sz�vets�g n�h�ny neves vezet�j�vel �s j� volt tal�lkozni egym�ssal is, Krisztus lengyel, k�nai, spanyol �s m�g j�n�h�ny nemzetis�g� tan�tv�nyaival. Az �r meg tudja adni, hogy az evang�lium terjeszt�se �gy�ben hozott egy�ni �s k�z�s er�fesz�t�seink nem lesznek hi�baval�k. �ldja meg az �r a sok kis �s a n�h�ny nagy baptista sz�vets�g szolg�lat�t!   Herjeczki G�za

VAL�BAN ?
Nov�k J�zsef rovata

Chestertont�l megk�rdezte valaki, mit vinne mag�val a k�nyvt�r�b�l, ha egy lakatlan szigetre kellene t�voznia? Dobson, haj��p�t�sr�l �rt k�zik�nyv�t v�lasztotta. Arr�l m�r nem sz�l a t�rt�net, hogy k�pesnek is tartotta-e mag�t a haj��p�t�szet titkainak elsaj�t�t�s�ra, de a nevezett k�nyv hitel�nek sz�p bizony�t�k�t adta a v�lasz�val.
      A modern Magyarorsz�g vall�si �let�t ink�bb h�borg� tengerhez hasonl�thatn�nk. Miut�n a k�z�ss�geink haj�csk�iban verg�d�k k�rd�seire ig�s v�laszokat kerest�nk �s fogadtunk el (Isten Szav�nak, ugye, m�g van hitele?), k�ts�gtelen�l helye van annak is, hogy el�deink tapasztalat�b�l �s p�ld�j�b�l tanuljunk. Kider�lt, hogy a janu�ri sz�mban - tudtomon k�v�l - az Ali�nsz alap�t�inak szavait id�ztem. A felsorolt nevek k�z�tt van az� is, akit eszk�z�l haszn�lt a Szentl�lek nagyap�m megt�r�s�ben. Ott l�tom baptista k�z�ss�g�nk �ri�s�t, Dr. Somogyi Imre testv�rt is. Ezek a f�rfiak val�ban "haj��p�t�k" voltak.
      E "teljesebb k�pet" l�tva elismerem, hogy mivel a ma �p�tkez�k "hitvall� �seink meggy�z�d�s�b�l er�t mer�tve" nem h�zt�k ki a sz�vegb�l azokat a pontokat, amelyekbe �n tudatlans�gomban belebotlottam, �rtatlan hiba t�rt�nt: alapszab�lyzat helyett egy t�rt�nelmi dokumentumot bocs�tottak szavaz�sra. Biztosan elmagyar�zt�k a b�jti napon v�laszt�knak, hogy tulajdonk�ppen tisztelet�ket fejezik igenl�s�kkel k�z�ss�geink nagyjai el�tt.

Mi ebb�l a tanuls�g? L�m, nek�nk is vannak "dobsonjaink", akiknek az �letm�ve, p�ld�ja seg�ts�g�nkre lehet. Sz�p dolog szavahihet�s�g�nk, sz�nd�kaink bizonygat�s�ra haszn�lni �ket? Ez m�r �zl�s dolga. Visszat�rve a j� �reg Chestertonhoz; �ll�t�lag egy szeget nem tudott egyenesen beverni...

  Tisztelt Szerkeszt�s�g! Kedves Olvas�! *

Az Evang�liumi H�rn�k janu�ri sz�m�nak harmadik oldal�n, Nov�k J�zsef testv�r "Val�ban?" c�m� rovat�ban olvashattunk a Magyar Evang�liumi Sz�vets�gr�l. R�lunk l�v�n sz�, szeretettel �s tisztelettel szeretn�nk n�h�ny gondolattal hozz�j�rulni az Alianszr�l alkotott k�p teljesebb� t�tel�hez.

