Baptist TOP1000

A K�ZGY�L�S
PROGRAMJA

MABAVISZ

GY�LEKEZETI H�REK
Chicag�
Cleveland
New York
Palm Bay
Szentp�ter (Szlov�kia)

KOV�CH J�ZSEFRE
eml�kez�nk

T�BORI K�PEK

A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti K�rus
�szak-Amerikai k�r�tj�r�l

VAL�BAN?

Teol�giai Szemle

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2002. J�LIUS-AUGUSZTUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

..

�llj a k�szikl�ra!
2 M�zes 33:21
 
Isten szolg�inak sohasem volt k�nny� dolga. Nincsen napjainkban sem. A Isten n�p�nek gy�lekezet�t tan�csolni, vezetni a c�lba viv� �ton emberfeletti feladat. Kitart� h�s�ggel szolg�lni, p�ld�s �lettel el�l j�rni, az Urat hitelesen k�pviselni, csak a Szentl�lek seg�ts�g�vel lehets�ges.
      Az am�gy is neh�z szolg�latban olykor rendk�v�li helyzet is el��ll. Ezt kr�zis �llapotnak nevezhetj�k. Ilyenkor igen neh�z kiegyens�lyozottan viselkedni. Isten h�s�ges szolg�j�t M�zest l�tjuk el�tt�nk. Megb�z� Ur�hoz k�ny�r�g, hogy mutassa meg n�ki dics�s�g�t. Erre kapja az ig�ben megfogalmazott v�laszt. Ez teljesen el�g sz�m�ra, hogy a rabszolgas�gb�l kimentett n�pet tov�bb vezesse a meg�g�rt orsz�g fel�.
      Az �r n�k�nk is ad megold�st a kil�t�stalan helyzetekben. Ez az igei felelet n�kem is szem�lyes �zenet Istent�l, �s mindenkinek azz� lehet, csak �szinte �s al�zatos sz�vvel kell fogadni. Benne legid�szer�bb �zenet nagy �ld�sa ismerhet� fel. Gondvisel� Isten�nk atyai szeretet�t sug�rozza fel�nk. L�ssuk, mi van Isten �zenet�ben.
      1. Az �r�mh�r. Ezt �zeni Isten els�nek sz�munkra: "�m� van hely!" Mi, az �rnak szolg�i �ltal�ban �r�mh�rt, Evang�liumot hirdet�nk m�soknak. Ehhez arra van sz�ks�g�nk, hogy el�sz�r mi kapjunk j�h�rt az �rt�l. Ezt szem�lyesen kell kik�rj�k, meghalljuk, elfogadjuk T�le. Most is �gy sz�lja n�k�nk a J�h�rt a mi �ldott Isten�nk.
      Megf�radt, kimer�lt szolgat�rsam �s testv�rem! A mi Isten�nk ezt mondja n�ked is: Im� van hely! Engem is megvigasztalt ez az �r�mh�r. Megeleven�tette lankad� kezeim �s t�ntorg� l�baim. A kritikus id�kben is eml�keztet az �r, hogy kijel�lt hely�nk biztos�tva van. Nagy �r�mmel mondom minden megv�ltott testv�remnek, hogy eml�kezzen mindig Isten szav�ra, �s legyen telve sz�ve �r�mmel, az �ldott hely�nk k�szen van.
      S�t, azoknak is sz�l az Isten kijelent�se, akik most akarnak megt�rni Hozz�. B�zz�l kedves l�lek, mert r�szedre is van hely. Teremt� �s Megv�lt� Urad mondja ezt. Ez fel�lm�l minden m�s �r�met. Fogadd el hittel ezt a j�h�rt!
