..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2002. JANU�R

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

.. 

T�ND�K�LJ�NK M�R!
Nov�k J�zsef

Olyan sz�p felh�v�s ez (�zs 60,1) - �s olyan vesz�lyesen f�lre�rthet�. Villogni akar�sunk tasz�t, de a t�nd�kl� �let sz�p �s vonz�. Az els� magunk mutogat�sa, a m�sodik a Krisztusb�l r�nk �rad� f�ny tov�bbad�sa. Az �nmutogat�sra sarkall� b�n�s hajlamt�l meg kell szabadulnunk, de k�ldet�s�nk az � f�ny�nek t�kr�z�se.

Ha k�ldet�s, akkor ebben seg�ten�nk kellene egym�snak! Megvallom, a gy�lekezeti �let egyik legnagyobb kih�v�s�t sejtem itt, mert ha becs�letesen ut�nan�z�nk, villog�k �s t�nd�kl�k kever�ke a legt�bb k�z�ss�g. Erre a mi berkeinkben az a leggyakoribb reakci�, hogy akkor ink�bb takarjuk le kedves mindegyik�nket egy mindenkire r�h�zhat� lepellel, �s f�nyes�ts�k a pad alatt meg nem �rdemelt koron�inkat a b�n�s�k eme arctalan �j prolet�ri�tus�ban.

Mi�rt nem t�nd�k�l�nk, ha Isten is azt akarja? Mit is olvasunk Bibli�nk legelej�n? Azt, hogy k�pm�s�ra teremtette az embert. Mindenkit k�pess� tett a t�nd�kl�sre. A "kutyak�p�" istenk�pm�sokat (ahogy a k�lt� felismerte �ket), a mindig villogni akar�kat �s a szer�nyked�ket is.

Tal�n ott a baj, hogy az "eredend� b�nt" fel�l�rt�kelt�k, vagy tal�n ott, hogy az embert Isten vigy�zta nemess�g�b�l lefokoztuk, - mindenesetre valamivel szerencs�tlen�l lefojtjuk e minden emberbe rejtett v�gyat �s lehet�s�get a t�nd�kl�sre. Pedig e n�lk�l nincs mivel fogadni az evang�lium �zenet�t. Nem att�l �r�mh�r a Krisztusban nyert �dv�ss�g lehet�s�ge, hogy porba d�nt�tt, �t�letes pr�dik�ci�kkal agyonvert �letek f�l�tt ker�l meghirdet�sre, hanem az�rt, mert minden ember isteni eredet� v�gya kel �letre benne.

Hogyan b�tor�thatn�nk fel egym�st a t�nd�kl�sre? �zsai�snak szinte �breszt�t kellett f�jnia. "Kelj fel, t�nd�k�lj!" - ki�ltotta kort�rsainak, akiknek m�r arra sem volt erej�k �s b�tors�guk, hogy tekintet�ket f�lemelve k�r�ln�zzenek (4.v.). Tal�n ott kell kezden�nk, hogy t�bbet felt�telez�nk egym�sr�l, t�bbet v�runk el egym�st�l, t�bbre b�tor�tjuk egym�st, mint eddig. N�zz�k p�ld�ul ak�rmelyik gy�lekezet�nk �let�t! T�nyleg hissz�k mi, hogy a Krisztus teste vagyunk? Annyian, ah�nyan vagyunk? Azok, akik vagyunk? Akkor bizony t�bbet szabad elv�rnunk egym�st�l, mert, ugye, t�bbre k�pes a Krisztus benn�nk?!

Az�rt is f�l�nk att�l a gondolatt�l, hogy eddig b�jtatott k�pess�geink felsz�nre hozatal�t szorgalmazzuk, mert val�ban, vesz�lyesen �sszemos�dhatnak a hat�rok "villog�s" �s "t�nd�kl�s" k�z�tt. William James, a modern l�lektan amerikai atyja �rta p�ld�ul:
"Everyone knows on any given day that there are energies slumbering in him which the incitements of that day do not call forth... Compared with what we ought to be, we are only half awake. Our fires are damped, our drafts are checked. We are making use only a small part of our possible mental and physical resources... Stating the thing broadly, the human individual thus lives far within his limits; he possesses powers of various sorts he habitually fails to use.
It is evident that our organism has stored-up reserves of energy that are ordinarily not called upon - deeper and deeper strata of explosible material..." *

A pr�f�ta nem ilyen "alv� energi�kat," emberi eredet� potenci�kat �bresztgetett, hanem mag�t az embert igyekezett l�bra �ll�tani a Krisztus f�ny�nek tov�bbt�kr�z�s�re.

Minden meg�lt pozit�v k�pess�g�nk a Teremt� Istent dics��ti. A rossz teol�gi�val vagy al�zatoskod�ssal leh�t�tt l�lek sz�rkes�ge �s rem�nytelens�ge Isten dics�s�g�t lopja meg. Ha viszont b�tor�tjuk egym�st, mint P�l is tette (1Kor 12:4ff), a L�lek mindny�junkat gazdag�t� sz�t�rad�s�nak lesz�nk �lvez�i.

Isten n�p�nek t�nd�k�lnie lehet �s kell. Konkr�tan im�dkozva egym�s�rt, szeretet�nkkel a legjobbat - ha kell - kik�nyszer�tve is egym�sb�l, t�nd�kl�sre �bredez� lelkek sz�ps�g�ben gy�ny�rk�dhetn�nk otthon �s a gy�lekezetben. Ebben legy�nk egym�s szolg�lat�ra ez �j Esztend�ben!

* William James, "The Energies of Men," Memories and Studies (New York: Longmans, Green, and Co., 1917) 237-38.o.

KRISZTUS UT�N
Megyek Uram -
�s r�d b�zom magam:
vezess!
Az utat nem tudom.
Hogy merre m�sz, s mi�rt -
szolg�d �sszel nem �ri f�l.
Lehet, hogy sejti t�n,
lehet.
Magad vezetsz.
S mint t�nd�k�lnek l�pteid!
S hogy h�v,
hogy v�r �ld� szemed!

Megy�nk Uram,
mindannyian megy�nk.
Hozz�d.
Veled.
Sz�v�nket ismered.
�let�nk n�lunk is jobban �rted.

