Baptist TOP1000

A KÖZGYŰLÉS
PROGRAMJA

MABAVISZ

GYÜLEKEZETI HÍREK
Chicagó
Cleveland
New York
Palm Bay
Szentpéter (Szlovákia)

KOVÁCH JÓZSEFRE
emlékezünk

TÁBORI KÉPEK

A Magyarországi Baptista Központi Kórus
Észak-Amerikai körútjáról

VALÓBAN?

Teológiai Szemle

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2002. JÚLIUS-AUGUSZTUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

..

Állj a kősziklára!
2 Mózes 33:21
 
Isten szolgáinak sohasem volt könnyű dolga. Nincsen napjainkban sem. A Isten népének gyülekezetét tanácsolni, vezetni a célba vivő úton emberfeletti feladat. Kitartó hűséggel szolgálni, példás élettel elől járni, az Urat hitelesen képviselni, csak a Szentlélek segítségével lehetséges.
      Az amúgy is nehéz szolgálatban olykor rendkívüli helyzet is előáll. Ezt krízis állapotnak nevezhetjük. Ilyenkor igen nehéz kiegyensúlyozottan viselkedni. Isten hűséges szolgáját Mózest látjuk előttünk. Megbízó Urához könyörög, hogy mutassa meg néki dicsőségét. Erre kapja az igében megfogalmazott választ. Ez teljesen elég számára, hogy a rabszolgaságból kimentett népet tovább vezesse a megígért ország felé.
      Az Úr nékünk is ad megoldást a kilátástalan helyzetekben. Ez az igei felelet nékem is személyes üzenet Istentől, és mindenkinek azzá lehet, csak őszinte és alázatos szívvel kell fogadni. Benne legidőszerűbb üzenet nagy áldása ismerhető fel. Gondviselő Istenünk atyai szeretetét sugározza felénk. Lássuk, mi van Isten üzenetében.
      1. Az örömhír. Ezt üzeni Isten elsőnek számunkra: "Ímé van hely!" Mi, az Úrnak szolgái általában örömhírt, Evangéliumot hirdetünk másoknak. Ehhez arra van szükségünk, hogy először mi kapjunk jóhírt az Úrtól. Ezt személyesen kell kikérjük, meghalljuk, elfogadjuk Tőle. Most is így szólja nékünk a Jóhírt a mi áldott Istenünk.
      Megfáradt, kimerült szolgatársam és testvérem! A mi Istenünk ezt mondja néked is: Imé van hely! Engem is megvigasztalt ez az örömhír. Megelevenítette lankadó kezeim és tántorgó lábaim. A kritikus időkben is emlékeztet az Úr, hogy kijelölt helyünk biztosítva van. Nagy örömmel mondom minden megváltott testvéremnek, hogy emlékezzen mindig Isten szavára, és legyen telve szíve örömmel, az áldott helyünk készen van.
      Sőt, azoknak is szól az Isten kijelentése, akik most akarnak megtérni Hozzá. Bízzál kedves lélek, mert részedre is van hely. Teremtő és Megváltó Urad mondja ezt. Ez felülmúl minden más örömet. Fogadd el hittel ezt a jóhírt!