      2. A meghat�rozott hely. Isten szava f�lre�rthetetlen. Az �zenet �gy hat�rozza meg a helyet: "�n n�lam." Ezzel egyszer s mindenkorra kiz�r minden bizonytalans�got �s hi�baval� okoskod�st. A hely, �spedig a mi hely�nk az �r J�zus Krisztusn�l van. Ez az egyetlen j� hely. Csak itt, N�la vagyunk hely�nk�n. �n�la van oltalmunk �s biztons�gunk. N�la meger�s�dhet, felgy�gyulhat lelk�nk, �s felk�sz�lhet�nk feladataink elv�gz�s�re. �r�lj�nk teh�t a j�h�rnek �s a n�la biztos�tott hely�nknek.
      Szeret� Aty�nk h�s�gesen gondoskodik r�lunk. Megv�lt�nk dr�ga v�re �r�n megv�ltott, �s helyet szerzett sz�munkra n�la. �gy gondoskodik �let�nk legnehezebb perceiben is, arra eml�keztetve minket, hogy n�la biztos hely�nk van. Ez adja sz�munkra az �dvbizonyoss�got, �s meger�s�t abban a tudatban, hogy mi �hozz� tartozunk. Igen dr�g�k vagyunk sz�m�ra, �s mindig gondjaiban hordoz. �r�k h�la N�ki az�rt, hogy szeret� kebl�n hely�nk biztos�tva van.
      3. A szem�lyes feladatunk. Isten cselekv�sre sz�l�tja fel gyermek�t. Ez az �zenet koron�ja. En�lk�l nem sokat �r sz�munkra mindaz, amit eddig hallottunk. Az im�dkoz� ember tudom�sul veszi Isten v�lasz�b�l a szem�lyes tennival�t is. Kegyelmes Urunk ezt tan�csolja M�zesnek �s mindannyiunknak: "�llj a k�szikl�ra!" Nem el�g �r�mh�rt kapni, m�g az sem, hogy hely�nket az �r meghat�rozta, hanem Isten parancsa szerint kell cselekedn�nk. Ig�nybe kell vegy�k szem�lyesen, hittel a felk�n�lt k�szikla alapot. Sz�munkra ez tulajdonk�ppen a megold�s. A cselekv�, engedelmes hit Isten szav�nak engedve r��ll a felk�n�lt k�szikl�ra. P�l apostol elmondja a L�lek �ltal, hogy ez a k�szikla nem m�s, mint az �r J�zus Krisztus (1Kor 10:4). Megv�lt�nk is azzal fejezi be Hegyi Besz�d�t, hogy hallgat�it felsz�l�tja, hogy a k�szikl�ra �p�tsenek! (Mt 7:24-29). Ez pedig �gy t�rt�nik meg, ha nem csup�n hallgatjuk, hanem cselekessz�k is az � besz�d�t.
      Isten az �r J�zus Krisztusban k�n�lja fel a biztos k�szikla alapot, amely mind�r�kre gy�ztesen meg�ll. Ez�rt mindannyiunknak engedelmeskedn�nk kell az � szav�nak, melyben ezt parancsolja szem�lyesen n�k�nk is: �llj a k�szikl�ra! Ez az egyed�li �s biztos megold�s. Szem�lyes, f�lre�rthetetlen �s hat�rozott felh�v�s ez hozz�nk.
      M�zes sz�t fogadott megb�z� Ur�nak, �s a szent szolg�latot tov�bb v�gezte, h�s�gesen. �ld�s lett n�pe sz�m�ra �s m�soknak is. J� p�ld�t mutatott, amit az ifj� J�zsu�k k�vethettek. A Szentl�lek ezt jegyezhette fel M�zesr�l: "Er�s sz�v� volt" (Zsid 11:27).
      J�zus Krisztusra, az �r�k k�szikla alapra �llva �s rajta megmaradva mindannyian gy�ztesek lehet�nk. Isten megment� �s helyre�ll�t� kegyelme �zeni ezt n�k�nk ma: �m� van hely n�lam, �llj a k�szikl�ra! Isten Szentlelke seg�tsen, hogy ez gyakorlati val�s�gg� legyen mindannyiunk �let�ben ma �s a j�v�ben is.
                     Kulcs�r S�ndor, New York