Az Aliansz els�rend� feladata, hogy bizonys�got tegyen a Krisztusban h�v�, megt�rt emberek egys�g�r�l. "Az Evang�liumi Aliansz a k�l�nb�z� n�pegyh�zakban, szabadegyh�zakban �s k�z�ss�gekben �l� h�v� emberek k�z�ss�ge, akiknek hit �ltal szem�lyes �letk�z�ss�g�k van Urukkal �s Megv�lt�jukkal, J�zus Krisztussal." Az Aliansz mozgalom, ami Angli�ban, 1846-ban, Thomas Chalmers edinburghi professzor kezdem�nyez�s�re indult �tj�ra, a Sk�t Misszi� r�v�n honosodott meg Magyarorsz�gon. Haz�nkban az els� Aliansz imahetet - a feljegyz�sek szerint - 1876-ban tartott�k. Orsz�gszerte ismertt� az 1886-t�l indul� K�lvin t�ri �sszej�vetelek �ta lett. 1936-ban az Aliansz mozgalom Magyar Evang�liumi Sz�vets�g n�ven Egyes�lett� szervez�d�tt, "Yvezet�s�g�nek tagjai k�z�tt olyan k�zismert szem�lyek neve is szerepel, mint dr. Ravasz L�szl� reform�tus p�sp�k, dr. Kiss Ferenc egyetemi orvosprofesszor, id. Victor J�nos ny. iskolaigazgat�, dr. Somogyi Imre baptista lelk�sz, Csia Lajos reform�tus vall�stan�r, Sr�ter Ferenc ev. lelk�sz, Ung�r Alad�r k�nyvkeresked�, Hecker �d�m meth. lelk�sz, Hevesi �d�n az �dvhadseregt�l �s m�g sokan m�sok." Az Aliansz nem �j felekezet, hanem ki�br�zol�ja annak a t�rekv�snek, ahogy a k�l�nb�z� felekezetbe tartoz� evang�liumi h�v�k igyekeznek megtartani "a L�lek egys�g�t a b�kess�gnek k�tel�ben" . ( Ef. 4,3. )
      Az �tvenes �vek totalit�rius rendszer� �llama betiltotta a Magyar Evang�liumi Sz�vets�get is. Az imaheteket azonban (el�bb leg�lisan, majd illeg�lisan) sok hely�tt megtartott�k. Magyarorsz�g 1983-t�l ism�t hivatalos tagja az Eur�pai Aliansz Sz�vets�gnek, aminek eln�ks�gi �l�se 1987-ben Budapesten volt. 2001-ben t�rt�nt az 1936-os alapokm�nyhoz val� visszat�r�s. Az akkor megalkotott Alapszab�ly, el�deink szellemi �r�ks�ge, b�tor �s nagy�v� gondolatai azok, aminek a mai t�rv�nyekkel �s t�rsadalmi helyzettel �sszehangolt form�j�t, ami "A Magyar Evang�liumi Sz�vets�g Egys�ges Szerkezetbe Foglalt Alapszab�lya" megk�ldt�k Nov�k J�zsef testv�r�nknek is.
      A "k�zponti sz�kh�z, k�nyvt�rak, sz�llod�k, �d�l�helyek, kutat�int�zetek, j�t�konys�gi int�zm�nyek l�tes�t�se �s fenntart�sa", mind az 1936-os alapokm�nyban megjel�lt c�lok el�r�s�nek eszk�zei voltak, �s lehet, hogy jelen helyzet�nkben tal�n ut�pi�nak t�nnek, de b�zva Isten h�s�g�ben, a j�v�re mi is ilyen rem�nys�ggel tekint�nk, �s hitvall� �seink meggy�z�d�s�b�l is er�t mer�tve, nem h�ztuk ki a sz�vegb�l ezeket a pontokat. Eleink pl. egy 500 k�tetes k�nyvt�rat l�tes�tettek, melynek a Wessel�nyi u-i baptista gy�lekezet �p�lete adott otthont. Szeretn�nk mi is megtenni minden t�l�nk telhet�t, ami Isten dics�s�g�t, az � Orsz�g�nak �p�t�s�t, a Benne h�v�k jav�t, �s az �t m�g nem ismer�k megt�r�s�t szolg�lja.
      "Az Aliansz mozgalomnak �lland� jellemz�je volt az is, hogy minden lehets�ges m�don (pet�ci�kkal �s a sajt� �tj�n, s�t csendes felvonul�sokkal is) s�kra sz�llt a vall�sszabads�g v�delmez�se �s kiterjeszt�se mellett." Ugyancsak az 1936-os alapszab�lyban szerepel: "A vall�sszabads�g v�delmez�se �s kiterjeszt�se Krisztus szellem�ben, a vil�g b�rmely r�sz�n foly� vall�si �ld�z�sek elleni tiltakoz�s �s azok megakad�lyoz�s�ra val� t�rekv�s." Atyai �r�ks�g�nk r�sze teh�t e felel�ss�g, hogy ha kell, sz�t emelj�nk az elnyomottak �rdek�ben.
      Az Aliansz jelmondata J�zus egyik im�j�b�l sz�rmazik: "Hogy mindny�jan egyek legyenek; amint te �n bennem, Aty�m, �s �n te benned, hogy �k is egyek legyenek mi benn�nk: hogy elhigyje a vil�g, hogy te k�ldt�l engem." (J�nos 17,21.)
      Ez�rt im�dkozunk �s munk�lkodunk!
      A szerkeszt�s�g �s az olvas�k �let�re �s munk�j�ra Isten gazdag �ld�s�t k�v�njuk!
      Testv�ri szeretettel: A Magyar Evang�liumi Sz�vets�g (Aliansz) Eln�ks�ge
      Bp. 2002. febru�r 15.

