Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2002. M�JUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

..

 
[A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti �nekkar �tj�r�l]

AMIKOR PEDIG A P�NK�SD NAPJA ELJ�TT
Apostolok cselekedetei 2 :1-4, 22-27
Ezekben a napokban �gy a krisztus h�v�k, mint az iraelit�k p�nk�sdr�l eml�keznek meg.
      Az �r J�zus Krisztus f�ld�n j�rtakor, h�rom nagy �nnep volt: H�sv�t, P�nk�sd �s a
S�toros �nnepek. Ezekre az �nnepekre minden izraelita f�rfi, aki 30 kil�m�teres k�rzetben lakott, felment Jeruzs�lembe. P�nk�sd g�r�g eredet� sz�, �tvenediket jelent.
      Mindig a h�sv�ti p�skab�r�ny elfogyaszt�sa ut�n a hetedik h�ten, 50 nap letelte ut�n �nnepelt�k, �s k�r�lbel�l m�jus utols� vagy j�nius els� napj�ra esett, ilyenkor m�r Palesztin�ba j� id� volt az utaz�sra �s nem csak Jeruzs�lem k�rny�k�r�l hanem a diaszp�r�kban �l� izraelita f�rfiak k�z�l is sokan igyekeztek Jeruzs�lembe.

      Az �nnepnek k�t f� jelent�s�ge volt.
      El�sz�r is t�rt�nelmi jelent�s�ge volt. Megeml�kez�s arr�l, amikor M�zes Istent�l �tvette a t�rv�nyt a S�nai hegyen.
      M�sodszor mez�gazdas�gi jelent�s�g� is volt. Az els� v�ka �rpa-lisztj�b�l 2 �rpa kenyeret vittek felmutat�si �ldozatul.
      A zsid� napt�rban a hetedik h�nap els� napj�n nem volt szabad semmilyen munk�t v�gezni. H�laad�si �nnep volt ez, a term�ny �s a gy�m�lcs betakar�t�sa ut�n.

      Egy ilyen p�nk�sdi �nnep k�zeledett, az �r J�zus Krisztus tan�tv�nyai egy�tt voltak Jeruzs�lemben, egy akarattal im�dkoztak.
      Ez volt az �r J�zus Krisztus felt�mad�sa �s Menybemenetele ut�n az els� p�nk�sd �nnepe. Ezen a napon nagyon sokan voltak Jeruzs�lemben. Ezen a napon t�ltetett ki a Szent L�lek az �r J�zus Krisztus tan�tv�nyaira.
      Ennek a napnak jelent�s�g�t csak azok �rtik meg igaz�n, akik elfogadt�k az �r J�zus Krisztust szem�lyes Megv�lt�juknak. Akiknek a kar�csony a Megv�lt� sz�let�s�t jelenti, a nagyp�ntek �s a h�sv�t pedig azt, hogy meghaltak a r�gi b�n�s, Istent figyelmen k�v�l hagy� �letnek, �s m�r itt a f�ld�n �j �letet kezdtek. �gy, ahogy ezt P�l apostol a Koloss� 3:1-ben �rja: "Annakok��rt, ha felt�madtatok a Krisztussal, az odafentval�kat keress�tek."
 
