Baptist TOP1000

 

 

GY�LEKEZETI H�REK
Alhambra
 Toront�
New York
Detroit

A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti K�rus
�szak-Amerikai k�r�tj�r�l

VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2002. J�NIUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

..

Szabads�gra h�vattatok
Galacia 5:13-26
 
Nem az a sz�nd�kom, hogy a ny�ri szabads�gr�l �rjak; arr�l, amikor legt�bben m�g a Bibli�jukat is odahaza "felejtik," mert egy, k�t vagy h�rom h�tig nem kell gy�lekezetbe menni. De megjegyzem, hogy az amerikai gy�lekezetben sokszor �r�mmel l�ttam, hogy amikor a testv�rek szabads�gra mennek, mindig �gy tervezik azt, hogy egy gy�lekezet a k�zelben legyen. Milyen sz�p gyakorlat.
      Arr�l a szabads�gr�l szeretn�k �rni, amelyre Isten h�vott el benn�nket. Figyelj�k meg, a szabads�g Istent�l oltatott az emberbe; a teremt�skor szabad akaratot kaptunk. Az a legt�k�letesebb szabads�g, amit Isten adott �s ad az embereknek. Az ember �ltal �h�tott szabads�g gyakran �t van itatva a m�sok feletti uralkod�si v�gyt�l.
      Az ige azt mondja: "Szabads�gra h�vattatok." Ez persze nem azt jelent, hogy szabadon engedhetem gondolataimat, cselekedeteimet - mindent szabad n�kem, hiszen szabads�gra h�vott -, �ppen ellenkez�leg. Ink�bb a szem�lyes felel�ss�gemet hangs�lyozza ezzel az ige.
      A szabads�g ut�ni v�gy minden ember lelke m�ly�n ott rejt�zik �s amint egy kis lehet�s�get sejt, megpr�b�lja v�gyait �rv�nyes�teni. Vajon siker�l-e?
      Figyelj�k meg, hogy az emberi eszk�z�kkel el�rt szabads�g nem nyugtatja meg a lelket. Mivel azonban a legt�bb ember nem ismeri az Istent�l val� szabads�got, �gy pr�b�lkozik megszerezni, saj�t eszk�zei �ltal. Van is azut�n kudarc, van is azut�n csal�d�s, fejf�j�s, let�rts�g �s �gy tov�bb.
      Nagyon kevesen tudj�k, vagy akarj�k tudni, hogy am�g a saj�t szabads�gomat megs�rteni nem hagyom, addig k�nnyen b�nok m�sok szabads�g�val; ez a szabads�ggal val� vissza�l�s �s �nz�s. Ne feledj�k, hogy mint r�gen, �gy ma is megpr�b�lja a S�t�n az embereket f�lrevezetni a szabads�g frontj�n. �v�t �s �d�mot siker�lt megt�veszteni, hogy egyenek a tiltott fa gy�m�lcs�b�l, mert az csak javukra lehet. Hogy mily csal�d�s �rte �ket, csak az tudja, aki m�r fel�bredt a S�t�n k�n�lta "szabads�gb�l," a b�n �lm�b�l.
      Az igazi szabads�g az, amikor mind Istennel, mind emberekkel b�kess�gben �l valaki.
      Mennyi kegyelmi alkalom van Isten szabad gyermekei r�sz�re az � gy�lekezet�ben! Ak�r milyen neh�z id�kben, vagy k�r�lm�nyek k�z�tt �l�nk, m�g mindig szabad im�dkozni, szabad �nekelni, szabad az �zvegyet, szabad az �rv�t gy�mol�tani, szabad a lelkibetegeket gy�gy�tani, az el�rvult sz�veket vigasztalni �s szabad - ami nagyon fontos -, �nmagamnak Istenhez k�zeledni.
      Szabads�gra h�vott Isten az � Fia, J�zus Krisztus �ltal. S b�r hangzik az ige az igazi szabads�gr�l gy�lekezetekben, templomokban -, m�gis mennyi l�lek rohan a k�rhozat fel�! Ez�rt is fontos lenne, hogy amikor szabads�gra megy�nk, ne vegy�nk magunknak t�l nagy "szabads�got," hogy a mi elh�vat�sunkb�l is szabads�gra menj�nk.
                                    Dr. Pint�r Zolt�n
J�NIUS 29 - J�lius 1. R�mai T�bori Konferencia J�LIUS 26-28 - K�zgy�l�s, Detroit, Michigan

