..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2002. JANUÁR

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

.. 

TÜNDÖKÖLJÜNK MÁR!
Novák József

Olyan szép felhívás ez (Ézs 60,1) - és olyan veszélyesen félreérthető. Villogni akarásunk taszít, de a tündöklő élet szép és vonzó. Az első magunk mutogatása, a második a Krisztusból ránk áradó fény továbbadása. Az önmutogatásra sarkalló bűnös hajlamtól meg kell szabadulnunk, de küldetésünk az Ő fényének tükrözése.

Ha küldetés, akkor ebben segítenünk kellene egymásnak! Megvallom, a gyülekezeti élet egyik legnagyobb kihívását sejtem itt, mert ha becsületesen utánanézünk, villogók és tündöklők keveréke a legtöbb közösség. Erre a mi berkeinkben az a leggyakoribb reakció, hogy akkor inkább takarjuk le kedves mindegyikőnket egy mindenkire ráhúzható lepellel, és fényesítsük a pad alatt meg nem érdemelt koronáinkat a bűnösök eme arctalan új proletáriátusában.

Miért nem tündökölünk, ha Isten is azt akarja? Mit is olvasunk Bibliánk legelején? Azt, hogy képmására teremtette az embert. Mindenkit képessé tett a tündöklésre. A "kutyaképű" istenképmásokat (ahogy a költő felismerte őket), a mindig villogni akarókat és a szerénykedőket is.

Talán ott a baj, hogy az "eredendő bűnt" felülértékeltük, vagy talán ott, hogy az embert Isten vigyázta nemességéből lefokoztuk, - mindenesetre valamivel szerencsétlenül lefojtjuk e minden emberbe rejtett vágyat és lehetőséget a tündöklésre. Pedig e nélkül nincs mivel fogadni az evangélium üzenetét. Nem attól örömhír a Krisztusban nyert üdvösség lehetősége, hogy porba döntött, ítéletes prédikációkkal agyonvert életek fölött kerül meghirdetésre, hanem azért, mert minden ember isteni eredetű vágya kel életre benne.

Hogyan bátoríthatnánk fel egymást a tündöklésre? Ézsaiásnak szinte ébresztőt kellett fújnia. "Kelj fel, tündökölj!" - kiáltotta kortársainak, akiknek már arra sem volt erejük és bátorságuk, hogy tekintetüket fölemelve körülnézzenek (4.v.). Talán ott kell kezdenünk, hogy többet feltételezünk egymásról, többet várunk el egymástól, többre bátorítjuk egymást, mint eddig. Nézzük például akármelyik gyülekezetünk életét! Tényleg hisszük mi, hogy a Krisztus teste vagyunk? Annyian, ahányan vagyunk? Azok, akik vagyunk? Akkor bizony többet szabad elvárnunk egymástól, mert, ugye, többre képes a Krisztus bennünk?!

Azért is félünk attól a gondolattól, hogy eddig bújtatott képességeink felszínre hozatalát szorgalmazzuk, mert valóban, veszélyesen összemosódhatnak a határok "villogás" és "tündöklés" között. William James, a modern lélektan amerikai atyja írta például:
"Everyone knows on any given day that there are energies slumbering in him which the incitements of that day do not call forth... Compared with what we ought to be, we are only half awake. Our fires are damped, our drafts are checked. We are making use only a small part of our possible mental and physical resources... Stating the thing broadly, the human individual thus lives far within his limits; he possesses powers of various sorts he habitually fails to use.
It is evident that our organism has stored-up reserves of energy that are ordinarily not called upon - deeper and deeper strata of explosible material..." *

A próféta nem ilyen "alvó energiákat," emberi eredetű potenciákat ébresztgetett, hanem magát az embert igyekezett lábra állítani a Krisztus fényének továbbtükrözésére.

Minden megélt pozitív képességünk a Teremtő Istent dicsőíti. A rossz teológiával vagy alázatoskodással lehűtött lélek szürkesége és reménytelensége Isten dicsőségét lopja meg. Ha viszont bátorítjuk egymást, mint Pál is tette (1Kor 12:4ff), a Lélek mindnyájunkat gazdagító szétáradásának leszünk élvezői.

Isten népének tündökölnie lehet és kell. Konkrétan imádkozva egymásért, szeretetünkkel a legjobbat - ha kell - kikényszerítve is egymásból, tündöklésre ébredező lelkek szépségében gyönyörködhetnénk otthon és a gyülekezetben. Ebben legyünk egymás szolgálatára ez Új Esztendőben!

* William James, "The Energies of Men," Memories and Studies (New York: Longmans, Green, and Co., 1917) 237-38.o.

KRISZTUS UTÁN
Megyek Uram -
és rád bízom magam:
vezess!
Az utat nem tudom.
Hogy merre mész, s miért -
szolgád ésszel nem éri föl.
Lehet, hogy sejti tán,
lehet.
Magad vezetsz.
S mint tündökölnek lépteid!
S hogy hív,
hogy vár áldó szemed!

