Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2002. �PRILIS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

..

KICSODA �DV�Z�LHET TEH�T?
M�t� 19:16-26
Mindenki, "aki seg�ts�g�l h�vja az �r nev�t, �dv�z�l" - �ll�tja P�l (R�ma 10:13).
     A Biblia legismertebb verse arr�l besz�l, hogy mindaz, aki hisz J�zus Krisztusban, �dv�z�lni fog. "Mert �gy szerette Isten a vil�got, hogy egysz�l�tt Fi�t adta, hogy aki hisz �benne, el ne vesszen, hanem �r�k �lete legyen." (Jn 3:16).
     Egy p�lda is hadd �lljon itt (csak egy a sok k�z�l) annak illusztr�l�s�ra, hogy b�rki, aki hisz az �r J�zusban, �dv�z�lhet. A Cselekedetek k�nyve 16. r�sz�ben a b�rt�n�r megd�bbent� �lm�nyek ut�n ezt k�rdezte P�lt�l �s S�l�st�l: "Uraim, mint kell cselekednem, hogy �dv�z�ljek? �k pedig �gy v�laszoltak: Higgy az �r J�zusban �s �dv�z�lsz." (Csel 16:30-31).
 
     �szre kell venn�nk azonban azt, hogy alapig�nkben a tan�tv�nyok nem azt k�rdezt�k a Mestert�l, hogy ki �dv�z�lhet? K�rd�s�kkel - kicsoda �dv�z�lhet teh�t? (K�roli ford.) - megd�bbenve azt jelentett�k ki, hogy mostm�r nem �rtik; ha m�g ez a(z �r J�zusnak is) szimpatikus gazdag fiatalember sem �dv�z�lhet, - akkor egy�ltal�n lehets�ges �dv�z�lni?
     Az �r J�zus r�juk n�zett, meg�rtette zavarts�guk ok�t, s ennyit mondott: "emberekn�l ez lehetetlen, de Istenn�l minden lehets�ges." (Mt 19:26). Vagyis: az �dv�ss�g nagyon is lehets�ges -, de nem az emberi elk�pzel�sek szerint.
     A c�mben szerepl� k�rd�s l�nyege teh�t ez: lehets�ges-e �dv�z�lni? Az �r J�zus v�lasza egy�rtelm�en pozit�v. Ha egy kicsit megvizsg�ljuk azt az esem�nyt, amelyik alkalmat adott a tan�tv�nyok megd�bbent k�rd�s�re �s az �r J�zus v�lasz�ra, egy�ttal arra is v�laszt tal�lunk, hogy ki �s hogyan �dv�z�lhet? Vigy�znunk kell azonban, hogy a r�szletek ne takarj�k el a l�nyeget: az �dv�ss�g csak Istenn�l �s csak Isten �ltal lehets�ges.

     A gazdag ifj� �gy �rzi, hogy �let�b�l hi�nyzik m�g valami. F�lkeresi a Mestert, s elmondja neki, hogy sz�vesen tenne valami m�st, valami j�t, ha megmondan� neki a nagy tan�t�, hogy mi az, amivel elnyerhetn� az �r�k �letet. Nem azt k�rdezi, hogy hogyan lehetne �dv�z�lni, hanem azt, hogy mi j�t kellene tennie �rte, hogyan szerezhetn� meg, mit, vagy mennyit fizessen �rte?
     
     De h�t ki ne tudn�, hogy az �dv�ss�get nem lehet megv�s�rolni? A tan�tv�nyok is tudt�k; mi m�g ink�bb, hiszen mi m�r ismerj�k pl. az Ef�zus 2:8-9-at is (Mert kegyelemb�l tartattatok meg, hit �ltal; �s ez nem t�letek van, Isten aj�nd�ka ez; nem cselekedetekb�l, hogy senki ne k�rkedj�k.).
     
     Az �r J�zus azonban mintha belemenne az egyezked�sbe - hogy tan�t�sa eg�szen �rthet� legyen. Mintha ezt mondan�: nos, j�; ha meg akarod a saj�t jogodon szerezni, n�zz�k, meg tudod-e adni az �r�t? De h�t mi az �ra? Tartsd meg a parancsolatokat, s azut�n jer �s k�vess engem!
     Egy pillanatra �gy t�nik, nyert �gye van ennek az embernek, hiszen ifj� kora �ta megtartotta a parancsolatokat. �m hamar kider�l, hogy az�rt van legal�bb egy fogyatkoz�sa. Erre a "gyeng�j�re" a Mesternek kellett r�mutatni, mert � azt nem vette �szre (de legal�bbis nem akarta tudom�sul venni). Mi volt ez a fogyatkoz�s? A Mester j�l l�tta, hogy az anyagi javait nagyobbra �rt�kelte mindenn�l. Nos, bar�tom, itt az �r: ha t�k�letes akarsz lenni, ezt is meg kell m�g tenned, ezt az egy fogyatkoz�st is rendbe kell hoznod.
     Ez a felt�tel azonban t�l neh�znek bizonyult; ezt az �rat nem tudta, nem is akarta megfizetni, meghozni az ifj�. Elment, megszomorodva. Vagyis ennyit m�r nem volt hajland� megadni az �r�k �let�rt.

     Mondanom sem kell ugye, hogy nem csak az anyagi javakt�l neh�z megv�lni. Sok sz�lon k�t�d�nk e vil�ghoz. Szok�saink, ilyen �s olyan b�neink rabs�g�ban �l�nk. Ezekr�l nem csak nem k�nny� lemondani, de sokszor nem is akarunk megv�lni. 
     Szeretn� megszerezni, megvenni az �dv�ss�get, az �r�k �letet az ember, de nem hajland� megadni az �r�t; nem hajland� mindent odaadni �rte. Mert nem tudja, nem hiszi, hogy az mindent meg�r!