A SZERKESZT� ROVATA

J�niusi sz�munk egy kicsit k�s�bb jelenik meg a szok�sosn�l. A szerkeszt� is ember, r�ad�sul csak (�gy �rtem: �sszesen) egy ember. Az �r�k sz�ma sem v�ltozott, az ut�bbi id�kben is ugyanannyib�l �ll egy-egy nap. No, deh�t a kedves olvas� is harcol eleget az Isten adta id�vel. A j�lius-augusztusi sz�mn�l rem�lhet�leg siker�lni fog helyre �ll�tani a rendet.

T�BORI KONFERENCIA. Olvasom Dan testv�r �r�s�ban, hogy v�rja a jelentkez�seket. Nem az�rt, mert att�l tart, hogy nem lesz el�g vend�ge a t�bornak -, lesz t�boroz� b�ven az id�n is! Hanem az�rt, hogy tudjanak tervezni, el�re f�lk�sz�lni. Valahogy nehezen �rtj�k meg, hogy az idej�ben val� jelentkez�s v�g�l is a mi �rdek�nket szolg�ln�, azont�l, hogy a vend�gl�t�k sz�m�ra sz�ks�ges t�maszpontokat jelent. Ha szabads�gra megy�nk, lefoglaljuk a sz�llod�t, megtervez�nk el�re sokmindent. Mi�rt nem tessz�k ugyanezt akkor, amikor a t�borba, vagy k�zgy�l�sre k�sz�l�nk? Fogadj�tok el, szeretettel, ezt a biztat�st is.

K�ZGY�L�S. Minden �vben fontos esem�ny sz�vets�g�nk sz�m�ra a k�zgy�l�s. �gy lesz ez az id�n is. Testv�ri tal�lkoz�, melyen misszi�s d�nt�sek is sz�letnek. Sz�vets�g�nk, s�t gy�lekezeteink �let�nek is meghat�roz� alkalma egy-egy k�zgy�l�s. B�r pillanatnyilag nem l�tszik k�l�n�sebb fesz�lts�gre, vit�ra okot ad� t�ma, igyekezni fogunk tudatosan is a szeretetre, munk�lni akarjuk az egyet�rt�st.

K�sz�lj�nk im�ds�gos sz�vvel a detroiti k�zgy�l�sre. a 9. oldalon angol �s magyar nyelven megtal�lhatjuk a k�zgy�l�ssel kapcsolatos l�nyegesebb inform�ci�kat, r�szleteket a programb�l is. Szeretettel v�rjuk testv�reinket, mindenfel�l. J�jjetek szolg�latokra is f�lk�sz�lten. Istentiszteleteinken sok �nekes, zen�s �s pr�zai szolg�latra is sor fog ker�lni. Minden gy�lekezetb�l sz�m�tunk egy-egy szolg�l� csoportra.

K�rj�k, hogy jelezz�k j�vetel�ket a helyi lelkip�sztorn�l, Herjeczki G�z�n�l a (313)382-3735 sz�mon, vagy F�r B�l�n�l (734)284-7107. Egy bizonyos l�tsz�mig csal�di k�rben is fogadunk vend�geket, azon f�l�l pedig sz�llod�t aj�nlunk a testv�reknek. K�zvetlen�l is felh�vhatj�k a Southgate-i Cross Country Inn-t, - t�bbsz�r ig�nybe vett�k m�r szolg�ltat�saikat, egyszer�, tiszta �s viszonylag olcs� szob�ikat. Ingyenes telefonsz�muk 1-800-621-1429. J�lius 10-ig fenntartanak sz�munkra 15 szob�t. Hivatkozzanak a k�vetkez� Reservation Nr.-ra: RGI 230725, Hungarian Baptist Church. Egy szem�lyes szoba �ra $54.00, k�t szem�lyes szoba �ra $61.00 (60 �ven f�l�liek sz�m�ra 25%-os kedvezm�ny j�n le ebb�l, amit k�rni kell!). A k�zelben van m�g h�rom m�sik, enn�l dr�g�bb hotel is.