Megyek, megy�nk Uram!
N�zd: tisztul m�r a szem�nk,
s �letre k�l az �let�nk,

mert h�vsz
�s egyre h�vsz.
Szeretsz.

Herjeczki G�za  (1978)
V�rj m�g! Versek

�J�VI K�SZ�NT�S
Kulcs�r S�ndor tv-t�l, az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g �s 
a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek eln�k�t�l 
(testv�rlapunkt�l, a Szeretett�l �tv�ve)

ATudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az � v�gz�se szerint hivatalosak.@ R�ma 8:28

Teremt� Isten�nk gondvisel� kegyelme, �j Esztend�t aj�nd�kozott sz�munkra. �r�m �s h�la t�lti sz�v�nket, hogy 2002-t �rhatunk, mely a 3. �vezred 2. esztendej�t jelzi. Igen, az elm�lt �v viharai �s borzalmas esem�nyei k�z�tt megtartott. � v�ltozatlanul oltalmunk �s biztos seg�ts�g�nk a nyomor�s�g idej�n.

�dv�zletek �s j�k�v�ns�gok milli�i fogalmaz�dtak meg az elm�lt napokban �s lettek sz�tk�ldve a sz�lr�zsa minden ir�ny�ba. Ezekben mind megtal�lhat� a k�t kimagasl� �nnep: Kar�csony �s �j Esztend�.

Kar�csony lez�r egy r�gi korszakot �s egy �jat nyit meg. A N�z�reti J�zus Krisztus szem�ly�ben Isten Fia f�ldre j�tt, emberr� lett. Vele kezdet�t vette a kegyelem korszaka, melyben mindenki sz�m�ra �j �letet k�n�l. � a mi Imm�nuel�nk lett, hogy �ltala Isten �ldott k�zels�g�be ker�lj�nk.

Az �j Esztend� nyilv�n hirdeti a r�gi elm�l�s�t �s az �j kezd�s kegyelm�t. Teremt� Isten�nk jelenl�t�ben, szent kez�be tehett�k le az elm�lt 365 napot, irgalm�t, bocs�nat�t esdve �s megnyerve b�neink�rt, mulaszt�saink�rt. �gy megb�k�lve kezdhett�k meg az �j Esztend�t.

H�l�s �r�mmel gondolok �n is hittestv�reimre, b�rhol �lnek a vil�gon �s Megv�lt� Urunk szent nev�ben nagy szeretettel k�sz�nt�k mindenkit. Ez�ton is arra k�v�nom eml�keztetni n�p�nket, hogy k�z�l�nk senki sincs elfeledve. Az a t�ny, hogy mi magunk is nagy �r�mmel eml�kez�nk �s im�dkozunk egym�s�rt, nagy vigasztal�st jelent, de messzemen�en t�bb az, hogy mennyei Aty�nk sz�ntelen val� gondvisel�s�ben vagyunk. N�la nincsen kihagy�s. Ez teljes vigaszt, nyugalmat �s b�kess�get ad sz�munkra �let�nk legviharosabb perceiben is.

A k�zismert, sokszor hirdetett �s megtapasztalt ig�t adja ma is el�nk a Szentl�lek, P�l apostol �ltal. Az Evang�liumot juttatja esz�nkbe, amelyre nagy sz�ks�g�nk van az Esztend� kezd�sekor �s minden nap. �ldott meggy�z�d�s ez. Isten megv�ltott n�pe mindig boldogan vallja, hogy Urunk gondvisel� kegyelme �ltal "minden javunkra van"! Ez pedig val�ban "mindent" mag�ba foglal! Isten ig�je alapj�n b�tran indulunk az el�tt�nk �ll� �tszakasznak. Nincs sz�ks�g�nk tal�lgat�sokra, m�g kev�sb� j�sl�sokra. Bizalommal �s rem�nys�ggel n�z�nk a j�v�be, mert vel�nk van az �r! Akkor ki lehet ellen�nk? Ki �rthat nek�nk? A Mindenhat�, a leghatalmasabb vezet�s�t �s oltalm�t �lvezz�k.

Nem azt jelenti ez, hogy minket nem fog �rni baj, pr�ba, hanem azt, hogy a mi �ldott Urunk mindent a javunkra ford�t. Ezt tapasztalt�k el�deink a m�ltban, �s mi is sokszorosan megtapasztaltuk ugyanezt. Ma ezzel a tudattal indulhatunk tov�bb. R�b�zzuk magunkat �s egym�st is az � mindenhat� karjaira �s �r�mmel megvalljuk az �r�k Ige igazs�g�t, mely ma �s mindv�gig megmarad.

Testv�reim, valamennyien felbecs�lhetetlen nagy kincs birtok�ban vagyunk! Az Istent�l kapott hit �ltal a mienk is ez a biztos ismeret �s tud�s. Mivelhogy ezt az igei igazs�got "tudjuk", az�rt az �j Esztend�nk is �ldott �s boldog lesz.

Van azonban egy felt�tel, melynek teljes�t�se re�nk v�r. Az �r mindig betartja �g�ret�t. � nem v�ltoztat a felt�telen sem, mely �gy sz�l: "akik Istent szeretik!" Ilyen egyszer�? S mindent a javunkra ford�t? Igen.

Mindazok, akik az Urat �szint�n �s igaz�n szeretj�k, tudjuk, hogy b�rmi �r minket, azt � javunkra ford�tja. Legyen teh�t tov�bbra is sz�v�gy�nk �s mindennapos, szent feladatunk, hogy sz�v�nk legyen csordultig tele Isten szeretet�vel. Ez abban is igazol�dni fog, hogy ki�rad embert�rsainkra. B�rmit tesz�nk, viselje az az �r ir�nti szeretet�nk pecs�tj�t!

Isten Szentlelke �ltal a be�llott �j Esztend�ben is b�tran hirdess�k �s er�s hittel valljuk a szent Ige �r�k igazs�g�t. Szeress�k Urunkat, Isten�nket, mert akkor vele nem csup�n az �j Esztend�, de az eg�sz f�ldi �let�nk, s�t az �r�kk�val�s�gunk is val�ban �ldott �s boldog lesz.