Megyünk Uram,
mindannyian megyünk.
Hozzád.
Veled.
Szívünket ismered.
Életünk nálunk is jobban érted.

Megyek, megyünk Uram!
Nézd: tisztul már a szemünk,
s életre kél az életünk,

mert hívsz
és egyre hívsz.
Szeretsz.

Herjeczki Géza  (1978)
Várj még! Versek

ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS
Kulcsár Sándor tv-től, az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség és 
a Magyar Baptisták Világszövetségének elnökétől 
(testvérlapunktól, a Szeretettől átvéve)

ATudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az Ő végzése szerint hivatalosak.@ Róma 8:28

Teremtő Istenünk gondviselő kegyelme, Új Esztendőt ajándékozott számunkra. Öröm és hála tölti szívünket, hogy 2002-t írhatunk, mely a 3. évezred 2. esztendejét jelzi. Igen, az elmúlt év viharai és borzalmas eseményei között megtartott. Ő változatlanul oltalmunk és biztos segítségünk a nyomorúság idején.

Üdvözletek és jókívánságok milliói fogalmazódtak meg az elmúlt napokban és lettek szétküldve a szélrózsa minden irányába. Ezekben mind megtalálható a két kimagasló ünnep: Karácsony és Új Esztendő.

Karácsony lezár egy régi korszakot és egy újat nyit meg. A Názáreti Jézus Krisztus személyében Isten Fia földre jött, emberré lett. Vele kezdetét vette a kegyelem korszaka, melyben mindenki számára új életet kínál. Ő a mi Immánuelünk lett, hogy általa Isten áldott közelségébe kerüljünk.

Az Új Esztendő nyilván hirdeti a régi elmúlását és az új kezdés kegyelmét. Teremtő Istenünk jelenlétében, szent kezébe tehettük le az elmúlt 365 napot, irgalmát, bocsánatát esdve és megnyerve bűneinkért, mulasztásainkért. Így megbékélve kezdhettük meg az Új Esztendőt.

Hálás örömmel gondolok én is hittestvéreimre, bárhol élnek a világon és Megváltó Urunk szent nevében nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ezúton is arra kívánom emlékeztetni népünket, hogy közülünk senki sincs elfeledve. Az a tény, hogy mi magunk is nagy örömmel emlékezünk és imádkozunk egymásért, nagy vigasztalást jelent, de messzemenően több az, hogy mennyei Atyánk szüntelen való gondviselésében vagyunk. Nála nincsen kihagyás. Ez teljes vigaszt, nyugalmat és békességet ad számunkra életünk legviharosabb perceiben is.

A közismert, sokszor hirdetett és megtapasztalt igét adja ma is elénk a Szentlélek, Pál apostol által. Az Evangéliumot juttatja eszünkbe, amelyre nagy szükségünk van az Esztendő kezdésekor és minden nap. Áldott meggyőződés ez. Isten megváltott népe mindig boldogan vallja, hogy Urunk gondviselő kegyelme által "minden javunkra van"! Ez pedig valóban "mindent" magába foglal! Isten igéje alapján bátran indulunk az előttünk álló útszakasznak. Nincs szükségünk találgatásokra, még kevésbé jóslásokra. Bizalommal és reménységgel nézünk a jövőbe, mert velünk van az Úr! Akkor ki lehet ellenünk? Ki árthat nekünk? A Mindenható, a leghatalmasabb vezetését és oltalmát élvezzük.

Nem azt jelenti ez, hogy minket nem fog érni baj, próba, hanem azt, hogy a mi áldott Urunk mindent a javunkra fordít. Ezt tapasztalták elődeink a múltban, és mi is sokszorosan megtapasztaltuk ugyanezt. Ma ezzel a tudattal indulhatunk tovább. Rábízzuk magunkat és egymást is az Ő mindenható karjaira és örömmel megvalljuk az örök Ige igazságát, mely ma és mindvégig megmarad.

Testvéreim, valamennyien felbecsülhetetlen nagy kincs birtokában vagyunk! Az Istentől kapott hit által a mienk is ez a biztos ismeret és tudás. Mivelhogy ezt az igei igazságot "tudjuk", azért az Új Esztendőnk is áldott és boldog lesz.

Van azonban egy feltétel, melynek teljesítése reánk vár. Az Úr mindig betartja ígéretét. Ő nem változtat a feltételen sem, mely így szól: "akik Istent szeretik!" Ilyen egyszerű? S mindent a javunkra fordít? Igen.

Mindazok, akik az Urat őszintén és igazán szeretjük, tudjuk, hogy bármi ér minket, azt Ő javunkra fordítja. Legyen tehát továbbra is szívügyünk és mindennapos, szent feladatunk, hogy szívünk legyen csordultig tele Isten szeretetével. Ez abban is igazolódni fog, hogy kiárad embertársainkra. Bármit teszünk, viselje az az Úr iránti szeretetünk pecsétjét!