A SZERKESZT� ROVATA

Dupla sz�mot tart kez�ben a kedves olvas� ez�ttal, a j�lius-augusztusit. Mit olvashatunk benne?
GY�LEKEZETI H�REKET. 
Legfiatalabb gy�lekezet�nk 15 �vvel ezel�tt alakult. Szeretettel k�sz�ntj�k mi is a chicag�i testv�reket ebb�l az alkalomb�l, Urunk �ld�s�t, �tmutat�s�t k�v�nva szolg�latukra.
      A clevelandi gy�lekezetben lelkip�sztor beiktat�sra ker�lt sor az elm�lt h�napban. �r�mmel �s �j rem�nys�ggel t�lt el benn�nket is, hogy a dr. Pint�r Zolt�n testv�rt �s csal�dj�t szeretettel k�r�lvev� gy�lekezetnek �jra van p�sztora. Szolg�ljatok n�ki �rvendez�ssel, egyet�rt�sben!
      New Yorkban egy gyermek�rt adtak h�l�t testv�reink, Palm Bayben viszont egy 95 �ves sz�let�snap �r�gy�n. A ma �l� magyar lelkip�sztorok k�z�tt tal�n a Florid�ban �l� dr. B�r� L�szl� testv�r a legid�sebb. A szellemi frissess�gnek �rvend�, az alkalmi szolg�latokra ma is k�sz testv�rnek itt is hadd k�v�njunk m�g sz�mos esztend�t.
      S ha a kerek sz�mokn�l, jubileumokn�l, h�l�ra ind�t� okokn�l tartunk, hadd k�sz�nts�k - most csak �gy, egyszer�en, a szerkeszt�i rovatban az �ppen a napokban 100 �ves toront�i Werle Henrikn�t, az Evang�liumi H�rn�k h�s�ges olvas�j�t, sz�vets�g�nknek �veken kereszt�l volt vezet�j�t (aleln�k). Az �r �ldja meg, Werle n�ni! A t�borban sajnos nem tal�lkozhattunk vele. V�rjuk a toront�i testv�rek megeml�kez�s�r�l a f�nyk�pes besz�mol�t.
      Id�nk�nt t�voli gy�lekezetr�l is olvashatunk besz�mol�t. Ez�ttal a szlov�kiai Szentp�terr�l olvashatunk, az ott �l� testv�reink gondjair�l �s �r�m�r�l. Olvas�ink figyelm�be, s�t seg�t� szeretet�be aj�nljuk �ket. Tal�n �ppen valamelyik olvas�nkat fogja az �r ind�tani arra, hogy a kis gy�lekezet imah�z�nak b�v�t�s�t befejezhess�k.
      Moln�r Bal�zs nyugalmazott lelkip�sztor testv�r�nk �jra letett az asztalunkra egy olyan visszaeml�kez�st, amelyet csak � tudott meg�rni. Kov�ch J�zsef testv�r szolg�lata �s a f�nyk�p seg�ts�g�vel csal�dja �letre kelt el�tt�nk. K�sz�nj�k Moln�r testv�r. Tudjuk, hogy az amerikai magyar misszi�ban sokan j�rtak el�tt�nk, akikr�l j� lenne t�bbet, vagy legal�bb valamit tudni. V�rjuk �jabb �r�sait!
      �NEKKAR. 
      T�bb j� �s sz�p visszaeml�kez�s is �rkezett a magyarorsz�gi �nekkar �tj�val kapcsolatban. Minden nem tudjuk ugyan k�z�lni, de �r�l�nk a pozit�v visszhangoknak. A clevelandi �s a toront�i szolg�latukr�l olvashatunk gy�lekezeti besz�mol�t, a chicag�i a k�vetkez� sz�mra maradt. Lajos b�ty�nk besz�mol�j�nak c�m�vel sok�ig v�v�dtam magamban. V�g�l elfogadtam az � �rvel�s�t: "nem lehet m�shogyan titul�lni." Hossz�s�ga ellen�re sem lesz unalmas senkinek sem az � besz�mol�ja, sem Hegyi Andr�s testv�r�, aki otthonr�l k�ldte el visszaeml�kez�s�t, k�r�semnek engedve.
      KIMARADT viszont a mostani lapunkb�l a T�bori Konferenciai besz�mol�. Anyagtorl�d�s miatt. Vigaszul hadd szolg�ljon, hogy nemcsak a k�vetkez� sz�mban olvashatunk majd r�la, hanem az interneten m�ris megtekinthetj�k az ott k�sz�lt f�nyk�peket.
 