A MAGYARORSZ�GI BAPTIST�K K�ZPONTI �NEKKARA �ld�sos k�rutaz�s ut�n hazautazott. H�l�t adhatunk az �rnak a gondvisel�s�rt, mellyel v�gigk�s�rte az �nekkart a sokezer kil�m�teres, 5 vil�gv�rost fel�lel� �tj�n. K�sz�nj�k az �nekeseknek azt az �ldozatk�szs�get, f�rads�got, igyekezetet, amellyel v�gigj�rt�k gy�lekezeteinket. Ol�h G�bor karmester testv�r �s az �nekkar vezet�i, lelkigondoz�ja, valamint a vel�k utaz� zongora-, orgona- �s �nek-m�v�sz testv�rek - �s term�szetesen az �nekkar eg�sze - minden gy�lekezet�nkben j� nyomot hagyott. A "legek" nyelv�n fogalmaztak a gy�lekezeti tagjaink �ppen �gy, mint a megh�vott magyar �s amerikai vend�gek. K�sz�nj�k ezt a sz�p szolg�latot. Hissz�k, hogy magvet�s volt ez is �s im�dkozunk az arat�s�rt is.

Ugyanakkor k�sz�nj�k a Bethesda Otthon vezet�j�nek, Kish Ern�nek �s Drescher Lajos testv�reknek (aki egy�bk�nt h�zigazdak�nt v�gigk�s�rte �tj�n az �nekkart), hogy j� gazd�lkod�sukkal lehet�v� tett�k, hogy a kiad�sok r�nk h�rul� r�sz�t fedezni tudtuk. A tavalyi k�zgy�l�sen az erre a c�lra aj�nlott �s a k�zgy�l�s �ltal j�v�hagyott �sszeget val�ban f�l is haszn�lhattuk. K�sz�nj�k az olvas�inkt�l erre a c�lra �rkezett t�mogat�st is, melyet hamarosan a lapban is visszaigazolunk.

Amennyiben k�peket �s besz�mol�kat kapok, a k�vetkez� sz�mban is olvashatunk majd az �nekkar �tj�r�l. (Szerk)

J�nius 29-j�lius 1. R�mai T�bori Konferencia J�lius 26-28. sz�vets�gi k�zgy�l�s Detroitban

H�rek inform�ci�k a R�mai t�borban v�gzett munk�kr�l, 
a konferenci�r�l, �s a gyermek �s ifj�s�gi t�borr�l

�r�l�k annak, hogy sokan �rdekl�dnek a R�mai t�bor fel�l. Ez azt jelenti, hogy az elm�lt �vek �s �vtizedek folyam�n a sz�v�nkh�z n�tt ez a hely.