Isten Szentlelke által a beállott Új Esztendőben is bátran hirdessük és erős hittel valljuk a szent Ige örök igazságát. Szeressük Urunkat, Istenünket, mert akkor vele nem csupán az Új Esztendő, de az egész földi életünk, sőt az örökkévalóságunk is valóban áldott és boldog lesz.

A szerkesztő rovata:

Áldott újesztendőt kívánok a kedves olvasónak!

Remélem a karácsonyi sütés-főzés-vásárlás elkerülhetetlennek tűnő Aörömein@ túl jutott mindenkinek egy kevés békesség, csendesség, amolyan angyali-ajkak-hirdette mennyei öröm is a családban és a gyülekezetben. Bízom abban is, hogy az újévet jó reménységgel és élő-éltető igékkel kezdték meg, - ahogyan én is.

A szerkesztő azzal a hittel indul az új esztendőnek, hogy az Evangéliumi Hírnök ebben az évben is elvégzi majd szolgálatát. Urunk, aki az ige szerint megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (És 42:3), a mi igyekezetünket sem veti meg, sőt, fölhasználja majd azt országa építésére. Munkatársaimmal, s jónéhány ólvasónkkal együtt imádkozunk is ezért.

Terveink az új esztendőre?
A tartalom mindenképpen a régi marad. Az evangélium hirdetése, vagyis, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (Jn 3:16). A testté lett Ige és az írott Ige bemutatása, továbbadása.

A forma? Mesterünk és az apostolok példáját követve korszerűek szeretnénk lenni. Nem a történelemnek, nem a régieknek, vagy a képzeletbeli, ideális hívőknek, vagy megtérendőknek, hanem a mai olvasóinknak kell írnunk. Érthetőek, természetesek, egyszerűek akarunk lenni. Nem kell senkivel versengenünk, senkin túl tennünk, nagyobbat mondanunk, írnunk. Hiszen már az is elég, hogy a legnagyobbról írhatunk. A tehetségünk szerinti legjobbat szeretnénk adni, s amennyire lehet, a legszebben. Az evangélium tkp. örömhír -, szeretném, ha megjelenési formája is illene tartalmához: jelentsen örömöt olvasása.

Az Evangéliumi Hírnök internetes változatát folyamatosan korszerűsítjük, hiszen ott a formák igen gyorsan változnak. Örömmel látjuk, hogy egyre többen találnak rá és olvassák lapunkat a világhálón. A hagyományos havi 12 oldalas papírformátumú újságunk megrendelőinek száma nem csökkent az elmúlt években azért, mert az interneten is elérhetővé lett. Sajnos sokat nem is emelkedett az előfizetők száma, - de erről majd máskor.

Hadd hívjam fel figyelmüket végül az újévvel kapcsolatos írásainkra. Rendeljük meg mindannyian az óhazában megjelent kiadványokat, az Áhítatot, a Vezérfonalt, a naptárakat: Múlt, Jelen, Jövő (Budapest); Szeretet naptára és a Falinaptár (Nagyvárad).

Szeretnénk elősegíteni a világ minden táján élő magyar baptista testvériség egymásért való imádkozását egy egyszerű imatéma-ajánlattal, amit többször is közölni fogunk az év során.

Munkálkodjunk, amíg nem késő és amíg lehet. (Szerk)

DE MEDDIG?

A nyár végefelé történt. Egy vasárnap délelőtti igehirdetés után az ajtóhoz menet figyeltem föl a következő rövid beszélgetésre.

Az egyik testvér egyszerű örömmel - talán azért, mert elég szépen együtt volt a testvériség -, a tőle megszokott emelt hangon valami ilyesmit mondott a mellette állóknak: múlt héten gyermekbemutatás, tegnap esküvő, - él a gyülekezetünk! Erre valaki megjegyezte: de meddig?

      Tulajdonképpen ez a megjegyzés kapta magához a fülemet. Tovább ballagtam, de az a néhány pillanat azóta is vissza-visszatér emlékezetembe.
      Testvérünk még hozzá tehette volna, hogy: és egy temetés; merthogy az is volt az előző szombaton. Az élet jelei. Temetés, gyermekbemutatás, menyegző.

     De meddig? - jutott eszembe Chicagóban is, az imaházmegnyitón (ahol az elmúlt 10 év alatt mostanában volt az első temetés, de gyermekbemutatásra legalább tízszer is sor került).
     November elején, vagy az ünnepek alatt nálunk és a többi gyülekezetünkben is megismétlődhetett volna ez a rövidke szóváltás. AÉlünk.@ ADe meddig?@

     A probléma nem az, hogy nem tudjuk, meddig élünk, vagy, hogy mikor jön vissza az Úr. Ezzel a kérdéssel már sokszor szembenézett minden hívő, s megértettük, hogy készen kell lenni, bármikor is jönne értünk az Úr.
     Ha a de meddig? szinte észrevétlenül szökik ki szánkon, a bennünk lévő reménytelenségünkről tanúskodik az. Nem vagyunk egyedül ezzel. Gyülekezeteinkről, missziónkról sokan lemondtak már, évtizedekkel ezelőtt és azóta is.