      2. A meghatározott hely. Isten szava félreérthetetlen. Az üzenet így határozza meg a helyet: "én nálam." Ezzel egyszer s mindenkorra kizár minden bizonytalanságot és hiábavaló okoskodást. A hely, éspedig a mi helyünk az Úr Jézus Krisztusnál van. Ez az egyetlen jó hely. Csak itt, Nála vagyunk helyünkön. Őnála van oltalmunk és biztonságunk. Nála megerősödhet, felgyógyulhat lelkünk, és felkészülhetünk feladataink elvégzésére. Örüljünk tehát a jóhírnek és a nála biztosított helyünknek.
      Szerető Atyánk hűségesen gondoskodik rólunk. Megváltónk drága vére árán megváltott, és helyet szerzett számunkra nála. Így gondoskodik életünk legnehezebb perceiben is, arra emlékeztetve minket, hogy nála biztos helyünk van. Ez adja számunkra az üdvbizonyosságot, és megerősít abban a tudatban, hogy mi Őhozzá tartozunk. Igen drágák vagyunk számára, és mindig gondjaiban hordoz. Örök hála Néki azért, hogy szerető keblén helyünk biztosítva van.
      3. A személyes feladatunk. Isten cselekvésre szólítja fel gyermekét. Ez az üzenet koronája. Enélkül nem sokat ér számunkra mindaz, amit eddig hallottunk. Az imádkozó ember tudomásul veszi Isten válaszából a személyes tennivalót is. Kegyelmes Urunk ezt tanácsolja Mózesnek és mindannyiunknak: "Állj a kősziklára!" Nem elég örömhírt kapni, még az sem, hogy helyünket az Úr meghatározta, hanem Isten parancsa szerint kell cselekednünk. Igénybe kell vegyük személyesen, hittel a felkínált kőszikla alapot. Számunkra ez tulajdonképpen a megoldás. A cselekvő, engedelmes hit Isten szavának engedve rááll a felkínált kősziklára. Pál apostol elmondja a Lélek által, hogy ez a kőszikla nem más, mint az Úr Jézus Krisztus (1Kor 10:4). Megváltónk is azzal fejezi be Hegyi Beszédét, hogy hallgatóit felszólítja, hogy a kősziklára építsenek! (Mt 7:24-29). Ez pedig úgy történik meg, ha nem csupán hallgatjuk, hanem cselekesszük is az Ő beszédét.
      Isten az Úr Jézus Krisztusban kínálja fel a biztos kőszikla alapot, amely mindörökre győztesen megáll. Ezért mindannyiunknak engedelmeskednünk kell az Ő szavának, melyben ezt parancsolja személyesen nékünk is: Állj a kősziklára! Ez az egyedüli és biztos megoldás. Személyes, félreérthetetlen és határozott felhívás ez hozzánk.
      Mózes szót fogadott megbízó Urának, és a szent szolgálatot tovább végezte, hűségesen. Áldás lett népe számára és másoknak is. Jó példát mutatott, amit az ifjú Józsuék követhettek. A Szentlélek ezt jegyezhette fel Mózesről: "Erős szívű volt" (Zsid 11:27).
      Jézus Krisztusra, az örök kőszikla alapra állva és rajta megmaradva mindannyian győztesek lehetünk. Isten megmentő és helyreállító kegyelme üzeni ezt nékünk ma: Ímé van hely nálam, Állj a kősziklára! Isten Szentlelke segítsen, hogy ez gyakorlati valósággá legyen mindannyiunk életében ma és a jövőben is.
                     Kulcsár Sándor, New York