Ebben az �vben nagyon kor�n megt�rt�k a t�bor csendj�t. A t�borbizotts�g �ltal elk�sz�tett 2002 - es fejleszt�si terv megval�s�t�s�t kezdt�k el. A sz�p testv�ri �sszefog�s, �s a legjobb id�ben �rkezett anyagi seg�ts�g egy�ttes megl�te sz�p eredm�nyt hozott. Lebontottuk a r�gi elavult rakt�rakat, �s helyette egy �j rakt�r�p�letet �p�tett�nk fel, amelyet m�r haszn�latba is vett�nk. A feny�fa �ltet�s is nagy kih�v�st jelentett. Megtapasztaltuk Isten gondvisel�s�t a beszerz�s folyam�n is, hiszen nagyobb m�ret� f�kat siker�lt venni a tervezettn�l amely �rban nem jelenttett �ri�si t�bblet kiad�st. Ma m�r �r�mmel tekint�nk k�r�l a t�borban, hiszen 70 db sz�p feny� lett el�ltetve. A tereprendez�si munk�latok sor�n �jb�l nagy mennyis�g� f�ldet kellett hozatni �s azt a megfelel� m�don b�relt g�pekkel elegyengetni. Hissz�k, hogy mire ezeket a sorokat olvass�k a testv�rek a f�ves�t�s munk�lataival is v�gz�nk. A n�h�ny �ve elk�sz�lt �j �p�let mell�l elsz�ll�tottuk az ott lev� �p�letet a t�bor egy m�sik r�sz�re. Erre az�rt volt sz�ks�g, hogy el�k�sz�thess�k a helyet k�t mobil home r�sz�re. A k�zelj�v�ben t�rt�nik meg ennek a k�t �p�letnek a kisz�ll�t�sa a helysz�nre. Az egyik �p�let k�z�ss�gi h�zk�nt fog szolg�lni, ezzel r�gi hi�nyt p�tolunk, hiszen �gy es�s id� eset�n is lehet fedett helyen j�tszani �s foglalkoz�sokat tartani minden koroszt�lynak. A m�sik �p�letb�l lak�szob�k lesznek majd kialak�tva. Ugyancsak kialak�t�s alatt van az �j t�zrak� hely. Ennek a szomsz�ds�g�ban lassan befejez�s�hez k�zeledik egy impoz�ns Gazebo �p�t�se. Ehhez van hozz��p�tve egy szabadt�ri s�t� amelyet t�bb c�lra lehet majd haszn�lni: bbq, diszn�s�t�s, f�z�s. Ez a helyis�g ide�lis lesz a szabadid� elt�lt�s�hez, besz�lget�sekhez, ismerked�shez, k�z�s �nekl�sekhez.

Sokan tal�n azt k�rdezik, hogyan lehet ennyi mindent elv�gezni a r�v�d Kanadai tavasz alatt. Mindenk�ppen elismer�s illeti a toront�i gy�lekezet testv�ris�g�t az odasz�n�s�rt, amelyet a munka v�gz�se sor�n mutatott. A t�borbizotts�g tagjai p�ldamutat�ssal nagy hozz��rt�ssel ir�ny�tj�k a munk�t. A kiad�sokhoz nagy m�rt�kben hozz�j�rult a Palm Bay - i Otthont�l kapott 25000 doll�r. K�sz�net ez�rt Kiss Ern� testv�rnek �s a Sz�vets�g vezet�s�g�nek, �s term�szetesen az eg�sz �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gnek. H�l�sak vagyunk minden anyagi �s lelki t�mogat�s�rt amit a m�ltban �s a jelenben kaptunk. Egy�ttal szeretn�m azt is jelezni sokak k�rd�s�re v�laszk�nt, hogy a feny�fa akci�nkat m�g nyitva tartjuk. Ez azt jelenti, hogy akik szeretn�nek ehhez a nemes �s sz�p kezdem�nyez�shez csatlakozni azok a t�bornyit� konferenci�n is megtehetik m�g, hogy anyagi javaikkal t�mogass�k azt a c�lt.

T�bornyit� konferencia

�r�mmel k�sz�l�nk arra, hogy ebben az �vben is megrendezz�k a R�mai T�borunkban az �vi konferenci�nkat. A konferencia id�pontja: j�nius 29 - j�lius 1. Az els� k�z�s �tkez�s szombaton d�lben lesz, az utols� pedig h�tf�n d�lben. Igei alkalmaink a konferencia t�m�ja k�r� csoportosulnak, mely �gy hangzik: J�zus a mi terheink hordoz�ja! B�zunk abban, hogy minden r�sztvev� sz�m�ra lelki �s testi meger�s�d�st jelent majd ez az alkalom. K�rj�k a testv�reket, hogy a sz�ll�s �s az �tkez�s szervez�se �s el�k�sz�t�se miatt r�szv�teli sz�nd�kukat junius 10 - ig jelezz�k. Ha lehets�ges, akkor gy�lekezetenk�nt juttass�k el majd a jelentkez�seket. Jelentkezni telefonon az 1-416-752-1687-es sz�mon lehet, vagy �r�sban a danlaci@rogers.com e-mail c�men. A jelzett m�don b�vebb inform�ci�t is sz�vesen adunk.