      Mi�rt is van olyan nagy jelent�s�ge a P�nk�sd napj�nak?
      El�sz�r is az�rt nagy jelent�s�g� ez a nap, mert a Szent L�lek kit�ltet�s�nek napj�n alakult meg az els� Kereszty�n gy�lekezet.
      A kis tan�tv�ny csoport egyed�l maradt, a megfesz�tett �s felt�madt Mester mennybe ment. Egyszer� emberek voltak, akiket J�zus Krisztus szeretete egybe kov�csolt; f�lelem volt sz�v�kben, tele voltak k�telyekkel, tudat�ba voltak gyenges�geiknek, de szerett�k az �r J�zus Krisztust �s ez egybek�t�tte �ket. "Egy akarattal egy�tt val�nak."
      A sorsd�nt� v�ltoz�st az egybegy�ltekre - a p�nk�sd napj�n egy akarattal egy�tt lev� kis tanitv�ny csoportra - a Szent L�lek kit�ltet�se hozta. Az �let�k kapcsolatba ker�lt Isten erej�vel. Ez a m�sik nagyon fontos jelent�s�ge p�nk�sdnek, a Szent L�lek kit�ltet�s�nek. Isten az � Szent Lelke �ltal bevonult az apostolok �let�be. �j lelki er�t adott sz�mukra. A gy�v�kb�l b�tor sz�nokok lettek, �s az isteni er� k�pess� tette �ket arra, hogy Jeruzs�lemben a p�nk�sd �nnep�t �nnepl�, k�l�nb�z� nyelveket bezs�l� emberek meg�rts�k �ket.
      Nem k�v�nok ma a nyelveken sz�l�sr�l �rni, de azt megjegyzem, hogy az ige szerint a nyelv, amit az apostolok haszn�ltak �rthet� volt mindenki sz�m�ra, nem csak Isten �s a besz�l� �rtette meg, hanem minden jelenl�v�. Az emberek �lm�lkodtak, zavarba j�ttek �s nem hittek saj�t f�l�kne; r�szegs�ggel v�dolt�k a tan�tv�nyokat.
      P�ter el mondja a p�nk�sdi pr�dik�ci�j�ban, hogy "J�zus Krisztust gonosz kezeitekkel keresztf�ra fesz�tve meg�lt�tek" �m Aezt a J�zus Krisztust fel t�masztotta az Isten, minek mi mindny�jan tan�bizonys�gai vagyunk."
      P�ter ige hirdet�se hat�sos volt. Nem okoskodott, b�lcselkedett, hanem miut�n a t�nyeket felsorolta a Szent L�lek sz�cs�vek�nt megt�r�sre, b�nb�natra sz�l�totta fel a hallgat�s�got: "T�rjetek meg �s keresztelkedjetek meg mindny�jan az �r J�zus Krisztus nev�ben a b�n�knek bocs�natj�ra �s veszitek a Szentl�lek aj�nd�k�t" ApCsel 2:38.
      Az igehirdet�s eredm�nyes volt, mert a Szent L�lek, aki er�t, b�tors�got adott P�ternek ugyan� k�sz�tette el� a hallgat�s�got "Akik az�rt �r�mest vev�k az � besz�d�t, megkeresztelked�nek, hozz�juk csatlakoz�k azon a napon mintegy h�romezer l�lek." ApCsel 2:41.
      A harmadik fontos jelent�s�g� esem�ny az volt, hogy a tan�tv�nyok r�j�ttek arra, hogy a krisztusi �let, az �r J�zus Krisztus k�vet�se nem bizonyos szab�lyok t�rv�nyek �s tanok betart�s�ban �ll. AA bet� �l, a l�lek pedig megeleven�t" (2Kor 3:6). Ez a megeleven�t� l�lek Isten Szent Lelke.
      Szent L�lek n�lk�l az egyh�z, a gy�lekezet �let-k�ptelen. Napjainkban a Szent L�lek jelenl�t�nek hi�ny�t a k�z�ss�gben n�h�ny jel hat�rozottan bizony�tja.
      Az els� ilyen jel az �szhit�s�g (rationalizmus). Ez a gondolkod�sm�d k�telyt olt bel�nk a Bibli�ban le�rt csod�k ir�nt. Nem fogadja el a teremt�s t�rt�netet, a sz�zt�l val� sz�let�st �s a Szent L�lek �jj�sz�l� erej�t.
      A m�sodik jel a szertat�sokhoz val� t�ls�gos ragaszkod�s, az �sszej�vetelek sablonos rendje. Az ilyen �sszej�vetelek nem emelik fel lelkileg az egy�nt �s nem adnak minden dics�s�get az �r J�zus Krisztusnak. Nem csoda, hogy a ritu�lis, liturgi�hoz ragaszkod� �sszej�veteleken egyre kevesebb a lelki t�ltet, az �r J�zus Krisztus k�vet�s�re t�rt�n� elhat�roz�s, megt�r�s �s a Szent L�lekkel val� beteljesed�s.
      A harmadik jel amely a Szent L�lek jelenl�t�nek hi�ny�ra vall az, amikor a gy�lekezet tagjai annyira elfoglaltt� v�lnak, hogy nincs idej�k im�dkoz�sra, az Ige tanulm�nyoz�s�ra, a szeretet szolg�latok elv�gz�s�re (a seg�t� kezek szentebbek, mint a tapsol� kezek!) A l�lek n�lk�li - f�ldi eszk�z�k - f�ldh�z ragadt, muland� eredm�nyeket hoznak.
 