      K�ZGY�L�S. Az �v legfontosabb k�z�ss�gi alkalm�ra k�sz�l�nk. K�rj�k �s v�rjuk �s hissz�k, hogy meg is kapjuk az �r �ld�s�t azokra a napokra.
     
Szeretettel v�rjuk testv�reinket, mindenfel�l. J�jjetek szolg�latokra is f�lk�sz�lten. Istentiszteleteinken sok �nekes, zen�s �s pr�zai szolg�latra is sor fog ker�lni. Minden gy�lekezetb�l sz�m�tunk egy-egy szolg�l� csoportra.
      A k�zgy�l�st a detroitiak imah�z�ban tartjuk, c�me: 1362 Chandler St, Lincoln Park, Michigan. Telefon az imah�zn�l: 1-313-381-7315.
      R�szletes programot is tal�lunk ezeken az oldalakon. 

      T�voli vend�gekkel is tal�lkozhatunk majd. Itt lesznek k�z�tt�nk p�ld�ul Nemes L�szl��k - az ausztr�liai gy�lekezet�nk lelkip�sztora �s csal�dja, Fazekas P�l szlov�kiai lelkip�sztor �s feles�ge, s m�g m�sok.
      K�rj�k, hogy jelezz�k j�vetel�ket a helyi lelkip�sztorn�l, Herjeczki G�z�n�l a (313)382-3735 sz�mon, vagy lev�lben, e-mailen stb. Egy bizonyos l�tsz�mig csal�di k�rben is fogadunk vend�geket, azon f�l�l pedig sz�llod�t aj�nlunk a testv�reknek. 
      Sz�lloda: Cross Country Inn, South- gate-ben. Telefonsz�muk 1-800-621- 1429. Hivatkozzanak a k�vetkez� Reservation Nr.-ra: RGI 230725, Hungarian Baptist Church. Egy szem�lyes szoba �ra $54.00, k�t szem�lyes szoba �ra $61.00 (60 �ven f�l�liek sz�m�ra 25%-os kedvezm�ny j�n le ebb�l).
Amennyiben itt m�r nem lenne hely, h�vj�k a  k�zelben l�v� Baymont sz�llod�t a 1-888-229-6668 sz�mon. 
      Detroit k�rny�k�n �t�p�t�sek, �tlez�r�sok vannak. Aki helyi ismerettel nem rendelkezik, j�l teszi, ha telefonon tan�csot k�r a detroitiakt�l. H�vj�k F�r B�l�t (734)284-7107, Mik� Tibort (586)792- 5750, vagy a lelkip�sztort. (szerk)