Gyermek �s ifjus�gi t�bor R�ma 2002

A konferenci�t folytatva a h�tf�i (j�lius 1) eb�det k�vet�en kezd�dik a t�boroz�s. B�r t�bbsz�r, t�bb f�le m�don is k�rtem a jelentkez�seket erre a h�tre, sokan m�g mindig nem tett�k ezt meg. Nagyon k�rek mindenkit, hogy legk�s�bb j�nius 10-ig jelezze r�szv�teli sz�nd�k�t. A tan�t�k �s a csoportvezet�k sz�m�ra elengedhetetlen�l fontos, hogy id�ben tudjuk a r�sztvev�k sz�m�t, �letkor�t �s egy�b m�s sz�ks�ges inform�ci�t. Jelentkez�seket a fentebb k�z�lt c�men �s telefonsz�mon lehet jelezni. A t�boroz�s k�lts�ge 100 USA doll�r, ami mag�ba foglalja az �tkez�st, sz�ll�st �s a tan�t�sok alkalm�val haszn�lt seg�deszk�z�k k�lts�geit is. A t�boroz�s alkalm�val a r�sztvev�k �letkor szerint lesznek csoportokba osztva. A csoportok �n�ll�an v�gzik a foglalkoz�sokat, de term�szetesen lesznek k�z�s alkalmak is. A szabadid� j� elt�lt�s�hez rendelkez�s�nkre �ll: r�plabda, foci, kos�rlabda, asztali foci, ping-pong, �s egy�b j�t�kok. Term�szetesen a t�ban val� f�rd�z�s �s j�t�k sem maradhat el.

V�g�l szeretettel k�rek mindenkit, im�dkozzunk az�rt, hogy Isten tegye �ldott� ebben az �vben is a t�bori alkalmainkat!              Dan L�szl�

  J�nius 29-j�lius 1. R�mai T�bori Konferencia   J�lius 26-28. sz�vets�gi k�zgy�l�s Detroitban
 
Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g 95. K�zgy�l�se
Detroit (Lincoln Park), Michigan, 2002. j�lius 26-28.
Jelige: � a mi b�kess�g�nk. (Ef 2:14)
 
MEGH�V� �s el�zetes T�J�KOZTAT�
 
Szeretettel megh�vjuk az �szak-amerikai magyar baptist�k tiszts�gvisel�it, lelkip�sztorait, gy�lekezeteink tags�g�t, a sz�rv�nyban �l� testv�ris�get, valamint az Evang�liumi H�rn�k olvas�it a j�lius 26-28 k�z�tt Detroitban tartand� 95. k�zgy�l�sre.
 
A k�zgy�l�s helye a 1362. Chandler Streeten, Lincoln Parkban l�v� magyar baptista templom.
Id�pontja: j�lius 26-28.  Tov�bbi inform�ci�: 1-313-382-3735
 
R�szletek a programb�l:
P�ntek d�lt�l regisztr�l�s, eb�d.
D�lut�n 1:00 �s 3:30 k�z�tt bizotts�gi �l�sek
A k�zgy�l�s �nnep�lyes megnyit�s�ra p�ntek d�lut�n 4-kor ker�l sor.
Este 7-kor istentisztelet a N�sz�vets�g rendez�s�ben.
 
A k�zgy�l�s hivatalos t�rgyal�saira szombaton d�lel�tt �s kora d�lut�n ker�l sor.
 
Szombat d�lut�n N�i, F�rfi �s Ifj�s�gi konferencia
Este 7-kor istentisztelet az Ifj�s�gi Sz�vets�g akt�v r�szv�tel�vel.
 
Vas�rnap d�lel�tt istentisztelet, �rvacsora, k�z�s eb�d.
D�lut�n hazautaz�s.
  J�nius 29-j�lius 1. R�mai T�bori Konferencia    J�lius 26-28. sz�vets�gi k�zgy�l�s Detroitban
SZERETETTEL K�SZ�NTJ�K AZ �DESAP�KAT!
 
OTTHONUNK
 
Alkonyra j�r, lassulnak l�pteim,
m�r otthon�ba �r a v�ndor.
Szeretteim k�zt lehetek megint,
el�g volt m�ra l�t�sb�l, fut�sb�l.
 
