Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2002. MÁJUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

..

 
[A Magyarországi Baptista Központi Énekkar útjáról]

AMIKOR PEDIG A PÜNKÖSD NAPJA ELJÖTT
Apostolok cselekedetei 2 :1-4, 22-27
Ezekben a napokban úgy a krisztus hívők, mint az iraeliták pünkösdről emlékeznek meg.
      Az Úr Jézus Krisztus földön jártakor, három nagy ünnep volt: Húsvét, Pünkösd és a
Sátoros Ünnepek. Ezekre az ünnepekre minden izraelita férfi, aki 30 kilóméteres körzetben lakott, felment Jeruzsálembe. Pünkösd görög eredetű szó, ötvenediket jelent.
      Mindig a húsvéti páskabárány elfogyasztása után a hetedik héten, 50 nap letelte után ünnepelték, és körülbelül május utolsó vagy június első napjára esett, ilyenkor már Palesztinába jó idő volt az utazásra és nem csak Jeruzsálem környékéről hanem a diaszpórákban élő izraelita férfiak közül is sokan igyekeztek Jeruzsálembe.

      Az ünnepnek két fő jelentősége volt.
      Előszőr is történelmi jelentősége volt. Megemlékezés arról, amikor Mózes Istentől átvette a törvényt a Sínai hegyen.
      Másodszor mezőgazdasági jelentőségű is volt. Az első véka árpa-lisztjéből 2 árpa kenyeret vittek felmutatási áldozatul.
      A zsidó naptárban a hetedik hónap első napján nem volt szabad semmilyen munkát végezni. Hálaadási ünnep volt ez, a termény és a gyümölcs betakarítása után.

      Egy ilyen pünkösdi ünnep közeledett, az Úr Jézus Krisztus tanítványai együtt voltak Jeruzsálemben, egy akarattal imádkoztak.
      Ez volt az Úr Jézus Krisztus feltámadása és Menybemenetele után az első pünkösd ünnepe. Ezen a napon nagyon sokan voltak Jeruzsálemben. Ezen a napon töltetett ki a Szent Lélek az Úr Jézus Krisztus tanítványaira.
      Ennek a napnak jelentőségét csak azok értik meg igazán, akik elfogadták az Úr Jézus Krisztust személyes Megváltójuknak. Akiknek a karácsony a Megváltó születését jelenti, a nagypéntek és a húsvét pedig azt, hogy meghaltak a régi bűnös, Istent figyelmen kívül hagyó életnek, és már itt a földön új életet kezdtek. Úgy, ahogy ezt Pál apostol a Kolossé 3:1-ben írja: "Annakokáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafentvalókat keressétek."
 