     �s m�g valami nagyon fontosat nem tud, nem �rt ez a vil�g - amit pedig tudhatna m�r, hiszen a tan�tv�nyok, Krisztus k�vet�i - k�z�tt�k mi is - m�r r�g�ta tudj�k: hogy kegyelemb�l, hit �ltal lehet a mi�nk az �dv�ss�g. Hogy amit emberi er�fesz�t�sb�l nem tudunk el�rni, az m�gis a mi�nk lehet - ha elfogadjuk azt �gy, ahogy k�n�lja Isten: J�zus Krisztus golgotai �ldozata �r�n - ingyen.
     Ezt a f�lismer�s�nket tov�bb kellene adni. Ezt azonban csak akkor tudjuk megtenni, ha eg�szen biztosak vagyunk benne, hogy: (1) lehets�ges �dv�z�lni, (2) de nem emberi er�fesz�t�sek, �ldozatok �r�n, (3) hanem az Isten adta �ton: a J�zus Krisztusban vetett szem�lyes hit alapj�n.

     Lehets�ges �dv�z�lni? Az �r J�zus - meg a saj�t tapasztalatunk is - azt mondja, hogy: igen, lehets�ges! Ki �dv�z�lhet? B�rki �dv�z�lhet, - az Isten adta m�don. R�gen is �gy volt, vel�nk is �gy t�rt�nt (vagy t�rt�nhet m�g ma) �s ezut�n is �gy lesz, - am�g tart a kegyelmi id�, vagyis, am�g Isten nyitva tartja ezt az �r�k �letre nyitott nagy, csod�latos ajt�t.
     L�pj be ezen az ajt�n! Vagy, ha m�r megtetted ezt a l�p�st, seg�ts oda m�sokat is J�zus Krisztushoz, hogy �k is r�szes�lhessenek az �dv�ss�gben!      Herjeczki G�za

D�TUMOK - NAPT�R - D�TUMOK

�PRILIS 11-13. �vk�zi gy�l�s, Palm Bay, Florid�ban
M�JUS m�sodik fel�ben a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z K�zponti �nekkara szolg�l gy�lekezeteinkben
Az utaz�ssal kapcsolatos h�reket folyamatosan k�z�lj�k az interneten:
www.evangeliumihirnok.net/korus.html

J�NIUS 29 - J�lius 1. R�mai T�bori Konferencia
J�LIUS 26-28 - Sz�vets�gi K�zgy�l�s, Detroit, Michigan

A SZERKESZT� ROVATA

VERSET MONDUNK
Vas�rnap d�lut�ni istentiszteleteink r�g�ta megszokott von�sa a versmond�s. Tudom, hogy van, ahol ezt "m�r" nem gyakorolj�k. Elavult, r�gies szok�snak v�lik. Val�ban r�gi, az egyik legr�gibb baptista gy�lekezeti gyakorlat a "szaval�s." Ez azonban nem von el semmit az �rt�k�b�l, ink�bb csak emeli azt. De tal�n nem is a vers mond�ssal van a baj, ink�bb azzal, hogy mit szavalunk. �rthet�, ha egy m�s kor st�lus�val probl�m�nk van. De, h�la az �rnak, ma is sz�letnek versek, szavalhat�, m�sokkal megoszthat�, szem�lyes hitvall�sok, �nekek, im�ds�gok (merthogy a vers legt�bbsz�r ilyesmi). Olcs� kib�v� azt mondani, hogy ez ma m�r t�lhaladott. Becs�letesebb lenne ink�bb azt mondani, hogy ma m�r nincs id�nk (vagyis nem vesz�nk id�t) arra, hogy megkeress�k, esetleg megtanuljuk azt a verset, amelyik pedig �ppen a soron k�vetkez� vas�rnapi ig�hez illik, tal�n �ppen a mi lelki rezd�l�s�nket, �r�m�nket, k�tely�nket, v�v�d�sunkat fejezi ki.
     Az m�g olcs�bb kib�v�, ha azt mondjuk, hogy csak a szem�lyes bizonys�gt�tel a fontos. Persze, hogy az a leg�rt�kesebb. Ha van; �s ha val�ban szem�lyes, vagyis: eredeti. S ha nincs? Akkor kital�lunk valamit? Vagy nem mondunk semmit?
     A szavalhat� vers a h�v� l�lek szem�lyes bizonys�gt�tele. Ha megkeress�k, ha megtal�ljuk �s vessz�k a f�rads�got, hogy valamennyire megtanuljuk; ha van annyi al�zatunk, hogy m�sok szavait, gondolatait mondjuk el. Nem kell azt a l�tszatot kelteni, hogy az a mienk, azt sem, hogy teljesen azonosulunk vele, csak egyszer�en �rz�keltetni, hogy az bizonyos pontokon olyan, mint a saj�t gondolatunk, v�v�d�sunk, �r�m�nk... Meggazdag�thatj�k istentiszteleteinket a gondosan kiv�lasztott �s elmondott versek.

MIT SZAVALJUNK? Hol tal�lunk gy�lekezeti versmond�sra is alkalmas verseket? Sok helyen. Legink�bb a r�gen �s mostan�ban kiadott versesk�tetekben. Van bel�l�k b�ven. Vagy nem biztos? Az internet adta lehet�s�geket felhaszn�lva az Evang�liumi H�rn�k�n bel�l �prilis h�nap sor�n nyitunk egy oldalt, amelyen gy�lekezeti haszn�latra alkalmas verseket sz�m�tunk k�z�lni. A c�me ez lesz: http://www.evangeliumihirnok.net/vers.html