* Az Aliansz eln�ks�g�t�l �rkezett levelet Dr. Kov�cs G�za f�titk�r testv�rt�l kaptuk, s teljes eg�sz�ben k�z�lj�k.

125 �ve alakult meg az els� magyarorsz�gi baptista �nekkar (2)
(B�nyai Jen�: A magyarorsz�gi baptista egyh�zzene t�rt�nete
, Baptista Kiad�, Budapest, 1996. 113 - 116. oldal).

Az �nekkarok tov�bbi szervez�d�se - A kezdeti h�si korszak

A magyarorsz�gi baptizmus k�ts�gtelen�l Istent�l rendelt k�ldet�s�hez tartozott, hogy amerre csak l�trej�ttek a gy�lekezetek, ott r�vid id�n bel�l rendre megalakultak az �nekkarok is. Sz�mos esetben el�fordult, hogy az �nekkar annyi tagb�l �llt, mint amennyi a gy�lekezeti tagok sz�ma volt! Ez a zenei t�nyked�s nem csek�ly felt�n�st keltett a maga idej�ben egyh�zi �s vil�gi k�r�kben egyar�nt. Egyszer�en �rtetlen�l szeml�lt�k, hogy f�ldh�z ragadt, neh�z k�tkezi munk�t v�gz� ipari munk�sok, falusi gazd�lkod�k, vagy �ppens�ggel zsell�rek, net�n a v�rosi h�ztart�sokban dolgoz� le�nyok, asszonyok, �n. csel�dek, mik�nt vetett�k meg az alapj�t a t�bbsz�lamra �nekl� k�rusoknak. Amint azt bevezet�nkben eml�tett�k, a t�rgyalt id�ben jobb�ra csak a f�v�rosban s n�h�ny p�sp�ki sz�khelyen m�k�dtek egyh�zi �nekkarok, vagy n�h�ny megyei sz�kv�rosban az ipari munk�sokb�l �ll� �n. dal�rd�k. A megv�ltozott �let mellett tal�n semmi sem terelte a figyelmet annyira a "h�v�k"-re (ahogy ismert�k a baptist�kat), mint a l�trehozott �nekkarok.

K�r�si Istv�n (1885-1972) egykori v�szt�i pr�dik�tor szerint az els� magyar ajk� baptista �nekkart 1886-ban Nagyszalont�n alak�totta meg a k�t �vvel azel�tt Kornya Mih�ly �ltal al�mer�tett Kajtor S�ndor (1862-?), egyszer� napsz�mos parasztember.

L�ssunk n�h�ny f�ljegyz�st a kezdetekr�l! Ezekre az id�kre eml�kezve �rta 1924-ben Orosz Istv�n (1874-1936), a korai magyar baptista zenei �let kimagasl� vez�ralakja:

"Sokakra n�zve a megt�r�s, �jj�sz�let�s annyit jelent, mint egy nemesebb, bens�s�gesebb �letet �lni Istennek, az � n�p�vel egy f�ns�ges sz�vets�gben. N�mely h�v�re n�zve azonban emellett tev�kenys�get, alkot�st, szenved�st s v�get nem �r� munk�ss�gnak a kezdet�t jelenti. �gy volt az �n megt�r�sem eset�ben is. M�r mint egyszer� l�togat�ja a gy�lekezetnek, megalak�tottam az �nekkart Kolozsv�ron. "Mester, a b�sz vihar d�h�ng" - volt az els� �nek, amellyel egym�st szenvedtett�k, az �nekkar �s �n, amelynek eml�ke kit�r�lhetetlen�l �l elm�mben.
     Nagyv�radon az �nektan�t�s mellett volt m�g k�t "tan�tv�nyom", kiket heged�lni tan�tottam. Papp K�roly testv�r sokszor j�l alkalmazta, amit t�lem tanult. Hanem azt nem is gondoltam volna, hogy az ap�t tan�tom �s a l�nya j�tsszon heged�n, mint volt az Darabont Gyula testv�r eset�ben. �gy l�tszik, itt a magvet�sr�l volt sz�, ami nem lekicsinylend� dolog. Nagyszalont�n is �n szerveztem �jj� az �nekkart. Milyen h�s�gesen j�ttek a 16 �vest�l eg�sz 60 �ves korban l�v� �nekesek minden este, m�g amikor t�rdig �r� s�r is volt! Itt nemcsak �nekkart, de �nektan�t�t is hagytam magam ut�n az ifj. K�r�si (J�nos) testv�r szem�ly�ben, kinek arc�t ma is szemem el�tt l�tom, amint reszketve vezette el�sz�r az �nekkart jelenl�temben.
      Budapesten, amikor m�r az evang�lium pr�dik�l�s�val is foglalkoztam (1902), akkor is kellett �neket tan�tanom"... "Ma m�r kicsiny dolgok ezek s akkor sem voltak nagyok, csup�n magvet�s volt, de amelyeknek remek gy�m�lcseiben ezrek �s ezrek gy�ny�rk�dnek ma."

A kezdeti id�re eml�kezik a derecskei �nekmester, Porkol�b S�ndor is (1871-1947) a nagy tri�sz: Darabont Gyula, Papp K�roly �s Orosz Istv�n lelki testv�re �s azok h�s�ges bar�tja. �rdemes lesz t�le is id�zn�nk, hisz ezek az id�zetek, mint egy-egy kis ablak, betekint�st engednek a kezdeti id�k h�si korszak�ba.

"Neh�z, k�zdelmes, de �r�mteli �s �ldott �vek sorozat�ra pillanthatunk vissza. �tven �vvel ezel�tt, 1893. janu�rj�ban, a nagyv�radi baptista gy�lekezetben n�h�ny ifj� csillog� szemmel �js�golta, hogy Budapesten n�gy hangra �nekelnek a h�v�k. N�k, f�rfiak vegyesen, k�l�n hangon �nekelnek, �s szinte angyali hangokhoz hasonl� az �nek! Azonnal elhat�roztuk, hogy mi is megalak�tjuk az �nekkart. Harminc�t-negyven le�ny �s ifj� volt a gy�lekezetben, akik mind hajland�k voltak az �nekkarban szolg�latot v�llalni.
      Mosoly fakad az ember arc�n, ha a kezdet neh�zs�geire visszaeml�kez�nk. Fel�ll�tottuk az �nekkart, m�gpedig a k�vetkez�k�ppen: kiv�lasztottuk a f�rfiakat �s n�ket, akik j� magasan b�rtak �nekelni, azt�n olyanokat, akik nagyon m�lyen b�rt�k a hangot. Teljes torokkal harsogtuk el a 42. (genfi) zsolt�r els� sz�lam�t; aki b�rta fent, aki b�rta lent; k�z�phangnak jel�lt�k ki azokat, akik term�szetes hangjukon �nekeltek. Amikor n�h�nyszor ilyen m�don el�nekelt�k a zsolt�rt, boldog mosollyal s m�moros b�szkes�ggel tekintett�nk egym�sra. �gy gondoltuk, hogy ezzel meg is alak�tottuk annak rendje �s m�dja szerint az �nekkart.
      A j� Isten azt�n l�tta buzgalmunkat, �s gondoskodott r�lunk. Volt a gy�lekezetben egy 70 �v k�r�li fav�g� testv�r, aki ifj� kor�ban de�k volt �s � meghallotta sz�nd�kunkat. Volt neki egy fuvol�ja, melyen meglehet�sen j�l j�tszott. K�z�nk j�tt, lassan megismertetett a kott�val s a n�gy hangra beosztott �nekl�ssel. Ilyen m�don siker�lt azut�n fel�ll�tani az els� n�gysz�lam� �nekkart. Els� �nek�nk ez volt:
       "Min sz�vem �r�l, / Egy sz�, amit�l / Lelkem, mint napt�l / A bor� f�lder�l." (Sion �nekei 30.)