     Ennek az új, kegyelmi évnek a kezdetén vegyük észre, hogy reménytelenségünkkel az Urat bántjuk és egymást is erőtlenítjük. Hiszen ha ma él a gyülekezetünk, az nem a mi teljesítményünk, erőlködésünk eredménye. Sokkal inkább: az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága (Sir 3:22); s ezután is csak az Ő kegyelméből és segítségével élhetünk. És éljünk is addig, amíg élhetünk, amíg megújul fölöttünk az ő hűsége. Kishitűségünk és reménytelenségünk ne rövidítse meg az életünket, szolgálatunkat egy nappal se!
     Hogy meddig? Addig, amíg csak lehet! De addig örömmel, hálaadó szívvel, jó reménységgel.  (Herjeczki Géza)

KÖNYVAJÁNLÓ
szeretettel ajánljuk megvásárlásra minden olvasónknak az 2002-re készült 5 magyar baptista kiadványt.   Részletesebb ajánlat és cím

Bibliaolvasó Vezérfonal

Baptista Falinaptár

VALÓBAN ?
Novák József rovata

A világhálón eljutott többünkhöz is a Magyar Evangéliumi Szövetség `Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya@, aminek az elfogadásáról B a kísérĹ sorokból ez derül ki B az `Ima B és böjtközösség Magyarországért@ rendezvény keretében szavaznak február 15-én a Hotel Reginában. Igaz, kissé szokatlan, még félre is érthetĹ az új Szövetség neve (még olyant is hallottam, hogy tán új egyház van készülĹben), de ha `Aliansz@, és ezt mondjuk csak annak, így, röviden B olvasom az 1. fejezetben - az csak jó lehet. Annyi rosszat hallottunk az `ökumenikus mozgalomról@, hogy már az imahetet is félünk e biblikusabb hangzatú jelzĹvel illetni. Ha `aliánsz@ akkor viszont nincs mitĹl tartani. Nos, én elolvastam ezt az egységes szerkezetbe foglalást célzó fogalmazványt, és úgy gondolom, fölöslegesen gyanús próbálkozás új keretek közé szorítani az `evangéliumi gondolkodású hívĹ emberek egységét B az Úr és a hívĹk örömére és bizonyságul a világnak -Y@. A `testvéri hovatartozás tudatának ápolása@ gyülekezeteinkben történik, a `világ bármely részén folyó vallási üldözések elleni tiltakozást@ pedig rábízhatnánk újra azokra, akik bizonyára megtanulták végre, hogyan kell evangéliumi módon tiltakozni. Az utóbbi években hallhatták elégszer: mikor tiltakoztak jól, és mikor nemY

Központi székház, könyvtár, szállodák üzemeltetése, a keresztyén misszió `minden részének lefedése@ az Aliansz jegyében egy olyan próbálkozás, aminek a hasznát én nem kétlem, de létjogosultságát a magyar baptista misszió jelenlegi körülményei között - tisztelettel - megkérdĹjelezem.

A Magyar Baptisták Világszövetségének II. Világtalálkozóján megígértük egymásnak, hogy hitelvi azonosságon épült kapcsolatunkat megerĹsítjük, szervezetünket és alapszabályzatát bejegyeztetjük. Mivel erre még nem jutott akaratból és energiából, talán várhatnánk az `aliansz@-al is. Ha erre azt válaszolná valaki, hogy az más kérdés, hiszen ez a `Magyar Evangéliumi Szövetség@, (röviden: Aliansz) nem `baptisták@ szervezete, akkor máris bocsánatot kérek a Nagyváradon hozott döntések felemlegetéséért B hiszen úgy semmi közünk hozzá.

Misszió mezőkről

HÍREK SZLOVÁKIÁBÓL

Krisztusban kedves Testvéreink!
 
Nagy öröm számunkra, hogy értesíthetünk benneteket a szlovákiai magyar misszió helyzetéről és alakulásáról.
Az elmúl hét végén a Szlovák Baptista Egyház országos közgyűlést tartott, amelyen belül a Szlovákia déli részére kiterjedő, főképpen a magyar nép felé irányuló misszióról is volt szó. Ez a kezdeményezés már néhány évvel ezelőtt kezdődött, amikor az Úr szíveinkre helyezte ezt a missziót, hogy imádkozzunk érte.
Öröm volt számunkra látni, ahogy ez a kezdeményezésünk a közgyűlésen egyhangúan el lett fogadva. Így most már hivatalosan is megalakult "A Szlovák Baptista Misszióbizottság magyar misszióval megbízott munkacsoportja Szlovákiában".
 