MABAVISZ HIRAD�S

 
Magyar Baptista K�z�ss�g�nkben az egyik legnagyobb misszi�s esem�nyre ker�lt sor m�jus 23. �s j�nius 11. k�z�tt. A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti K�rus k�zel �tven szem�lyb�l �ll� csoportja l�togatott �szak Amerik�ba, Ol�h G�bor karnagy vezet�s�vel, kiket Dr. M�sz�ros K�lm�n egyh�zeln�k testv�r is elk�s�rt.
      A k�t �ven �t �rlel�d� gondolat el�sz�r Nagyv�radon, a MaBaViT II. alkalm�val vet�d�tt fel. Sokf�le akad�ly ellen�re v�g�l is a nem csek�ly anyagi �ldozatot ig�nyl� esem�ny megval�sult. A helybeli gy�lekezeteink p�ld�s �ldozata folyt�n, az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g �s a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g megh�v�s�ra, �ld�sos szolg�latok �lvez�i lehett�nk New York, Cleveland, Chicago, Detroit �s Toronto testv�ris�ge.
      Az �nek-zen�s szolg�latok feledhetetlenek maradnak �gy a magyar, mint az angol nyelv� gy�lekezetekben. A K�rus tagjainak lelkis�ge �s a komoly felk�sz�l�s nem maradt eredm�ny n�lk�l. Rem�nys�g�nk, hogy ennek hat�s�t sok�ig �rezni �s tapasztalni fogjuk k�z�ss�geinkben. Istennek legyen h�la, hogy mi, a vend�gl�t�k nem csal�dtunk; rem�lj�k, hogy a vend�geink sem.
      Igen j� alkalom volt ez arra is, hogy a MABAVISZ k�rd�seir�l is besz�lgess�nk Dr. M�sz�ros K�lm�n testv�rrel, aki e szervezet aleln�ke. Egyeztett�nk t�bb fontos k�rd�st, t�bbek k�z�tt azt, hogy b�r a Budapesti bejegyeztet�s pillanatnyilag elakadt ugyan, de ez a Sz�vets�g l�tez�s�t �s m�k�d�s�t nem �rinti. Egyet�rtett�nk abban is, hogy szorosabb �s k�vetkezetesebb egy�ttm�k�d�sre van sz�ks�g, amit k�z�sen v�llalunk a j�v�ben. Az elmaradt tan�cskoz�st (m�jus-j�niusr�l) augusztus v�g�re, esetleg szeptember elej�re igyeksz�nk be�temezni. A Hargit�n, Erd�lyben augusztus v�g�n sorra ker�l� tal�lkoz� k�n�lja a legmegfelel�bb alkalmat, ez�rt a Vil�gsz�vets�g vezet�inek esed�kes tan�cskoz�s�t augusztus 23-24, vagy 28-29 k�z�ttre javasoltam. Rem�lem, hogy Nagyv�rad, vagy a Hargita Kereszty�n T�bor erre egyar�nt megfelel . Sajn�lom, hogy gy�lekezeti elfoglalts�gom miatt nem tudok eleget tenni a megh�v�snak, hogy Tahiban egy�tt �nnepelj�nk az augusztus 18-i istentiszteleteken.
      Im�dkozzunk, hogy az �r h�ritson el minden akad�lyt a vil�gsz�vets�gi tan�cskoz�s �tj�b�l.
      Tov�bbra is igyeksz�nk a magyar baptista testv�reink gondjait vil�gszerte f�lvenni, megosztani, �s gyakorlatibb hozz��ll�ssal k�pviselni, de seg�teni is minden rendelkez�s�nkre �ll� eszk�zzel. Az Alapszab�lyunkat alkalmazva szent komolys�ggal �s felel�ss�ggel, szorgalmasan v�gezni fogjuk misszi�s munk�nkat baptista n�p�nk jav�ra.
      Al�zattal k�rj�k: legyen Isten Szentlelk�nek �ldott egys�ge, vezet�se �s �ld�sa magyar baptista k�z�ss�g�nk �let�n �s munk�j�n - m�g teljesebb m�rt�kben, mint eddig.
      Az �ldott tal�lkoz�s rem�ny�ben, 
                                                        Kulcs�r S�ndor, eln�k

AZ AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZ�VETS�G
95. K�ZGY�L�SE -- 2002. J�LIUS 26-28.
Rendez� gy�lekezet: Els� Magyar Baptista Gy�lekezet, Detroit
1362 Chandler Street, Lincoln Park, Michigan, 48146 Telefon az imahz�zn�l (313)381-7315
Tiszts�gvisel�k:
Tiszteletbeli eln�k: Kish Ern� -- Eln�k: Kulcs�r S�ndor
Aleln�k: Herjeczki A. G�za -- F�titk�r: Szab� Istv�n -- P�nzt�ros: Drescher Lajos
Jelige: "� a mi b�kess�g�nk." (Ef�zus 2:14)
 
T�RGYREND
 
P�NTEK -- J�LIUS 26.
12.00-1.30 Regisztr�l�s / Eb�d
1.00-2.00 A V�grehajt� Bizotts�g �l�se
2.00-3.00 A Misszi� Bizotts�g �l�se - eln�k: D�nes Endre
                  A P�nz�gyi Bizotts�g �l�se - eln�k: Kish Ern�

4:00 A k�zgy�l�s megnyit�sa

4.00-4.10 A k�zgy�l�s �nekel
4.10-4.30 �hitat - Torma J�nos (Chicag�) - B�kess�gre h�vattunk 
                               (Rm 3:17; Zsolt 38:4; Kol 3:14-16)
4.30-5.00 Eln�ki megnyit� - Kulcs�r S�ndor
                  K�sz�nt�sek;
                  A t�rgyrend ismertet�se �s elfogad�sa - aleln�k
5:00-5:10 Gy�lekezeti besz�mol�, vet�tett k�pekkel (1)
5.10-5.30 Titk�ri jelent�s - Szab� Istv�n
5.30-5.40 Gy�lekezeti besz�mol�, vet�tett k�pekkel (2)
                  K�z�s �nek; hirdet�sek (sz�ll�s)
6.00-6.50 Vacsora / regisztr�l�s
     7.00      Istentisztelet a N�sz�vets�g rendez�s�ben
                   Igehirdet�s: Fazekas P�l, Szlov�kia - Amennyiben rajtatok �ll... (Rm 12:18)
 