      Miért is van olyan nagy jelentősége a Pünkösd napjának?
      Először is azért nagy jelentőségű ez a nap, mert a Szent Lélek kitöltetésének napján alakult meg az első Keresztyén gyülekezet.
      A kis tanítvány csoport egyedül maradt, a megfeszített és feltámadt Mester mennybe ment. Egyszerű emberek voltak, akiket Jézus Krisztus szeretete egybe kovácsolt; félelem volt szívükben, tele voltak kételyekkel, tudatába voltak gyengeségeiknek, de szerették az Úr Jézus Krisztust és ez egybekötötte őket. "Egy akarattal együtt valának."
      A sorsdöntő változást az egybegyűltekre - a pünkösd napján egy akarattal együtt levő kis tanitvány csoportra - a Szent Lélek kitöltetése hozta. Az életük kapcsolatba került Isten erejével. Ez a másik nagyon fontos jelentősége pünkösdnek, a Szent Lélek kitöltetésének. Isten az Ő Szent Lelke által bevonult az apostolok életébe. Új lelki erőt adott számukra. A gyávákból bátor szónokok lettek, és az isteni erő képessé tette őket arra, hogy Jeruzsálemben a pünkösd ünnepét ünneplő, különböző nyelveket bezsélő emberek megértsék őket.
      Nem kívánok ma a nyelveken szólásról írni, de azt megjegyzem, hogy az ige szerint a nyelv, amit az apostolok használtak érthető volt mindenki számára, nem csak Isten és a beszélő értette meg, hanem minden jelenlévő. Az emberek álmélkodtak, zavarba jöttek és nem hittek saját fülükne; részegséggel vádolták a tanítványokat.
      Péter el mondja a pünkösdi prédikációjában, hogy "Jézus Krisztust gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek" Ám Aezt a Jézus Krisztust fel támasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk."
      Péter ige hirdetése hatásos volt. Nem okoskodott, bölcselkedett, hanem miután a tényeket felsorolta a Szent Lélek szócsöveként megtérésre, bűnbánatra szólította fel a hallgatóságot: "Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan az Úr Jézus Krisztus nevében a bűnöknek bocsánatjára és veszitek a Szentlélek ajándékát" ApCsel 2:38.
      Az igehirdetés eredményes volt, mert a Szent Lélek, aki erőt, bátorságot adott Péternek ugyanő készítette elő a hallgatóságot "Akik azért örömest vevék az Ő beszédét, megkeresztelkedének, hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek." ApCsel 2:41.
      A harmadik fontos jelentőségű esemény az volt, hogy a tanítványok rájöttek arra, hogy a krisztusi élet, az Úr Jézus Krisztus követése nem bizonyos szabályok törvények és tanok betartásában áll. AA betű öl, a lélek pedig megelevenít" (2Kor 3:6). Ez a megelevenítő lélek Isten Szent Lelke.
      Szent Lélek nélkül az egyház, a gyülekezet élet-képtelen. Napjainkban a Szent Lélek jelenlétének hiányát a közösségben néhány jel határozottan bizonyítja.
      Az első ilyen jel az észhitűség (rationalizmus). Ez a gondolkodásmód kételyt olt belénk a Bibliában leírt csodák iránt. Nem fogadja el a teremtés történetet, a szűztől való születést és a Szent Lélek újjászülő erejét.
      A második jel a szertatásokhoz való túlságos ragaszkodás, az összejövetelek sablonos rendje. Az ilyen összejövetelek nem emelik fel lelkileg az egyént és nem adnak minden dicsőséget az Úr Jézus Krisztusnak. Nem csoda, hogy a rituális, liturgiához ragaszkodó összejöveteleken egyre kevesebb a lelki töltet, az Úr Jézus Krisztus követésére történő elhatározás, megtérés és a Szent Lélekkel való beteljesedés.
      A harmadik jel amely a Szent Lélek jelenlétének hiányára vall az, amikor a gyülekezet tagjai annyira elfoglalttá válnak, hogy nincs idejük imádkozásra, az Ige tanulmányozására, a szeretet szolgálatok elvégzésére (a segítő kezek szentebbek, mint a tapsoló kezek!) A lélek nélküli - földi eszközök - földhöz ragadt, mulandó eredményeket hoznak.
 
      A Szent Lélek jelenléte láthatóvá vált az Úr Jézus Krisztus mennybemenetele utáni első Pünkösd alkalmával, amikor a Szent Lélek kitöltetett az együtt imádkozó, egyakarattal együtt lévő tanítványok kis gyülekezetére. Először is látható jel és erő jött hozzájuk. Ez jöhet ma is, hozzánk is, ha emlékezünk Istentől függő viszonyunkra: "Nem erővel sem hatalommal, hanem az Én Lelkemmel." (Zak 4:6)
      Második jel, amikor a Szent Lélek megfelelő hangsúlyt kap a gyülekezetben. A keresztről szóló Igének a Szent Lelek meggyőző erejével való hirdetésén áll vagy bukik a gyülekezet létjogosultsága. 
      A Szent Lélek az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól jön, az Atyához és az Úr Jézushoz vezet. Jön hogy vigasztaljon, vezessen, hogy Istent - az Atyát - és az Úr Jézus Krisztust - a Fiút - dicsőítse és az Ő gyülekezetét építse.
 
      Amilyen mértékben beteljesedünk Szent Lélekkel, olyan mértékben éljük a bűn rabságától, a káros szenvedélyektől és szokásoktól felszabadult krisztusi életet. "Az Úr pedig lélek és ahol az Úrnak Lelke ott a szabadság." (2Kor 3:17)
      Jöjj az Úr Jézus Krisztushoz, hogy az Ő Lelke megelevenítsen, megújítson egy gyümölcsöző életre!
                         Hunter Vadász János

 

Ó, JÖJJ, TE ÉGI HARMAT!
 
Ó, jöjj, te égi harmat, 
hasd át a lelkünket!
Ó, jöjj, szenteld és áldjad 
jámbor híveidet!
Legyen bőséges nedved, 
mert fáradtak vagyunk;
Üdítsd fel a szívünket, 
s így virul tavaszunk!
 