Ezen belül a közgyűlés beválasztotta Dóczé Bálintot és Fazekas Pált (akit egyben megbízott a magyar missziós tevékenység további vezetésével is) a Szlovák misszióbizottság tagjai közé, hogy képviseljék nem csak a magyar misszióval megbízott munkacsoportot, hanem az egész Szlovákia déli részére kiterjedő missziómunkát. Ez a missziós tevékenység elsősorban a magyar nép felé irányul (a helyi körülményekből is adódóan), de nem zárja ki ezen területen élő más nemzet felé történő szolgálatot sem (mint például a szlovák nép felé). Nagyon fontos számunkra az is, hogy szeressük és amennyiben csak tudjuk, segítsük is szlovák testvéreink munkáját ezen a területen (tehát Szlovákia déli részén), hogy mindkét nyelven beszélő nemzet el legyen érve Jézus Krisztus evangéliumával.
 
A magyar misszióval megbízott munkacsoport tagjai tehát: Dóczé Bálint, Bánsky Tibor, Bathó Béla, Bresztyák Attila, Horváth Viola, Takács Kati és Fazekas Pál. Ennek a munkacsoportnak lassan el lesz fogadva a kidolgozott stratégiája.
 
Továbbá, a Szlovák Baptista Egyház(unk)on belül nyitottunk egy számlaszámot a Szlovákiai magyar misszió támogatására. Minden egyes segítséget nagyon hálásan köszönünk. (A devizaszámla számat a szerkesztőnél.)
Köszönjük az imatámogatást, és egyben közöljük az új imatémákat. Imádkozzunk, hogy 
*  az Úr Jézus ébresszen magyarul beszélő gyülekezetplántálókat Szlovákiában;
*  a "munkacsoport" tagjaiért (lásd felül);
*  áldott együtt munkálkodásért a Szlovák Baptista Egyház és a Magyarországi Baptista Egyházzal;
*  Dóczé Bálint lelkipásztor testvérért (docze_balint@nextra.sk), akinek csak ez év végéig van megoldva az anyagi támogatása. Az Úr rendelje ki az anyagiakat a 2002-es évre is;
*  Bánsky Tibor lelkipásztor testvérért (thnsky@yahoo.com), aki készül Magyarországra, hogy az OM által szervezett gyülekezet plántálás képzésén vegyen részt. Majd ezt elvégezve, visszajöhessen Szlovákia déli részére új gyülekezeteket plántálni;
*  Munkásokért, akiken az Úr munkálkodik a komárnói, szentpéteri és más gyülekezetekben;
*  Értem (Fazekas Pál), hogy az Úr Jézus segítsen szent életre, adjon engedelmes szívet, alázatot és felülről jövő bölcsességet a vezetésben.
 
Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok a munkacsoport nevében. Örülni fogunk minden egyes visszajelzésnek.
Imádkozom, hogy az Úr áldjon meg benneteket, nyissa meg szíveinket, hogy azt cselekedjük ami Neki tetsző és megegyezik szent akaratával.   Fazekas Pál
E híradást december elején kaptuk. Azóta Fazekas Pál testvér értesített, hogy meghívták Texasba egy egyéves tanulmányi útra. Várhatóan januárban fog megérkezni.
Úgy értesültünk, hogy a szlovákiai magyar misszió vezetője helyettesének egy szlovák testvért neveztek ki. Imádkozzunk azért, hogy ez a tény ne vegye el a gyülekezeti munkások, a néhány fiatal magyar prédikátor szolgálatkészségét, lelkesedését! (Szerk)

ALHAMBRAI HÍREK

Hálaadás napi ünnepélyt november 25-én tartottunk, melyen megjelent és a gyülekezethez szólt a Magyar Köztársaság új, Los Angelesbe helyezett főkonzula, Kerék-Bárczy Szabolcs úr. A fiatal diplomata a neves katolikus teológus, Bellon Gellért unokaöccse, hívő ember. 
 
November minden vasárnapján ismertetés hangzott el a Hajnalcsillag nevű misszió munkájáról. E misszió egyik tevékenysége takarók készítése és szállítása leprás embertársainknak. Idős baptista testvérek, mint a Nyírségben úttörő munkát végző lelkipásztor, Sallay László gyermekei sodorják és kötik ezeket a takarókat. Munkájuk támogatására gyűjtöttünk az ünnepi istentiszteleten. Fiataljaink pedig
tombolajegyeket árultak, és az összegyűlt pénz felét adományozták erre a célra (a maradékból kirándulni készülnek).
 
Minden esztendőben Karácsony-esti programot rendez Nőegyletünk. December 15-én, szombaton este szép ünnepi istentiszteleten vettünk részt, melyen asszonyaink szolgáltak, majd ízletes vacsorát kaptunk. Missziós alkalom is ez, és idén is szép számban voltak vendégek közöttünk.

nagyobb képért

Nézze meg karácsonyi képeinket is!