Az oldal hasznoss�ga att�l f�gg majd, hogy mennyi j� verset tartalmaz. A szerkeszt� az olvas�k �ltal e-mailen bek�ld�tt versekb�l �p�ti majd f�l az oldalt. A lapunkban az ut�bbi �vekben k�z�lt verseket term�szeten m�ris f�lhaszn�lom. Arra k�rem h�t a kedves olvas�t, hogy k�ldje el kedvenc verseit (saj�tot, vagy m�sok�t, de pontos, hiteles sz�veggel) a  herjeczki@juno.com  c�mre. Ha el�re n�z�nk, leghamarabb a mennybemeneteli �s p�nk�sdi t�m�hoz lenne j� verseket tal�lni. Rem�lem, hogy a h� v�g�re j�n�h�ny ilyen verset tal�lhat ezen a c�men a verset-mondani-sz�nd�koz� olvas�.
K�t CLEVELANDI vonatkoz�s� h�r:
Dr. Fazekas L�szl� testv�r febru�r 24-�n feles�g�vel egy�tt visszak�lt�z�tt Magyarorsz�gra, Budapestre. Fazekas testv�r csal�dj�val egy�tt 1990-ben j�tt Clevelandba, a Beth�nia Magyar Baptista Gy�lekezet megh�v�s�ra, �s ott, valamint a volt Kegyelem Magyar Baptista Gy�lekezetben v�gzett lelkip�sztori szolg�latot. K�s�rje Urunk �ld�sa �let�ket az �haz�ban.
L�szl� Imre lelkip�sztor tv. c�me �s telefonsz�ma megv�ltozott, - email c�me a r�gi. �j c�me:
Rev. Imre Laszlo
1500 Vineyard Dr. Apt. 403.
Broadview Hts, OH 44147
Tel: (440)887-0671
Email:  imrelaszlo@aol.com 
 
A K�RUS �TJ�R�L
Olvas�ink egy id� �ta tudnak arr�l, hogy a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z K�zponti K�rusa �szak-Amerikai k�r�tra k�sz�l. Az �tra m�jus 23-a �s j�nius 11-e k�z�tt ker�l sor. B�zunk benne, hogy az �r, aki eddig is igazgatta a szolg�lati �ttal kapcsolatos l�p�seket, a m�g h�tralev�k megt�tel�n�l is seg�teni fog - a hivatalos �gyek int�z�s�ben, az utaz�shoz sz�ks�ges anyagiak �sszegy�jt�s�ben, az utaz�s r�szleteinek megszervez�s�ben, a vend�gl�t� gy�lekezetek f�lk�sz�l�s�ben �s majd a t�nyleges szolg�latokban.
     Szeretettel gondolunk az �tra k�sz�l�d� testv�reinkre, a k�rus vezet�ire �s tagjaira, v�rjuk �ket. Olvas�ink sz�m�ra pedig lehet�v� tessz�k, hogy - b�rhol �ljenek is - t�mogathass�k ezt a k�l�nleges szolg�lati utat. S�t, k�rj�k is, hogy k�tf�lek�ppen is �lljanak az �gy mell�: im�ds�gaikkal �s anyagi seg�ts�g�k felaj�nl�s�val is. �r�ln�nk annak, ha lenn�nek olyanok, akik sz�vesen szponzor�ln�k (anyagilag seg�ten�k) az �nekkar �tj�nak l�trej�tt�t, lebonyol�t�s�t. Akik ilyen seg�ts�gre is k�szek, h�vj�k telefonon Drescher Lajos p�nzt�ros testv�rt, vagy vegy�k fel vele lev�lben a kapcsolatot. Lev�lc�me �s telefonsz�ma ezen az oldalon tal�lhat�: www.evangeliumihirnok.net/szov.htm 

 

L�togat�ban Dr. Haraszti Roz�lia testv�rn�n�l

Felejthetetlen szem�lyek (7) KOV�CH J�zsef (1884-1936)

125 �ve alakult meg az els� magyarorsz�gi baptista �nekkar

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

Az MBE K�zponti K�rusa
tervezett �szakamerikai k�r�tj�r�l

 