Némának adsz beszédet, 
gyengét erősítesz;
Ki lankadt, újra éled, 
a balga bölccsé lesz.
A bánat mind eloszlik, 
a beteg ismét jár,
A vaknak szeme nyílik, 
ha rá e harmat száll.
Megindítod a szívet 
egy pillanat alatt,
S gátat von rossz eszmének 
hatalmas "nem" szavad.
A gőgöst megalázod, 
tanácsa csúffá lesz,
S így szólnak: íme látod, 
Istennek ujja ez!
 
Ha gyermekidnek útja 
néha ködbe borul,
S ha sátán azt gondolja, 
hogy rajtuk ő az úr;
Akkor nagy segítséged 
nékik győzelmet ád,
És kik a mélyben éltek, 
dicsfénybe mennek át.

J. Frank (1618-1677) 
A Hit Hangjai 127

DÁTUMOK - NAPTÁR - DÁTUMOK

MÁJUS második felében a Magyarországi Baptista Egyház Központi Énekkara szolgál gyülekezeteinkben
Az utazással kapcsolatos híreket folyamatosan közöljük az interneten:
www.evangeliumihirnok.net/korus.html

JÚNIUS 16. - lelkipásztor beiktatás Clevelandban
JÚNIUS 29 - Július 1. Rámai Tábori Konferencia
JÚLIUS 26-28 - Szövetségi Közgyűlés, Detroit, Michigan
Téma: Ő a mi békességünk!
Részletes ismertetés a következő számban. 
A közeli hotelek adatai a detroiti oldalon találhatók

A SZERKESZTŐ ROVATA

Áldott PÜNKÖSDI ünnepeket kívánunk kedves olvasóinknak! A Szentlélek kitöltetése az üdvtörténet legutóbbi, korszakteremtő nagy eseménye. Eltelt ugyan azóta kétezer esztendő, de még mindig ugyanabban a korszakban élünk, mint az első századok keresztyén gyülekezetei. Jézus Krisztust a közöttünk jelenlévő Szentlélek képviseli, dicsőíti, mutatja be nekünk és a világnak. Hadd emelje minél magasabbra Jézus Krisztust!
      Remélem örömét találja majd az olvasó a májusi számban is. Mit olvashatunk ezeken az oldalakon?
      Két anyák napjával kapcsolatos írás segítségével köszönti az Evangéliumi Hírnök az ÉDESANYÁKAT.
      A CHICAGÓI GYÜLEKEZET 15 ÉVES. Szeretettel köszöntjük chicagói testvéreinket. Hálát adunk az Úrnak értük. Szeretettel köszöntjük mi is Lőrincz István lelkipásztor testvért, aki 15 éven keresztül szolgált e gyülekezetben. A chicagói testvérek által szervezett szép ünnepélyhez csatlakozva jó egészséget és Urunk áldását kívánjuk úgy a szolgálat terhét átadó Lőrincz házaspár életére, mint a több megbízatást nyert chicagóban élő nyugalmazott lelkipásztor, Torma János testvér szolgálatára!
      ÉVKÖZI GYŰLÉS PALM BAYBEN. Magyarul és angolul is olvashatunk az elmúlt hetekben megtartott alkalomról. Ha sikerül úgy gazdálkodni a hellyel, a következő oldalon a szerkesztő is ír róla még néhány sort.
      DAN LÁSZLÓ torontói lelkipásztor testvér jobban van. Telefonon kért, hogy említsem meg ezen az oldalon, hogy örömmel fogadta a testvérek telefonjait, leveleit. Köszöni és kéri a további imatámogatást. A Palm Bay-i rosszullétét Torontóban műtét követte. Hála az Úrnak azóta már szolgál, nem csak a gyülekezetben, hanem a táborban is.
      A TÁBORBAN egyébként nagy erőkkel folyik a munka. Az évközi gyűlésen az Otthontól kapott anyagi támogatás segítségével és a torontói testvérek nagy erőfeszítésével folyik a munka (például két új épület felállítása, a tábor hátulsó részének földmunkái, fenyőfák ültetése). FENYŐFÁK -, nagyobb fákat kaptak a tervezettnél, így a kanadai ötven helyett amerikai ötven dollár az áruk. Lehet még jelentkezni fa-szponzorálásra. A táborozás alkalmából személyesen, vagy postán is el lehet küldeni egy-egy fa árát. A fák felét a torontóiak már megvették. A másik felére reméljük olvasóinktól és gyülekezeteink tagjaitól fog összejönni a rávaló. (Összesen mintegy 60 fáról van szó.)
      KÓRUS LÁTOGATÁS. Izgalommal készülünk a Magyarországi Baptista Központi Énekkarának fogadására. Gondolom a kórus legalább ilyen izgalommal készül az utazásra. A 10. oldalon ismertetőt olvashatunk a kórusról és a tervezett utazásról. A szolgálati út kiadásainak egy részét az utazók, illetve a magyarországiak állják, itteni részét pedig a szövetségünk és a vendéglátó gyülekezetek fedezik.
      Szponzorokra bizonyára az óhazában is szükség van, de itt, nálunk is. Szeretettel kérjük és várjuk azok támogatást, akiknek erre módjuk van, - akár gyülekezeteinkhez tartoznak, akár a szórványban élnek, amerikai gyülekezetekben szolgálnak. Támogatásaikat Drescher Lajos pénztáros testvérnek küldjék (címe a szövetségi vezetők címtárában található, ezen az oldalon).