Karácsony 1. napján délelőtt gyülekeztünk istentiszteletre. A gyerekek és a fiatalok szépen felkészültek a szolgálatokkal (szavaltak, alkalmi igéket idéztek, elhangzottak zenei szolgálatok és egy bizonyságtétel is). Az előre meghirdetett gyűjtés célja a kolozsvári magyar pünkösdista gyülekezet fiataljainak támogatása volt, akik hangszereket készülnek vásárolni az Úr dicsőítésére.
 
Először tartottunk "gyertyafényes istentiszteletet" Karácsony 2. napján, este 7-kor, amire meglepően sokan eljöttek. Csendes, meleg alkalmat kértünk az Úrtól, hogy az ünnepelt Esemény személyes jelentőségű üzenetként hasson ránk. Sokat énekeltünk, angolul és magyarul, majd a sötétben, később gyertyaszállal a kezünkben az Úr Jézussal való kapcsolat lehetőségét és következményeit gondoltuk át. Az ÚR és egymás felé felmelegedett szívek szép látványát nyújtották az istentisztelet után a parkolóban sokáig beszélgető felnőttek, a velük és körülöttük játszadozó gyermekek. Nagyon hálásak vagyunk, hogy az Úr megáldotta ünneplésünket.  

SZÁSZ  ISTVÁN
1923 - 2001

István testvérünk 1923. márc. 15-én született az erdélyi Homorodszentmártonon. 1941. október 5-én, Bányai lelkipásztor merítette be a József utcai gyülekezetben. A háború után Gödöllőn telepedett le és építési vállalkozóként dolgozott. Négy kisgyermekkel érkeztek Kaliforniába 1956 telén (az ötödik már Amerikában született), ahol azonnal bekapcsolódtak az alhambrai gyülekezet életébe. Hűségesen szolgálták az Urat feleségével, Mária testvérnővel, aki már korábban elhunyt. Szász testvér gyülekezetünk előljáróságában is évtizedeken át szolgált. Hitben elviselt, hosszú betegség után szólította haza az Úr, december 8-án.

A gyászszertartást (dec. 15-én) a fia, Szász István ezredes, a National Reserve káplánja és Novák József lelkipásztor vezették. Gyermekei és unokái méltatták a hívő családfőt; az evangélium üzenetét pedig a Zsid 7,25 alapján hirdettük.

Szász testvér az Evangéliumi Hírnök elkötelezett olvasója és támogatója volt.  N. J.

Míg időnk van, cselekedjünk jót... (Gal 6:10)
Gyakorlati tanácsok Dr. Steiner István testvértől (befejező rész)
Kedves testvérem: Ha tehetetlenkedsz, mentegetőzöl, agyon sajnálod magadat, vagy éppen nem törődsz az otthoni (különösen az elcsatolt területeken) levő misszióval, azok életét és munkáját nagyon megnehezíted, magadat pedig sok-sok áldástól megvonod.
Azóta több levelet kaptam a pásztoroktól, akik autót kaptak. Mivel az autó hamar és kényelmesen viszi őket egyik faluból a másikba, most egy vasárnap nem kettő, hanem négy helyen tudnak prédikálni. Ez hétköznap is így van. Azonkívül éjjel, amint biciklizik haza, nem támadják meg a kutyák, meg a vadállatok. Egy prédikátor legalább kétszer annyit tud szolgálni, mint azelőtt. Emellett magával vihet segítőket: ének-, zene-, gyermekfoglalkozás-vezetőt.
 
      Hogyan lehet az amerikai gyülekezetektől segítséget kérni?
Mindenek előtt, az illető testvérnek egy komoly elhatározásra van szüksége, buzgón kell imádkoznia és teljesen bízni az Úr Jézus hatalmában. Elfogadni, hogy Ő a mi mindenható Istenünk, akinek minden hatalom megadatott az égen és a földön. Ekkor nem fog megijedni a testvér a saját árnyékától, hanem bizalommal és nagy akarással megy a célja után.
     1. Keressünk egy nagy gyülekezetben valami összejövetelt, ami nem ütközik saját gyülekezetünk programjával (biblia óra, vasárnapi iskola, imaóra, nőegylet) és kezdjünk rendszeresen odajárni.
     2. Igyuk szorgalmasan a kávéjukat, együk szorgalmasan a süteményüket, de főleg sokakkal beszélgessünk.
     3. 5-6 hét után, amikor a csoport már jól ismer minket, ha a vezetője kéri, hogy miért imádkozzunk (hálaadás vagy imakérelem), kezdjük el felemelni a kezünket. Először a hálát és örömet kell elmondani ezen testvéreinkről (pl. nagy a lelki érdeklődés Kárpátalján, nagy az
ébredés a Székelyföldön). Később imádkozzunk, hogy elég pénz összejöjjön 100 új székely gyerek táboroztatására, mert ennek hihetetlen jó hatása van a gyerekek megtérése szempontjából. Vetítsünk ki egy imaházat, ami ajtók és ablakok nélkül áll már öt éve, mert nincs pénzük rá. Vetítsünk ki egy térképet, ami tisztán mutatja, hogy milyen nagy körzete van egy szegény lelkipásztornak és hogy kellene neki egy kis autó, vagy legalább egy motorbicikli. Meglepetésemre, eddig mindig akadtak érdeklődő emberek.
     4. A legkedvesebb és legérdeklődőbb embereket hívjuk meg a házunkhoz egy jó magyaros csirkepaprikás vacsorára. Vacsora után ők szívesen leülnek a nappali szobánkba egy 1-2 órás beszélgetésre.
     5. Az jó lenne, ha minden magyar testvér, amikor hazalátogat elmenne Kárpátaljára vagy Erdélybe, vagy a Délvidékre, hogy maga is meglássa az ottaniak küzdelmeit, mert ez esetben sokkal jobban tudja leírni az ottaniak nyomorúságos helyzetét.
 