SZOMBAT -- J�LIUS 27.
8.00-8.50      Reggeli
9.00-9.10      A k�zgy�l�s �nekel
9.10-9.30      �hitat - B�kai Istv�n (Toront�) - �m�t�k �s b�kess�gre igyekez�k
                               (Jer 6:14; Mt 5:9)
9.30-9.50      Eln�ki jelent�s -- Kulcs�r S�ndor
9.50-10.00    Gy�lekezeti besz�mol�, vet�tett k�pekkel (3)
10.00- 10:20  A Misszi� �s Irodalmi Bizotts�g jelent�se -- D�nes Endre, eln�k
10.20-10.30   Gy�lekezeti besz�mol�, vet�tett k�pekkel (4)
10.30-10.50   Sz�net
10.50-11.10   Evang�liumi H�rn�k - a szerkeszt� jelent�se - Dr. Herjeczki G�za
11.10-11.30   Bar�ti K�r - lapkezel�: F�r B�la
11.30-11.40   "Nem �rt a m�sodik hal�l" (Jel 2:11) Eml�k istentisztelet - Kish Ern�
11.40-12.00   Igehirdet�s (angolul) -- Hunter Vad�sz J�nos - Isten terve 
                                                                (Jer 29:11; Kol 1:20-21)
12.00- 2.00    Ed�d
1.30-2.00       A Jel�l� Bizotts�g megalakul �s �l�sezik
2.00-2.30       A P�nz�gyi Bizotts�g jelent�se 
                        Kish Ern�, biz. eln�k �s Drescher Lajos, p�nzt�ros
2.30-3.00       A Jel�l� Bizotts�g jelent�se, v�laszt�s
                        A tiszts�gvisel�k beiktat�sa -- Kish Ern�, tiszt. eln�k
3.00-3.15       Befejezetlen �gyek
3:15-3.20       Hat�rozatok felolvas�sa - Szab� Istv�n
3.20-3.30      Sz�net
3.30-5.50      N�i konferencia - eln�k: Ol�h Lajosn�
                       F�rfi konferencia - eln�k: Vad�sz J�nos
                       Ifj�s�gi Sz�vets�g - aleln�k: B�nt� Attila  -  
                                k�zeli parkban 1.00-6.00
6:00-6.50      Vacsora
    7.00            Istentisztelet - ifj�s�gi �s �nek-zenekari szolg�latokkal
                        Igehirdet�s - Nemes L�szl�, Melbourne: � a mi b�kess�g�nk! (Rm 5:1-4)
 
VAS�RNAP -- J�LIUS 28.
9.00-9.45     Reggeli
9.50-10.00   �nekl�s
10.00-10.40 �hitat - Kis S�ndor (Cleveland) �s ifj. Kulcs�r S�ndor (Chicag�) 
                       B�kess�g nek�nk �s az eg�sz vil�gnak (Jn 14:27; Zsolt 122:6-8)
10.40-10.55 A magyarorsz�gi �nekkar szolg�lat�r�l - video-bemutat�
10.45-11.40  �nek-zenekari szolg�latok
    11.40         Igehirdet�s - Kulcs�r S�ndor: A b�k�ltet�s szolg�lata (2Kor 5:18-20)
                       �rvacsora - �s 53:5 - Kulcs�r S�ndor �s Herjeczki G�za
     1.00          Eb�d

GY�LEKEZETI H�REK
Chicag�
 Cleveland

New York
Palm Bay
Szentp�ter (Szlov�kia)

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

T�BORI K�PEK

Felejthetetlen szem�lyek (7)
KOV�CH J�ZSEF lelkip�sztor

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti K�rus
�szak-Amerikai k�r�tj�r�l

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]