Misszi� mez�kr�l - GY�LEKEZETI H�REK

H�rek, inform�ci�k a R�mai T�borral kapcsolatosan
 
A m�lt heti sz�mban �g�rt informn�ci�kkal k�sz�nt�m lapunk olvas�it.
      El�zetesen t�bb testv�r biztatott, hogy szervezz�nk t�boroz�si lehet�s�get az id�sebb koroszt�ly r�sz�re. Sz�momra is sz�p lehet�s�gnek t�nt egy ilyen t�bor megszervez�se, azonban �ppen az �rintettek passzivit�sa miatt ebben az �vben nem ker�lhet sor ennek a h�tnek a megrendez�s�re. A k�rt hat�rid�ig nagyon eleny�sz� volt a jelentkez�k sz�ma, ez�rt nem folytat�dnak az el�k�sz�letek. Amennyiben az �rintett koroszt�lyba tartoz� testv�rek komolyan gondolj�k, hogy egy ilyen h�t megrendez�sre ker�lj�n akkor k�rem, hogy ak�r a t�bornyit� konferenci�n, ak�r m�s tal�lkoz�sok alkalm�val jelezz�k ezt fel�m. Ha a visszajelz�sekb�l azt l�tom, hogy t�bbek sz�m�ra fontos lenne egy ilyen tal�lkoz�s akkor a j�v� �vben teh�t 2003 nyar�n visszat�r�nk a k�rd�sre.
      A t�bornyit� konferencia szervez�se folyamatosan halad. Abban rem�nyked�nk, hogy nagy sz�m� r�sztvev� fog elj�nni erre az alkalomra. Terveink szerint az �szak Amerik�ban szolg�l� lelkip�sztorok mellett Magyarorsz�gr�l is �rkezik k�z�nk szolg�lattev�. A konferencia id�pontja j�nius 29 - j�lius 1.
      A gyermek �s ifj�s�gi t�bor a nyit� konferenci�t k�vet� h�ten lesz megtartva. Hissz�k, hogy ez seg�ts�g lesz abban, hogy t�bb gyermek �s fiatal az Amerikai Magyar gy�lekezetekb�l is itt tud maradni a t�boroz�son. J�lius 1 h�tf� d�lut�nt�l j�lius 7 vas�rnapig lesz megtartva a t�bor. Az �letkor szerinti csoportbeoszt�s nagy seg�ts�get jelent majd abban, hogy minden r�sztvev� a sz�m�ra legjobban meg�rthet� m�don hallja meg az evang�liumot. V�rjuk teh�t a gyermekeket �s fiatalokat erre a csod�latosnak �g�rkez� t�boroz�sra. K�rj�k, hogy a r�szv�teli sz�nd�kot legk�s�bb m�jus 15-ig mindenki jelezze. Erre az�rt van nagy sz�ks�g, hogy a csoportbeoszt�sok elk�sz�lhessenek �s a megfelel� anyagot el�k�sz�thess�k a csoportvezet�k. Term�szetesen a l�tsz�m ismeret�ben tudjuk a sz�ll�shelyeket is el�k�sz�teni, �s az �tkez�ssel kapcsolatos tennival�kat is elv�gezni. K�rj�k a gy�lekezeteket, hogy m�rj�k fel, hogy honnan milyen l�tsz�mban szeretn�nek r�szt venni a t�boroz�son. Ahonnan t�bben is �rkeznek onnan k�rj�k, hogy tan�t� is k�s�rje el a gyermekeket.
      Tov�bb folyik a t�bor sz�p�t�se �s �p�t�se! Rem�nys�g�nk szerint akik ebben az �vben is ell�togatnak hozz�nk, azok �jabb dolgokban gy�ny�rk�dhetnek majd. K�t �j �p�letet szeretn�nk a t�bor ter�let�n elhelyezni, amelyek eddig iskola �p�letk�nt voltak haszn�lva. Az egyikben �jabb szob�kat fogunk kialak�tani, ez�ltal n�velj�k a komfortos sz�ll�shelyeket. A m�sik �p�let lesz az �gynevezett "ifj�s�gi szoba," ahol elhelyezhetj�k a j�t�kokat, �s csoportos besz�lget�seket, illetve vet�lked�ket lehet tartani. Ha ez a terv�nk megval�sul, akkor a rossz id� sem lesz t�bb� akad�ly, hiszen lesz alkalmas hely a szabadid� j� kihaszn�l�s�ra.
      A tavasz folyam�n feny��ltet�st is szervez�nk! Arra k�sz�l�nk, hogy egy feny�sort �ltet�nk a t�bor h�ts� hat�r�hoz. A t�bor els� r�sz�n ez m�r n�h�ny �vvel ezel�tt megt�rt�nt, �s az�ta �vr�l �vre szebb k�p t�rul el�nk, mikor meg�rkez�nk. Az �ltet�shez hozz�vet�legesen hatvan f�ra van sz�ks�g�nk. Egy feny�fa �ra $50.00 -, amit szem�lyes felaj�nl�sokb�l szeretn�nk megv�s�rolni. A toront�i testv�rek a felaj�nl�sokat m�r megtett�k, de k�rj�k mindazokat, akik szeretn�nek ebben a sz�p �s maradand� tervben r�szt venni, hogy csatlakozzanak azokhoz, akik m�r felaj�nl�sokat tettek. Akik k�szek ilyen m�don is hozz�j�rulni a t�bor sz�p�t�s�hez, azok k�rem, hogy ak�r telefonon, ak�r lev�lben jelezz�k ezt a sz�nd�kukat a toront�i lelkip�sztornak. A felaj�nl�ssal egy id�ben el lehet juttatni az �sszeget is, de van m�d arra is, hogy a konferencia idej�n fizess�k be azt az �sszeget, amit felaj�nlottak erre a c�lra. A helyi testv�rek k�z�tt voltak olyanok, akik egy, de olyanok is, akik n�gy fa megv�s�rl�s�t v�llalt�k. Erre n�zve is igaz, hogy kit mire ind�t a sz�ve, illetve kinek mire van lehet�s�ge, azt teszi meg.
      Szeretettel k�rem a testv�reket a Toront�i testv�rek nev�ben is, hogy im�dkozzanak �rett�nk, hogy t�borunk min�l szebb �s jobb legyen. Ez�ltal egyre sokr�t�bben tudjuk majd mindannyian haszn�lni testi �s lelki fel�d�l�sre egyar�nt.   Dan L�szl�

MELBOURNE, AUSTRALIA

Isten gondvisel�se Ausztr�li�ban
N�ztem a szemmel befoghatatlan ausztr�l piros sivatagot, rajta a lombtalan f�kat, a lev�l n�lk�li sz�l�vessz�ket, �s elgondolkoztam. Sokf�le aggodalom volt benn�nk az �vek folyam�n. Ilyen sz�razs�gban nem terem meg ez sem, meg az sem, - mondogattuk. Majd elj�n a tavasz. V�rjuk az es�t. De az sem k�pes nagy v�ltoz�st hozni. A sz�razs�g mind ink�bb �rezhet�, a rem�nys�g is fogyni kezd.
      Im�dkozunk. �s m�g buzg�bban im�dkozunk �s t�relmesen v�rjuk Isten v�lasz�t.
      �s akkor szemeink megl�tt�k az els� r�gyet, sz�v�nk megtelt h�l�val Isten ir�nt. Isten nem hagyott el benn�nket, �s szeretete sokkal nagyobb volt, mint amik�ppen el tudtuk volna k�pzelni.
 
      Mikor febru�r 24-�n Kulcs�r S�ndor, a New York-i lelkip�sztor testv�r �rkez�s�t v�rtuk, sokakban ink�bb csak az a megszokott istentiszteleti forma �s az �tlagos l�tsz�m� jelenlev�k gondolata volt. Hiszen kar�csonykor is, a sok kik�ld�tt megh�v�ra, csak egy p�ran v�laszoltak, pedig kar�csonykor a nem templomba j�r� emberek is felkeresik Isten h�z�t.
      Most ki j�nne el? Mondta valaki, amikor k�sz�tgett�k m�rcius 3-�n az �rvacsorai istentiszteletre a poharakat. A megszokott t�lc�ra tegy�k, el�g lesz az. �s meg sem kezd�d�tt az istentisztelet, m�r l�ttam, hogy k�sz a mell�k t�lca is, de az sem volt el�g. �gy m�g miel�tt a poh�rra h�l�t k�rt�nk volna, az ut�np�tl�s is meg�rkezett.