A SZERKESZTŐ ROVATA

Dupla számot tart kezében a kedves olvasó ezúttal, a július-augusztusit. Mit olvashatunk benne?
GYÜLEKEZETI HÍREKET. 
Legfiatalabb gyülekezetünk 15 évvel ezelőtt alakult. Szeretettel köszöntjük mi is a chicagói testvéreket ebből az alkalomból, Urunk áldását, útmutatását kívánva szolgálatukra.
      A clevelandi gyülekezetben lelkipásztor beiktatásra került sor az elmúlt hónapban. Örömmel és új reménységgel tölt el bennünket is, hogy a dr. Pintér Zoltán testvért és családját szeretettel körülvevő gyülekezetnek újra van pásztora. Szolgáljatok néki örvendezéssel, egyetértésben!
      New Yorkban egy gyermekért adtak hálát testvéreink, Palm Bayben viszont egy 95 éves születésnap ürügyén. A ma élő magyar lelkipásztorok között talán a Floridában élő dr. Bíró László testvér a legidősebb. A szellemi frissességnek örvendő, az alkalmi szolgálatokra ma is kész testvérnek itt is hadd kívánjunk még számos esztendőt.
      S ha a kerek számoknál, jubileumoknál, hálára indító okoknál tartunk, hadd köszöntsük - most csak így, egyszerűen, a szerkesztői rovatban az éppen a napokban 100 éves torontói Werle Henriknét, az Evangéliumi Hírnök hűséges olvasóját, szövetségünknek éveken keresztül volt vezetőjét (alelnök). Az Úr áldja meg, Werle néni! A táborban sajnos nem találkozhattunk vele. Várjuk a torontói testvérek megemlékezéséről a fényképes beszámolót.
      Időnként távoli gyülekezetről is olvashatunk beszámolót. Ezúttal a szlovákiai Szentpéterről olvashatunk, az ott élő testvéreink gondjairól és öröméről. Olvasóink figyelmébe, sőt segítő szeretetébe ajánljuk őket. Talán éppen valamelyik olvasónkat fogja az Úr indítani arra, hogy a kis gyülekezet imaházának bővítését befejezhessék.
      Molnár Balázs nyugalmazott lelkipásztor testvérünk újra letett az asztalunkra egy olyan visszaemlékezést, amelyet csak ő tudott megírni. Kovách József testvér szolgálata és a fénykép segítségével családja életre kelt előttünk. Köszönjük Molnár testvér. Tudjuk, hogy az amerikai magyar misszióban sokan jártak előttünk, akikről jó lenne többet, vagy legalább valamit tudni. Várjuk újabb írásait!
      ÉNEKKAR. 
      Több jó és szép visszaemlékezés is érkezett a magyarországi énekkar útjával kapcsolatban. Minden nem tudjuk ugyan közölni, de örülünk a pozitív visszhangoknak. A clevelandi és a torontói szolgálatukról olvashatunk gyülekezeti beszámolót, a chicagói a következő számra maradt. Lajos bátyánk beszámolójának címével sokáig vívódtam magamban. Végül elfogadtam az ő érvelését: "nem lehet máshogyan titulálni." Hosszúsága ellenére sem lesz unalmas senkinek sem az ő beszámolója, sem Hegyi András testvéré, aki otthonról küldte el visszaemlékezését, kérésemnek engedve.
      KIMARADT viszont a mostani lapunkból a Tábori Konferenciai beszámoló. Anyagtorlódás miatt. Vigaszul hadd szolgáljon, hogy nemcsak a következő számban olvashatunk majd róla, hanem az interneten máris megtekinthetjük az ott készült fényképeket.
 
      KÖZGYŰLÉS. Az év legfontosabb közösségi alkalmára készülünk. Kérjük és várjuk és hisszük, hogy meg is kapjuk az Úr áldását azokra a napokra.
     
Szeretettel várjuk testvéreinket, mindenfelől. Jöjjetek szolgálatokra is fölkészülten. Istentiszteleteinken sok énekes, zenés és prózai szolgálatra is sor fog kerülni. Minden gyülekezetből számítunk egy-egy szolgáló csoportra.
      A közgyűlést a detroitiak imaházában tartjuk, címe: 1362 Chandler St, Lincoln Park, Michigan. Telefon az imaháznál: 1-313-381-7315.
      Részletes programot is találunk ezeken az oldalakon. 

      Távoli vendégekkel is találkozhatunk majd. Itt lesznek közöttünk például Nemes Lászlóék - az ausztráliai gyülekezetünk lelkipásztora és családja, Fazekas Pál szlovákiai lelkipásztor és felesége, s még mások.
      Kérjük, hogy jelezzék jövetelüket a helyi lelkipásztornál, Herjeczki Gézánál a (313)382-3735 számon, vagy levélben, e-mailen stb. Egy bizonyos létszámig családi körben is fogadunk vendégeket, azon fölül pedig szállodát ajánlunk a testvéreknek. 
      Szálloda: Cross Country Inn, South- gate-ben. Telefonszámuk 1-800-621- 1429. Hivatkozzanak a következő Reservation Nr.-ra: RGI 230725, Hungarian Baptist Church. Egy személyes szoba ára $54.00, két személyes szoba ára $61.00 (60 éven fölüliek számára 25%-os kedvezmény jön le ebből).
Amennyiben itt már nem lenne hely, hívják a  közelben lévő Baymont szállodát a 1-888-229-6668 számon. 
      Detroit környékén útépítések, útlezárások vannak. Aki helyi ismerettel nem rendelkezik, jól teszi, ha telefonon tanácsot kér a detroitiaktól. Hívják Fűr Bélát (734)284-7107, Mikó Tibort (586)792- 5750, vagy a lelkipásztort. (szerk)