A feles�gem f�z �s �nekel,
vid�man, frissen sz�ll a p�ra,
mint egy est�li �tel�ldozat,
mint a sz�vb�l a h�la.
 
�, minden�tt j� - mondt�k m�r sokan -,
de legjobb otthon - mondom �n is -,
velem az �let ak�rhogy rohan,
itt meg tudok pihenni m�gis.
 
Az otthonunk egy sz�p, k�l�n vil�g,
j� �ze van itt minden kis dolognak.
A P�rom arc�n ny�lik a vir�g,
Fiam szem�b�l csillagok ragyognak.
               F�le Lajos
 
APAI TAN�CSOK
 
T�r�s Tam�s egykori zilizi f�ldes�r 1805-ben az al�bbi levelet �rta feln�tt fi�nak, aki a test�rs�g k�tel�k�be l�pett. �szinte tan�csai ma is �rv�nyesek. (Jegyezte: K�v�r P�l, volt zilizi ref. lelk�sz. Megjelent a KIE lapj�ban, 1937-ben.)
 
�des Fiam! �n t�gedet gyermeks�gedt�l fogva �gy k�v�ntalak nevelni, mint egy j� sz�v� aty�hoz illett, aminthogy Isten segedelme �ltal oly korban is vagy, hogy nem a rossz ifjak k�z� sz�ml�ltathatsz. De �me, most m�r k�v�ns�god szerint sz�rnyam �s gondvisel�sem al�l kim�gy. Hogy az�rt most is j� tan�csommal bocs�ssalak el, �me, a k�vetkez�ket tartsd meg szent�l, ha boldogulni akarsz:
 
Az Istent tiszteld minden er�db�l, mert aki az Urat f�li, idvess�g�t �s boldogs�g�t v�rhatja, �s az minden veszedelmek k�z�tt b�trabb, mint m�s.
      Bar�tod csak egy legyen, de azt is kiv�laszd, hogy n�lad �rdemesebb legyen minden r�szben, nem al�bb val�. De annak se b�tors�gos minden titkodat kijelenteni, mert az olyanokb�l is sok rossz k�vetkezm�nyek voltak m�r. Ellenben m�sokkal is lehet okosan bar�tkozni.
      A feletted val�knak soha ellen ne szeg�lj. Minden j� parancsolatjukat megtartsd, a magad k�teless�g�t szent�l az utols� parancsig v�ghez vigyed. Amit ma elv�gezhetsz, m�snapra soha ne hagyd, mert akkor megint m�s adhatja el� mag�t, akkor azt�n t�bbet nehezebb elv�gezni. Semmif�le p�nzbeli j�t�kot ne j�tssz�l, megszokv�n az eff�l�t, mely m�r sokakat elkold�s�tott.
      Semmi r�szeg�t�t ne igy�l. J�kor fek�dj�l, j�kor kelj fel. Ez minden embernek hasznos, reggel mindenf�le gondolkod�sra alkalmatosabb az ember, mint este. A kem�ny munk�t�l sose �r�zd magad, mert az �ltal tart�sabb �s er�sebb leszel. B� k�lt� ne l�gy, mert aki ifj�s�g�ban r�szokik, soha j� gazda nem lesz bel�le. Az�rt p�nzedet megk�m�ld, �s amit k�lten�l italodra, azt ink�bb k�ltsd csinoss�godra, mert ez�rt becs�lnek, amaz�rt pedig az okos megsz�l. Ha egy idegen nyelvet meg nem tanulsz, nem leszel embers�ges ember.
 
Ezek, �des fiam, olyan parancsok, melyeket be is lehet t�lteni, melyre az Isten is seg�tsen. Sz�vesen k�v�nom. Ha pedig megveted, be nem teljes�ted, az Isten ott sz�gyen�t meg, ahol legnagyobb szerencs�det k�v�nod.      (Az alhambrai gy�lekezet bulletinj�b�l)

GY�LEKEZETI H�REK
Alhambra
 Toront�

New York

Detroit

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti K�rus
�szak-Amerikai k�r�tj�r�l

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]