A szerkeszt� rovata:

�ldott �jesztend�t k�v�nok a kedves olvas�nak!

Rem�lem a kar�csonyi s�t�s-f�z�s-v�s�rl�s elker�lhetetlennek t�n� A�r�mein@ t�l jutott mindenkinek egy kev�s b�kess�g, csendess�g, amolyan angyali-ajkak-hirdette mennyei �r�m is a csal�dban �s a gy�lekezetben. B�zom abban is, hogy az �j�vet j� rem�nys�ggel �s �l�-�ltet� ig�kkel kezdt�k meg, - ahogyan �n is.

A szerkeszt� azzal a hittel indul az �j esztend�nek, hogy az Evang�liumi H�rn�k ebben az �vben is elv�gzi majd szolg�lat�t. Urunk, aki az ige szerint megrepedt n�dat nem t�r el, a pislog� gyertyabelet nem oltja ki (�s 42:3), a mi igyekezet�nket sem veti meg, s�t, f�lhaszn�lja majd azt orsz�ga �p�t�s�re. Munkat�rsaimmal, s j�n�h�ny �lvas�nkkal egy�tt im�dkozunk is ez�rt.

Terveink az �j esztend�re?
A tartalom mindenk�ppen a r�gi marad. Az evang�lium hirdet�se, vagyis, hogy �gy szerette Isten ezt a vil�got, hogy az � egysz�l�tt Fi�t adta, hogy aki hisz �benne, el ne vesszen, hanem �r�k �lete legyen (Jn 3:16). A testt� lett Ige �s az �rott Ige bemutat�sa, tov�bbad�sa.

A forma? Mester�nk �s az apostolok p�ld�j�t k�vetve korszer�ek szeretn�nk lenni. Nem a t�rt�nelemnek, nem a r�gieknek, vagy a k�pzeletbeli, ide�lis h�v�knek, vagy megt�rend�knek, hanem a mai olvas�inknak kell �rnunk. �rthet�ek, term�szetesek, egyszer�ek akarunk lenni. Nem kell senkivel versengen�nk, senkin t�l tenn�nk, nagyobbat mondanunk, �rnunk. Hiszen m�r az is el�g, hogy a legnagyobbr�l �rhatunk. A tehets�g�nk szerinti legjobbat szeretn�nk adni, s amennyire lehet, a legszebben. Az evang�lium tkp. �r�mh�r -, szeretn�m, ha megjelen�si form�ja is illene tartalm�hoz: jelentsen �r�m�t olvas�sa.

Az Evang�liumi H�rn�k internetes v�ltozat�t folyamatosan korszer�s�tj�k, hiszen ott a form�k igen gyorsan v�ltoznak. �r�mmel l�tjuk, hogy egyre t�bben tal�lnak r� �s olvass�k lapunkat a vil�gh�l�n. A hagyom�nyos havi 12 oldalas pap�rform�tum� �js�gunk megrendel�inek sz�ma nem cs�kkent az elm�lt �vekben az�rt, mert az interneten is el�rhet�v� lett. Sajnos sokat nem is emelkedett az el�fizet�k sz�ma, - de err�l majd m�skor.

Hadd h�vjam fel figyelm�ket v�g�l az �j�vvel kapcsolatos �r�sainkra. Rendelj�k meg mindannyian az �haz�ban megjelent kiadv�nyokat, az �h�tatot, a Vez�rfonalt, a napt�rakat: M�lt, Jelen, J�v� (Budapest); Szeretet napt�ra �s a Falinapt�r (Nagyv�rad).

Szeretn�nk el�seg�teni a vil�g minden t�j�n �l� magyar baptista testv�ris�g egym�s�rt val� im�dkoz�s�t egy egyszer� imat�ma-aj�nlattal, amit t�bbsz�r is k�z�lni fogunk az �v sor�n.

Munk�lkodjunk, am�g nem k�s� �s am�g lehet. (Szerk)

DE MEDDIG?

A ny�r v�gefel� t�rt�nt. Egy vas�rnap d�lel�tti igehirdet�s ut�n az ajt�hoz menet figyeltem f�l a k�vetkez� r�vid besz�lget�sre.

Az egyik testv�r egyszer� �r�mmel - tal�n az�rt, mert el�g sz�pen egy�tt volt a testv�ris�g -, a t�le megszokott emelt hangon valami ilyesmit mondott a mellette �ll�knak: m�lt h�ten gyermekbemutat�s, tegnap esk�v�, - �l a gy�lekezet�nk! Erre valaki megjegyezte: de meddig?

      Tulajdonk�ppen ez a megjegyz�s kapta mag�hoz a f�lemet. Tov�bb ballagtam, de az a n�h�ny pillanat az�ta is vissza-visszat�r eml�kezetembe.
      Testv�r�nk m�g hozz� tehette volna, hogy: �s egy temet�s; merthogy az is volt az el�z� szombaton. Az �let jelei. Temet�s, gyermekbemutat�s, menyegz�.

     De meddig? - jutott eszembe Chicag�ban is, az imah�zmegnyit�n (ahol az elm�lt 10 �v alatt mostan�ban volt az els� temet�s, de gyermekbemutat�sra legal�bb t�zszer is sor ker�lt).
     November elej�n, vagy az �nnepek alatt n�lunk �s a t�bbi gy�lekezet�nkben is megism�tl�dhetett volna ez a r�vidke sz�v�lt�s. A�l�nk.@ ADe meddig?@

     A probl�ma nem az, hogy nem tudjuk, meddig �l�nk, vagy, hogy mikor j�n vissza az �r. Ezzel a k�rd�ssel m�r sokszor szemben�zett minden h�v�, s meg�rtett�k, hogy k�szen kell lenni, b�rmikor is j�nne �rt�nk az �r.
     Ha a de meddig? szinte �szrev�tlen�l sz�kik ki sz�nkon, a benn�nk l�v� rem�nytelens�g�nkr�l tan�skodik az. Nem vagyunk egyed�l ezzel. Gy�lekezeteinkr�l, misszi�nkr�l sokan lemondtak m�r, �vtizedekkel ezel�tt �s az�ta is.