MABAVISZ HIRADÁS

 
Magyar Baptista Közösségünkben az egyik legnagyobb missziós eseményre került sor május 23. és június 11. között. A Magyarországi Baptista Központi Kórus közel ötven személyből álló csoportja látogatott Észak Amerikába, Oláh Gábor karnagy vezetésével, kiket Dr. Mészáros Kálmán egyházelnök testvér is elkísért.
      A két éven át érlelődő gondolat elöször Nagyváradon, a MaBaViT II. alkalmával vetődött fel. Sokféle akadály ellenére végül is a nem csekély anyagi áldozatot igénylő esemény megvalósult. A helybeli gyülekezeteink példás áldozata folytán, az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség és a Magyar Baptista Világszövetség meghívására, áldásos szolgálatok élvezői lehettünk New York, Cleveland, Chicago, Detroit és Toronto testvérisége.
      Az ének-zenés szolgálatok feledhetetlenek maradnak úgy a magyar, mint az angol nyelvű gyülekezetekben. A Kórus tagjainak lelkisége és a komoly felkészülés nem maradt eredmény nélkül. Reménységünk, hogy ennek hatását sokáig érezni és tapasztalni fogjuk közösségeinkben. Istennek legyen hála, hogy mi, a vendéglátók nem csalódtunk; reméljük, hogy a vendégeink sem.
      Igen jó alkalom volt ez arra is, hogy a MABAVISZ kérdéseiről is beszélgessünk Dr. Mészáros Kálmán testvérrel, aki e szervezet alelnöke. Egyeztettünk több fontos kérdést, többek között azt, hogy bár a Budapesti bejegyeztetés pillanatnyilag elakadt ugyan, de ez a Szövetség létezését és működését nem érinti. Egyetértettünk abban is, hogy szorosabb és következetesebb együttmüködésre van szükség, amit közösen vállalunk a jövőben. Az elmaradt tanácskozást (május-júniusról) augusztus végére, esetleg szeptember elejére igyekszünk beütemezni. A Hargitán, Erdélyben augusztus végén sorra kerülő találkozó kínálja a legmegfelelőbb alkalmat, ezért a Világszövetség vezetőinek esedékes tanácskozását augusztus 23-24, vagy 28-29 közöttre javasoltam. Remélem, hogy Nagyvárad, vagy a Hargita Keresztyén Tábor erre egyaránt megfelel . Sajnálom, hogy gyülekezeti elfoglaltságom miatt nem tudok eleget tenni a meghívásnak, hogy Tahiban együtt ünnepeljünk az augusztus 18-i istentiszteleteken.
      Imádkozzunk, hogy az Úr háritson el minden akadályt a világszövetségi tanácskozás útjából.
      Továbbra is igyekszünk a magyar baptista testvéreink gondjait világszerte fölvenni, megosztani, és gyakorlatibb hozzáállással képviselni, de segíteni is minden rendelkezésünkre álló eszközzel. Az Alapszabályunkat alkalmazva szent komolysággal és felelősséggel, szorgalmasan végezni fogjuk missziós munkánkat baptista népünk javára.
      Alázattal kérjük: legyen Isten Szentlelkének áldott egysége, vezetése és áldása magyar baptista közösségünk életén és munkáján - még teljesebb mértékben, mint eddig.
      Az áldott találkozás reményében, 
                                                        Kulcsár Sándor, elnök

AZ AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG
95. KÖZGYŰLÉSE -- 2002. JÚLIUS 26-28.
Rendező gyülekezet: Első Magyar Baptista Gyülekezet, Detroit
1362 Chandler Street, Lincoln Park, Michigan, 48146 Telefon az imahzáznál (313)381-7315
Tisztségviselők:
Tiszteletbeli elnök: Kish Ernő -- Elnök: Kulcsár Sándor
Alelnök: Herjeczki A. Géza -- Főtitkár: Szabó István -- Pénztáros: Drescher Lajos
Jelige: "Ő a mi békességünk." (Efézus 2:14)
 
TÁRGYREND
 
PÉNTEK -- JÚLIUS 26.
12.00-1.30 Regisztrálás / Ebéd
1.00-2.00 A Végrehajtó Bizottság ülése
2.00-3.00 A Misszió Bizottság ülése - elnök: Dénes Endre
                  A Pénzügyi Bizottság ülése - elnök: Kish Ernő