      Egy néhány gyakorlati lehetőség missziós pénz szerzésére, a nyugdíjasoknak:
1. Szavazási szolgálat: A "Register of Voters" gyakran keres egyéneket a szavazás levezetésére. Itt csak ülni kell. Napidíj: $90 - $110.
     2. Szavazási hely: Garázs, üzlethelyiség, használható family room, vagy front living room: $200 - $250.
     3. Az AARP rendez 50+ "good driver" kurzusokat. Azok, akik ezen résztvesznek 5-10% biztosítási kedvezményt kapnak. Erre gyakran keres tanítókat.
     4. Több államban, ha valaki "ticket"-et kap, elkerülheti a lepontozást, ha "driving-school"-ba megy. Ezekre állandóan tanítókat keresnek.
     5. Az orvosi hivatalok gyakran keresnek egyéneket, akik helyettesítik a "receptionist"-et, amíg azok betegek vagy szabadságon vannak.
     Ha valaki azt kéri, hogy a fizetést ne Őneki adják, hanem a gyülekezetének, akkor semmiféle levonás nincsen (Social Sec., adó stb.).

IGAZÍTSÁTOK HELYRE SZELÍD LÉLEKKEL (2)

Vadász János, a Férfiszövetség elnöke

"Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne ess." (Gal 6:1)
"Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!" (1Kor 10:12)
Amikor tanulmányozzuk Isten igéjét, melyet a Szentlélek által íratott számunkra, észre kell vennünk milyen őszintén bemutatja a személyek jó és rossz oldalát, bukásaikat és győzelmeiket.
     Gondoljunk csak Mózesre, aki kiváló egyéniség volt, aki Illéssel együtt jelenik meg a megdicsőülés hegyén Péter, János és Jakab előtt. Mózes misszionáriusnak indul és gyilkos lesz. Negyven évet tölt a lakatlan pusztában és Isten helyreigazítja őt.
     Figyeld meg Pétert, a nagy apostolt. Ő igazán szerette az Urat, de jött idő, amikor esküdözve megtagadta az Úr Jézus Krisztust. Micsoda kiváló nap lett volna ez a pletykázóknak. >Nézd a jó öreg Pétert, az öreg papot, prédikátort, nagytiszteletű urat. Azt mondta, hogy megvédi a Mestert, kardot rántott a Gecsemánéban. Az öreg hypocrata képmutató kőszikla, de inkább csak futó-homok. Engem nem érdekel, végeztem vele.'
     Isten azonban nem így gondolta. Ugyanez a Simon Péter helyre lett igazítva. Szentlélekkel teljes, bátor igehirdetője, apostola lett az Úr Jézus Krisztusnak pünkösd napján.
     Összpontosítsd gondolatod Dávidra, az Isten szíve szerint való emberre, Izráel zsoltárosára, ő igazán szerette az Urat, mégis megbotlott, elesett. Belekeveredett a testiesség, a gyilkosság, a csalás, hazugság bűnébe. Viselkedésével szégyent hozott Istenre, Atyai szívét összetörte. De szerette Istent és Isten helyreigazította őt. Istenhez fohászkodott: "hallass örömet és igazságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, melyeket összetörtél" (Zsolt 51:10).
Isten helyreigazította Dávidot és élete végéig szolgálatában tartotta. A helyreigazítás szolgálatával Isten Náthánt bízta meg, aki engedelmeskedett az isteni küldetésnek.
Hála és dicsőség Istennek az ő helyreigazító kegyelméért.
     Isten sokszor egy-egy barátot használ fel a helyreigazításra. Bennünket is megbíz a helyreigazítás, a megbékéltetés szolgálatával. "Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával  Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát." (2Kor 5:18)
Ez minden hívő számára fontos feladat. (Csak egy feladat van, ami még ezt is megelőzi: a személyes bizonyságtétel azok felé, akik nem ismerik az Urat.) Erre a szolgálatra nagy az igény. Egy személy ezt nem tudja elvégezni.
      Megtörténik, hogy sok évet Krisztussal együtt élő hívők a lelkipásztorhoz jönnek és elmondják, hogy valaki bűnben él, megszakadt az Istennel való közössége; szeretném, ha a pásztor meglátogatná.
Kedves testvérem! A prédikátor feladata az igehirdetés és az, hogy a tagokat megtanítsa, nevelje a helyreigazítás szolgálatára. Ez minden hívő feladata, nem csak a prédikátoré. ATi, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre...@ - írja Pál. Ha ezt a szolgálatot nem karja valaki végezni, az nem lelki embernek minősítette magát. Talán ismersz olyanokat, akiknek most van szüksége erre a szolgálatra. Ne írd le őket, Isten még nem vetette el őket, ők még helyre állhatnak.
 