     Ennek az �j, kegyelmi �vnek a kezdet�n vegy�k �szre, hogy rem�nytelens�g�nkkel az Urat b�ntjuk �s egym�st is er�tlen�tj�k. Hiszen ha ma �l a gy�lekezet�nk, az nem a mi teljes�tm�ny�nk, er�lk�d�s�nk eredm�nye. Sokkal ink�bb: az �r kegyelmess�ge az, hogy m�g nincsen v�g�nk; mivel nem fogyatkozik el az � irgalmass�ga (Sir 3:22); s ezut�n is csak az � kegyelm�b�l �s seg�ts�g�vel �lhet�nk. �s �lj�nk is addig, am�g �lhet�nk, am�g meg�jul f�l�tt�nk az � h�s�ge. Kishit�s�g�nk �s rem�nytelens�g�nk ne r�vid�tse meg az �let�nket, szolg�latunkat egy nappal se!
     Hogy meddig? Addig, am�g csak lehet! De addig �r�mmel, h�laad� sz�vvel, j� rem�nys�ggel.  (Herjeczki G�za)

K�NYVAJ�NL�
szeretettel aj�nljuk megv�s�rl�sra minden olvas�nknak az 2002-re k�sz�lt 5 magyar baptista kiadv�nyt.   R�szletesebb aj�nlat �s c�m

Bibliaolvas� Vez�rfonal

Baptista Falinapt�r

VAL�BAN ?
Nov�k J�zsef rovata

A vil�gh�l�n eljutott t�bb�nkh�z is a Magyar Evang�liumi Sz�vets�g `Egys�ges szerkezetbe foglalt Alapszab�lya@, aminek az elfogad�s�r�l B a k�s�r sorokb�l ez der�l ki B az `Ima B �s b�jtk�z�ss�g Magyarorsz�g�rt@ rendezv�ny keret�ben szavaznak febru�r 15-�n a Hotel Regin�ban. Igaz, kiss� szokatlan, m�g f�lre is �rthet az �j Sz�vets�g neve (m�g olyant is hallottam, hogy t�n �j egyh�z van k�sz�lben), de ha `Aliansz@, �s ezt mondjuk csak annak, �gy, r�viden B olvasom az 1. fejezetben - az csak j� lehet. Annyi rosszat hallottunk az `�kumenikus mozgalomr�l@, hogy m�r az imahetet is f�l�nk e biblikusabb hangzat� jelzvel illetni. Ha `ali�nsz@ akkor viszont nincs mitl tartani. Nos, �n elolvastam ezt az egys�ges szerkezetbe foglal�st c�lz� fogalmazv�nyt, �s �gy gondolom, f�l�slegesen gyan�s pr�b�lkoz�s �j keretek k�z� szor�tani az `evang�liumi gondolkod�s� h�v emberek egys�g�t B az �r �s a h�vk �r�m�re �s bizonys�gul a vil�gnak -Y@. A `testv�ri hovatartoz�s tudat�nak �pol�sa@ gy�lekezeteinkben t�rt�nik, a `vil�g b�rmely r�sz�n foly� vall�si �ld�z�sek elleni tiltakoz�st@ pedig r�b�zhatn�nk �jra azokra, akik bizony�ra megtanult�k v�gre, hogyan kell evang�liumi m�don tiltakozni. Az ut�bbi �vekben hallhatt�k el�gszer: mikor tiltakoztak j�l, �s mikor nemY

K�zponti sz�kh�z, k�nyvt�r, sz�llod�k �zemeltet�se, a kereszty�n misszi� `minden r�sz�nek lefed�se@ az Aliansz jegy�ben egy olyan pr�b�lkoz�s, aminek a haszn�t �n nem k�tlem, de l�tjogosults�g�t a magyar baptista misszi� jelenlegi k�r�lm�nyei k�z�tt - tisztelettel - megk�rdjelezem.

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek II. Vil�gtal�lkoz�j�n meg�g�rt�k egym�snak, hogy hitelvi azonoss�gon �p�lt kapcsolatunkat megers�tj�k, szervezet�nket �s alapszab�lyzat�t bejegyeztetj�k. Mivel erre m�g nem jutott akaratb�l �s energi�b�l, tal�n v�rhatn�nk az `aliansz@-al is. Ha erre azt v�laszoln� valaki, hogy az m�s k�rd�s, hiszen ez a `Magyar Evang�liumi Sz�vets�g@, (r�viden: Aliansz) nem `baptist�k@ szervezete, akkor m�ris bocs�natot k�rek a Nagyv�radon hozott d�nt�sek felemleget�s��rt B hiszen �gy semmi k�z�nk hozz�.

Misszi� mez�kr�l

H�REK SZLOV�KI�B�L

Krisztusban kedves Testv�reink!
 
Nagy �r�m sz�munkra, hogy �rtes�thet�nk benneteket a szlov�kiai magyar misszi� helyzet�r�l �s alakul�s�r�l.
Az elm�l h�t v�g�n a Szlov�k Baptista Egyh�z orsz�gos k�zgy�l�st tartott, amelyen bel�l a Szlov�kia d�li r�sz�re kiterjed�, f�k�ppen a magyar n�p fel� ir�nyul� misszi�r�l is volt sz�. Ez a kezdem�nyez�s m�r n�h�ny �vvel ezel�tt kezd�d�tt, amikor az �r sz�veinkre helyezte ezt a misszi�t, hogy im�dkozzunk �rte.
�r�m volt sz�munkra l�tni, ahogy ez a kezdem�nyez�s�nk a k�zgy�l�sen egyhang�an el lett fogadva. �gy most m�r hivatalosan is megalakult "A Szlov�k Baptista Misszi�bizotts�g magyar misszi�val megb�zott munkacsoportja Szlov�ki�ban".
 