ÉVKÖZI GYŰLÉS
Palm Bay, Florida, április 11-13
 
E sorokon a bizottsági gyűléseken hozott döntések körül ismertetek néhányat olvasóinkkal. Egyébként lapunk 5. és 8. oldalán is olvashatunk e találkozóról.
      Mint ilyenkor lenni szokott, a Végrehajtó, a Misszió és Irodalmi és a Pénzügyi Bizottság tartotta meg szabályzatunkban előírt üléseit. A tanácskozások légköre jó volt. Hosszúságuk? - úgy látszik azon nem tudunk segíteni. A legfontosabb feladatainkat át tudtuk tekinteni.
      A Misszió és Irodalmi Bizottság minden nap ülésezett, Dénes Endre bizottsági elnök tv. vezetésével. Gyülekezeteink közelmúltjáról és legközelebbi terveiről hallottunk, ezek során június 16-ra tűztük ki a clevelandi lelkipásztor - dr. Pintér Zoltán tv. - beiktatását. A magyarországi kórus hamarosan sorra kerülő útjáról beszélgettünk, a Rámai tábor építkezési terveiről és a nyári alkalmakról szóltunk. Rögzítettük a nyári, detroiti közgyűlés néhány részletét. Áttekintettük a MABAVISZ helyzetét, a szlovákiai, a szerbiai és az erdélyi magyar misszió néhány kérdését. Végül elkészítettük a jövő évi költségvetést, melyet azután a Pénzügyi Bizottság is elfogadott.


További Palm Bay-i beszámoló és képek

      A Végrehajtó Bizottság ülésein többek között áttekintettük a magyarországi kórus útjával kapcsolatos tennivalókat Drescher Lajos testvér, a Bethesda Otthon eladásával kapcsolatos kérdéseket pedig Kish Ernő testvér beszámolója alapján.
      Örömmel fogadtuk az Otthon segítségnyújtását (huszonötezer dollár) a Rámai tábor építkezésével, korszerűsítésével kapcsolatban.
      Jóváhagytuk a Pénzügyi Bizottságnak azt a döntését, hogy az Otthon negyvenezer dolláros céladományt küld a Magyarországi Baptista Egyháznak, Tahi Tábor szennyvíz elvezető rendszerének kiépítésére. Úgy értettük, hogy a tábor üzemeltetéséhez elkerülhetetlen ez a fölújítás. A nevezett összeget abban az esetben küldjük el, ha azt magyarországi testvéreink kizárólag erre a célra használják föl. Ha olvasóink meglepődnek e számunkra nagy mértékű és mindenesetre szokatlan segítségnyújtáson, gondolják meg, hogy ez az összeg a Tahi Tábor megtartásához szükséges pénznek egy kis része csupán. Mindenesetre azzal a reménnyel született ez a döntés, hogy az az általunk is ismert és szeretett Tahi Tábor megmaradását fogja elősegíteni.
      Végül hadd köszönjem meg a résztvevők nevében is Kish Ernő testvérnek, a Palm Bay-i testvériségnek és a Bethesda Otthonnak a szívélyes fogadtatást, a szép és emlékezetes napokat. Mivel ilyen szeretettel fogadtak, jövőre is eljövünk (ha az Úr akarja és élünk és még az Otthon is meglesz).
                Herjeczki Géza