  
A lelkip�sztorok: Nemes L�szl�, Ft. Csiha K�lm�n, Kulcs�r S�ndor �s Nt. D�zsi Csaba

      Az �r k�l�nleges �ld�sban r�szes�tett benn�nket. Kulcs�r S�ndor testv�rrel egy�tt vend�g�nk volt az erd�lyi reform�tus p�sp�k, Nagytisztelet� Dr. Csiha K�lm�n. Azon az est�n az �r a szerecsenorsz�gi f�komornyik megt�r�se �ltal sz�lt hozz�nk.
      Majd akik m�rcius 10-�n a Melbourne-i Baptista Gy�lekezetben megtartott istentiszteleten vettek r�szt, azok igaz�n k�l�nleges alkalmon lehettek jelen.
      Sokan voltak, t�bben szolg�ltak. Az ige a B�r�k 5.15 alapj�n volt hirdetve, �s mikor igehirdet�s v�g�n Kulcs�r testv�r a "Csak a R�ben patakjain�l vannak nagy elhat�roz�sok", keret�ben megk�rdezte, kik azok akik elhat�rozz�k, hogy jobban akarj�k szolg�lni Istent, nem kellett sokat v�rni m�g az eg�sz gy�lekezet �llva volt. Im�ban �ld�st k�rt az elhat�roz�sainkra. Az istentiszteletet szeretetvend�gs�g k�vette. K�zben t�bben bizonys�got tettek, mind Kulcs�r testv�rnek, mind nekem, hogy komolyan veszik az �j elhat�roz�sokat.
      Nagyon h�l�sak vagyunk Istennek az ima meghallgat�s�rt. Megk�sz�nj�k Neki, hogy meger�s�tette hit�nket, bizodalmunkat, mert � az, aki kell� id�ben megadja mindazt, amire sz�v�nknek, �let�nknek, gy�lekezet�nknek sz�ks�ge van.
      H�l�sak vagyunk Istennek az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g�rt �s a New York-i Magyar Baptista gy�lekezetnek, akik lehet�v� tett�k Kulcs�r S�ndor testv�r l�togat�s�t Melbourne-be, feles�g�vel, Ann�val egy�tt.    Nemes L�szl�

AUSZTR�LIAI L�TOGAT�SOM
 
Az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g hat�ra kiterjedt az Ausztr�l Kontinensre is a m�lt �v j�lius�ban, amikor Alhambr�ban, a K�zgy�l�s elfogadta �s hiteles�tette a Melbourne-i testv�rek felv�teli k�r�s�t. �r�m volt a K�zgy�l�sen k�sz�nteni Nemes L�szl� lp. testv�rt, kedves feles�g�t, Katit �s k�t fiukat �d�mot �s �m�st. �rezt�k, hogy ezzel a l�p�ssel is er�s�dik egy�v�tartoz�sunk k�tele, �s n�p�nk k�z�tt v�llalt misszi�nk er�s�dik.
     Alhambr�ban, a K�zgy�l�s alkalm�val Nemes testv�r meg�j�totta a testv�rek k�r�s�t, hogy l�togassam meg �ket. Miut�n a Sz�vets�g�nk eln�ks�g�vel egyeztett�k, �gy ker�lt sor a febru�r 21 �s m�rcius 11 k�z�tti l�togat�somra. �rvendtem, hogy erre az �tra kedves feles�gem is elk�s�rt.
      Febru�r 21-�n este 6:15-kor indultunk New Yorkb�l. Los Angelesben �tsz�lltunk az ausztr�l Quantas g�pre �s szombaton reggel 9:30-kor b�kess�gben meg�rkezt�nk Melbourne-be. New York �s Melbourne k�z�tt 16 �ra k�l�nbs�g van. Az utaz�s, a Los Angelesben megt�rt�n� �tsz�ll�ssal, t�bb mint 23 �r�t tartott.
      Melbourne rep�l�ter�n nagy meglepet�s�nkre a f�nyk�pen l�that� testv�ri csoport v�rt �s fogadott. Szinte elm�lt a hossz� �t f�radts�ga is. Feles�gemnek egyik nagyb�tyja �s hat gyermeke �s azok csal�dja Melbourne v�rosban lakik. Ez k�l�n �r�m volt sz�munkra, hogy 18 �v ut�n tal�lkozhattunk. Otthonukba sz�ll�tottak �s k�sz�lt�nk a finom eb�dhez. A t�rsalg�ssal gyorsan eltelt az id�, lepihent�nk, hogy k�szen legy�nk vas�rnapra.

 
Febru�r 23-�n a Melbourne-i rep�l�t�ren (nagyobb k�p is van)