Ezen bel�l a k�zgy�l�s bev�lasztotta D�cz� B�lintot �s Fazekas P�lt (akit egyben megb�zott a magyar misszi�s tev�kenys�g tov�bbi vezet�s�vel is) a Szlov�k misszi�bizotts�g tagjai k�z�, hogy k�pviselj�k nem csak a magyar misszi�val megb�zott munkacsoportot, hanem az eg�sz Szlov�kia d�li r�sz�re kiterjed� misszi�munk�t. Ez a misszi�s tev�kenys�g els�sorban a magyar n�p fel� ir�nyul (a helyi k�r�lm�nyekb�l is ad�d�an), de nem z�rja ki ezen ter�leten �l� m�s nemzet fel� t�rt�n� szolg�latot sem (mint p�ld�ul a szlov�k n�p fel�). Nagyon fontos sz�munkra az is, hogy szeress�k �s amennyiben csak tudjuk, seg�ts�k is szlov�k testv�reink munk�j�t ezen a ter�leten (teh�t Szlov�kia d�li r�sz�n), hogy mindk�t nyelven besz�l� nemzet el legyen �rve J�zus Krisztus evang�lium�val.
 
A magyar misszi�val megb�zott munkacsoport tagjai teh�t: D�cz� B�lint, B�nsky Tibor, Bath� B�la, Breszty�k Attila, Horv�th Viola, Tak�cs Kati �s Fazekas P�l. Ennek a munkacsoportnak lassan el lesz fogadva a kidolgozott strat�gi�ja.
 
Tov�bb�, a Szlov�k Baptista Egyh�z(unk)on bel�l nyitottunk egy sz�mlasz�mot a Szlov�kiai magyar misszi� t�mogat�s�ra. Minden egyes seg�ts�get nagyon h�l�san k�sz�n�nk. (A devizasz�mla sz�mat a szerkeszt�n�l.)
K�sz�nj�k az imat�mogat�st, �s egyben k�z�lj�k az �j imat�m�kat. Im�dkozzunk, hogy 
*  az �r J�zus �bresszen magyarul besz�l� gy�lekezetpl�nt�l�kat Szlov�ki�ban;
*  a "munkacsoport" tagjai�rt (l�sd fel�l);
*  �ldott egy�tt munk�lkod�s�rt a Szlov�k Baptista Egyh�z �s a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�zzal;
*  D�cz� B�lint lelkip�sztor testv�r�rt (docze_balint@nextra.sk), akinek csak ez �v v�g�ig van megoldva az anyagi t�mogat�sa. Az �r rendelje ki az anyagiakat a 2002-es �vre is;
*  B�nsky Tibor lelkip�sztor testv�r�rt (thnsky@yahoo.com), aki k�sz�l Magyarorsz�gra, hogy az OM �ltal szervezett gy�lekezet pl�nt�l�s k�pz�s�n vegyen r�szt. Majd ezt elv�gezve, visszaj�hessen Szlov�kia d�li r�sz�re �j gy�lekezeteket pl�nt�lni;
*  Munk�sok�rt, akiken az �r munk�lkodik a kom�rn�i, szentp�teri �s m�s gy�lekezetekben;
*  �rtem (Fazekas P�l), hogy az �r J�zus seg�tsen szent �letre, adjon engedelmes sz�vet, al�zatot �s fel�lr�l j�v� b�lcsess�get a vezet�sben.
 
B�rmilyen k�rd�sre sz�vesen v�laszolok a munkacsoport nev�ben. �r�lni fogunk minden egyes visszajelz�snek.
Im�dkozom, hogy az �r �ldjon meg benneteket, nyissa meg sz�veinket, hogy azt cselekedj�k ami Neki tetsz� �s megegyezik szent akarat�val.   Fazekas P�l
E h�rad�st december elej�n kaptuk. Az�ta Fazekas P�l testv�r �rtes�tett, hogy megh�vt�k Texasba egy egy�ves tanulm�nyi �tra. V�rhat�an janu�rban fog meg�rkezni.
�gy �rtes�lt�nk, hogy a szlov�kiai magyar misszi� vezet�je helyettes�nek egy szlov�k testv�rt neveztek ki. Im�dkozzunk az�rt, hogy ez a t�ny ne vegye el a gy�lekezeti munk�sok, a n�h�ny fiatal magyar pr�dik�tor szolg�latk�szs�g�t, lelkesed�s�t! (Szerk)

ALHAMBRAI H�REK

H�laad�s napi �nnep�lyt november 25-�n tartottunk, melyen megjelent �s a gy�lekezethez sz�lt a Magyar K�zt�rsas�g �j, Los Angelesbe helyezett f�konzula, Ker�k-B�rczy Szabolcs �r. A fiatal diplomata a neves katolikus teol�gus, Bellon Gell�rt unoka�ccse, h�v� ember. 
 
November minden vas�rnapj�n ismertet�s hangzott el a Hajnalcsillag nev� misszi� munk�j�r�l. E misszi� egyik tev�kenys�ge takar�k k�sz�t�se �s sz�ll�t�sa lepr�s embert�rsainknak. Id�s baptista testv�rek, mint a Ny�rs�gben �tt�r� munk�t v�gz� lelkip�sztor, Sallay L�szl� gyermekei sodorj�k �s k�tik ezeket a takar�kat. Munk�juk t�mogat�s�ra gy�jt�tt�nk az �nnepi istentiszteleten. Fiataljaink pedig
tombolajegyeket �rultak, �s az �sszegy�lt p�nz fel�t adom�nyozt�k erre a c�lra (a marad�kb�l kir�ndulni k�sz�lnek).
 
Minden esztend�ben Kar�csony-esti programot rendez N�egylet�nk. December 15-�n, szombaton este sz�p �nnepi istentiszteleten vett�nk r�szt, melyen asszonyaink szolg�ltak, majd �zletes vacsor�t kaptunk. Misszi�s alkalom is ez, �s id�n is sz�p sz�mban voltak vend�gek k�z�tt�nk.

nagyobb k�p�rt

N�zze meg kar�csonyi k�peinket is!

Kar�csony 1. napj�n d�lel�tt gy�lekezt�nk istentiszteletre. A gyerekek �s a fiatalok sz�pen felk�sz�ltek a szolg�latokkal (szavaltak, alkalmi ig�ket id�ztek, elhangzottak zenei szolg�latok �s egy bizonys�gt�tel is). Az el�re meghirdetett gy�jt�s c�lja a kolozsv�ri magyar p�nk�sdista gy�lekezet fiataljainak t�mogat�sa volt, akik hangszereket k�sz�lnek v�s�rolni az �r dics��t�s�re.
 