      Másodszor - nemcsak a helyreigazítás szolgálata fontos, hanem a helyreigazítás módszere is. "Igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel." Határozottan, de szelíden. Az összetört léleknek nem durva lelkületű, kritikával teli ellenőr-típusú személyre van szüksége. Sajnos legtöbbször köreinkben ilyeneket találunk. Szelíd tanítás helyett elítélés, kritika a módszer.
     Hallottam már eltévedt fiatal leánytól, aki azt mondta, amikor bajba jutott, a gyülekezet legyen az utolsó hely, ahol ezt megtudják. Milyen tragikus megjegyzés.
 
     Azután nem csak szelídségre, hanem alázatra is nagy szükség van ebben a szolgálatban.
ADe azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe be essél...@ Vigyázz, nehogy te is el ess, ne légy büszke, beképzelt. Ne kezeld felülről azt, aki elesett; ne gondold, hogy a kísértő téged megkímél. "Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék" (1Kor 10:12).
     Lehet, hogy már 100 éve hívő vagy, azonban a tested most is test és a test nem akar Istennek engedelmeskedni. Lehet, hogy csak nem kerültél még olyan körülmények közé, ami lehetővé tette volna a bűn elvetését. Vigyázz, büszkeséged a Sátánt arra ösztönözi, hogy megkísértsen, tudja gyengeségedet, törékeny életed harcait. Légy hát alázatos, szelíd, mert lehet, hogy majd neked kell irgalomért, kegyelemért könyörögnöd.
 
     A helyreigazításnál nem csak alázat, szelídség szükséges, hanem szimpátia, együttérzés is. AEgymás terhét hordozzátok...@ (Gal 6:2). Úgy néz ki, mintha ellentmondás lenne itt az 5. verssel. AMert mindenki a maga terhét hordozza...@ Ez a két vers nem ellentmondó, hanem kiegészíti egymást. Van olyan teher, amelyet önhibánkon kívül viselni kell, amelyet rajtunk kívül álló erők okoznak. Az életben beálló hirtelen változások, krízisek, balesetek, szomorúságok - ezek elhordozására nyújtott segítség a szeretet parancsának teljesítése. 
De van olyan teher is - és itt Pál a katona csomagjának, felszerelésének terhére utaló szót használja -, amit személyesen nekünk kell cipelni, hordani, amiért mi vagyunk a felelősek. Senki sem tud bűnbánatot tartani helyettünk, senki sem tudja Krisztust elfogadni helyettünk, senki sem tud helyettünk szolgálni, tanulni, imádkozni vagy tanúbizonyságot tenni.
     A 2. vers olyan teherre is utal, amelyet egy személy egyedül nem tud hordani. Ezeket a bűn okozza, el kell mondanod Jézusnak. (Egy biztos bizonyítéka lehet megtérésednek az, hogy amikor bűnt követsz el, az nehéz teherré lesz, amely lehúz, elcsüggeszt. Ha a bűn nem nyom le, nem fáj égetően, ez annak a jele, hogy nem vagy megváltva. A bűn elválaszt Istentől. Amikor Dávid bűnt követett el, összetört, porrá őrlődött. Így kiáltott: "Mert tudom, hogy hűtlen voltam és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz." (Zsolt 51:5-6).  (folytatjuk)

IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT
A
Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.@ (Jak 5:16b)

Az imádkozó testvéreink figyelmébe ajánljuk az itt következő sorrendet. Nem a megszokott gyakorlat helyett, hanem azon fölül. Szenteljünk minden nap egy kicsivel több időt az egymásért való imádkozásra!

Hétfő: imádkozzunk ébredésért magyar népünk között. Kedd: imádkozzunk szövetségünk gyülekezeteiért - egyenként, névszerint.
Szerda: imádkozzunk annak az országnak a baptista missziójáért, ahonnan származunk. Csütörtök: imádkozzunk a többi országban folyó magyar missziómunkáért.
Péntek: imádkozzunk újságaink szolgálatáért (Evangéliumi Hírnök, Békehírnök, Szeretet, Üdvüzenet, Kapcsolat). Szombat: Imádkozzunk a lelkipásztorokért. Kezdjük a saját gyülekezetünk lelkipásztorával, folytassuk a szövetségünk és a világ minden táján élő magyar baptista gyülekezetek lelkipásztoraival (vezetőivel).

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]