      M�snap, vas�rnap d�lel�tt 10 �r�t�l �s d�lut�n 6-t�l volt istentisztelet, mely alkalmakon hirdettem Isten Ig�j�t a helyi gy�lekezetben a tagoknak �s a hallgat�knak. A meglepet�seim egyike az volt, hogy tal�lkoztam az egyik oszt�lyt�rsammal, m�g az elemiekb�l, mintegy 45 �v ut�n. A gy�lekezet nagy r�sze r�gi, hazai testv�reim, ismer�seim, kikkel sok besz�lnival�m akadt.
      Testv�reink �gy int�zt�k, hogy a h�t folyam�n csal�dokhoz voltunk beosztva. Napk�zben megl�togattunk sz�p, k�zeli helyeket; parkokat, Ballaratot, az egykori aranymos� helyet, tengerpartokat, csod�lva Ausztr�liai sz�ps�geit. Kengurukat, emukat �s m�s �llatokat is etett�nk, f�nyk�pezt�nk, mik�zben kellemesen t�rsalogtunk. A testv�ri tal�lkoz�s �s t�rsalg�s azonban �gy a csal�dokban, mint a gy�lekezetben mindent fel�lhaladt.
      Az Els� Magyar Baptista Gy�lekezet Melbourne v�ros�ban 1969-t�l m�k�dik. Katona Lajos testv�r �ltal j�tt l�tre, aki h�s�gesen p�sztorolta. K�s�bb Szab� Endre testv�r lett a gy�lekezet p�sztora. Az ut�bbi n�h�ny �vben, Nemes L�szl� lelkip�sztor testv�r v�gezi h�s�gesen a gy�lekezet lelkigondoz�s�t, kar�ltve a gy�lekezet bizotts�g�val �s Sz�cs Jen� �s Kulcs�r Imre diak�nus testv�rrel.
      A gy�lekezetet szeretet, egym�s k�lcs�n�s �rt�kel�se �s lend�letes �let jellemzi. Nagyon sz�pen m�k�d� �nekkaruk van �s a vas�rnapi iskol�sok sz�pen aktiv�lnak. A 2000-ben saj�t erej�kkel �s munk�jukkal f�l�p�tett �j imah�zban, mennyei l�gk�rben folyik az istentisztelet, magyar nyelven. Az �r �ldja meg �s szapor�tsa testv�reink k�z�ss�g�t az �dv�z�l�kkel, ugyanakkor �rizze meg az ellens�g gonosz t�mad�sait�l.
      A h�t folyam�n cs�t�rt�k �s p�ntek este gy�lt istentiszteletre a k�z�ss�g �s sz�psz�m� hallgat�s�g. A gy�lekezet �nekkara sz�pen szolg�lt, k�ltem�nyek �s bizonys�gtev�sek hangzottak el, v�g�l pedig evang�liz�l� igehirdet�s. M�rcius elsej�n, p�ntek este a reform�tus gy�lekezet egy csoportja elk�s�rte hozz�nk lelkip�sztorukkal egy�tt Ft. Csiha K�lm�n erd�lyi p�sp�k urat, aki az ApCsel 8:26-30 alapj�n hirdette Isten ig�j�t. �rdekes, hogy Erd�ly k�t sz�l�ttje Ausztr�li�ba kellett elmenj�nk, hogy tal�lkozhassunk!
Kulcs�r S�ndor, eln�k,New York (folytatjuk)

NEW YORK

Fej�r Anna-M�ria �s T�th Gedeon 2002. febru�r 16-�n tartott�k menyegz�j�ket, �r�k h�s�get fogadva egym�snak Isten �s a gy�lekezet el�tt. Gedeon a margittai gy�lekezetb�l j�tt �s ez�ltal csatlakozott a New York-i gy�lekezethez. Sajnos, sz�lei nem lehettek itt, de a helybeli rokonok s mi, mint gy�lekezet igyekezt�nk e kedves alkalmat �nnep�lyess�, kellemess� tenni.

Az ifj� p�r: Fej�r Anna-M�ria �s T�th Gedeon

      Kulcs�r S�ndor lelkip�sztor a Gal 6:2 �s 1Thes 4:9 alapj�n sz�lt els�sorban az ifj� p�rhoz; de �gy gondolom mindannyiunk sz�m�ra id�t�ll�, hasznos gondolatok hangzottak el a boldog h�zass�g titk�r�l.
      Krisztus t�rv�ny�nek bet�lt�se: egym�s terh�nek hordoz�sa, �s Isten �ltal szeretni egym�st.
Az els� l�p�s, m�g miel�tt h�zass�gra l�pn�l valakivel, hogy Isten megv�ltott gyermeke l�gy. Ne gondolj addig h�zass�gra, m�g sz�ved, �leted nincs megmentve!
      �gy tud Isten megtan�tani, hogy szeress�nk, hogy m�sokat boldogg� tegy�nk.
"... amint �n szerettelek titeket" - ez az �szinte, tiszta szeretet - s ha Istent�l tanuljuk, er�s �s kitart� lesz, s m�r nem az lesz a fontos, hogy �n boldog legyek, hanem, hogy a m�sikat boldogg� tegyem. A szeretet a legnagyobb hatalom, mert maga Isten a szeretet. S ha � van benn�nk �ld�s k�s�ri �let�nket egy boldog h�zass�gban. Isten terv�nek megval�s�t�s�t hozza l�tre �gy, hogy csal�di �let�nk egy darabja lesz a menyorsz�gnak - ami Isten aj�nd�ka.
      Az igehirdet�s elhangz�sa ut�n k�sz�nt�sek, �nekkari sz�mok, alkalmi k�ltem�nyek, �neksz�l�, a vas�rnapi iskol�sok szolg�lata tette m�g sz�nesebb� az �nnepi alkalmat. A v�leg�ny sz�lei r�sz�r�l az amerikai nagyb�csi, Jakab M�rton testv�r tolm�csolta az igei �dv�zletet az 1Kor 13:4-8, 13 �s 1Thes 3:12-13 alapj�n. Fej�r Istv�n testv�r, a menyasszony �desapja is k�t igeverset "�rt be az ifj� p�r sz�v�be": "Az�rt h�t f�lj�tek az Urat �s szolg�ljatok n�ki t�k�letess�ggel �s h�s�ggel", valamint "a h�s�get �s b�kess�get szeress�tek."
      Az �nnepi istentisztelet befejez�se el�tt lelkip�sztorunk im�dkozott az ifj� p�r�rt s mutatta be �ket, mint h�zast�rsakat.
      H�l�sak vagyunk Istennek �rt�k �s �r�mmel k�sz�ntj�k �ket a fiatal h�zasok csoportj�ban, k�v�nva, hogy Isten tartsa meg �ket mindv�gig, akarata szerint, boldog h�zass�gban!    Erdei Gabriella

Misszi��t a dimbes dombos v�n Szil�gys�gban!
 