El�sz�r tartottunk "gyertyaf�nyes istentiszteletet" Kar�csony 2. napj�n, este 7-kor, amire meglep�en sokan elj�ttek. Csendes, meleg alkalmat k�rt�nk az �rt�l, hogy az �nnepelt Esem�ny szem�lyes jelent�s�g� �zenetk�nt hasson r�nk. Sokat �nekelt�nk, angolul �s magyarul, majd a s�t�tben, k�s�bb gyertyasz�llal a kez�nkben az �r J�zussal val� kapcsolat lehet�s�g�t �s k�vetkezm�nyeit gondoltuk �t. Az �R �s egym�s fel� felmelegedett sz�vek sz�p l�tv�ny�t ny�jtott�k az istentisztelet ut�n a parkol�ban sok�ig besz�lget� feln�ttek, a vel�k �s k�r�l�tt�k j�tszadoz� gyermekek. Nagyon h�l�sak vagyunk, hogy az �r meg�ldotta �nnepl�s�nket.  

SZ�SZ  ISTV�N
1923 - 2001

Istv�n testv�r�nk 1923. m�rc. 15-�n sz�letett az erd�lyi Homorodszentm�rtonon. 1941. okt�ber 5-�n, B�nyai lelkip�sztor mer�tette be a J�zsef utcai gy�lekezetben. A h�bor� ut�n G�d�ll�n telepedett le �s �p�t�si v�llalkoz�k�nt dolgozott. N�gy kisgyermekkel �rkeztek Kaliforni�ba 1956 tel�n (az �t�dik m�r Amerik�ban sz�letett), ahol azonnal bekapcsol�dtak az alhambrai gy�lekezet �let�be. H�s�gesen szolg�lt�k az Urat feles�g�vel, M�ria testv�rn�vel, aki m�r kor�bban elhunyt. Sz�sz testv�r gy�lekezet�nk el�lj�r�s�g�ban is �vtizedeken �t szolg�lt. Hitben elviselt, hossz� betegs�g ut�n sz�l�totta haza az �r, december 8-�n.

A gy�szszertart�st (dec. 15-�n) a fia, Sz�sz Istv�n ezredes, a National Reserve k�pl�nja �s Nov�k J�zsef lelkip�sztor vezett�k. Gyermekei �s unok�i m�ltatt�k a h�v� csal�df�t; az evang�lium �zenet�t pedig a Zsid 7,25 alapj�n hirdett�k.

Sz�sz testv�r az Evang�liumi H�rn�k elk�telezett olvas�ja �s t�mogat�ja volt.  N. J.

M�g id�nk van, cselekedj�nk j�t... (Gal 6:10)
Gyakorlati tan�csok Dr. Steiner Istv�n testv�rt�l (befejez� r�sz)
Kedves testv�rem: Ha tehetetlenkedsz, menteget�z�l, agyon sajn�lod magadat, vagy �ppen nem t�r�dsz az otthoni (k�l�n�sen az elcsatolt ter�leteken) lev� misszi�val, azok �let�t �s munk�j�t nagyon megnehez�ted, magadat pedig sok-sok �ld�st�l megvonod.
Az�ta t�bb levelet kaptam a p�sztorokt�l, akik aut�t kaptak. Mivel az aut� hamar �s k�nyelmesen viszi �ket egyik falub�l a m�sikba, most egy vas�rnap nem kett�, hanem n�gy helyen tudnak pr�dik�lni. Ez h�tk�znap is �gy van. Azonk�v�l �jjel, amint biciklizik haza, nem t�madj�k meg a kuty�k, meg a vad�llatok. Egy pr�dik�tor legal�bb k�tszer annyit tud szolg�lni, mint azel�tt. Emellett mag�val vihet seg�t�ket: �nek-, zene-, gyermekfoglalkoz�s-vezet�t.
 
      Hogyan lehet az amerikai gy�lekezetekt�l seg�ts�get k�rni?
Mindenek el�tt, az illet� testv�rnek egy komoly elhat�roz�sra van sz�ks�ge, buzg�n kell im�dkoznia �s teljesen b�zni az �r J�zus hatalm�ban. Elfogadni, hogy � a mi mindenhat� Isten�nk, akinek minden hatalom megadatott az �gen �s a f�ld�n. Ekkor nem fog megijedni a testv�r a saj�t �rny�k�t�l, hanem bizalommal �s nagy akar�ssal megy a c�lja ut�n.
     1. Keress�nk egy nagy gy�lekezetben valami �sszej�vetelt, ami nem �tk�zik saj�t gy�lekezet�nk programj�val (biblia �ra, vas�rnapi iskola, ima�ra, n�egylet) �s kezdj�nk rendszeresen odaj�rni.
     2. Igyuk szorgalmasan a k�v�jukat, egy�k szorgalmasan a s�tem�ny�ket, de f�leg sokakkal besz�lgess�nk.
     3. 5-6 h�t ut�n, amikor a csoport m�r j�l ismer minket, ha a vezet�je k�ri, hogy mi�rt im�dkozzunk (h�laad�s vagy imak�relem), kezdj�k el felemelni a kez�nket. El�sz�r a h�l�t �s �r�met kell elmondani ezen testv�reinkr�l (pl. nagy a lelki �rdekl�d�s K�rp�talj�n, nagy az
�bred�s a Sz�kelyf�ld�n). K�s�bb im�dkozzunk, hogy el�g p�nz �sszej�jj�n 100 �j sz�kely gyerek t�boroztat�s�ra, mert ennek hihetetlen j� hat�sa van a gyerekek megt�r�se szempontj�b�l. Vet�ts�nk ki egy imah�zat, ami ajt�k �s ablakok n�lk�l �ll m�r �t �ve, mert nincs p�nz�k r�. Vet�ts�nk ki egy t�rk�pet, ami tiszt�n mutatja, hogy milyen nagy k�rzete van egy szeg�ny lelkip�sztornak �s hogy kellene neki egy kis aut�, vagy legal�bb egy motorbicikli. Meglepet�semre, eddig mindig akadtak �rdekl�d� emberek.
     4. A legkedvesebb �s leg�rdekl�d�bb embereket h�vjuk meg a h�zunkhoz egy j� magyaros csirkepaprik�s vacsor�ra. Vacsora ut�n �k sz�vesen le�lnek a nappali szob�nkba egy 1-2 �r�s besz�lget�sre.
     5. Az j� lenne, ha minden magyar testv�r, amikor hazal�togat elmenne K�rp�talj�ra vagy Erd�lybe, vagy a D�lvid�kre, hogy maga is megl�ssa az ottaniak k�zdelmeit, mert ez esetben sokkal jobban tudja le�rni az ottaniak nyomor�s�gos helyzet�t.
 