Kezdetbeni l�ngol� buzg�s�gunkban minden siker�lt �s mindent r�zs�san l�ttunk. �r�m�nk t�l�rad� volt. Vett�nk egy C-s�pot �s egy sz�l hord�abroncsot; ez volt a k�sz�lend� hangszer�nk alapfelszerel�se. Az abroncsot azut�n eldaraboltuk �s a C-s�phoz igaz�tva elk�sz�tett�k az els�, majd ahhoz a t�bbi hangot. Sz�munkra elk�sz�lt a megfelel� hangszer, melynek seg�ts�g�vel sok gy�ny�r� �neket tanultunk meg. V�g�l is 1893 j�nius�ban Derecsk�n is megalakult az �nekkar. A kis abroncs-cimbalom r�vid id�n bel�l sok �nekkel t�lt�tte meg sz�v�nket. Vegyeskart - vagy ahogy itt nevezt�k: n�i-f�rfi vegyes dal�rd�t - m�g addig sohasem hallottak a k�zs�g lak�i. Est�nk�nt kiment�nk, �s a k�zs�g t�bb pontj�n �nekelgett�nk. A n�p azt mondta: angyalok j�ttek le �nekelni - s mi boldogok voltunk, hogy �gy szolg�lhattuk kegyelmes Urunkat.
      Az �nekkar azut�n sz�pen fejl�d�tt. Mivel magyar kott�s �nekesk�nyv�nk nem volt, hozattunk egy n�met "Melodie" c. k�nyvet. A beretty��jfalui Lisztes Mih�ly testv�r ford�totta magyarra az �nekeket. Harminc-negyven �neket gy�jt�tt�nk �ssze ilyen m�don, s ez volt az els� kar�nekesk�nyv�nk."

Szab� Andr�s (1860-1943) volt tahit�tfalui pr�dik�tor f�ljegyz�se ugyan�gy �rt�kes bepillant�st ny�jt az �nekkarok alap�t�s�nak e h�si id�szak�ba, mint a fentebb id�zett Porkol�b-f�le visszaeml�kez�s. Szab� Andr�s f�ljegyz�seib�l k�vetkeztethet�nk a t�bbi �nekkar alakul�s�nak, kezdeti probl�m�inak, k�rusanyag ell�t�s�nak neh�z k�r�lm�nyeire. Mint �rja:
      "�n m�r megt�r�sem �v�ben (1889) rajta voltam, hogy egyes �nekeknek ne csak a sz�vegeit, hanem a n�met k�nyvekben tal�lhat� dallamait (sz�lamait) is lem�soljam. Ezt azut�n vegytint�val tiszta pap�rra le�rtam �s sokszoros�tottam; egyr�l 60-70 p�ld�nyt. A sokszoros�t�sra Szabadi F. Guszt�v testv�r tan�tott meg. Azut�n gy�ny�rk�dt�nk a lila sz�n�, kott�s �j �nekben. �m ezt meg is kellett tanulni! De hogyan? Ugyanis nem volt sem harm�nium, sem heged�, sem trombita. Mit lehetett tenni? Megvettem azt a j�t�kszer� ac�llemezes k�t�g� valamit, amit tal�n "Lyr�"-nak h�vtak. (f�m-xilofon) Azut�n az �j �nekeket azon tanulgattam, ami el�g nehezen ment. Az ac�llemezek hangjai ut�n sokszor el kellett �nekelni, am�g megtanultam a n�gy sz�lamot. Azut�n k�vetkezett a m�g nehezebb dolog, mert h�t azt meg is kellett tan�tani az �nekesekkel, akik el�tt idegen volt a hangjegyismeret, �s csak igen nehezen vett�k �t a hangokat. Elk�pzelhet�, h�nyszor kellett el�nekelni egy-egy sz�lamot, hogy v�gre el�adhassuk. De az�rt ment valahogy, primit�ven - kezdetlegesen.

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]