Nagy �r�m az sz�momra, hogy megoszthatom az Evang�liumi H�rn�k olvas�ival azokat az �lm�nyeket amelyeket az evang�liz�ci�s �t sor�n �lhett�nk �t a k�zelm�ltban.
 
     Mi is t�rt�nt febru�r 19 �s m�rcius 1 k�z�tt velem �s �tit�rsammal? Az elm�lt �v �sz�n fogalmaz�dott meg az evang�liz�ci�s h�t gondolata egy Perecsenb�l elsz�rmazott testv�r sz�v�ben. A gondolatot tett k�vette �s elkezd�d�tt az evang�liz�ci� sorozat el�k�sz�t�se. A h�t folyam�n h�tf�t�l szerd�ig Luk�cs J�nos magyarorsz�gi lelkip�sztor testv�r hirdette az ig�t. Nagy �r�m volt az, hogy cs�t�rt�k d�lel�tt egy�tt adhattunk h�l�t az addigi est�k�rt �s k�rhett�k Isten �ld�s�t a tov�bbi alkalmakra. 
      Cs�t�rt�kt�l vas�rnapig nekem adatott az a lehet�s�g, hogy �tadjam azt az �zenetet, amelyet Isten a sz�vemre helyezett. M�r a k�sz�l�s alatt, majd pedig a szolg�lat v�gz�se k�zben is j� volt azt megtapasztalni, hogy t�bb sz�zan im�dkoztak az�rt, hogy Isten ig�je ne hangozz�k hi�ba. Minden alkalommal zs�fol�sig megtelt az imah�z. A l�tsz�mbeli k�l�nbs�g csup�n abb�l ad�dott, hogy a jelenlev�k k�z�l mennyien �ltek a p�tsz�keken, vagy �lltak az el�t�rben �s az udvaron. A helyiek elmond�sa szerint est�nk�nt 5 - 700 ember hallgatta az ig�t �s a szolg�latokat. Csod�latos volt l�tni azt, hogy minden este m�r az alkalom kezdete el�tt harminc perccel szolg�lt a zenekar, �s bizony hamar megteltek a padok �s a sz�kek. Minden alkalommal nagy sz�mban voltak jelen falubeliek is a gy�lekezet tagjain k�v�l. Egyetlen k�r�s fogalmaz�dott meg a sz�vemben a szolg�latok el�tt Isten fel�: "Uram add, hogy azt mondjam, amit Te �zensz, �s �gy t�rjam fel az evang�lium igazs�g�t ahogyan azt Te akarod." 


Dan L�szl� az ig�t hirdeti a perecsenyi sz�sz�ken (tov�bbi k�pek az �tr�l)

      Meghat� volt l�tni azt, hogy az emberek val�s�ggal itt�k az ig�t. Az alkalmak ut�ni k�zfog�sok, r�videbb hosszabb besz�lget�sek �s k�z�s im�dkoz�sok mind azt jelezt�k vissza, hogy j� �t�lni azt, amikor az �r megl�togatja n�p�t. Amikor egy - egy este v�g�n egy�tt csendesedt�nk el az �nekeket hallgatva: "Amint vagyok csak �gy j�v�k ...." vagy "Messze fent egy hegyen �ll egy r�gi kereszt ..." volt alkalom im�ds�gban mindannyiunknak Isten fel� fordulni. 
      A h�t folyam�n t�bben megtett�k az els� l�p�st J�zus fel�! Ugyancsak nagy �r�m�t jelentett, hogy t�bben visszat�rhettek az �rhoz a lelki hal�l �llapot�b�l. Az utols� alkalom ut�n k�nnyes szemmel b�cs�ztunk el a testv�rekt�l abban a rem�nyben, hogy ha itt ezen a f�ld�n tal�n m�r mindenkivel nem lehet tal�lkoz�sunk, de rem�nys�g�nk az, hogy az �rral �r�kk� egy�tt lehet�nk majd.
 