      A Szent L�lek jelenl�te l�that�v� v�lt az �r J�zus Krisztus mennybemenetele ut�ni els� P�nk�sd alkalm�val, amikor a Szent L�lek kit�ltetett az egy�tt im�dkoz�, egyakarattal egy�tt l�v� tan�tv�nyok kis gy�lekezet�re. El�sz�r is l�that� jel �s er� j�tt hozz�juk. Ez j�het ma is, hozz�nk is, ha eml�kez�nk Istent�l f�gg� viszonyunkra: "Nem er�vel sem hatalommal, hanem az �n Lelkemmel." (Zak 4:6)
      M�sodik jel, amikor a Szent L�lek megfelel� hangs�lyt kap a gy�lekezetben. A keresztr�l sz�l� Ig�nek a Szent Lelek meggy�z� erej�vel val� hirdet�s�n �ll vagy bukik a gy�lekezet l�tjogosults�ga. 
      A Szent L�lek az Aty�t�l �s az �r J�zus Krisztust�l j�n, az Aty�hoz �s az �r J�zushoz vezet. J�n hogy vigasztaljon, vezessen, hogy Istent - az Aty�t - �s az �r J�zus Krisztust - a Fi�t - dics��tse �s az � gy�lekezet�t �p�tse.
 
      Amilyen m�rt�kben beteljesed�nk Szent L�lekkel, olyan m�rt�kben �lj�k a b�n rabs�g�t�l, a k�ros szenved�lyekt�l �s szok�sokt�l felszabadult krisztusi �letet. "Az �r pedig l�lek �s ahol az �rnak Lelke ott a szabads�g." (2Kor 3:17)
      J�jj az �r J�zus Krisztushoz, hogy az � Lelke megeleven�tsen, meg�j�tson egy gy�m�lcs�z� �letre!
                         Hunter Vad�sz J�nos

 

�, J�JJ, TE �GI HARMAT!
 
�, j�jj, te �gi harmat, 
hasd �t a lelk�nket!
�, j�jj, szenteld �s �ldjad 
j�mbor h�veidet!
Legyen b�s�ges nedved, 
mert f�radtak vagyunk;
�d�tsd fel a sz�v�nket, 
s �gy virul tavaszunk!
 
N�m�nak adsz besz�det, 
gyeng�t er�s�tesz;
Ki lankadt, �jra �led, 
a balga b�lccs� lesz.
A b�nat mind eloszlik, 
a beteg ism�t j�r,
A vaknak szeme ny�lik, 
ha r� e harmat sz�ll.
Megind�tod a sz�vet 
egy pillanat alatt,
S g�tat von rossz eszm�nek 
hatalmas "nem" szavad.
A g�g�st megal�zod, 
tan�csa cs�ff� lesz,
S �gy sz�lnak: �me l�tod, 
Istennek ujja ez!
 
Ha gyermekidnek �tja 
n�ha k�dbe borul,
S ha s�t�n azt gondolja, 
hogy rajtuk � az �r;
Akkor nagy seg�ts�ged 
n�kik gy�zelmet �d,
�s kik a m�lyben �ltek, 
dicsf�nybe mennek �t.

J. Frank (1618-1677) 
A Hit Hangjai 127

D�TUMOK - NAPT�R - D�TUMOK

M�JUS m�sodik fel�ben a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z K�zponti �nekkara szolg�l gy�lekezeteinkben
Az utaz�ssal kapcsolatos h�reket folyamatosan k�z�lj�k az interneten:
www.evangeliumihirnok.net/korus.html

J�NIUS 16. - lelkip�sztor beiktat�s Clevelandban
J�NIUS 29 - J�lius 1. R�mai T�bori Konferencia
J�LIUS 26-28 - Sz�vets�gi K�zgy�l�s, Detroit, Michigan
T�ma: � a mi b�kess�g�nk!
R�szletes ismertet�s a k�vetkez� sz�mban. 
A k�zeli hotelek adatai a detroiti oldalon tal�lhat�k