Szlovákiai magyar lelkipásztor
Houston, Texasban
FAZEKAS PÁL testvér szlovákiai magyar baptista lelkipásztor, a Szlovákiai Baptisták őt bízták meg a magyar nyelvű misszió vezetésével. Levelében (melyet kivonatosan közlünk) beszámol amerikai tanulmányi útjáról. Szeretettel köszöntjük, s reméljük, hogy találkozhatunk vele itt tartózkodása idején, pl. a táborban, vagy a közgyűlésen. (Szerk)
      Szeretettel köszöntöm az Evangéliumi Hírnök olvasóit Urunk, Jézus Krisztus nevében...
Szívem vágya az új lelkek Krisztushoz vezetése és az új gyülekezetek plántálása Szlovákia magyarlakta vidékén. Ebben a szolgálatban munkálkodtam és ezért imádkozom ma is. Az Úr Jézust 17 éves koromban fogadtam el személyes megváltómul. Boldog vagyok, hogy új életet leltem Benne. Miután az Úr Jézust szívembe fogadtam elhívott engem is a szolgálatba. Budapesten a Baptista Teológiai Akadémián végeztem missziós szakon. 21 éves koromban kezdtem a szolgálatot Negyeden (magyar falu Szlovákiában), majd másfél évet töltöttem Poprádon mint segédlelkipásztor és újabb másfél évet Vavrisovoban mint lelkipásztor. Valójában erről a szolgálati helyünkről nyitott az Úr ajtót ide az Egyesült Államokba 2002 januárjában.
      Régi vágyam volt megtanulni két nyelvet. Az egyik a szlovák nyelv volt, amely nagyon fontos a szolgálat szempontjából Szlovákiában a másik viszont az angol nyelv volt. Három év szolgálat szlovák környezetben teljesítette szívem első vágyát. Már csak az angol maradt hátra. Ezzel kapcsolatban fordultam az Úrhoz imában, hogy ha egyezik ez a vágy az Ő akaratával, akkor nyisson ajtót számomra a nyelv tanulásához. Tavaly ősszel így is történt. A Houstoni Parkwood Baptista Gyülekezet egy (Szlovákiából származó) testvéren keresztül meghívott bennünket egy évre az Egyesült Államokba.
     Jelenleg feleségemmel együtt Houstonban látogatjuk a North Harris-i Főiskolát hetente két alkalommal, ahol angol nyelvet tanulunk. A hét többi napján a Parkwoodi Baptista Gyülekezetben szolgálok, egy keresztény rádióban. Feleségem a háztartás vezetésében segítkezik a családnál, ahol lakunk.
Buzdításunkra van minden egyes alkalom ebben a gyülekezetben, mivel több új dologgal találkozhatunk, amelyek új tapasztalatok szerzésére adnak lehetőséget.
      Krisztusban szeretett testvéreink, szívünk vágya, hogy személyesen megismerjük az itt élő magyar testvéreink életét, szolgálatát és munkásságát. Ezidáig csak a Evangéliumi Hírnökön keresztül volt lehetőségem betekintést nyerni az itteni missziómunkába. Bizonyára sokat tudnánk tanulni ebből a munkából. Imádkozom, hogy az Úr vezessen bennünket olyan gyülekezetek felé, melyeknek szíve vágya az evangélium hirdetése nem csak saját környezetben, hanem az egész világon - beleértve Szlovákiában élő magyar embereket is.
      Kívánom, hogy Urunk áldja meg népét bárhol is él és végzi küldetését ezen a világon. Testvéri szeretettel:            Fazekas Pál
Címünk:
      21 611 BRIAR OAK DRIVE,
      HUMBLE, TEXAS 77338
      Telelefonszám: 281-54O-8758
      E-mail: fazekaspal@hotmail.com 

Évközi Gyűlés Palm Bayben - fényképes beszámoló

Ausztráliai látogatásom
Kulcsár Sándor beszámolója

Chicagói gyülekezeti hírek

VALÓBAN?
Novák József rovata

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

A Magyarországi Baptista Központi Kórus
Észak-Amerikai körútjáról

MISSZIÓ MEZŐKRŐL - GYÜLEKEZETI HÍREK

MELBOURNE, AUSTRALIA;   CHICAGÓ;   PALM BAY

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]