      Igyekezt�nk j�l kihaszn�lni az id�t, �gy ottl�t�nk alatt t�bb imah�zat is felkerest�nk Szil�gyballa, Nagyfalu, Kraszna. T�bb helyen szolg�lhattunk is, illetve besz�lgethett�nk ott �l� szolgat�rsakkal �s testv�rekkel. Febru�r 23 - �n Nagyv�radra l�togattunk el, ahol tal�lkozhattunk �s besz�lgethett�nk a gy�lekezet lelkip�sztoraival Dr Simon J�zsef testv�rrel �s Giorgiov Adri�n testv�rrel. A testv�rek sz�ltak arr�l a munk�r�l amelyet mind fizikai, mind lelki ter�leten v�geznek. J� volt bej�rni az elm�lt �vben �tadott �j oktat�si k�zpontot, amely �p�let egyre jobban birtokba van v�ve. 
      Febru�r 24 - �n a d�lel�tti �s esti szolg�lat k�z�tti id�t kihaszn�lva, a d�lut�nt a Sarmas�gi gy�lekezetben t�lthett�k el, ahol Isten ig�j�t is hirdethettem. J� volt itt is hallani a testv�rek bizonys�gt�teleit, hogy mik�nt �lik �t Isten gondvisel� szeretet�t. 
      Febru�r 25 - �n volt utunk egyik legnehezebb napja, ugyanis nagyon sok program v�rt re�nk. A kora reggeli �r�kban indultunk el Perecsenb�l, �s a c�lunk az volt, hogy t�bb kisebb meg�ll� ut�n eljussunk a Hargita t�borba. El�sz�r a Marosv�s�rhelyi imah�zn�l �lltunk meg, ahol az imah�z megtekint�se mellett j� volt hallani arr�l a munk�r�l amit az ott �l� testv�rek v�geznek. 
      A k�vetkez� meg�ll� Korond volt, ahol az ott �l� cig�ny k�z�ss�get kerest�k fel. �rkez�s�nket nem jelezt�k el�re, m�gis n�h�ny percen bel�l t�bb testv�r is �sszefutott �s �nekben im�ban magasztaltuk az Urat. Sz�momra k�l�n �r�m volt l�tni azt, hogy ott voltak azok a testv�rek is akikkel els� ottani szolg�latom alatt tal�lkozhattam. Ez �l� bizony�t�ka annak, hogy igenis kell szolg�lni a cig�nys�g fel� is, hiszen azok, akik �szint�n megt�rnek, meg is maradnak az �r mellett. 
      A sorban a k�vetkez� meg�ll� Sz�kelyudvarhely volt. Az volt az �rz�s�nk amikor meg�rkezt�nk a v�rosba, mintha Magyarorsz�gon lenn�nk. A v�ros pezsg� �lete, az �zletek gazdag k�n�lata a sok nyugati gy�rt�s� g�pkocsi mind azt sugallja, itt egy kis Magyarorsz�g van. Amikor megtal�ltuk az imah�zat �r�m volt l�tni, hogy k�v�lr�l m�r szinte minden k�szen van. N�h�ny perccel k�s�bb bel�l is megn�zhett�k az �p�letet, amit ifj. Budai Lajos testv�r a gy�lekezet lelkip�sztora mutatott meg. Igazi �r�m volt a lelkip�sztor h�zasp�rral folytatott besz�lget�s, �s az azt k�vet� im�dkoz�s. 
      D�lut�n n�gy �ra volt, mire meg�rkezt�nk a Hargita t�borba. �r�m volt tal�lkozni Erd� Endre testv�rrel aki a t�bor vezet�je, �s kedves munkat�rsaival. R�gi ismer�sk�nt k�sz�nthett�k egym�st, �s id�zhett�k fel a m�lt kedves �lm�nyeit, amikor m�g f�val kellett t�zelni, hogy elfogadhat� meleg legyen a zord t�li est�ken. Ma m�r csak m�lt, hiszen a t�borban g�zf�t�s van, �gy eg�sz �vben tudnak vend�geket fogadni a testv�rek. R�csod�lkozhattunk arra is, hogy az elm�lt �vekben milyen �ri�si fejl�d�sen ment �t a t�bor. Megtekintett�k a Barnab�s h�zat ahol mozg�ss�r�lt gyermekek �s feln�ttek pihenhetnek kiv�l� k�r�lm�nyek k�z�tt. Az igazi meglepet�st azonban az elm�lt �vben �tadott - oktat�si �s istentiszteleti c�lokra egyar�nt haszn�lhat� - �p�let megismer�se jelentette. Amerikai m�rce szerint is korszer�, minden ig�nyt kiel�g�t� �p�letet ismerhett�nk meg. 
      L�togat�sunk v�g�n a testv�rek im�ds�g�t�l k�s�rve indultunk vissza Perecsenbe. J�val elm�lt �jf�l mire egy k�nny� vacsora (f�st�lt kolb�sz v�r�shagym�val) ut�n �lomba mer�lt�nk.
 
      Az �tb�l h�tral�v� r�szt Magyarorsz�gon t�lt�tt�k el. 
      Alkalmunk volt megn�zni k�t �p�l� imah�zat. A befejez�shez k�zeled� Balatonszemesi gy�lekezet imaterm�ben egy�tt adhattunk h�l�t az ottani testv�rekkel Istennek mindaz�rt, amit anyagi �s lelki ter�leten megtapasztalhattak. J� volt l�tni a V�ci �p�l� imah�zat is, ahol ugyan m�g sok munka v�r a testv�rekre, de m�r most is szemet-gy�ny�rk�dtet� az a komplexum, amelyet �ldozatos munk�val k�sz�tenek az ott �l� testv�rek. 
      Istent�l j�v� �ld�sk�nt vehett�k azt, hogy a visszaindul�st megel�z� est�n evang�liz�ci�s alkalmon szolg�lhattunk a Debreceni gy�lekezetben. B�r h�tk�znap este volt, m�gis nagy l�tsz�mban voltak jelen a testv�rek �s az �rdekl�d�k. Meghat� volt az a szeretet amellyel fogadtak a gy�lekezet lelkip�sztorai �s tagjai. �jra felid�z�dtek bennem azok az �lm�nyek, amelyeket debreceni szolg�latom idej�n �lhettem �t. J� volt �jra megl�tni �s meg�rezni a misszi�s lelk�letet, amely mindig is jellemezte e gy�lekezetet.
      Nem sok id�nk volt csomagjainkat rendezni, hiszen n�h�ny �r�val a visszaindul�sunk el�tt m�g fontos tal�lkoz�s v�rt re�nk. M�sz�ros K�lm�n testv�rrel �s Ol�h G�bor testv�rrel folytattunk megbesz�l�st. N�h�ny gondolatban hallhattunk magyarorsz�gi testv�reink �r�meir�l �s probl�m�ir�l. Ol�h testv�rrel pedig a K�zponti �nekkar k�zelg� �szak-amerikai �tj�r�l besz�lgett�nk.
      Fizikailag nagyon elf�radva, de lelkileg meggazdagodva indultunk vissza Toront�ba.
      Nagyon k�sz�n�m mindazok szeretet�t akik im�ds�gaikkal k�s�rtek benn�nket. J� tudni azt, hogy a mi munk�nk nem hi�baval� az �rban!    Dan L�szl�

 

L�togat�ban Dr. Haraszti Roz�lia testv�rn�n�l

Felejthetetlen szem�lyek (7) KOV�CH J�zsef (1884-1936)

125 �ve alakult meg az els� magyarorsz�gi baptista �nekkar

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

Az MBE K�zponti K�rusa
tervezett �szakamerikai k�r�tj�r�l

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]