A SZERKESZT� ROVATA

�ldott P�NK�SDI �nnepeket k�v�nunk kedves olvas�inknak! A Szentl�lek kit�ltet�se az �dvt�rt�net legut�bbi, korszakteremt� nagy esem�nye. Eltelt ugyan az�ta k�tezer esztend�, de m�g mindig ugyanabban a korszakban �l�nk, mint az els� sz�zadok kereszty�n gy�lekezetei. J�zus Krisztust a k�z�tt�nk jelenl�v� Szentl�lek k�pviseli, dics��ti, mutatja be nek�nk �s a vil�gnak. Hadd emelje min�l magasabbra J�zus Krisztust!
      Rem�lem �r�m�t tal�lja majd az olvas� a m�jusi sz�mban is. Mit olvashatunk ezeken az oldalakon?
      K�t any�k napj�val kapcsolatos �r�s seg�ts�g�vel k�sz�nti az Evang�liumi H�rn�k az �DESANY�KAT.
      A CHICAG�I GY�LEKEZET 15 �VES. Szeretettel k�sz�ntj�k chicag�i testv�reinket. H�l�t adunk az �rnak �rt�k. Szeretettel k�sz�ntj�k mi is L�rincz Istv�n lelkip�sztor testv�rt, aki 15 �ven kereszt�l szolg�lt e gy�lekezetben. A chicag�i testv�rek �ltal szervezett sz�p �nnep�lyhez csatlakozva j� eg�szs�get �s Urunk �ld�s�t k�v�njuk �gy a szolg�lat terh�t �tad� L�rincz h�zasp�r �let�re, mint a t�bb megb�zat�st nyert chicag�ban �l� nyugalmazott lelkip�sztor, Torma J�nos testv�r szolg�lat�ra!
      �VK�ZI GY�L�S PALM BAYBEN. Magyarul �s angolul is olvashatunk az elm�lt hetekben megtartott alkalomr�l. Ha siker�l �gy gazd�lkodni a hellyel, a k�vetkez� oldalon a szerkeszt� is �r r�la m�g n�h�ny sort.
      DAN L�SZL� toront�i lelkip�sztor testv�r jobban van. Telefonon k�rt, hogy eml�tsem meg ezen az oldalon, hogy �r�mmel fogadta a testv�rek telefonjait, leveleit. K�sz�ni �s k�ri a tov�bbi imat�mogat�st. A Palm Bay-i rosszull�t�t Toront�ban m�t�t k�vette. H�la az �rnak az�ta m�r szolg�l, nem csak a gy�lekezetben, hanem a t�borban is.
      A T�BORBAN egy�bk�nt nagy er�kkel folyik a munka. Az �vk�zi gy�l�sen az Otthont�l kapott anyagi t�mogat�s seg�ts�g�vel �s a toront�i testv�rek nagy er�fesz�t�s�vel folyik a munka (p�ld�ul k�t �j �p�let fel�ll�t�sa, a t�bor h�tuls� r�sz�nek f�ldmunk�i, feny�f�k �ltet�se). FENY�F�K -, nagyobb f�kat kaptak a tervezettn�l, �gy a kanadai �tven helyett amerikai �tven doll�r az �ruk. Lehet m�g jelentkezni fa-szponzor�l�sra. A t�boroz�s alkalm�b�l szem�lyesen, vagy post�n is el lehet k�ldeni egy-egy fa �r�t. A f�k fel�t a toront�iak m�r megvett�k. A m�sik fel�re rem�lj�k olvas�inkt�l �s gy�lekezeteink tagjait�l fog �sszej�nni a r�val�. (�sszesen mintegy 60 f�r�l van sz�.)
      K�RUS L�TOGAT�S. Izgalommal k�sz�l�nk a Magyarorsz�gi Baptista K�zponti �nekkar�nak fogad�s�ra. Gondolom a k�rus legal�bb ilyen izgalommal k�sz�l az utaz�sra. A 10. oldalon ismertet�t olvashatunk a k�rusr�l �s a tervezett utaz�sr�l. A szolg�lati �t kiad�sainak egy r�sz�t az utaz�k, illetve a magyarorsz�giak �llj�k, itteni r�sz�t pedig a sz�vets�g�nk �s a vend�gl�t� gy�lekezetek fedezik.
      Szponzorokra bizony�ra az �haz�ban is sz�ks�g van, de itt, n�lunk is. Szeretettel k�rj�k �s v�rjuk azok t�mogat�st, akiknek erre m�djuk van, - ak�r gy�lekezeteinkhez tartoznak, ak�r a sz�rv�nyban �lnek, amerikai gy�lekezetekben szolg�lnak. T�mogat�saikat Drescher Lajos p�nzt�ros testv�rnek k�ldj�k (c�me a sz�vets�gi vezet�k c�mt�r�ban tal�lhat�, ezen az oldalon).