      Egy n�h�ny gyakorlati lehet�s�g misszi�s p�nz szerz�s�re, a nyugd�jasoknak:
1. Szavaz�si szolg�lat: A "Register of Voters" gyakran keres egy�neket a szavaz�s levezet�s�re. Itt csak �lni kell. Napid�j: $90 - $110.
     2. Szavaz�si hely: Gar�zs, �zlethelyis�g, haszn�lhat� family room, vagy front living room: $200 - $250.
     3. Az AARP rendez 50+ "good driver" kurzusokat. Azok, akik ezen r�sztvesznek 5-10% biztos�t�si kedvezm�nyt kapnak. Erre gyakran keres tan�t�kat.
     4. T�bb �llamban, ha valaki "ticket"-et kap, elker�lheti a lepontoz�st, ha "driving-school"-ba megy. Ezekre �lland�an tan�t�kat keresnek.
     5. Az orvosi hivatalok gyakran keresnek egy�neket, akik helyettes�tik a "receptionist"-et, am�g azok betegek vagy szabads�gon vannak.
     Ha valaki azt k�ri, hogy a fizet�st ne �neki adj�k, hanem a gy�lekezet�nek, akkor semmif�le levon�s nincsen (Social Sec., ad� stb.).

IGAZ�TS�TOK HELYRE SZEL�D L�LEKKEL (2)

Vad�sz J�nos, a F�rfisz�vets�g eln�ke

"Testv�reim, ha valakit tetten is �rnek valamilyen b�nben, ti, akik lelki emberek vagytok, igaz�ts�tok helyre az ilyet szel�d l�lekkel, de az�rt vigy�zz magadra, hogy k�s�rt�sbe ne ess." (Gal 6:1)
"Aki teh�t azt gondolja, hogy �ll, vigy�zzon, hogy el ne ess�k!" (1Kor 10:12)
Amikor tanulm�nyozzuk Isten ig�j�t, melyet a Szentl�lek �ltal �ratott sz�munkra, �szre kell venn�nk milyen �szint�n bemutatja a szem�lyek j� �s rossz oldal�t, buk�saikat �s gy�zelmeiket.
     Gondoljunk csak M�zesre, aki kiv�l� egy�nis�g volt, aki Ill�ssel egy�tt jelenik meg a megdics��l�s hegy�n P�ter, J�nos �s Jakab el�tt. M�zes misszion�riusnak indul �s gyilkos lesz. Negyven �vet t�lt a lakatlan puszt�ban �s Isten helyreigaz�tja �t.
     Figyeld meg P�tert, a nagy apostolt. � igaz�n szerette az Urat, de j�tt id�, amikor esk�d�zve megtagadta az �r J�zus Krisztust. Micsoda kiv�l� nap lett volna ez a pletyk�z�knak. >N�zd a j� �reg P�tert, az �reg papot, pr�dik�tort, nagytisztelet� urat. Azt mondta, hogy megv�di a Mestert, kardot r�ntott a Gecsem�n�ban. Az �reg hypocrata k�pmutat� k�szikla, de ink�bb csak fut�-homok. Engem nem �rdekel, v�geztem vele.'
     Isten azonban nem �gy gondolta. Ugyanez a Simon P�ter helyre lett igaz�tva. Szentl�lekkel teljes, b�tor igehirdet�je, apostola lett az �r J�zus Krisztusnak p�nk�sd napj�n.
     �sszpontos�tsd gondolatod D�vidra, az Isten sz�ve szerint val� emberre, Izr�el zsolt�ros�ra, � igaz�n szerette az Urat, m�gis megbotlott, elesett. Belekeveredett a testiess�g, a gyilkoss�g, a csal�s, hazugs�g b�n�be. Viselked�s�vel sz�gyent hozott Istenre, Atyai sz�v�t �sszet�rte. De szerette Istent �s Isten helyreigaz�totta �t. Istenhez foh�szkodott: "hallass �r�met �s igazs�got velem, hogy �rvendezzenek csontjaim, melyeket �sszet�rt�l" (Zsolt 51:10).
Isten helyreigaz�totta D�vidot �s �lete v�g�ig szolg�lat�ban tartotta. A helyreigaz�t�s szolg�lat�val Isten N�th�nt b�zta meg, aki engedelmeskedett az isteni k�ldet�snek.
H�la �s dics�s�g Istennek az � helyreigaz�t� kegyelm��rt.
     Isten sokszor egy-egy bar�tot haszn�l fel a helyreigaz�t�sra. Benn�nket is megb�z a helyreigaz�t�s, a megb�k�ltet�s szolg�lat�val. "Mindez pedig Istent�l van, aki megb�k�ltetett minket �nmag�val  Krisztus �ltal, �s nek�nk adta a b�k�ltet�s szolg�lat�t." (2Kor 5:18)
Ez minden h�v� sz�m�ra fontos feladat. (Csak egy feladat van, ami m�g ezt is megel�zi: a szem�lyes bizonys�gt�tel azok fel�, akik nem ismerik az Urat.) Erre a szolg�latra nagy az ig�ny. Egy szem�ly ezt nem tudja elv�gezni.
      Megt�rt�nik, hogy sok �vet Krisztussal egy�tt �l� h�v�k a lelkip�sztorhoz j�nnek �s elmondj�k, hogy valaki b�nben �l, megszakadt az Istennel val� k�z�ss�ge; szeretn�m, ha a p�sztor megl�togatn�.
Kedves testv�rem! A pr�dik�tor feladata az igehirdet�s �s az, hogy a tagokat megtan�tsa, nevelje a helyreigaz�t�s szolg�lat�ra. Ez minden h�v� feladata, nem csak a pr�dik�tor�. ATi, akik lelki emberek vagytok, igaz�ts�tok helyre...@ - �rja P�l. Ha ezt a szolg�latot nem karja valaki v�gezni, az nem lelki embernek min�s�tette mag�t. Tal�n ismersz olyanokat, akiknek most van sz�ks�ge erre a szolg�latra. Ne �rd le �ket, Isten m�g nem vetette el �ket, �k m�g helyre �llhatnak.
 