4:00 A közgyűlés megnyitása

4.00-4.10 A közgyűlés énekel
4.10-4.30 Áhitat - Torma János (Chicagó) - Békességre hívattunk 
                               (Rm 3:17; Zsolt 38:4; Kol 3:14-16)
4.30-5.00 Elnöki megnyitó - Kulcsár Sándor
                  Köszöntések;
                  A tárgyrend ismertetése és elfogadása - alelnök
5:00-5:10 Gyülekezeti beszámoló, vetített képekkel (1)
5.10-5.30 Titkári jelentés - Szabó István
5.30-5.40 Gyülekezeti beszámoló, vetített képekkel (2)
                  Közös ének; hirdetések (szállás)
6.00-6.50 Vacsora / regisztrálás
     7.00      Istentisztelet a Nőszövetség rendezésében
                   Igehirdetés: Fazekas Pál, Szlovákia - Amennyiben rajtatok áll... (Rm 12:18)
 
SZOMBAT -- JÚLIUS 27.
8.00-8.50      Reggeli
9.00-9.10      A közgyűlés énekel
9.10-9.30      Áhitat - Bákai István (Torontó) - Ámítók és békességre igyekezők
                               (Jer 6:14; Mt 5:9)
9.30-9.50      Elnöki jelentés -- Kulcsár Sándor
9.50-10.00    Gyülekezeti beszámoló, vetített képekkel (3)
10.00- 10:20  A Misszió és Irodalmi Bizottság jelentése -- Dénes Endre, elnök
10.20-10.30   Gyülekezeti beszámoló, vetített képekkel (4)
10.30-10.50   Szünet
10.50-11.10   Evangéliumi Hírnök - a szerkesztő jelentése - Dr. Herjeczki Géza
11.10-11.30   Baráti Kör - lapkezelő: Fűr Béla
11.30-11.40   "Nem árt a második halál" (Jel 2:11) Emlék istentisztelet - Kish Ernő
11.40-12.00   Igehirdetés (angolul) -- Hunter Vadász János - Isten terve 
                                                                (Jer 29:11; Kol 1:20-21)
12.00- 2.00    Edéd
1.30-2.00       A Jelölő Bizottság megalakul és ülésezik
2.00-2.30       A Pénzügyi Bizottság jelentése 
                        Kish Ernő, biz. elnök és Drescher Lajos, pénztáros
2.30-3.00       A Jelölő Bizottság jelentése, választás
                        A tisztségviselők beiktatása -- Kish Ernő, tiszt. elnök
3.00-3.15       Befejezetlen ügyek
3:15-3.20       Határozatok felolvasása - Szabó István
3.20-3.30      Szünet
3.30-5.50      Női konferencia - elnök: Oláh Lajosné
                       Férfi konferencia - elnök: Vadász János
                       Ifjúsági Szövetség - alelnök: Bántó Attila  -  
                                közeli parkban 1.00-6.00
6:00-6.50      Vacsora
    7.00            Istentisztelet - ifjúsági és ének-zenekari szolgálatokkal
                        Igehirdetés - Nemes László, Melbourne: Ő a mi békességünk! (Rm 5:1-4)
 
VASÁRNAP -- JÚLIUS 28.
9.00-9.45     Reggeli
9.50-10.00   Éneklés
10.00-10.40 Áhitat - Kis Sándor (Cleveland) és ifj. Kulcsár Sándor (Chicagó) 
                       Békesség nekünk és az egész világnak (Jn 14:27; Zsolt 122:6-8)
10.40-10.55 A magyarországi énekkar szolgálatáról - video-bemutató
10.45-11.40  ének-zenekari szolgálatok
    11.40         Igehirdetés - Kulcsár Sándor: A békéltetés szolgálata (2Kor 5:18-20)
                       Úrvacsora - És 53:5 - Kulcsár Sándor és Herjeczki Géza
     1.00          Ebéd

GYÜLEKEZETI HÍREK
Chicagó
 Cleveland

New York
Palm Bay
Szentpéter (Szlovákia)

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

VALÓBAN?
Novák József rovata

TÁBORI KÉPEK

Felejthetetlen személyek (7)
KOVÁCH JÓZSEF lelkipásztor

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

A Magyarországi Baptista Központi Kórus
Észak-Amerikai körútjáról

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]