�VK�ZI GY�L�S
Palm Bay, Florida, �prilis 11-13
 
E sorokon a bizotts�gi gy�l�seken hozott d�nt�sek k�r�l ismertetek n�h�nyat olvas�inkkal. Egy�bk�nt lapunk 5. �s 8. oldal�n is olvashatunk e tal�lkoz�r�l.
      Mint ilyenkor lenni szokott, a V�grehajt�, a Misszi� �s Irodalmi �s a P�nz�gyi Bizotts�g tartotta meg szab�lyzatunkban el��rt �l�seit. A tan�cskoz�sok l�gk�re j� volt. Hossz�s�guk? - �gy l�tszik azon nem tudunk seg�teni. A legfontosabb feladatainkat �t tudtuk tekinteni.
      A Misszi� �s Irodalmi Bizotts�g minden nap �l�sezett, D�nes Endre bizotts�gi eln�k tv. vezet�s�vel. Gy�lekezeteink k�zelm�ltj�r�l �s legk�zelebbi terveir�l hallottunk, ezek sor�n j�nius 16-ra t�zt�k ki a clevelandi lelkip�sztor - dr. Pint�r Zolt�n tv. - beiktat�s�t. A magyarorsz�gi k�rus hamarosan sorra ker�l� �tj�r�l besz�lgett�nk, a R�mai t�bor �p�tkez�si terveir�l �s a ny�ri alkalmakr�l sz�ltunk. R�gz�tett�k a ny�ri, detroiti k�zgy�l�s n�h�ny r�szlet�t. �ttekintett�k a MABAVISZ helyzet�t, a szlov�kiai, a szerbiai �s az erd�lyi magyar misszi� n�h�ny k�rd�s�t. V�g�l elk�sz�tett�k a j�v� �vi k�lts�gvet�st, melyet azut�n a P�nz�gyi Bizotts�g is elfogadott.


Tov�bbi Palm Bay-i besz�mol� �s k�pek

      A V�grehajt� Bizotts�g �l�sein t�bbek k�z�tt �ttekintett�k a magyarorsz�gi k�rus �tj�val kapcsolatos tennival�kat Drescher Lajos testv�r, a Bethesda Otthon elad�s�val kapcsolatos k�rd�seket pedig Kish Ern� testv�r besz�mol�ja alapj�n.
      �r�mmel fogadtuk az Otthon seg�ts�gny�jt�s�t (huszon�tezer doll�r) a R�mai t�bor �p�tkez�s�vel, korszer�s�t�s�vel kapcsolatban.
      J�v�hagytuk a P�nz�gyi Bizotts�gnak azt a d�nt�s�t, hogy az Otthon negyvenezer doll�ros c�ladom�nyt k�ld a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�znak, Tahi T�bor szennyv�z elvezet� rendszer�nek ki�p�t�s�re. �gy �rtett�k, hogy a t�bor �zemeltet�s�hez elker�lhetetlen ez a f�l�j�t�s. A nevezett �sszeget abban az esetben k�ldj�k el, ha azt magyarorsz�gi testv�reink kiz�r�lag erre a c�lra haszn�lj�k f�l. Ha olvas�ink meglep�dnek e sz�munkra nagy m�rt�k� �s mindenesetre szokatlan seg�ts�gny�jt�son, gondolj�k meg, hogy ez az �sszeg a Tahi T�bor megtart�s�hoz sz�ks�ges p�nznek egy kis r�sze csup�n. Mindenesetre azzal a rem�nnyel sz�letett ez a d�nt�s, hogy az az �ltalunk is ismert �s szeretett Tahi T�bor megmarad�s�t fogja el�seg�teni.
      V�g�l hadd k�sz�njem meg a r�sztvev�k nev�ben is Kish Ern� testv�rnek, a Palm Bay-i testv�ris�gnek �s a Bethesda Otthonnak a sz�v�lyes fogadtat�st, a sz�p �s eml�kezetes napokat. Mivel ilyen szeretettel fogadtak, j�v�re is elj�v�nk (ha az �r akarja �s �l�nk �s m�g az Otthon is meglesz).
                Herjeczki G�za