      M�sodszor - nemcsak a helyreigaz�t�s szolg�lata fontos, hanem a helyreigaz�t�s m�dszere is. "Igaz�ts�tok helyre az ilyet szel�d l�lekkel." Hat�rozottan, de szel�den. Az �sszet�rt l�leknek nem durva lelk�let�, kritik�val teli ellen�r-t�pus� szem�lyre van sz�ks�ge. Sajnos legt�bbsz�r k�reinkben ilyeneket tal�lunk. Szel�d tan�t�s helyett el�t�l�s, kritika a m�dszer.
     Hallottam m�r elt�vedt fiatal le�nyt�l, aki azt mondta, amikor bajba jutott, a gy�lekezet legyen az utols� hely, ahol ezt megtudj�k. Milyen tragikus megjegyz�s.
 
     Azut�n nem csak szel�ds�gre, hanem al�zatra is nagy sz�ks�g van ebben a szolg�latban.
ADe az�rt vigy�zz magadra, hogy k�s�rt�sbe be ess�l...@ Vigy�zz, nehogy te is el ess, ne l�gy b�szke, bek�pzelt. Ne kezeld fel�lr�l azt, aki elesett; ne gondold, hogy a k�s�rt� t�ged megk�m�l. "Aki teh�t azt gondolja, hogy �ll, vigy�zzon, hogy el ne ess�k" (1Kor 10:12).
     Lehet, hogy m�r 100 �ve h�v� vagy, azonban a tested most is test �s a test nem akar Istennek engedelmeskedni. Lehet, hogy csak nem ker�lt�l m�g olyan k�r�lm�nyek k�z�, ami lehet�v� tette volna a b�n elvet�s�t. Vigy�zz, b�szkes�ged a S�t�nt arra �szt�n�zi, hogy megk�s�rtsen, tudja gyenges�gedet, t�r�keny �leted harcait. L�gy h�t al�zatos, szel�d, mert lehet, hogy majd neked kell irgalom�rt, kegyelem�rt k�ny�r�gn�d.
 
     A helyreigaz�t�sn�l nem csak al�zat, szel�ds�g sz�ks�ges, hanem szimp�tia, egy�tt�rz�s is. AEgym�s terh�t hordozz�tok...@ (Gal 6:2). �gy n�z ki, mintha ellentmond�s lenne itt az 5. verssel. AMert mindenki a maga terh�t hordozza...@ Ez a k�t vers nem ellentmond�, hanem kieg�sz�ti egym�st. Van olyan teher, amelyet �nhib�nkon k�v�l viselni kell, amelyet rajtunk k�v�l �ll� er�k okoznak. Az �letben be�ll� hirtelen v�ltoz�sok, kr�zisek, balesetek, szomor�s�gok - ezek elhordoz�s�ra ny�jtott seg�ts�g a szeretet parancs�nak teljes�t�se. 
De van olyan teher is - �s itt P�l a katona csomagj�nak, felszerel�s�nek terh�re utal� sz�t haszn�lja -, amit szem�lyesen nek�nk kell cipelni, hordani, ami�rt mi vagyunk a felel�sek. Senki sem tud b�nb�natot tartani helyett�nk, senki sem tudja Krisztust elfogadni helyett�nk, senki sem tud helyett�nk szolg�lni, tanulni, im�dkozni vagy tan�bizonys�got tenni.
     A 2. vers olyan teherre is utal, amelyet egy szem�ly egyed�l nem tud hordani. Ezeket a b�n okozza, el kell mondanod J�zusnak. (Egy biztos bizony�t�ka lehet megt�r�sednek az, hogy amikor b�nt k�vetsz el, az neh�z teherr� lesz, amely leh�z, elcs�ggeszt. Ha a b�n nem nyom le, nem f�j �get�en, ez annak a jele, hogy nem vagy megv�ltva. A b�n elv�laszt Istent�l. Amikor D�vid b�nt k�vetett el, �sszet�rt, porr� �rl�d�tt. �gy ki�ltott: "Mert tudom, hogy h�tlen voltam �s v�tkem mindig el�ttem van. Egyed�l ellened v�tkeztem, azt tettem, amit rossznak l�tsz." (Zsolt 51:5-6).  (folytatjuk)

IM�DKOZZUNK EGYM�S�RT
A
Igen hasznos az igaznak buzg�s�gos k�ny�rg�se.@ (Jak 5:16b)

Az im�dkoz� testv�reink figyelm�be aj�nljuk az itt k�vetkez� sorrendet. Nem a megszokott gyakorlat helyett, hanem azon f�l�l. Szentelj�nk minden nap egy kicsivel t�bb id�t az egym�s�rt val� im�dkoz�sra!

H�tf�: im�dkozzunk �bred�s�rt magyar n�p�nk k�z�tt. Kedd: im�dkozzunk sz�vets�g�nk gy�lekezetei�rt - egyenk�nt, n�vszerint.
Szerda: im�dkozzunk annak az orsz�gnak a baptista misszi�j��rt, ahonnan sz�rmazunk. Cs�t�rt�k: im�dkozzunk a t�bbi orsz�gban foly� magyar misszi�munk��rt.
P�ntek: im�dkozzunk �js�gaink szolg�lat��rt (Evang�liumi H�rn�k, B�keh�rn�k, Szeretet, �dv�zenet, Kapcsolat). Szombat: Im�dkozzunk a lelkip�sztorok�rt. Kezdj�k a saj�t gy�lekezet�nk lelkip�sztor�val, folytassuk a sz�vets�g�nk �s a vil�g minden t�j�n �l� magyar baptista gy�lekezetek lelkip�sztoraival (vezet�ivel).

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]