Szlov�kiai magyar lelkip�sztor
Houston, Texasban
FAZEKAS P�L testv�r szlov�kiai magyar baptista lelkip�sztor, a Szlov�kiai Baptist�k �t b�zt�k meg a magyar nyelv� misszi� vezet�s�vel. Level�ben (melyet kivonatosan k�zl�nk) besz�mol amerikai tanulm�nyi �tj�r�l. Szeretettel k�sz�ntj�k, s rem�lj�k, hogy tal�lkozhatunk vele itt tart�zkod�sa idej�n, pl. a t�borban, vagy a k�zgy�l�sen. (Szerk)
      Szeretettel k�sz�nt�m az Evang�liumi H�rn�k olvas�it Urunk, J�zus Krisztus nev�ben...
Sz�vem v�gya az �j lelkek Krisztushoz vezet�se �s az �j gy�lekezetek pl�nt�l�sa Szlov�kia magyarlakta vid�k�n. Ebben a szolg�latban munk�lkodtam �s ez�rt im�dkozom ma is. Az �r J�zust 17 �ves koromban fogadtam el szem�lyes megv�lt�mul. Boldog vagyok, hogy �j �letet leltem Benne. Miut�n az �r J�zust sz�vembe fogadtam elh�vott engem is a szolg�latba. Budapesten a Baptista Teol�giai Akad�mi�n v�geztem misszi�s szakon. 21 �ves koromban kezdtem a szolg�latot Negyeden (magyar falu Szlov�ki�ban), majd m�sf�l �vet t�lt�ttem Popr�don mint seg�dlelkip�sztor �s �jabb m�sf�l �vet Vavrisovoban mint lelkip�sztor. Val�j�ban err�l a szolg�lati hely�nkr�l nyitott az �r ajt�t ide az Egyes�lt �llamokba 2002 janu�rj�ban.
      R�gi v�gyam volt megtanulni k�t nyelvet. Az egyik a szlov�k nyelv volt, amely nagyon fontos a szolg�lat szempontj�b�l Szlov�ki�ban a m�sik viszont az angol nyelv volt. H�rom �v szolg�lat szlov�k k�rnyezetben teljes�tette sz�vem els� v�gy�t. M�r csak az angol maradt h�tra. Ezzel kapcsolatban fordultam az �rhoz im�ban, hogy ha egyezik ez a v�gy az � akarat�val, akkor nyisson ajt�t sz�momra a nyelv tanul�s�hoz. Tavaly �sszel �gy is t�rt�nt. A Houstoni Parkwood Baptista Gy�lekezet egy (Szlov�ki�b�l sz�rmaz�) testv�ren kereszt�l megh�vott benn�nket egy �vre az Egyes�lt �llamokba.
     Jelenleg feles�gemmel egy�tt Houstonban l�togatjuk a North Harris-i F�iskol�t hetente k�t alkalommal, ahol angol nyelvet tanulunk. A h�t t�bbi napj�n a Parkwoodi Baptista Gy�lekezetben szolg�lok, egy kereszt�ny r�di�ban. Feles�gem a h�ztart�s vezet�s�ben seg�tkezik a csal�dn�l, ahol lakunk.
Buzd�t�sunkra van minden egyes alkalom ebben a gy�lekezetben, mivel t�bb �j dologgal tal�lkozhatunk, amelyek �j tapasztalatok szerz�s�re adnak lehet�s�get.
      Krisztusban szeretett testv�reink, sz�v�nk v�gya, hogy szem�lyesen megismerj�k az itt �l� magyar testv�reink �let�t, szolg�lat�t �s munk�ss�g�t. Ezid�ig csak a Evang�liumi H�rn�k�n kereszt�l volt lehet�s�gem betekint�st nyerni az itteni misszi�munk�ba. Bizony�ra sokat tudn�nk tanulni ebb�l a munk�b�l. Im�dkozom, hogy az �r vezessen benn�nket olyan gy�lekezetek fel�, melyeknek sz�ve v�gya az evang�lium hirdet�se nem csak saj�t k�rnyezetben, hanem az eg�sz vil�gon - bele�rtve Szlov�ki�ban �l� magyar embereket is.
      K�v�nom, hogy Urunk �ldja meg n�p�t b�rhol is �l �s v�gzi k�ldet�s�t ezen a vil�gon. Testv�ri szeretettel:            Fazekas P�l
C�m�nk:
      21 611 BRIAR OAK DRIVE,
      HUMBLE, TEXAS 77338
      Telelefonsz�m: 281-54O-8758
      E-mail: fazekaspal@hotmail.com 

�vk�zi Gy�l�s Palm Bayben - f�nyk�pes besz�mol�

Ausztr�liai l�togat�som
Kulcs�r S�ndor besz�mol�ja

Chicag�i gy�lekezeti h�rek

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti K�rus
�szak-Amerikai k�r�tj�r�l

MISSZI� MEZ�KR�L - GY�LEKEZETI H�REK

MELBOURNE, AUSTRALIA;   CHICAG�;   PALM BAY

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]